Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Bestuur, directie en Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van Kunstloc Brabant. De Raad van Toezicht handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Het intern toezichthoudend orgaan hecht grote waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening en aan hoe de organisatie is gepositioneerd in het krachtenveld van overheid, culturele veld, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het bestuur van Kunstloc is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De Raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur, op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen Kunstloc Brabant.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur, op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen Kunstloc Brabant. Het beleid van het bestuur wordt getoetst aan wet- en regelgeving, aan de Governance code Cultuur en aan het eigen reglement Bestuur en Raad van toezicht. De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van Kunstloc en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van toezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast. De Raad van Toezicht is opdrachtgever van de accountant voor de controle van de jaarstukken.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding met inachtneming van terzake gemaakte afspraken met subsidiënten en daarop toepasselijke wet-en regelgeving.

De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van de Arbeidsvoorwaardenregeling Kunstloc Brabant. De collectieve verhoging van de salarissen vindt plaats conform de collectieve verhogingen in de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Zowel op de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht als op het salaris van de directeur is de Wet Normering Topinkomens van toepassing.

Samenstelling Raad van Toezicht en bestuur

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van het bestuur van Kunstloc Brabant. Bij Kunstloc Brabant bestaat het bestuur uit één persoon, de heer Henri Swinkels.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De Raad van toezicht streeft naar een samenstelling waarin complementariteit en diversiteit is geborgd. De leden van de Raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Kunstloc Brabant.

 

Frédérique Bijl

Voorzitter  
Lid remuneratiecommissie

Tweede zittingstermijn:  
01-09-2022 – 01-09-2026  
Niet herbenoembaar

       Hoofd en nevenfuncties

 

 • voorzitter raad van commissarissen BrabantWonen
 • eigenaar Fresco, consultancy en toezicht
 • docent Governance University 
 • Associé Erly
 • voorzitter jury Brabantsedag  
 • beeldend kunstenaar 

Esmeralda Huizen 

Lid  
Lid auditcommissie

Tweede zittingstermijn:   
01-07-2023 – 01-07-2027 
Niet herbenoembaar 

 

 • voorzitter raad van toezicht Theaters Tilburg
 • voorzitter landelijke beroepsvereniging
 • public-affairs Cultuurfonds Noord Brabant
 • senior adviseur public affairs gemeente Breda

Nanny Huismans

Vice voorzitter  
Voorzitter remuneratiecommissie

Eerste zittingstermijn:    
01-04-2021 – 01-04-2025     
Herbenoembaar tot 01-04-2029

 

 • directeur-bestuurder Care Plus Stichting
 • lid raad van toezicht NMO

Daan van der Zanden    

Lid

Eerste zittingstermijn:   
01-04-2021 – 01-04-2025    
Herbenoembaar tot 01-04-2029

 

 • manager Deloitte Consulting
 • eigenaar Ebis Consulting, holding, consulting, toezicht
 • lid raad van advies Forza United
 • lid raad van advies Pieter Smit
 • pro bono consultant Three Monkeys Consulting

Jos de Groot 

Lid  
Lid auditcommissie

Eerste zittingstermijn: 
01-01-2023 – 01-01-2027 
Herbenoembaar tot 01-01-2031

 

 • plv compliance officer PwC NL
 • lid raad van commissarissen Tiwos
 • lid raad van toezicht Ziekenhuis Rivierenland
 • lid raad van toezicht ZRTI

Wie is wie

Raad van Toezicht en bestuur

Daan van der Zanden

Raad van Toezicht

Esmeralda Huizen

Raad van Toezicht

Frédérique Bijl

Voorzitter Raad van Toezicht

Jos de Groot

Raad van Toezicht

Nanny Huismans

Raad van Toezicht

Stichting Kunstloc Brabant is een culturele ANBI, ofwel een culturele algemeen nut beogende instelling.

Doelstelling

Kunstloc Brabant zet zich in voor de integrale ontwikkeling van het culturele ecosysteem van Noord-Brabant, waarbij we expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning bieden aan het brede veld van kunst en cultuur. Op deze manier dragen we bij aan meer samenhang in de totale keten van talentontwikkeling en de culturele levensloop en stimuleren we kruisbestuiving tussen kunst en sociale, ruimtelijke en economische domeinen.

Contactgegevens

Stichting Kunstloc Brabant
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg

✉ info@kunstlocbrabant.nl
✆ 013 750 84 00

RSIN: 005512220