Connects: Codes in de culturele sector

Kunstloc Connects

Codes in de culturele sector

20 NOV

voor wie:
makers en culturele instellingen

duur:
10.00-12.30 uur

locatie:
stemmingmakerij, lochal, tilburg

Praktische info en tips over de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Welke invloed hebben de verschillende codes op mij als maker of culturele instelling? Wat moet ik weten, en hoe kan ik er mee aan de slag?

De Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie krijgen steeds meer impact omdat de verschillende overheden ze gaan gebruiken bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Niet alleen bij de verschillende fondsen van het Rijk, maar ook bij de nieuwe meerjarige subsidieregeling die de provincie Noord-Brabant en de 5 grote steden van Brabant (BrabantStad) hebben ingericht en die per 1 december 2019 opengaat.

Drie sprekers zullen de verschillende codes kort toelichten. Op basis van jouw vragen en input zullen zij vooral ook in gesprek gaan over wat dit nu in de praktijk betekent.

Sprekers

Peter van den Bunder (Kunstenbond) – Fair Practice Code

De Kunstenbond maakt zich al langer sterk voor inzet van de Fair Practice Code en heeft onder meer het meldpunt unfairpractice.nl ingericht en een korte uitgave gepubliceerd. Peter van den Bunder zal hier meer over vertellen.

Patrick Broekema (Cultuur+Ondernemen) – Governance Code Cultuur

Deze code heeft binnen de culturele sector al een wat langere geschiedenis en is inmiddels toe aan versie 2.0. Welke vernieuwingen erin staan, waarom en wat dat betekent horen jullie vandaag. 

De spreker over de Code Diversiteit & Inclusie wordt nog bekend gemaakt.

Fair Practice Code

Recente relevante artikelen

Een belangrijk agendapunt in de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector is de opstelling van de Fair Practice Code (FPC). Inmiddels stellen de rijksoverheid, provincies en gemeenten de Fair Practice Code als voorwaarde voor subsidieverlening. Maar hoe stel je als instelling vast of je voldoet aan de code en of je begroting FPC-proof is. Behalve de scan die door Kunsten ’92 is opgesteld en op de website fairpracticecode.nl is te vinden en de trainingen die door Fonds Podiumkunsten worden aangeboden, is er nu ook een vragenlijst die helpt aanvragen en begrotingen in lijn met de FPC te laten zijn. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector  , 6 november 2019.

Vanaf 2021 trekt het Rijk 80 miljoen extra uit voor de kunsten. Ook voor de podiumkunsten komt er geld bij. Tegelijkertijd verliest Nederland straks minstens 50 gesubsidieerde gezelschappen. Hè?  Joke Beeckmans doet een poging tot opheldering.
Theaterkrant, 23 oktober 2019

‘Onze bestuurders en volksvertegenwoordigers zullen het niet openlijk toegeven, maar ze geven niet echt om een gezonde culturele sector, laat staan om de positie van individuele makers en kunstenaars.  Het verplicht stellen van een Fair Practice Code zonder het budget voor cultuur te vergroten is immers een klap in het gezicht van iedereen die in de kunstsector werkt.’ Marisa Tempel in het eerste deel van een reeks van 3 artikelen over de Fair Practice Code, waarin aandacht voor wat makers vinden van de code.
Cultureel Persbureau, 23 september 2019

De aandacht voor de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector, zoals die in de afgelopen jaren in rapporten van de SER, de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector en de Fair Practice Code tot uitdrukking is gekomen, is een goede ontwikkeling. De minister van OCW heeft het tot een speerpunt van haar beleid gemaakt, nadat de SER en de Raad voor Cultuur concludeerden dat die arbeidsmarktpositie zorgwekkend is. Maar helaas blijkt dat niet uit de gepresenteerde Miljoenennota, meent Kunsten’92.
Kunsten ‘92, 17 september 2019

“Eerlijke afspraken zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en componisten. De Honorariumtabel is toepasbaar in de diverse muziekgenres en biedt samen met de Fair Practice Code Compositieopdracht houvast over wat Fair Practice is onze sector, of de opdrachten nou privaat of door de overheid gefinancierd zijn”, aldus Esther Gottschalk, directeur van Nieuw Geneco. De richtlijnen worden onderschreven door de beroepsorganisaties als VMN, BIM, BAM, VCTN en Nieuw Geneco. De Honorariumtabel voor compositieopdrachten werd onlangs, namens de sector,  officieel over gedragen aan Nieuw Geneco.
Kunstenbond, 9 september 2019

Op verzoek van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben SiRM en PPMC de financiële consequenties van de toepassing van de Fair Practice Code bij zeventien meerjarig door het Stimuleringsfonds gesubsidieerde instellingen berekend.  Het volledige eindrapport is nu beschikbaar. Het onderzoek laat onder meer zien dat de meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code bij deze door het fonds meerjarig ondersteunde instellingen voor ruwweg de helft bestaan uit een compensatie voor tekortschietende beloningen en voor de andere helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk. De meerkosten zijn verhoudingsgewijs het hoogst bij middelkleine instellingen, hoewel ze ook bij middelgrote en grote instellingen hoog zijn. En van de tot nu toe onderzochte delen van de culturele sector zijn de meerkosten in de creatieve industrie het hoogst.
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 29 augustus 2019

Alexander Nieuwenhuis, in Theaterkrant van 13 augustus, acht het deemoedig verzet vanuit de cultuursector, i.e. Kunsten ’92, verantwoordelijk voor de pijnlijke operatie die de podiumkunstensector te wachten staat. Om dit aan te tonen haalt hij, schrijft Jan Zoet, voorzitter Kunsten ’92,  op onduidelijke wijze dingen door elkaar, baseert zich op onjuiste aannames en zegt zijn vertrouwen op in gezamenlijke belangenbehartiging. Zoet geeft weerwoord en stelt dat de Fair Practice kan leiden tot verhoging van kwaliteit en scherpere keuzes in het aanbod. De rekening moet dan echter niet eenzijdig bij dat aanbod worden gelegd, maar gezamenlijk door overheden en de sector zelf worden gedragen om te voorkomen dat het aanbod verschraalt. Kunsten ’92  was in haar reactie op de Uitgangspuntenbrief van de minister scherp en kritisch op een groot aantal punten, waaronder de onduidelijke verhouding en het gebrek aan samenhang en regie tussen fonds en BIS-instellingen. Hij vindt dat de korting van € 8,6 miljoen euro op het Fonds Podiumkunsten schadelijk is voor de podiumkunsten als geheel.
Theaterkrant, 20 augustus 2019

“De eerste is de verandering die we als sector wilden: Het wordt verplicht om mensen fatsoenlijk te betalen. Als er geen extra geld bij komt, zullen er minder mensen worden vergoed. Dat is pijnlijk, maar het maakt wel een einde aan een onhoudbare situatie. Op de andere verandering zat niemand te wachten, of toch niet openlijk. Er wordt 15,8 miljoen van FPK instellingen naar de BIS verschoven. Dit zorgt voor een nog grotere aristocratisering van de podiumkunsten iets dat naar ik meen niet tot de Fair Practice waarden behoort.’’. “Hadden we dit kunnen voorkomen door eerder met de vuist op tafel te slaan?” Aldus Alexander Nieuwenhuis. Hij cureerde in samenwerking met Kunsten ‘92 een programma over Fair Practice tijdens het Nederlands Theaterfestival in 2018.
Theaterkrant, 13 augustus 2019.

Eerlijke beloning voor eerlijk werk, dat moet de norm zijn. Maar hoe komen we daar? En wie heeft welke rol? Het Fonds Podiumkunsten heeft daarover advies ingewonnen bij het kennis –en dienstencentrum CAOP. Het advies van het CAOP geeft inzicht in de verantwoordelijkheden van diverse partijen, waaronder instellingen, financiers en uitvoerenden. Het Fonds gebruikt het advies van het CAOP bij de voorbereidingen op de beleidsperiode 2021-2024.
Fonds Podiumkunsten, 3 juli 2019

Op 27 juni vindt het Tweede Kamerdebat plaats over de brief Uitgangspunten cultuurbeleid 2021 – 2024 van minister van Engelshoven (OCW). Kunsten ’92 stuurde een reactie op deze uitgangspuntenbrief aan de cultuurwoordvoerders. Het is voor Kunsten’92 duidelijk dat de kaders voor het cultuurbeleid knellen, in inhoudelijke, maar vooral in financiële zin. De door minister én sector gewenste ontwikkeling kan in het huidige financiële kader niet worden gerealiseerd. “Dat is niet alleen kwalijk voor de uitvoering van de plannen van de minister, het brengt ook het rendement dat cultuurbeleid zou kunnen genereren in gevaar.’ De brief gaat in op de Fair Practice Code, verdienmodellen, cultuureducatie en -participatie, podiumkunsten, ontwikkelinstellingen, de benodigde extra investeringen en samenhang in het cultuurbeleid.
Kunsten’92, Kunsten’92,  24 juni 2019

Er is sprake van structurele onderwaardering en onderbetaling van kunstenaars en het eind is nog lang niet in zicht. Meer dan honderd meldingen kreeg de Kunstenbond binnen via het meldpunt Unfair Practice. Een flink aantal kun je lezen in het boekje Unfair Practice, dat deze week wordt aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven.
Kunstenbond, 11 juni 2019

Kunsten’92 publiceert een update over de Fair Practice Code:  Hoe kun je meedoen?
Kunsten’92, 28 mei 2019

Het meldpunt Unfair Practice blijft voorlopig geopend. Dat heeft de Kunstenbond besloten naar aanleiding van de vele misstanden die de afgelopen weken zijn binnengekomen. Er zijn al meer dan honderd meldingen geregistreerd.
Kunstenbond, 21 mei 2019

Kunsten ’92 heeft, met ondersteuning van OCW, laten onderzoeken wat het minimaal extra kost om voor structureel gesubsidieerde instellingen in de cultuursector tot eerlijke betaling te komen. De culturele en creatieve sector is een professionele sector die ernaar streeft om fatsoenlijk te belonen en heeft daarom zelf het initiatief genomen om te laten berekenen welke minimale meerkosten op korte termijn zijn gemoeid met de toepassing van de Fair Practice Code en met de indexering van lonen en tarieven. Het onderzoek wordt 16 mei aan minister van Engelshoven (OCW) overhandigd. De minimale meerkosten van de Fair Practice Code bedragen in totaal € 25,4 miljoen (loonpeil 2021). Deze meerkosten bestaan voor iets minder dan de helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk en voor ruim de helft uit een compensatie voor tekortschietende beloning (ten opzichte van een bestaande cao of beloningsrichtlijn).
Kunsten’92, Kunsten’92, 16 mei 2019.

Hoe wordt fair pay in de podiumkunsten in de praktijk gebracht? Het is een van de belangrijkste onderwerpen van dit moment. Onderzoeker Henk Vinken en adviseur Philip Geelkerken reflecteren op de stappen die nu gezet worden met de Fair Practice Code. Als relatieve buitenstaanders houden ze de sector een spiegel voor. Ze pleiten voor een solidaire sector, scherp toezicht en een eerlijke overheid.
Fonds Podiumkunsten, 14 mei 2019

De Zaak Nu heeft met ondersteuning van het ministerie van OCW en het Mondriaan Fonds onderzoek laten uitvoeren. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat voor de beeldende kunstsector voor het eerst een Functie-en Loongebouw is beschreven. Deze kan als richtlijn worden gebruikt door Nederlandse presentatie- en postacademische instellingen en voldoet aan de kernwaarden van de Fair Practice Code Cultuur. Enerzijds heeft de sector hiermee zelf weer een nieuwe stap gezet in het naleven van de Fair Practice Code als logisch gevolg op de invoering van de Richtlijn Kunstenaarshonorarium in 2017. Anderzijds zijn hiermee ook belangrijke inzichten verkregen in de zorgwekkende arbeidsmarktsituatie van iedereen die werkzaam is in de beeldende kunstsector.
De Zaak Nu, 18 april 2019

Relevante websites

Fair Practice Code

Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector

Code Diversiteit & Inclusie

Relevante artikelen

Grote uitdaging voor de culturele sector: meer diversiteit en inclusie. Niet voor niets is  onlangs de nieuwe Code Diversiteit en Inclusie gepresenteerd. Feit is: al jaren streeft de overheid naar meer diversiteit in de culturele wereld. Waarom lukt dit niet goed? Waarom doet de sportwereld het zoveel beter? Sanne Scholten, directeur LKCA,  zoekt naar een verklaring. LKCA  , 6 november 2019

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. De code is een instrument van zelfregulering. Op 1 november werd de nieuwe code aan minister van Engelshoven (OCW) gepresenteerd.  Tijdens de presentatie werden ook de jaarlijkse &Awards uitgereikt voor de organisatie en professional die zich bijzonder hebben ingezet voor een meer inclusieve sector. ‘Wat Telt!’ dat zich inzet voor doven en slechthorenden werd bekroond in categorie ‘organisaties’ en kreeg daarbij €20.000. Joan Windzak van boekwinkel Educulture kreeg de &Award ‘professional’ en een bedrag van €5.000 omdat zij zich inzet voor taalontwikkeling en liefde voor lezen bij kinderen. Museumcontact  , 4 november 2019

Van 42 naar 18 pagina’s. Eigenlijk is daarmee alles al gezegd over de nieuwe Code Diversiteit en Inclusie die vrijdag 1 november het levenslicht zag. Na alle wolligheid en mitsen en maren van de oorspronkelijke Code Culturele Diversiteit, is het nieuwe ding een wonder van helderheid. Is misschien ook wel nodig, in deze tijden van identiteitsoorlogen, waar ter linker- en rechterzijde van het debat de emoties nogal eens hoog willen oplopen. Cultureel Persbureau, 3 november 2019

Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Asscher (PvdA) over inclusiviteit in de podiumkunsten en de overige culturele sector, n.a.v. het interview met Saartje Oldenburg van Het Nationale Theater in de Volkskrant over inclusiviteit in het theater, 27 september 2019.  In haar antwoorden somt de minister een aantal maatregelen en initiatieven op, van de overheid en de cultuursector,  die de toegankelijkheid vergroten. In 2020 wil de minister een onderzoek laten uitvoeren om de toegankelijkheid van de cultuursector in kaart te brengen. De opzet en omvang van dit onderzoek zal met de verschillende gesprekspartners worden afgestemd.  Rijksoverheid.nl , 18 oktober 2019 ,  De Volkskrant , 27 september 2019, inlog vereist

In Nederland zijn twee miljoen mensen met een beperking. Voor veel van hen is een avondje theater of een museumbezoek een enorme onderneming. In 2018 startte Het Nationale Theater het project ‘HNTonbeperkt’ om theaterbezoek voor deze mensen mogelijk te maken. In het pilotjaar leerden zij meer over de drempels en blokkades voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve beperking en mensen met een gevoeligheid voor prikkels. Anne Helsen, communicatieadviseur voor Het Nationale Theater, vertelt in deze blog welke grote en kleine aanpassingen nodig waren om de gebouwen, website, service en voorstellingen van Het Nationale Theater beter toegankelijk te maken. Cultuurmarketing.nl , 15 oktober 2019

Ieder(in) vindt het belangrijk dat de toegankelijkheid van het cultureel aanbod wordt vergroot voor mensen met een beperking of chronische ziekte, en zoekt daarin samenwerking met organisaties die dezelfde belangen nastreven, zoals iktoon. De landelijke promotiecampagne van iktoon wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het LKCA, gemeenten, fondsen en andere organisaties uit de culturele sector. LKCA    , 11 oktober

Alle beleidsvoornemens om een divers publiek te bereiken ten spijt, worden musea nog steeds voornamelijk bezocht door witte, oude, hoogopgeleide mensen. Dat moet anders, betoogt Margriet Schavemaker, naast artistiek directeur van het Amsterdam Museum ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De Volkskrant , 26 september 2019 , inlog vereist

De Algemene Rekenkamer onderzocht de bemensing bij de zeventien vaste adviesraden van de regering, zoals de Raad voor Cultuur, de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie en de Gezondheidsraad. Conclusie : niet alleen de top van het bedrijfsleven heeft moeite met meer diversiteit. Ook de zeventien adviescolleges zijn, tegen de wettelijke bepaling van evenredigheid in, nog steeds mannelijke witte bolwerken. Het aandeel vrouwen stagneert en het aandeel minderheden is zelfs gedaald. De Volkskrant , 26 september 2019

De felle discussie over de vraag wat het betekent een museum te zijn, die woedt in de internationale museumwereld, kan nog minstens een jaar aanhouden. Op 7 september  stemde in Kyoto op de jaarvergadering van de Internationale Raad van Musea (ICOM) een ruime meerderheid van 70,4 procent in met een motie om de stemming over een omstreden nieuwe definitie van museum uit te stellen tot de volgende jaarvergadering. De nieuwe definitie voegt aan de bestaande feitelijke beschrijving (een museum „verwerft, behoudt, onderzoekt, documenteert”), een aantal waarden toe. Zo zouden musea ook „democratiserende, inclusieve en veelstemmige ruimtes voor kritische dialoog” zijn. Museumvereniging  , 10 september 2019

‘Misschien moeten we radicaler ruimte creëren. Voor nieuwe smaken, nieuw publiek, nieuwe makers, nieuwe bestuurders. Het huidige beleid is erop gericht om hen bij onze instellingen en onze kunst te betrekken. Om jongeren of mensen met een migratie-achtergrond ‘die de weg naar theater of museum nog niet uit zichzelf gevonden hebben’ een ‘handje te helpen’. Heel paternalistisch, en eenrichtingsverkeer. Het diversiteitsbeleid in de cultuursector is faliekant mislukt, schrijven Clayde Menso en Melle Daamen. De huidige generatie bestuurders moet plaatsmaken voor een nieuwe, meer diverse generatie. Dat kost geen geld, maar het opgeven van hegemonie. Roy Cremers van Voordekunst reageerde.   NRC ,  23 augustus 2019,  inlog vereist , NRC, 29 augustus 2019  inlog vereist

Kennly Vink publiceerde de resultaten van haar afstudeeronderzoek  (in opdracht van Welkom Toegankelijkheid & Evenementen ) naar de manier waarop festivalorganisatoren de toegankelijkheid van festivals inrichten, hoe dit wordt beleefd door personen met een beperking en of er mogelijkheden zijn tot verbetering. Haar belevingsrapport biedt adviezen om de belevingswaarde van de fysieke toegankelijkheid op festivals te vergroten voor personen met een lichamelijke beperking. De adviezen over beleving in dit rapport dienen als verdiepingsslag op de invulling van de praktische toegankelijkheid. Geenbeperkingmeer , juni 2019

Relevante websites

Code Diversiteit & Inclusie

Governance Code Cultuur

Relevante artikelen

 Cultureel ondernemen kan niet zonder het nemen van risico. Heeft u voldoende inzicht in de risico’s voor uw organisatie? En hoe verhoudt dit zich tot de Governance Code Cultuur 2019? Mazars en Cultuur+Ondernemen organiseert op 10 december in de LocHal Tilburg een inspiratiessessie. Cultuur  + Ondernemen  , november 2019

Voor de derde keer in korte tijd hebben klimaatactivisten actie gevoerd tegen de sponsoring van het Concertgebouw door Shell. Meteen na afloop van het concert stortte actiegroep Fossil Free Culture tienduizend vellen bladmuziek van het balkon. Het Parool , 2 oktober 2019 

Machtsmisbruik, onredelijke werkdruk, burn-outs of gebrek aan inspraak: verschillende (oude) kunstinstellingen hebben er last van. Wanbeheer komt natuurlijk in alle sectoren voor, maar spelen er ook factoren specifiek voor de cultuursector? En waarom lijkt dit probleem gehuld in een zwijgcultuur? Rekto Verso , 9 september  2019

Financieel directeur Wieger Ketellapper vertrekt na ruim twee jaar ‘ziektewet’ met een grote zak geld bij Buma/Stemra. Leuk voor hem, zou je denken, maar eigenlijk is hij een van de vele verliezers van een bestuurlijk drama dat zich bij de auteursrechtenorganisatie afspeelde. Het werd een gevecht over bonnetjes, maar waar gaat dit geruzie nou echt over? Atze de Vries van 3voor12 blikt uitgebreid terug op de affaire. 3voor12.vpro.nl , 28 augustus 2019

‘Ik concludeerde dat we het helemaal zo slecht niet doen in de kunstwereld. Het is eerder andersom: het bedrijfsleven kan veel van de kunsten leren. Zoals ruimte in de bedrijfsvoering voor de onderbuik in plaats van de logische redenering, oog voor de mens in plaats van de taak, voor creativiteit bij het aanvliegen van een probleem in plaats van de analyse, voor chaos in plaats van ordening. Uit onderzoek blijkt dat keuzes over complexe zaken die intuïtief tot stand komen, vaak het best uitpakken.’ Ruud van Meijel,  directeur van het Chassé Theater in Breda, besloot, toen hij zakelijk directeur van Toneelgroep Oostpool was,  zijn kennis te vergroten met een avondstudie Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Volkskrant  , 23 augustus 2019

Voor de Engelstalige publicatie Cultural Policy in the Netherlands interviewden medewerkers van de Boekmanstichting een aantal leidinggevenden uit de Nederlandse cultuursector (Arjo Klingens, Gable Roelofsen, Hans Poll en Jacqueline Roelofs, Saskia Bak en Sandra den Hamer). Zij blikken terug en vooruit op het cultuurbeleid op hun werkterrein. Boekman Extra 16 bevat de Nederlandstalige versies van de interviews met een inleiding van Quirijn van den Hoogen en Edwin van Meerkerk.  Boekman , juni 2019

Een paar weken geleden trok de filantropische stichting Droom en Daad een gift in van 50 miljoen voor de verbouwing van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De eis van stichtingsdirecteur Wim Pijbes was een ‘plek aan tafel’ in de Raad van Toezicht. Het museum weigerde op grond van de gemeentelijke Code of Governance. Het conflict roept de vraag op: moet Rotterdam grote filantropen in de tang houden? In dit minicollege geeft Lucas Meijs, hoogleraar Strategic Philanthropy and Volunteering, Rotterdam School of Management,  antwoord. Vers Beton 10 juni 2019.

Het laagdrempelige Moco Museum in Amsterdam groeit explosief. Het staat  ‘in de top-7 van best bezochte musea in Nederland’. Moco is een commerciële onderneming van Kim en Lionel Logchies-Prins, een echtpaar dat al 14 jaar een kunsthandel drijft in Amsterdam. Moco Museum mag zich zo noemen: de term ‘museum’ is in Nederland niet beschermd. Moco is geen lid zijn van de Museumvereniging. Onderzoek van de Volkskrant wijst uit dat het museum het niet zo nauw neemt met de regels die in de museumwereld gebruikelijk zijn. De Volkskrant , 30 mei 2019,  inlog vereist , HP-De Tijd  , 1 juni 2019

Bij de Bibliotheek Midden-Brabant zijn ze voortvarend aan de slag gegaan met de Governance Code Cultuur 2019. Directeur-bestuurder Herman Horst en toezichthouder Rinske Stelwagen organiseerden voor het bestuur en de raad van toezicht een inspiratiesessie om de Code door te nemen en te overleggen hoe hem te implementeren. Wat leverde die actieve houding op? Cultuur +Ondernemen   ,  mei 2019

De stichting Droom en Daad ziet af van een schenking voor de renovatie van het Museum Boijmans Van Beuningen. Droom en Daad heeft de gesprekken over een schenking afgebroken toen de stichting geen inzicht kreeg in de begroting van het museum. Een vertegenwoordiger van Droom en Daad diende zitting te nemen in de raad van toezicht van Boijmans, het orgaan dat de directie controleert. Bezwaarlijk voor zowel Boijmans-directeur Sjarel Ex als de Rotterdanse cultuurwethouder Said Kasmi. Zij zeggen dat dit botst met de regels voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector, de Governance Code Cultuur. Het Rotterdamse college stelt in een aan de gemeenteraad gerichte brief nog in gesprek te zijn met meerdere potentiële filantropen.  De Volkskrant , De Volkskrant  ,  15 mei 2019.

Relevante websites

Governance Code Cultuur – Cultuur + Ondernemen

Platform Governance in Cultuur