In Noord-Brabant voert Kunstloc Brabant in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en zes stedelijke culturele instellingen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. Deze unieke samenwerking stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

Laatste nieuws

Voor de provincie en de deelnemende steden betekent de gezamenlijkheid een efficiënte aanpak waarbij de begeleiding van scholen en culturele instellingen zoveel mogelijk lokaal plaatsvindt.

Op bovenlokaal niveau ontwikkelen we samen nieuwe kennis en methodieken en organiseren we professionalisering. Zo kunnen we profiteren van de schaalgrootte. Door ook de penvoering bovenlokaal te organiseren, is er lokaal meer tijd voor de begeleiding van scholen en sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de leer- en leefomgeving van de leerling.

De uitvoering van de aanvraag leidt ertoe dat in 2024 cultuureducatie op steeds meer scholen in Brabant is verankerd, waarbij samenwerking met culturele instellingen vanzelfsprekend is en iedere leerling, ongeacht afkomst of locatie, gelijke toegang heeft tot kunst en cultuur. 

Waar staan we nu? Netwerkdag CmK3

14 september 2022

Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit zijn Brabantbrede kennisnetwerken actief bezig met drie thema’s: professionalisering, curriculumvernieuwing en kansengelijkheid. Door samen te werken op deze overkoepelende thema’s uit de aanvraag CmK3 kunnen we de kwaliteit van cultuureducatie in de hele regio verbeteren en versterken. De themagroepen presenteerden de eerste resultaten van hun onderzoeken aan elkaar op de netwerkdag van 14 september. De themagroep Curriculumvernieuwing en visievorming heeft de overeenkomsten en verschillen van de Brabantse instrumenten De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast verkend. De themagroep Professionalisering heeft het scholingsaanbod binnen cultuureducatie geïnventariseerd. De themagroep Kansengelijkheid heeft plannen voor een artikelenreeks met goede voorbeelden en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie met indicatoren voor kansengelijkheid.

Lees het verslag van de CmK Netwerkdag

Waar staan we nu? Netwerkdag CmK3

Cultuureducatie met Kwaliteit

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van Onderwijk, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de verschillende aanvragers in het land.  

Lees meer over het programma

De aanvraag

De derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit gaat in Brabant over samenwerking tussen lokaal en bovenlokaal en tussen de uitvoeringsorganisatie, het onderwijs en onze rijke culturele omgeving. Hierbij bouwen we voort op onze ervaringen en lessen uit de vorige periodes, en richten we ons op de huidige uitdagingen binnen onze provincie. Naast het begeleiden en ondersteunen van het onderwijs en het culturele veld door lokale intermediairs, zetten we Brabantbrede netwerken rond kennisdeling op, waar we ervaringen uitwisselen, onderzoeken, kennis delen en samen bouwen aan nieuwe initiatieven. In de aanvraag zie je hoe we dit voor ons zien.

Lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De intermediairs vormen een belangrijke schakel tussen de vragen uit het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs als adviseur en aanjager van ontwikkelingen: zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Bekijk het netwerk

Financiering

De financiering van cultuureducatieve activiteiten in het onderwijs loopt via verschillende kanalen. Binnen de begroting van het onderwijs is er ruimte, zowel binnen de lumpsum als de prestatiebox

De lumpsum is één budget voor alle kosten dat scholen ontvangen van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Tot en met dit schooljaar kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie.

Daarnaast gaat er geld naar de scholen via de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. En betalen culturele instellingen indirect mee doordat zij verplicht zijn om binnen hun subsidies aandacht te hebben voor het onderwijs.

Lees meer over financiering

Participatieovereenkomst

De 47 gemeenten die zich aangemeld hebben voor deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit ontvangen van Kunstloc Brabant een participatieovereenkomst. Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft de gemeente aan zich te kunnen vinden in de doelstellingen van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. En te willen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in de gemeente.

0-meting via Evi 2.0

Zodra de school zich aangemeld heeft om deel te nemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit, volgt de 0-meting. Hiermee krijgen scholen inzicht in de eigen kwaliteiten en uitdagingen bij het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie. Daarvoor gebruiken scholen het landelijk zelfevaluatie-instrument Evi 2.0. Evi-uitkomsten zijn leidend tijdens het intakegesprek met de lokale intermediair. Om zicht te houden op de eigen ontwikkeling, vullen scholen iedere twee jaar een zelfevaluatie in via Evi.

Voor het invullen van de 0-meting in Evi 2.0 is een inlog nodig. Deze ontvangen scholen nadat de gemeente de participatieovereenkomst heeft ondertekend en de lokale intermediair de school bij Kunstloc heeft aangemeld als CmK-school.

Meer informatie over Evi 2.0

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreekt de intermediair samen met de directeur en de cultuurcoördinator de focus- en aandachtspunten die voortkomen uit de 0-meting via Evi 2.0. Het gesprek is erop gericht om de directeur en de cultuurcoördinator te informeren over de verschillende trajecten: De Cultuur Loper of De Culturele Ladekast. Uiteindelijk maken de directeur en de cultuurcoördinator zelf de keuze welk traject het beste aansluit bij de verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie: De Cultuur Loper of De Culturele Ladekast.

Scholen kunnen in overleg met de lokale intermediair ook kiezen een maatwerktraject, wanneer de directeur en de cultuurcoördinator bijvoorbeeld nog niet goed weet wat precies past bij de school. Of wanneer de school al een traject heeft doorlopen en er behoefte is aan een focus op een paar specifieke zaken. Ook zijn er in een aantal gemeenten andere trajecten ontstaan waar de school zich bij aan kan sluiten, zoals in Roosendaal of Veldhoven.  

Naar het intakegesprek

Professionalisering

Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie gaat niet vanzelf. Kunstloc Brabant biedt vele mogelijkheden aan intermediairs, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders om zich professioneel te ontwikkelen. Om zicht te krijgen op de competenties waaraan intermediairs, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders moeten voldoen, zijn er profielen opgesteld:

Aanbod professionalisering op De Cultuur Loper

Verantwoording

Kunstloc Brabant is verantwoordelijk voor het indienen van een jaarlijkse verantwoording aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om deze verantwoording in te kunnen dienen, heeft Kunstloc informatie nodig van de deelnemende gemeenten. Gemeenten dienen daarom jaarlijks vóór 15 maart de eigen verantwoording over het voorafgaande jaar in bij Kunstloc. Deze digitale verantwoording bestaat uit een inhoudelijke en financiële informatie en de prestatiegegevens.

Contactgegevens wijzigen?

Wil je als intermediair of als school - als het gaat om het e-mailadres voor Evi - je contactgegevens wijzigen? Dat kan via het mutatieformulier.

€16,48 per leerling bestemd voor cultuureducatie

31 maart 2021

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de eerste regeling bekostiging personeel 2021-2022 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat prestatieboxmiddelen per 1 augustus 2021 op een andere wijze worden verstrekt: deels via de lumpsum en deels via een specifieke regeling voor professionalisering en begeleiding starters en schoolleiding. Eind 2020 werd duidelijk dat circa de helft van het budget in het kader van de prestatiebox wordt toegevoegd aan de lumpsum en dat circa de andere helft wordt verstrekt voor professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders. Dit is nu verwerkt in deze regeling. Hiermee is de prestatiebox in de reguliere regeling bekostiging komen te vervallen en wordt het budget als volgt verdeeld: 

  • het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarkt wordt verhoogd met €107,59 per leerling, waarvan in de regeling aangegeven staat dat €16,48 per leerling is bestemd voor cultuureducatie.
  • op basis van de regeling professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders wordt een bedrag van € 92,06 per leerling uitgekeerd.

 

Lees het nieuwsbericht

Verlenging van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 tot 1 juli 2021

3 juni 2020

De afgelopen periode zijn door het coronavirus een groot aantal geplande activiteiten Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) op scholen niet doorgegaan. Hierdoor is een deel van het lokaal beschikbare CmK-budget niet besteed. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft besloten om de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 te verlengen tot 1 juli 2021. Dat maakte het Fonds bekend aan penvoerders. Wat de gevolgen zijn voor de start van de derde CmK-periode horen we later.

Lees het nieuwsbericht

Vaststelling regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024

18 mei 2020

De derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is officieel vastgesteld. Dat is te lezen in de staatscourant.

Lees het nieuwsbericht