Geef een nieuwe impuls aan je eigen praktijk en aan de culturele sector

Ben je maker of werkzaam bij een culturele organisatie, en heb je een mooi plan waar de culturele sector in Brabant beter van wordt? Of heb je als opdrachtgever ideeën over het inzetten van kunst en cultuur in sociale projecten of maatschappelijke vraagstukken? 

Je plan komt mogelijk in aanmerking voor een impulsbijdrage (maximaal 50% van de kosten tot een maximum van 124.999 euro) wanneer je kunt aantonen dat jouw plan een bijdrage levert aan het versterken van het Brabantse cultuursysteem of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen.

De subsidie stelt aanvragers in staat een vernieuwend initiatief of een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten, aanvullend op de reguliere activiteiten. Na de impulsbijdrage is het de bedoeling dat het project wordt voortgezet of een vervolg krijgt, maar dan met andere middelen.

Wil je meer weten over de subsidieaanvraag impulsgelden?

Ben je een aanvraag voor aan het voorbereiden? Heb je behoefte aan advies, of zou je graag eens met iemand willen sparren over je plan? Neem gerust contact met ons op. Dit is overigens geen garantie voor financiering, maar we denken graag met je mee.

dit kan met de subsidie impulsgelden

Muziek uit de toren
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Nishant Bhola | World of Dance
PLYGRND.city
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Impuls voor impact | Copper Views
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Stil Geluid | MoveToMeet
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
The Design of Spatial Well-being
New Dutch Connections
De Link
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Paleis voor Volksvlijt
Dansen met de vijand
MASS production
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
PopMonument on Tour
Studio Gebroed
Stormkamers | Tg Nomen
Human Rights Tattoo
Encounter | Joost van Wijmen
Make it - Jazz Festival Tilburg
Aus Berlin

criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie impulsgelden moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem;
 • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd door ofwel de positie van de aanvrager in het culturele veld, ofwel door het betrekken van erkende partijen uit het culturele veld;
 • het project draagt in voldoende mate bij aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
 • het project is in voldoende mate toekomstbestendig op bedrijfseconomisch en/of maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect;
 • het project is in voldoende mate consistent in doel, opzet en uitvoering.

andere belangrijke vereisten

Er mag voor het project niet reeds financiering zijn verstrekt op grond van:

 • §1 t/m §6 en §9 t/m §12 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;
 • §1 Buurtcultuur van Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

De bijdrage uit de impulsgelden is maximaal 50% van de in de begroting onderbouwde kosten tot een maximum van 124.999 euro. Je moet dus op zoek naar andere financieringsmogelijkheden om je project te kunnen realiseren.

Je project mag niet starten binnen 13 weken na uploaden.

Subsidie wordt verleend voor maximaal 2 jaar.

De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

benodigde documenten

Voor aanvragen t/m 49.999 euro

 • een projectplan van max. 4 A4, waarin de beoogde impuls wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten
 • een sluitende en solide begroting, voorzien van specificatie en toelichting
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven)
 • indien er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst

Tip: lees de handreiking ondernemingsplan en begroting voor hulp bij het schrijven van een plan en het opstellen van een begroting!

download alle benodigde documenten

Voor aanvragen van 50.000 t/m 124.999 euro

 • een ondernemingsplan toegespitst op het project van max. 10 A4, waarin de beoogde impuls wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten
 • een sluitende en solide begroting van ten minste 3 jaar, voorzien van specificatie en toelichting
 • indien aanwezig de laatste jaarrekening
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven)
 • indien er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst

 

indientermijnen

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In 2020 zijn er drie momenten waarop je jouw aanvraag digitaal kan indienen, tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt.

 • 13 t/m 19 januari 2020
 • 20 t/m 26 april 2020
 • 21 t/m 27 september 2020

Aan iedere indientermijn zijn vaste dagen voor het gesprek tussen aanvrager en de adviescommissie verbonden. De totale doorlooptijd van indienen tot ontvangst beschikking is 12 weken.

werkwijze

stap 1 | Aanvraag subsidie impulsgelden indienen & volledigheidscheck

Wanneer je eraan denkt om een subsidieaanvraag impulsgelden in te dienen, raden we je aan om eerst contact met ons op te nemen. Dat is niet verplicht, maar we helpen je graag. We gaan dan samen in gesprek over je plan en de subsidievereisten.

Je dient je subsidieaanvraag impulsgelden digitaal in gedurende een van de indientermijnen. Dat doe je door de vereiste documenten te uploaden in het digitale aanmeldsysteem.

Aanvragen subsidie Impulsgelden

We checken of je aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, nemen we contact met je op. Als alles in orde is, worden plan en begroting openbaar.

 

stap 2 | In gesprek met de Adviescommissie

Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de Adviescommissie. Je krijgt dan de mogelijkheid om je plan nader toe te lichten d.m.v. een korte presentatie van max. 5 minuten en vervolgens vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. In totaal duurt het gesprek met de Adviescommissie ongeveer 35 minuten.

Je ontvangt per e-mail ongeveer 1,5 week van te voren een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.

stap 3 | Commissieadvies

Voldoet jouw plan aan alle subsidievereisten en is de Adviescommissie overtuigd van je plan? Er volgt een advies: positief of negatief.

stap 4 | Afspraken

Bij een positief advies maken we afspraken over de uitvoering van je project, bevoorschotting, tegenprestaties, overleg en kennisdeling.

stap 5 | Besluit & beschikking

Het commissieadvies vormt de basis voor het subsidiebesluit. Bij honorering van je subsidieaanvraag ontvang je per post een verlening beschikking met de afspraken. De totale doorlooptijd van indienen tot ontvangst beschikking is ongeveer 13 weken.

stap 6 | Monitoring

We houden contact over de voortgang van het project.

stap 7 | Vaststelling

Na afloop van het project wordt op basis van een inhoudelijk en financieel eindverslag de impulsbijdrage definitief vastgesteld. Je ontvangt dan een vaststelling beschikking.

meer informatie

Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §6 Impulsgelden

subsidieregeling

Toelichting bij de subsidieregeling

toelichting

veelgestelde vragen

Wat wordt er verstaan onder subsidiabele activiteiten van een impulsgeldenaanvraag?

Subsidie kan worden verstrekt aan projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De betekenis van het project moet verder reiken dan alleen het belang van de aanvrager zelf. Oftewel: de aanvrager moet kunnen aangeven wat de relevantie van het project is bezien vanuit de bredere context van het Brabantse cultuursysteem.

Bij het Brabants cultuursysteem is het van belang in welke mate de subsidieaanvrager bijdraagt aan een samenhangend stelsel van diverse partijen in het culturele veld in Brabant, met name door het ontplooien van voor de aanvrager nieuwe activiteiten. De aanvraag wordt in relatie gezien met wat er verder in Brabant gebeurt. Er wordt gelet op de aanwezigheid van samenwerkingsverbanden die de aanvrager heeft met andere Brabantse partijen, hoe de aanvrager een rol vervult in de ketens binnen het cultuursysteem in Brabant en hoe de aanvrager bijdraagt aan de doelstellingen zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma Cultuur van de provincie Noord-Brabant.

Wat wordt er verstaan onder artistieke kwaliteit?

Zowel de beschrijving van de activiteiten, als de wijze waarop het werkproces is ingericht zijn relevant.
Er wordt ingezoomd op de begrippen:

 1. Visie; artistiek-inhoudelijke visie van de instelling die zich vertaalt in een samenhangende programmering.
 2. Oorspronkelijkheid; de eigenheid en de herkenbaarheid van de projecten en hun onderscheidende kwaliteiten.
 3. Vakmanschap; de kennis, vaardigheden, ervaring en competenties van de betrokken makers en uitvoerenden.
 4. Zeggingskracht; de overdracht op het publiek. Zeggingskracht geeft aan in hoeverre een werkc.q. dienst of activiteit erin slaagt uitdrukking te geven aan een oorspronkelijk idee. Met zeggingskracht gaat het tevens om de impact van het project: spreekt het project het publiek aan? Maakt het iets los bij toeschouwers?

De aritstieke kwaliteit wordt altijd bezien vanuit de context van de aanvrager of, in het geval van een aanvrager uit het niet-culturele domein, vanuit de context van de culturele samenwerkingspartner.

Wat wordt er verstaan onder ontwikkeling?

Je moet kunnen aangeven wat de relevantie van de aanvraag is en welk beoogd resultaat je daarmee wilt bereiken. De beoogde ontwikkeling kan betrekking hebben op het verkennen, het vernieuwen of het versterken van bijvoorbeeld:

 • samenwerkingsverbanden binnen en/of buiten de eigen (kunst)discipline,
 • (artistieke) productontwikkeling,
 • vormen van publieksbenadering en -binding,
 • (aspecten van) de bedrijfsvoering,
 • vormen van financiering,
 • verbindingen van de culturele sector met andere domeinen,
 • de relatie tussen kunst & samenleving.

De betekenis van het project moet verder reiken dan alleen het belang van de aanvrager zelf. Oftewel, de aanvrager moet kunnen aangeven wat de relevantie is van het project bezien vanuit de bredere context van het Brabantse cultuursysteem.

Wat wordt er verstaan onder toekomstbestendig?

Het project heeft een duurzaam karakter. Met het project wil je ergens naartoe werken. Dit in tegenstelling tot een incidentele activiteit. Je dient verder te kijken dan alleen de subsidieperiode. Je moet zichtbaar kunnen maken hoe het project na de impulsbijdrage doorgang vindt of hoe de resultaten van het project in de toekomst worden ingebed in de reguliere beroepspraktijk/organisatie.

Wat wordt er verstaan onder passend honorarium?

Er wordt een redelijke vergoeding voor makers verwacht gelet op de aard van het werk en de ingezette arbeidsuren.

Wat wordt er verstaan onder productiemiddelen?

Productiemiddelen zijn alle (hulp)middelen die ingezet worden om een productie (een voorstelling, tentoonstelling, manifestatie, publicatie, onderwijsprogramma etc.) tot stand te brengen. Kosten voor productiemiddelen hebben betrekking op alle kosten en ureninzet die direct toe te rekenen zijn aan het maken en/of tonen van die productie.

Wat is de maximale subsidiebijdrage uit de impulsgelden?

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 124.999 euro. In principe komen alle kosten van de aanvrager in aanmerking voor subsidie, mits noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie.

Wanneer mag ik starten met mijn project?

Er moet minimaal 13 weken zitten tussen moment van indienen (dat wil zeggen het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) en de start van de uitvoering van je project.

voorbereiding en advies

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op een aanvraag binnen het impulsgeldenprogramma?

Moet ik vooraf verplicht advies inwinnen?

Nee, dat hoeft niet. Het is een vrije keuze om informatie of advies in te winnen. Neem daarvoor contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant. We helpen je graag verder. Dat biedt overigens geen garantie voor financiering.

Bij wie moet ik zijn als ik behoefte heb aan advies?

De contactpersonon voor subsidie impulsgelden is Sam Branten, 013 - 750 84 00, sam.branten@kunstlocbrabant.nl

Wat kan ik verwachten en hoe bereid ik me voor op een gesprek met de Adviescommissie?

Je krijgt de mogelijkheid om je plan nader toe te lichten d.m.v. een korte presentatie van max. 5 minuten en vervolgens vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. In totaal duurt het gesprek met de Adviescommissie ca. 35 minuten.

Een overzicht van de commissieleden vind je hier.

Aan iedere indientermijn zijn vaste pitchdagen verbonden:
- indientermijn 1 | gesprekken Adviescommissie: week 8 en 9 / laatste 2 weken februari
- indientermijn 2 | gesprekken Adviescommissie: week 23 en 24 / eerste 2 weken juni
- indientermijn 3 | gesprekken Adviescommissie: week 44 en 45 / laatste week oktober en eerste week november

Je ontvangt per e-mail ongeveer 1,5 week van te voren een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.

vragen over begroting

Hoe stel ik een begroting op en waar moet ik op letten?

Een begroting moet sluitend en solide zijn en voorzien van specificatie en toelichting. De inkomsten moeten matchen met de uitgaven. Zie de handreiking begroting voor hulp bij het opstellen van een begroting en alle eisen waar een begroting aan moet voldoen.

Wat wordt er verstaan onder solide begroting?

Dat de begroting betrouwbaar is. Oftewel: de opgenomen inkomsten en uitgaven zijn aannemelijk en realistisch en er is sprake van een evenwichtige verhouding tussen de begroting en het plan.

Hoe zit het met de btw?

Als je volledig btw-plichtig bent moet de begroting exclusief btw opgesteld worden.

Als je niet of gedeeltelijk btw-plichtig bent neem je de niet-verrekenbare btw op in je begroting.

Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur.

Hoe bereken ik een subsidiabel uurtarief?

De uurtarieven van interne loonkosten en evt. leden van het samenwerkingsverband kun je op drie manieren berekenen. Zie daarvoor artikel 3, 4 en 5 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijze Noord Brabant.

Mag ik diensten en uren die projectpartners bijdragen kapitaliseren op mijn begroting?

Ja. De economische waarde van deze uren, diensten of goederen mag worden opgevoerd in de begroting. Je moet dat wel middels een onderhandse overeenkomst tussen de samenwerkingspartners hebben vastgelegd.

Mag ik subsidies stapelen?

Je mag natuurlijk niet voor dezelfde kosten waarvoor je al subsidie hebt ontvangen, ook nog impulsgelden aanvragen. Binnen het project kan je wel verschillende subsidies combineren met impulsgelden. Er zijn wel uitzonderingen. Voor het project waarvoor je impulsgelden aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt op grond van:

 • Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (daaronder vallen §1 Nationale Brabantse basisinfrastructuur, §2 Brabantse basisinfrastructuur, §3 Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur, §4 Amateurkunst, §5 Jeugdcultuurfonds Brabant, §6 Impulsgelden, §7 Kennisvouchers, §8 Crowdfunding, §9 Talenthub Brabant, §10 Makersregeling);
 • §1 Buurtcultuur van Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant;
 • het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds.

Neem bij twijfel contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant.

vragen over procedure

Hoe zit het met het onderscheid tussen kleine en grote aanvragen?

Bij aanvragen tot 50.000 euro vragen we om een projectplan (max. 4 A4) en begroting. Bij aanvragen van 50.000 euro of meer vragen we om een ondernemingsplan toegespitst op het project (max. 10 A4) en meerjarenbegroting (minimaal 3 jaar). Het gaat bij dit onderscheid om de totale impulsbijdrage en dus niet om de totale begroting of de impulsbijdrage per jaar.

Waaruit bestaat de volledigheidstoets?

Voordat je wordt uitgenodigd voor het gesprek met de Adviescommissie, wordt je aanvraag gecheckt op volledigheid. Er wordt dan gecontroleerd of de juiste documenten zijn geüpload en of deze documenten aan de formele vereisten voldoen.

Waarop word ik beoordeeld door de Adviescommissie?

De Adviescommissie beoordeelt je subsidieaanvraag op basis van de subsidievereisten.

Wat is een uittreksel KvK?

Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister met informatie over de rechtspersoon, onderneming, vestiging(en), naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Indien je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit uittreksel aanleveren. Je kunt het gemakkelijk opvragen op de website van de KvK. Het uittreksel mag niet ouder dan 6 maanden zijn.

Wanneer moet ik een samenwerkingsovereenkomst aanleveren?

Je moet een samenwerkingsovereenkomst aanleveren als er sprake is van een samenwerkingsverband en dit samenwerkingsverband géén rechtspersoonlijkheid bezit. De subsidie wordt dan aangevraagd door één deelnemer van het samenwerkingsverband met een rechtspersoonlijkheid. Het project draagt de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband door middel van het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst. Download deze verklaring hier.

Wat is de doorlooptijd van mijn aanvraag?

Vanaf het moment van indienen (d.w.z. het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) moet je rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer 12 weken.

Wat is een beschikking?

De verlening beschikking is een officiële brief met daarin het besluit tot subsidieverstrekking van een X bedrag. Hierin staan ook de tegenprestaties, de afspraken met betrekking tot kennisdeling en overleg, de betaalbaarstelling en de formele voorwaarden vermeld.

Na afronding van het project waarvoor je subsidie ontvangt en het aanleveren van een inhoudelijk en financieel eindverslag, ontvang je een vaststelling beschikking: een officiële brief waarmee de subsidie definitief wordt vastgesteld.

Bezwaar maken, hoe doe ik dat?

Tegen een negatief besluit kan binnen zes weken formeel bezwaar worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Meer informatie vind je hier.

vragen over publiciteit

Moet ik ondersteuning door middel van impulsgelden publicitair zichtbaar maken?

Ja. Op het moment dat je een bijdrage uit de impulsgelden hebt gehad, dien je dat zichtbaar te maken. Op die manier kunnen we laten zien dat de provincie Noord-Brabant investeert in kunst en cultuur. Dat is belangrijk, omdat we willen laten zien wat die investering allemaal mogelijk maakt. Niet in ingewikkelde beleidstaal, maar in concrete projecten. Hoe je dat doet lees je in de toolkit | disclaimer impulsgelden.

Kan Kunstloc Brabant mij helpen bij het genereren van publiciteit voor mijn project?

Voor wat hoort wat. Wij willen qua publiciteit ook iets voor jou doen. Houd ons daarom vooral op de hoogte van de voortgang van je project. Dat vinden we leuk, én we kunnen je helpen om jouw project zichtbaar te maken voor een breder publiek. Dat doen we via onze website en sociale media, maar ook via Mestmag.nl. Neem contact op met redactie@mestmag.nl als je een idee hebt voor een artikel, of mee wilt doen aan de instafette. 

Om te voorkomen dat je ons wekelijks moet bellen of mailen, hebben we een slimmigheidje bedacht: tag ons op sociale media en/of vermeld vooral de hashtag #impulsgelden. Wij monitoren alles wat er rondom impulsgeldenprojecten gebeurt, en geven je project qua zichtbaarheid graag een duwtje in de rug.  

vragen over soort aanvragers

Wat verstaan we onder een maker?

Een individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

Wat verstaan we onder een culturele instelling?

Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

Wat verstaan we onder een privaatrechtelijke rechtspersoon?

Dat is een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze (NV) -of besloten vennootschap (BV).

Wat verstaan we onder publiekrechtelijk persoon?

Staat, provincie, gemeente of waterschap.