Samenwerken aan de professionalisering van studenten als cultuuroverdrager

Kunstloc Brabant vindt het belangrijk dat het onderwijs van de toekomst in staat is om cultuur te dragen, maar ook om over te dragen aan de leerlingen. We ondersteunen leraren- en kunstvakopleidingen op het gebied van professionalisering, reflectie, verbinding en inspiratie. Vanuit een gemeenschappelijke taal en visie willen we scholen en het culturele veld aan elkaar verbinden en bijdragen aan kwalitatieve en betekenisvolle cultuureducatie, binnen én buiten de school.

We zijn ervan overtuigd dat wanneer de toekomstige leraar en kunstvakdocent een eigen visie ontwikkelt op kunst en cultuur, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de student en aan het belang van cultuureducatie binnen het onderwijscurriculum. We werken aan bewustwording bij de student, door deze in staat te stellen cultuur te dragen, en over te dragen. Daarmee implementeren we cultuureducatie in het hoger onderwijs en positioneren we cultuureducatie als essentieel onderdeel van het curriculum. We verbinden professionals uit het voortgezet en hoger onderwijs en de cultuursector aan elkaar, en bouwen aan hun expertise.

Professionalisering

Wat zijn actuele ontwikkelingen in het cultuureducatieveld? Welke subsidieregelingen zijn er? Hoe ziet de landelijke en provinciale infrastructuur van cultuureducatie eruit? Welke stappen kun je zetten om je team mee te krijgen in een verbetering van cultuureducatie?

Kunstloc Brabant biedt studenten van de docerende kunstvakopleidingen en de Pabo de kans tijdens de opleiding kennis te maken en zicht te krijgen op de inhoud van cultuureducatie, op wat er nodig is om cultuureducatie (organisatorisch/financieel) te organiseren, en hoe de culturele infrastructuur georganiseerd is.

We zetten hierbij onze kennis in over het ontwikkelen van educatiemateriaal, maar ook onze inzichten over cultuureducatie en kansen(on)gelijkheid en het succesvol samenwerken met het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast bieden we een kennismaking met Kunstloc als organisatie en de LocHal als locatie.

Docenten van het hoger onderwijs ondersteunen we in visieontwikkeling op cultuureducatie in het curriculum van de opleiding. Ten slotte nemen we de studenten mee in de opzet en inhoud van het programma De Cultuur Loper.

Reflectie

Wie is de student? Welke kwaliteiten heeft de student en hoe ontwikkelt de student zich tot leraar of kunstvakdocent?

Kunstloc Brabant biedt studenten én docenten van de docerende kunstvakopleidingen en de Pabo, de kans tijdens de opleiding actief met elkaar te reflecteren op producten en processen. We bieden daarbij het instrument Het Cultureel Zelfportret (CZP) aan. Het CZP maakt zichtbaar wat de student met cultuureducatie meekrijgt en hoe de opleiding daaraan bijdraagt. De student wordt vaardig om zelf zijn culturele ontwikkeling te benoemen en hierop te reflecteren. Zo raakt de leraar en kunstvakdocent van morgen al thuis in het instrument, dat ook wordt aangeboden voor het primair en het voortgezet onderwijs.

Verbinding

Wie kan er bijdragen aan de kwaliteit van mijn eigen werkpraktijk als toekomstig leraar of kunstvakdocent? Welke partners kunnen bijdragen aan het verstevigen van cultuureducatie in het hoger onderwijs?

Kunstloc Brabant biedt studenten én docenten van de docerende kunstvakopleidingen en de Pabo de kans tijdens de opleiding kennis te maken met andere partners uit het cultuureducatieve veld. Wij werken nauw samen met onze partnerinstellingen Cubiss en Erfgoed Brabant

Ook brengen we studenten én docenten uit het hoger onderwijs in contact met culturele aanbieders, met thematische leergemeenschappen, en organiseren we verschillende bijeenkomsten (zoals meet-ups en de provinciale inspiratiedag). Ten slotte hebben we, via ons netwerk van lokale intermediairs, zicht op primair- en voortgezet onderwijs scholen, de mate waarin zij met cultuureducatie bezig zijn.

Inspiratie

Hoe reflecteer je met leerlingen op een kunstbeleving? Hoe maak je kunst- en erfgoedactiviteiten meer betekenisvol en samenhangend? Hoe verloopt de natuurlijke culturele ontwikkeling van leerlingen? En hoe speel je hier als leraar of kunstvakdocent op in?

Kunstloc Brabant biedt studenten én docenten van de docerende kunstvakopleidingen en de Pabo, inspiratie op het gebied van cultuureducatie. Veel van onze instrumenten hebben we verzameld onder het programma De Cultuur Loper.

Partners

Kunstloc Brabant werkt op dit moment in het hoger onderwijs actief samen met Fontys Hogescholen, Academie voor Muziekeducatie, en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.