Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Want cultuur is geen hobby, meneer Wiebes

Kunst en cultuur zijn geen hobby maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor de samenleving, stelt Chris van Koppen in een opiniestuk op Cultureel Kapitaal, de debatsite van LKCA. Voor de provincies vormen kunst en cultuur dan ook een kerntaak. Van Koppen, naast directeur van Kunstloc Brabant ook voorzitter van de Raad van Twaalf, ziet in de aanloop naar de komende verkiezingen drie speerpunten voor het provinciale cultuurbeleid. Want de provincie speelt een cruciale rol.

1. De provincie treedt op als regisseur

Provincies benutten de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur en zetten kunst en cultuur in om een antwoord te geven op maatschappelijke uitdagingen. Provincies investeren ook in een infrastructuur zodat ze een divers programma voor actieve en passieve cultuurparticipatie kunnen bieden in de directe leefomgeving van inwoners, en voor alle bevolkingsgroepen.

2. De provincie is de linking pin tussen steden en Rijk

Provincies zijn de vanzelfsprekende schakel tussen Rijk en gemeenten, tussen nationale en lokale gemeenschap. Die rol wordt belangrijker, zichtbaarder ook, nu vanaf 2020 regio’s een grotere rol gaan spelen in het landelijke cultuurbeleid. In 2017 heeft de minister van OCW stedelijke regio’s uitgenodigd om samen met het culturele veld regioprofielen op te stellen. Provincies voelen zich verantwoordelijk voor de samenwerking tussen gemeenten, stimuleren die en borgen een gezamenlijke visie op cultuurbeleid.

3. De provincie is partner in cultuureducatie

Net als bij kunst en cultuur gaat het in het onderwijs om vernieuwing en continuïteit. Onderwijs socialiseert, draagt bestaande kennis over en vormt zo de identiteit. Maar onderwijs slaat ook bruggen naar de toekomst, stimuleert verbeelding en creativiteit en bereidt ons zo voor op een wereld die we nog niet kennen.

Chris van Koppen is directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant en voorzitter van de Raad van Twaalf, waarin 14 provinciale cultuurinstellingen de krachten bundelen. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Cultureel Kapitaal is het platform voor opinie en debat van LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst dat zich inzet voor professionals die werken voor cultuur op school of in de vrije tijd.

Kijk hier voor het volledige opiniestuk op Cultureel Kapitaal

Kunst en cultuur in de provincie

Welke standpunten hebben de politieke partijen over de rol van cultuur in de provincie?
LKCA heeft per provincie samenvattingen gemaakt van de standpunten over cultuureducatie en cultuurparticipatie. LKCA
De standpunten van de Brabantse politieke partijen: LKCA

Hoe denken de politieke partijen die in Noord-Brabant deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen over kunst en cultuur?
Die vraag stond centraal tijdens het Brabantse Cultuurdebat op dinsdag 12 maart in de LocHal, Tilburg. Mestmag.nl

Hoe kan de provincie haar rol in het cultuurbeleid versterken?
En hoe kunnen we de maatschappelijke en economische impact beter benutten? Gedeputeerden, (kandidaat-)statenleden, culturele instellingen en fondsen, adviseurs en kunstenaars bogen zich onder leiding van Janita Tabak over deze vraag op de conferentie ‘Cultuur werkt voor de Provincie’. Tijdens deelsessies werden 10 aanbevelingen voor het overdrachtsdossier voor de provincies geformuleerd. Kunsten’92

Wat zijn de aanbevelingen van culturele professionals voor de provincie?
De provincies scoren lage rapportcijfers voor hun cultuurbeleid. Vaak blijft het onzichtbaar, is het weinig actief, en te bureaucratisch. Dat blijkt uit een enquête onder 339 culturele professionals. LKCA , LKCA

Hoe is het provinciale cultuurbeleid verbonden met lokaal en landelijk beleid? 
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de provinciale rol in cultuurbeleid onder de aandacht gebracht bij de Raad voor Cultuur. Hiermee wil zij laten zien dat cultuurbeleid van de provincies niet op zichzelf staat, maar dat meerwaarde ligt in de samenhang en synergie tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid. Het IPO wil hiermee aanhaken bij de adviesaanvraag van minister van Engelshoven (OCW)  over nieuw cultuurbeleid voor 2021-2024. IPO , IPO

Hoe staat het met het culturele aanbod, de participatie, en de geldstromen in de provincie?
Zeeuwen lezen het meest, Friesland kent per inwoner het hoogste aantal musea, en de gemeenten in Flevoland investeren het meest in de filmsector. Het zijn slechts enkele van de vele inzichten uit de Regionale Cultuurindex: een nieuw instrument waarmee de Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten een grote hoeveelheid cultuurcijfers op regionaal niveau beschikbaar en onderling vergelijkbaar maken. Boekman , Boekman

Wat is de gezamenlijke visie van Brabant op kunst en cultuur in de regio?
Op uitnodiging van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) hebben de samenwerkende gemeenten en provincies samen met het culturele veld culturele regioprofielen opgesteld. Daarin worden de gezamenlijke visies op kunst en cultuur in de regio beschreven, de uitdagingen die zij gezamenlijk willen oppakken, de wijze waarop het rijksbeleid, lokaal beleid en regionale samenwerking kunnen bijdragen aan oplossingen hiervoor en de wijze waarop een en ander bijdraagt aan het landelijke cultuurbeleid. Boekman
Het regioprofiel van BrabantStad: Brabant.nl , Brabant.nl