Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

 

31-12-2021

31-12-2020

ACTIVA

 

 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA

455.735

538.373

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

145.173

177.334

VORDERINGEN

547.333

338.617

LIQUIDE MIDDELEN

7.068.979

3.982.427

 

________

________

ACTIVA

8.217.220

5.036.751

========================

 

 

PASSIVA

 

 

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

1.096.278

835.876

VOORZIENINGEN

229.548

89.095

KORTLOPENDE SCHULDEN SUBSIDIES

5.908.751

3.031.961

KORTLOPENDE SCHULDEN KUNSTLOC BRABANT

982.643

1.079.819

 

________   

________

PASSIVA

8.217.220

5.036.751

======================

 

 

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

 

REALISATIE 2021

BATEN

 

 

Baten organisatie

6.823.772

Baten programma’s

575.537

Rente

347

 

__________

Bruto Exploitatieresultaat

7.399.656

======================

 

LASTEN

 

Lasten organisatie

5.380.245

Lasten programma’s

1.712.538

 

_________

Beheerslasten

7.092.783

======================

 

Exploitatieresultaat voor eenmalige baten en lasten

306.873

========================

 

Rentelasten

22.980

Bijzondere lasten

12.693

Bijzondere baten

4.313

 

 _________

Exploitatieresultaat na eenmalige baten en lasten

275.513

========================

 

Resultaatbestemming

275.513

WNT-verantwoording 2021 Kunstloc Brabant

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Kunstloc Brabant van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum volgens de WNT voor Kunstloc Brabant is vastgesteld op € 201.000,-. 

Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigings maximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.