Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In de urban scene (o.a. breakdance, rap, grafitti en skateboarding) is er een jonge generatie ondernemers opkomend in Brabant. Creativiteit en sociale beweegredenen zijn voor de jongeren van groot belang bij het opzetten van een onderneming in het urban culture-veld. Daarnaast vindt er in Brabantse kunstencentra in de B5 (Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond) een cultuuromslag plaats. Hierbij ligt de nadruk op het stimuleren en faciliteren van cultuureducatie- en participatie voor een sociale en cultureel levendige stad, in plaats van op het aanbieden van producten. Dit blijkt uit het onderzoek Urban Brabant Revisitedwaarin onderzoeker en publicist Janny Donker de actuele trends in de Brabantse urban scene heeft onderzocht. 

Download: Urban Brabant Revisited

Urban is anders, toch? 

Het onderzoek naar de actuele ‘state of the urban arts’ in Noord-Brabant is een verkenning die volgde op het landelijk onderzoeks-project Urban is anders, toch? dat eind vorig jaar werd gepresenteerd in de Hall of Fame in Tilburg. Het Brabantse onderzoek gaat over een ondernemende generatie in opkomst, over heroriëntatie in kunstencentra, over de groei van urban sports in de B5 en over provinciale urban ambities. Hiervoor sprak onderzoek Janny Donker met een groot aantal betrokkenen uit de urban scene en kunstencentra in Brabant.

Nieuwe generatie urban culture-ondernemers

‘De opkomende urban culture-ondernemers richten zich op het terrein van kunsten, design, mode, media, ‘urban food’ en andere urban arts die het leven in de stedelijke centra tot een prikkelende belevenis kunnen maken’, aldus onderzoeker en publicist Janny Donker in het onderzoek. De jonge urban ondernemers zijn veelal twintigers, met een piek rond de 23. De eerste kennismaking met urban culture vindt vooral plaats op straat, in buurthuizen en via televisie, maar ook steeds vaker via cultuureducatie op school en in kunstencentra. Niet iedere ondernemer kan daadwerkelijk rondkomen van zijn inkomsten als ondernemer. Vaak verdienen ze nog bij door lessen of workshops in het onderwijs of het welzijnswerk te geven.

Veranderende rol kunstencentra

Uit het onderzoek blijkt dat kunstencentra meer inzetten op de ontmoeting en samenwerking met welzijnswerkers en cultuur-educatoren. Daarbij willen ze een brug slaan tussen het culturele veld, het onderwijs, zorg, welzijn en het sociale domein. Hierbij werken de centra ook regelmatig samen met het urban culture veld. Ook blijkt uit deze interviews dat jongeren steeds vaker worden betrokken bij plannen die vanuit kunstencentra komen.

Tot slot komt in dit onderzoek aan bod op welke plekken in Brabant de urban scene populair is en welke organisaties hierbij betrokken zijn. ‘Skateparken zijn vaak een centrum van, of hebben een sterk aantrekkende werking op beoefenaars van andere elementen uit de urban culture & sports’, staat ook in het onderzoek genoemd. Een van de ambities die in het Werkplan van Sport Service Noord-Brabant staat is om Brabant de urban hotspot te maken.