Bij de verdere ontwikkeling van het Brabantse culturele ecosysteem streeft BrabantStad naar een inclusief aanbod. Daarmee bedoelen we cultureel aanbod voor iedere Brabander. Daar waar in dit kader nieuw aanbod wordt gecreëerd, gaat dit op basis van een gelijkwaardige dialoog tussen publiek, programmeur en maker. Publiekswerking is een goede manier om hieraan te werken.

“Publiekswerking is de schakel tussen een culturele instelling, individuen en netwerken in de omgeving waarin die instelling opereert met als doel het op gang brengen van een inhoudelijke dialoog over kunst, de maatschappij en het individu en moet door een hele organisatie gedragen worden.” - Defesche, J., 2016 Publiekswerking, op weg naar een breder cultuurbereik? Afstudeerscriptie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Binnen de programmalijn Publiekswerking richten we ons op de kansen die publiekswerking biedt om publiek te binden aan instellingen en organisaties. Het gaat om het verhogen van de kwaliteit van contact met bestaande bezoekers en het binden van nieuwe doelgroepen. Om de resultaten hiervan inzichtelijk te maken, wordt ook gewerkt aan instrumenten die instellingen en overheden in staat stellen inzicht te krijgen in het publieksbereik.

Voor deze programmalijn hebben we de volgende basisprincipes bedacht:

  • werk met haalbare doelen en probeer grote complexe plannen te mijden;
  • werk samen met partners in het veld;
  • liever meer kleine pilots dan een groot project;
  • sluit aan bij de hands-on mentaliteit van de organisaties in het veld.

Hoofdlijnen plan van aanpak

Binnen deze programmalijn werken we aan het introduceren van het begrip publiekswerking bij Brabantse culturele organisaties en overheden door pilots en experimenten en aan het verzamelen van gegevens om goed gefundeerd beleid te kunnen formuleren voor de nieuwe periode.

  1. Aanbieden van pilots en experimenten waarbij publiekswerking centraal staat, door bestaande goede plannen te promoten en ondersteunen met inhoudelijke kennis en fondsenwerving.
  2. Het ontwikkelen van instrumenten die inzicht geven in het publieksbereik van individuele instellingen en de sector als geheel.
  3. Stimuleren dat de grote(re) instellingen en festivals van Brabant continue publieksonderzoek gaan doen.

Bovenstaande moet ertoe leiden dat we meer inzicht krijgen in de publieksstromen, voor welke groepen er meer en minder aanbod is, zodat we hier in de periode 2021–2024 gericht beleid kunnen formuleren.

Middels een beter inzicht in publiekswerking werken we aan een kwalitatieve verbetering van de relatie tussen publiek en instelling.

Hoe wordt het veld betrokken?

We betrekken het veld door vertegenwoordigers van het veld te vragen zitting te nemen in de werkgroep. Ook gaan we op zoek naar goede voorbeelden van publiekswerking in Brabant. Deze goede voorbeelden krijgen een prominente plaats in de bijeenkomsten die we in het kader van deze programmalijn organiseren.

Leestips

Mest publiceerde een interessant artikel over publiekswerking: Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

LKCA publiceerde in Cultureel Kapitaal een artikel van Clyde Menzo en Melle Daamen, waarin ze naast een scherpe analyse van het diversiteit-probleem ook een goede voorzet doen richting een oplossing: Stop met het opdringen van witte cultuur

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad betrokken bij de operationalisering van het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'. BrabantStad is een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg. Zij vinden elkaar in de ambitie om blijvend te behoren tot de top van Europa’s kennis- en innovatieregio’s.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Werkgroep programmalijn Publiekswerking

Teun van Irsel, gemeente Tilburg
Marc Eysink Smeets, Kunst van Brabant
Janneke Defesche, Festival Cement
Coen Bais, Theater de Lievekamp

Mark Megens, gemeente Oss
Anneke van der Linden, theater de Nieuwe Vorst

Projectleiding
Eric Japenga, Kunstloc Brabant

Mede-ontwikkelaars

Coen Bais, Theater De Lievekamp

Maurice Dujardin, Theater De Nieuwe Vorst

Vanuit Kunstloc wordt de programmalijn Publiekswerking ondersteund door