Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De komst van Geert van Boxtel als aanjagende arrangeur heeft de klassieke en symfonische muziek in Noord-Brabant een unieke impuls gegeven. Dat blijkt uit de tussentijdse beschouwing van muziekwetenschapper prof. dr. Sander van Maas.

Muziekvoorziening krijgt impuls door vernieuwende manier van werken

In juli 2017 besloot gedeputeerde staten om voor de jaren 2018 en 2019 €0,5 mln per jaar in te zetten om de klassiek en hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Brabant te verbreden en te versterken. Kunstloc heeft samen met de provincie en een brede doorsnede van orkesten, componisten, ensembles en podia/festivals verkennende gesprekken gevoerd over hoe deze impuls vorm gegeven zou moeten worden. Uiteindelijk is gekozen voor het inrichten van een “arrangeursfunctie.” Deze arrangeur staat aan de lat voor het initiëren, stimuleren en coördineren van de vernieuwing en verbreding van de muziekvoorziening. Wij gaven de arrangeur de volgende aandachtspunten mee: diversiteit, regionale spreiding, technologie, en de profilering van Noord-Brabant als makersprovincie en BrabantStad als culturele proeftuin.

Na een zorgvuldige selectie is Geert van Boxtel in maart 2018 aan de slag gegaan als arrangeur. Samen met gekende en nieuwe spelers in het veld heeft Geert een aantal projecten geïnitieerd die de gewenste verbreding en versterking dichterbij brengen. Vanwege de korte looptijd en grootse ambities van het project is het van belang om de juiste partners te selecteren. Partijen die in staat zijn om zoveel mogelijk impact te maken in een zo kort mogelijke tijd. De gecombineerde netwerken van Kunstloc en Geert bleken hierbij van zeer grote waarde. Bekijk in het e-magazine van Provincie Noord-Brabant aan welke projecten de arrangeur heeft bijgedragen.

e-magazine: Projecten van de Arrangeur

Arrangeur is een succesfactor

Vorige week is de tussentijdse evaluatie van het project Impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening verschenen. Uit de interviews die prof. dr. Maas hiervoor voerde met betrokkenen en anderen uit de muzieksector bleek dat de arrangeur breed wordt gezien als succesfactor. De manier van werken wordt ervaren als echt vernieuwend, omdat het niet alleen gaat om het financieren maar ook om het signaleren van mogelijkheden. De belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn:

– De Provincie heeft met deze impuls ingezet op een nieuwe aanwezigheid binnen het veld van de klassieke muziek; deze rol verdient het om nader te worden uitgewerkt

– Het Brabantse ecosysteem voor hedendaagse en klassieke muziek heeft veel draagvermogen voor vernieuwing en verbreding

– De projecten die onder leiding van de arrangeur zijn ontstaan weerspiegelen de doelstellingen van de Provincie

– De meerwaarde van de Impuls schuilt niet zozeer in de projecten zelf als wel in de nieuwe, verbindende manier van werken

– De werkwijze met een arrangeur is het meest veelbelovend op onontgonnen terrein, daar waar voor de hedendaagse en klassieke muziek de echte uitdagingen liggen

– Deze visie wordt gedeeld door zowel de ‘volatiele’ betrokkenen als door de institutionele gesprekspartners (o.m. philharmonie zuidnederland)

– Het blijvend inzetten van de arrangeur als een spelverdeler binnen de Brabantse cultuursystematiek kan bijdragen aan het aangaan van de uitdagingen binnen het veld van de klassieke muziek