Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Ken je publiek!

Om een waardevolle ervaring aan te kunnen bieden is kennis van je publiek van ongekend belang voor culturele organisaties. Natuurlijk doe je dat door aanwezig te zijn op de vloer, in gesprek te zijn met je bezoekers, en publieksonderzoek te doen. Een nog altijd onderbenutte bron voor inzicht vormen de publieksdata. Data is in steeds meer vormen voorhanden, maar veel organisaties weten het niet bruikbaar te maken. Om van publieksdata een waardevolle bron van informatie te maken is het nodig dat culturele organisaties ervaring opdoen met het werken met publieksdata, er de waarde van inzien, en er beleid op ontwikkelen. Kunstloc draagt hieraan bij door met een aantal Brabantse organisaties deel te nemen aan een pilotprogramma van DEN en de landelijke Taskforce Publieksdata, door bewustwording en kennisontwikkeling te vergroten, en samenwerking en kennisdeling te stimuleren. 

Pilot Publieksdata

We zijn aangehaakt bij de landelijke pilot om werken met publieksdata te stimuleren, onder de vleugels van de Taskforce Publieksdata, gecoördineerd door DEN, het landelijke kennisinstituut voor digitalisering van de kunstensector. In 2024 gaan we in Brabant door met het vervolg op de pilot Doelgroep-segmentatietool die we sinds 2020 uitvoeren, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van OCW en van BrabantStad.

Bij de inspanningen die we als Kunstloc Brabant in samenwerking met de Brabantse kunst- en cultuurinstellingen verrichten, houden we de aansluiting op de landelijke ontwikkelingen goed voor ogen. We lopen op onze eigen snelheid het traject naar een landelijk dekkend systeem van werken met publieksdata. Zodra er dan een landelijke tool gelanceerd wordt zijn er zoveel mogelijk Brabantse instellingen in staat om die te gaan gebruiken en in te zetten voor verbreding en verdieping van hun publieksbereik. 

Bewustwording en Kennisontwikkeling

Kunstloc Brabant zet zich in om culturele instellingen te overtuigen van nut en noodzaak van het werken met publieksdata. Ook beleidsmedewerkers van provincie en gemeenten worden betrokken. Voor hen is er zeer waardevolle informatie te halen uit de publieksdata van hun culturele instellingen. Welke doelgroepen worden er bereikt in de betreffende gemeente? Welke niet? Waar zit nog onbenut potentieel, mogelijk publiek dat nog niet bereikt wordt?  Middels een landelijke campagne door de Taskforce Publieksdata en gesteund door de brancheorganisaties in de culturele sector, willen we de mogelijkheden die het werken met publieksdata brengt stevig over het voetlicht brengen.

We werken samen met de Brabantse instellingen, beleidsmedewerkers en de landelijke Taskforce Publieksdata aan het vergroten van kennis over het toepassen van analyses van publieksdata voor het verbreden en verdiepen van het publieksbereik. We betrekken daarbij naast marketeers ook directies, programmeurs en curatoren, want publieksdata leveren belangrijke management-informatie en spelen een rol bij het vaststellen van het programma van de instelling en bij de verdere bedrijfsvoering. In samenwerking met de Taskforce Publieksdata worden instellingen gestimuleerd om ervaringen en best practices uit te wisselen en om over hun aanpak van gedachten te wisselen en kennis op te bouwen over de toepassing van publiekdata. 

Samenwerking en Kennisdeling

Werken met Publieksdata komt voort uit een al langer lopende samenwerking tussen Brabantse festivals. Op gebied van marketing wisselden zij ervaring uit, en met ondersteuning van Kunstloc werden gezamenlijk de mogelijkheden van crm-systemen en tools voor het werken met big data verkend. In 2021 hebben we in opdracht van Regioprofiel BrabantStad en in samenwerking met Het PON & Telos, een start gemaakt met het analyseren van data en doelgroepensegmentatie van een bredere groep publieksontvangende organisaties. De blijvende uitwisseling van ervaring en inzichten tussen culturele organisaties is van grote meerwaarde in deze samenwerking. Door toepassingen en inzichten uit de praktijk wordt helder op welke gebieden publieksdata van toegevoegde waarde is.

Wil je aan de slag met publieksdata?

En wil je je inzichten en ervaringen delen met andere Brabantse culturele organisaties? Neem dan contact met mij op.