Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De provincie kent aan veertien instellingen alsnog subsidie toe in het kader van paragraaf 1, artikel 1.4b van de subsidieregeling Hedendaagse cultuur Brabant. Dit besluit is genomen op basis van de zorgvuldige beoordelingen door de nieuwe Adviescommissie Professionele Kunsten 2021–2024 die de provincie op 23 februari 2021 heeft ingesteld.

De veertien instellingen die alsnog in aanmerking komen voor subsidie in het kader van de subsidieregeling Hedendaagse cultuur Professionele Kunsten 2021 – 2024 zijn: BioArt Laboratories, Cappella Pratensis, Corpo Maquina, Factorium Podiumkunsten, Kamerata Zuid, Kunstpodium T, Het Makershuis, MINOUX, MONO – Dyane Donck Company, Tg Nomen, Stichting PARK, Sounding Bodies, TILT, en Willem Twee muziek.

Hoor- en Adviescommissie

Aanleiding daarvoor was het advies van de Hoor- en Adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten (HAC) in januari 2021. In dat advies uitte de HAC kritiek op de procedure die de Adviescommissie BrabantStad Cultuur had gevolgd bij de eerste beoordeling van de adviesaanvragen. Van de acht bezwaarmakers op die eerste beoordeling, komt na de herbeoordeling een instelling alsnog in aanmerking voor subsidie.

Herbeoordeling

“Waar het om gaat, is dat er nu duidelijkheid komt voor de 68 aanvragers, waaronder de acht bezwaarmakers. Door de herbeoordeling was daarover een lange periode van onzekerheid bij de aanvragers en dat was natuurlijk niet zoals het hoort te gaan. Daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan”, aldus gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur en Sport. “De afgelopen maanden heeft de nieuwe adviescommissie van Provincie Noord-Brabant hard gewerkt, onder leiding van voorzitter Alex de Vries. Ze zijn slagvaardig en zorgvuldig te werk gegaan. Het resultaat is een nieuwe, goed onderbouwde, rangorde voor de ingediende aanvragen. Daar willen we ze van harte voor bedanken.”

Subsidieplafond

Volgens de nieuwe rangorde zijn de veertien instellingen alsnog voldoende hoog geëindigd om binnen het oorspronkelijke subsidieplafond voor subsidie in aanmerking te komen, voor in totaal € 3,6 miljoen in de periode 2021–2024. Onder deze instellingen is een van de acht bezwaarmakers. De overige zeven bezwaarmakers komen op basis van de herbeoordeling en het subsidieplafond niet voor subsidie in aanmerking. Van Pinxteren: “Zoals we al eerder hebben aangegeven, blijven de reeds toegekende subsidies in stand. Ook wanneer deze op basis van de nieuwe rangorde en het subsidieplafond nu niet in aanmerking zouden komen.”

Zorgvuldig en gedegen

De Adviescommissie Professionele Kunsten 2021–2024 komt tot een andere rangorde dan de Adviescommissie BrabantStad Cultuur 2020. De verschillen in puntentoekenning doen zich voor bij alle vier de criteria: artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publiekswerking en Brabantse infrastructuur. “De mate waarin de eerste en tweede beoordeling verschillen van elkaar, heeft ons verrast”, aldus de gedeputeerde. “De adviescommissie heeft haar werkzaamheden gedegen en zorgvuldig uitgevoerd. Dat er nu veertien instellingen zijn die eerder geen subsidie kregen, komt volgens ons niet alleen doordat deze commissie de procedures juist gevolgd heeft, maar komt ook door de ruimte die de criteria laten voor verschillende beoordeling. Dergelijke criteria worden ook bij andere overheden en fondsen toegepast. Ondanks dat de criteria ruimte laten voor verschillende beoordeling zijn we ervan overtuigd dat het advies van de commissie correct is. De commissie heeft zorgvuldig en via het voorgeschreven proces gewerkt en de onderbouwing is gedegen.”

Evaluatie

De werking en doelmatigheid van de meerjarige subsidieregeling van BrabantStad voor de professionele kunsten wordt momenteel geëvalueerd. Dit onderzoek wordt in opdracht van BrabantStad uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De provincie geeft de constateringen met betrekking tot de ruimte die wordt gelaten voor verschillende beoordeling mee in dit evaluatieonderzoek.