Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Verder kijken dan de bekende kaders

Over de gehele breedte van de symfonische muziekvoorziening is al enige tijd een beweging waarneembaar waarin gezocht wordt naar manieren om de canonieke werkwijze en afspraken van de symfonische wereld te doorbreken en te experimenteren met een andere aanpak en inhoud om een meer divers publiek te bereiken. Er zijn vernieuwende initiatieven om mensen op een andere manier met klassieke muziek in aanraking te laten komen, jonge makers die zich niet direct aan het format van een orkest willen verbinden en opleidingen die verder kijken dan de bekende kaders. Landelijk gezien wordt al enkele jaren gewezen op de noodzakelijke vernieuwing van de symfonische muziekpraktijk om relevant te blijven en een nieuw en meer divers publiek te kunnen bedienen. Ook zijn er recente landelijke voorbeelden van kansrijke out-of-the-box initiatieven. Een provinciale impuls kan een bijdrage leveren om deze ontwikkelingen ook in Brabant verder op gang te brengen.

Vernieuwing en verbreding van de muziekvoorziening

Geert van Boxtel is aangesteld als arrangeur. Hij gaat initiëren, stimuleren en coördineren met als doel de vernieuwing en verbreding van de muziekvoorziening. De arrangeur:

  1. Gaat daarbij werken met een pool van ‘provinciemakers/provinciecomponisten’ (naar model van stadscomponisten/-kunstenaars) die vanuit prikkelende maatschappelijke insteek contact leggen met potentieel publiek. Deze makers worden aangestuurd en gecoacht door de arrangeur. Op deze manier experimenteren we met het verbinden van een breed publiek aan klassieke en hedendaagse gecomponeerde muziek. Een voorbeeld is wat stadskunstenaar Lucas de Man met diverse projecten deed in ’s-Hertogenbosch;
  2. Zorgt voor de verbinding met makersplekken die op verschillende plaatsten in de provincie ontstaan (zoals bijvoorbeeld Paviljoen Ongehoorde Muziek in Eindhoven, WillemTwee Studio’s in Den Bosch en TINC in Breda), en;
  3. Zorgt voor de verbinding met de muziekwereld. Denk daarbij aan partijen als Academy of Music and Performing Arts (AMPA, voorheen conservatorium), orkesten en andere uitvoerende alsmede met maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zoals bijvoorbeeld het Maastricht Innovation Centre of Classical Music.

Wij geven de arrangeur de volgende aandachtspunten mee: diversiteit, regionale spreiding, technologie en de profilering van Noord-Brabant als makersprovincie en BrabantStad als culturele proeftuin. Diverse belangrijke ketenpartners, vertegenwoordigers en belanghebbenden uit het veld nemen zitting in een informele klankbordgroep. Deze groep geeft input aan de arrangeur.

Geert houdt tijdens zijn werkzaamheden als arrangeur een blog bij dat wordt gepubliceerd op MEST.

Lees de blogs van Geert van Boxtel