Nieuwsgierig naar waar kunst en bèta elkaar ontmoeten en versterken? En hoe jij en je bètacollega’s ze in jullie lessen aan elkaar kunnen verbinden? Dan is deelname aan dit ontwerponderzoek misschien iets voor jou! Centraal staat het ontwerpen van STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) of ArtsSciences lessenseries, de uitvoering ervan op scholen, onderzoek/feedback over de ervaringen en borgen op school. 

Foto: werk uit een les over Jolan van der Wiel - Gravity Stool 

Kunstloc Brabant en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) zoeken drie Brabantse VO scholen die deel willen nemen aan het tweejarig praktijkgericht onderzoek naar ontwerpprincipes en concreet lesmateriaal op het gebied van STEAM-onderwijs. 

Samensmelten vakdisciplines

We merken allemaal dat sociaal-maatschappelijke vraagstukken steeds complexer worden. Hierdoor ontstaat steeds meer vraag naar toekomstige professionals die de ’wicked’ problemen kunnen oplossen, over de grenzen van hun discipline kunnen kijken en uitblinken in vakoverstijgende vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en samenwerken.  

Een goed voorbeeld van hedendaagse praktijken waarin verschillende professionele vakdisciplines samensmelten zijn de zogeheten ArtsSciences of het STEAM-onderwijs. Hierin werken wetenschappers, kunstenaars, technici en ontwerpers samen aan problemen rondom thema’s zoals milieu, migratie, voeding en digitalisering. Hoewel STEAM in zowel het primair, speciaal als voortgezet onderwijs in de belangstelling staat en onderdeel is van de plannen voor het nieuwe curriculum voor funderend onderwijs (Curriculum.nu), is het nog een pril leergebied. Enthousiaste pioniers experimenteren volop met STEAM in het onderwijs. Het ontbreekt alleen aan onderwijskundige en vakinhoudelijke kaders, waarmee onderwijs ontworpen, uitgevoerd en beoordeeld kan worden. 

Wat kun je verwachten?

Door deel te nemen aan dit onderzoek krijg jij als docent nascholing in nieuw ontworpen STEAM-lesmateriaal. Dit lesmateriaal voer je met je leerlingen uit in jouw kunst- of wetenschapslessen. Je werkt samen met andere kunst- en bètacollega’s om het STEAM-onderwijs bij jou op school vorm te geven. Zodat concrete ontwerpprincipes en leerinhouden ontstaan. En jullie samen komen tot een vakoverstijgende didactiek en vaardigheden om interdisciplinaire opdrachten te kunnen beoordelen en te verankeren in het schoolcurriculum. 

Als jij met jouw school wil deelnemen betekent dat het volgende

  • Per school vragen we drie docenten van de kunstvakken en drie docenten van de bètavakken. 

  • Kunstloc Brabant helpt je bij jouw vraagarticulatie: ‘Wat is de ontwikkelwens bij jou op school op dit gebied?’ en ondersteunt je in jouw ontwikkelproces. 

  • Jouw school neemt deel aan nascholing, voert de ontworpen lessen uit en neemt deel aan het onderzoek. 

  • Het onderzoek bestaat uit feedback, enquêtes, interviews, focusgroep e.d. 

  • De nascholing bestaat uit voorbereiding en scholing op het lesmateriaal en op de uitvoering ervan bij jou op school. 

  • De schooldirectie wordt ook om een tijdsinvestering gevraagd en betrokken voor organisatorische, beleidsmatige kennisdeling en om binnen de school draagvlak te creëren. 

  • Per docent vragen we een tijdsinvestering van 30 uur verdeeld over schooljaar 2022-2023 en 2023-2024, met het zwaartepunt in 2022-2023 (uitvoering lessen). Er zijn geen kosten verbonden aan dit onderzoek. 

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant is partner van AHK in deze onderzoeksaanvraag dat na de zomer wordt ingediend bij SIA, het Regieorgaan voor praktijkgericht onderzoek. Als de subsidie is gehonoreerd start het onderzoek in september 2022.

Meer weten over dit ontwerponderzoek?

Neem contact met mij op.

voortgezet onderwijs

Open Call Collision

Kunstenaars met expertise technologie gezocht die jongeren wijzer willen maken.

16 augustus 2021

Call | Kunstvakdocenten gezocht voor ontwerponderzoek STEAM-onderwijs

Nieuwsgierig naar waar kunst en bèta elkaar ontmoeten en versterken? En hoe deze vakken aan elkaar verbonden kunnen worden?

20 juli 2021

Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hoe kun je als cultuurprofessional in je cultuureducatie aansluiten op het cultureel bewustzijn van jongeren?

19 juli 2021

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021

Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Tijdens het NICE overleg informeren we lokale intermediairs over actuele ontwikkelingen rondom cultuureducatie.

6 mei 2021

Meer trainingen cultuureducatie voor Brabants onderwijs

20 inspirerende aanvragen om cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs te professionaliseren.

29 april 2021

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020

Financiering en professionalisering cultuureducatie

Opheldering over beschikbare middelen en professionalisering cultuureducatie in het onderwijs.

16 november 2020

Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

Persoonsvorming als aanleiding voor betekenisvolle cultuureducatie.

13 november 2020

Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Over digitale ontmoetingen, écht gezien worden en de kracht van het niet weten.

9 november 2020

Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Over drempels in onze nieuwe werkelijkheid en een constructieve blik op de toekomst van cultuureducatie.

22 oktober 2020

Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Het Netwerk Filmeducatie heeft een nieuwe visie gepubliceerd, en een doorlopende leerlijn filmeducatie voor primair en voortgezet onderwijs.

29 september 2020

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020

Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

44 gemeenten nemen deel aan de Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat betekent een gezamenlijke investering van 9 ton.

14 juli 2020

Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Adviseur Marlijn Gelsing blogt over het doorvertalen van de meerwaarde van de professionele kunstwereld naar het onderwijs.

8 juni 2020

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020

Scouten van voorstellingen

De komende tijd staan verschillende presentatiedagen van landelijke impresariaten op het programma. Voor scholen en intermediairs hét moment om voorstellingen te scouten die aansluiten bij hun visie op cultuureducatie.

11 november 2019

Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen?

4 november 2019

'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Hoe krijg je een docent zo ver dat hij verder kijkt dan alleen zijn eigen vak? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

11 april 2017