Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Perspectiefbudget

Ontwikkel nieuw aanbod en laat het culturele leven heropbloeien

Vanaf maandag 20 september konden aanvragen voor het Perspectiefbudget worden ingediend. In het eerste uur werden al 70 plannen ingediend. Het budget van €250.000 dat Provincie Noord-Brabant beschikbaar stelt is inmiddels al dermate overvraagd, dat nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen zullen worden. Daarom sluit het loket op vrijdag 1 oktober om 17:00 uur.

Was je nog van plan om een aanvraag in te dienen en wil je het graag nog aan ons voorleggen? Dat kan! Stuur je plan op, zodat we met je mee kunnen denken over alternatieven.

Neem contact op met een van onze adviseurs

Het Perspectiefbudget beoogt een eenmalige financiële impuls te geven aan kleine ondernemers in de culturele sector, zodat zij weer aanbod kunnen ontwikkelen. Het doel van dit budget is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, er ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke initiatieven, en een stimulans wordt gegeven aan de vrijetijdssector.

Ben je een maker, oftewel, een professionele uitvoerder van kunst en cultuur? Of ben je een amateurvereniging of -stichting die samenwerkt met een professionele maker? Dan kun je vanaf 20 september 2021 een plan indienen. Ook een samenwerking van professionele makers is mogelijk.

Het resultaat van je activiteit kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld een voorstelling, (korte) film, concert, expositie, publicatie, podcast, of ontwerp. Het is de bedoeling dat je project zowel in levenden lijve als online actief kan worden/wordt beleefd. Bekijk hier onze tips voor het schrijven van een projectplan.

Naast een projectplan dien je ook een projectbegroting (met toelichting), CV van de aanvrager(s), een kopie bankafschrift, en een inschrijving van de Kamer van Koophandel in. Bekijk hier onze tips en een voorbeelddocument voor het opstellen van een projectbegroting.

Ontvang je een bijdrage? Houd er dan rekening mee dat we na het plaatsvinden van je project een beknopt verslag van maximaal 500 woorden van je willen ontvangen. Daarnaast vragen we je ook enkele voorbeelden van eigen inzet en aandacht in pers en social media toe te voegen, zoals links naar video’s of berichten.

Hieronder vind je het complete overzicht van de voorwaarden, vereiste documenten en de aanvraagprocedure voor het indienen van een aanvraag voor het perspectiefbudget. 

Het Perspectiefbudget wordt beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant.

Definities

Een aanvraag wordt ingediend door:

 • Een maker. Daarmee wordt verstaan een actieve professionele uitvoerder van kunst en cultuur die zichzelf door beoefening van zijn of haar vak primair in het levensonderhoud kan (gaan) voorzien of;
 • Meerdere makers, bijvoorbeeld verbonden in een collectief of samenwerkingsverband, of;
 • Een amateurkunstvereniging of -stichting. Daarmee wordt verstaan een organisatie die een culturele activiteit mogelijk maakt waarbij amateurs (in elk geval in dit project) samenwerken met een professioneel maker.

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt gedaan voor een project. Daarmee bedoelen we een artistiek-inhoudelijk(e) product of activiteit of samenhangend geheel van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, uitgevoerd door één of meer professionele uitvoerende makers. 
 • Uit de aanvraag moet blijken dat het budget wordt ingezet ten behoeve van het produceren van nieuw werk. Het programmeren of cureren van reeds bestaand werk of bestaande activiteiten valt hier niet onder.
 • Het eindresultaat moet zichtbaar zijn voor én actief gedeeld worden met het publiek. Dat kan zowel online als offline. 
 • Het project is consistent in doel, opzet en uitvoering en realiseerbaar met de ingediende begroting.
 • De maker(s) is/zijn woonachtig in de provincie Noord-Brabant en heeft/hebben een aantoonbaar professionele beroepspraktijk in de kunsten (muziek, dans, toneel, film, literatuur, bouwkunst, design, beeldende kunst etc.) of;
 • De amateurkunstvereniging of -stichting is gevestigd in Brabant en voert een project uit met een professionele maker uit Brabant.
 • Een eenmalige toekenning is minimaal € 4.000,- en maximaal € 8.000,-.
 • De totale kosten van een project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd zijn niet hoger dan € 50.000,- en een toekenning is nooit hoger dan de totale projectkosten. De kosten die worden opgenomen in de begroting mogen nog niet zijn gemaakt, aangezien het project niet mag zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend. In de begroting wordt bovendien duidelijk hoe de ureninzet van de maker(s) gehonoreerd wordt.
 • Er kan slechts één aanvraag voor hetzelfde project worden gedaan. M.a.w.: meerdere makers kunnen niet ieder afzonderlijk voor hetzelfde project aanvragen en een maker kan niet meerdere keren aanvragen voor hetzelfde project.
 • De uitvoering van het project moet hebben plaatsgevonden voor 1 december 2022.

Aanvragen komen niet in aanmerking voor een bijdrage

 • Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals hierboven omschreven;
 • Indien de aanvraag ten behoeve van binnen/buitenschoolse cultuureducatie is
 • Indien het project een politiek of levensbeschouwelijk doel heeft;
 • Indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld of documenten ontbreken.

Benodigde documenten

 • Een CV van de maker (en bij een collectief de CV’s van alle makers) in pdf.
 • Een projectplan van maximaal 1000 woorden in pdf, met een vermelding van het woordenaantal. Hierin wordt vermeld wat er wordt gemaakt of ontwikkeld, wie de doelgroep is van het project, wat de werkwijze is en waar en wanneer het project wordt gepresenteerd.
 • Een sluitende projectbegroting met toelichting in pdf.
 • Een kopie van een bankafschrift van het rekeningnummer waarop het bedrag overgemaakt dient te worden, in pdf.
 • In het geval van een aanvraag door een amateurkunstvereniging of -stichting: een gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) of een kopie van de statuten in pdf.
 • In het geval van een aanvraag door (een) professionele maker(s): een gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (indien je ingeschreven bent bij de KvK en niet ouder dan 6 maanden). Je kunt online een gewaarmerkt uittreksel aanvragen.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 september 2021 om 9.00 uur tot 15 oktober 2021 om 18.00 uur of totdat het toe te kennen budget is uitgeput tot vrijdag 1 oktober 17:00 uur.

 • Aanvragen (aanvraagformulier incl. de verplichte bijlagen) worden digitaal ingediend via het online aanvraagsysteem
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en zolang het budget hiertoe voorziet.
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Het is mogelijk een nieuwe, aangepaste aanvraag in te dienen als een aanvraag is afgewezen. Deze wordt dan behandeld op basis van de nieuwe datum van binnenkomst.

Verantwoording en controle

 • De aanvrager dient het project op verantwoorde wijze uit te voeren en de bijdrage te gebruiken voor het doel waarvoor het is verleend.
 • Bij aanpassingen van het project of wijzigingen t.a.v. het projectverloop neemt aanvrager tijdig contact op met Kunstloc Brabant (o.v.v. het dossiernummer);
 • De aanvrager dient na afronding aan te tonen dat de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, middels een beknopt inhoudelijk verslag inclusief beeldmateriaal en/of links naar video- of geluidsmateriaal. Deze informatie wordt eventueel gebruikt bij het zichtbaar maken van je project op de website van Kunstloc Brabant of MEST. Door het aanleveren van de informatie geeft de aanvrager hier toestemming voor. 

Aanvragen

Plannen waren vanaf maandag 20 september 9.00 uur tot vrijdag 1 oktober 17:00 uur bij ons in te dienen via het online aanvraagsysteem.

Veelgestelde vragen