Toezicht

De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van Kunstloc Brabant. Het intern toezichthoudend orgaan hecht grote waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening en aan hoe de organisatie is gepositioneerd in het krachtenveld van overheid, culturele veld, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

De RvT houdt toezicht op het functioneren van het bestuur, op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen Kunstloc Brabant. Het beleid van het bestuur wordt getoetst aan wet- en regelgeving, aan de Governance code Cultuur en aan het eigen governance- en toezichtkader. De RvT adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast. De Raad van Toezicht is opdrachtgever van de accountant voor de controle van de jaarstukken.

De Raad van Toezicht handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de Raad is beschreven in het reglement Raad van Toezicht. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met een auditcommissie. Deze commissie heeft een eigen reglement. De commissie adviseert de Raad over onderwerpen die binnen haar taakgebied vallen en bereidt de besluitvorming van de Raad voor. Van Luxemborg en de Kok, onze accountant is gesprekspartner voor de Auditcommissie en de Raad van Toezicht. De voorzitter en vice-voorzitter vormen de remuneratiecommissie. Zij zijn contactpersoon voor de bestuurder. Ze maken na overleg met de raad van toezicht, principeafspraken met de bestuurder.

Aan de hand van het toezichtkader toetst de RvT de inzet en behaalde resultaten aan de met het bestuur gemaakte prestatieafspraken en aan meer specifieke door het bestuur vastgestelde en door ons goedgekeurde beleids- en financiële kaders, zoals onder andere:

  • De statuten en reglementen
  • De strategie van de stichting
  • Fusievoornemens en-besluiten
  • Het jaarplan en bijbehorende begroting
  • Het jaarverslag en de jaarrekening
  • Samenwerkingsverbanden
  • Arbeidsvoorwaardenbeleid

 

Bestuur

De RvT treedt op als werkgever van het bestuur van Kunstloc Brabant. Bij Kunstloc Brabant bestaat het bestuur uit één persoon, de heer Chris van Koppen.

 

Samenstelling

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De RvT streeft naar een samenstelling waarin complementariteit en diversiteit is geborgd. De leden van de RvT hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Kunstloc Brabant.

Voor het overzicht van nevenfuncties en vacatiegelden zie jaarverslag 2019.

 

Leden zijn:

Frédérique Bijl – voorzitter

Giel van Buul - lid auditcie

Arthur van Dijk - lid

Esmeralda Huizen - lid auditcie

Vacature