Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Er zijn convenanten gesloten tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de veertien stedelijke cultuurregio’s, waaronder BrabantStad. Hierin zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021–2024. Het Rijk, provincie en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland en hebben hierin dezelfde ambitie: cultuur van en voor iedereen.

De afspraken

In het convenant spreken OCW en BrabantStad af dat zij elkaar informeren en afstemming zoeken over het door hen te voeren beleid op het gebied van cultuur. Dit geldt in het bijzonder in tijden van crisis en de uitwerking van het cultuurbeleid vanaf 2025. In het convenant is onder meer te lezen dat:

  • de gemaakte afspraken over inzet voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) nogmaals zijn bekrachtig. BrabantStad heeft eerder via adhesieverklaringen garanties afgegeven. In 2021–2024 is er binnen het programma CmK extra aandacht voor kansengelijkheid, aansluiting bij curriculum.nu, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod, meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo;
  • de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie en het belang daarvan voor de kwaliteit van de sector worden onderschreven. In BrabantStad zijn deze codes benoemd in de subsidieregeling voor professionele kunsten en indien daar aanleiding toe is, wordt hierover met de meerjarig gesubsidieerde instellingen gesproken;
  • BrabantStad en OCW onderling het belang uitspreken van een zorgvuldige omgang met cultureel erfgoed binnen het proces van ruimtelijke ordening en de inzet van ruimtelijk ontwerp hierbij. Bij de implementatie van de Omgevingswet gaan zij kennis en ervaringen uitwisselen om te komen tot een goede inbedding van cultureel erfgoed in de dagelijkse praktijk;
  • ieder zich inzet om de meerjarige subsidies door Rijk en rijksfondsen en BrabantStad-partners aan gesubsidieerde culturele instellingen voor de periode 2021 tot en met 2024 niet te verlagen;
  • de convenantpartners het belang onderschrijven van een digitaal loket voor de aanlevering van de digitale archeologische opgravingsdocumentatie. Ieder zet zich in voor de versterking van de één-loket-benadering van het landelijk loket ArcheoDepot.

Samenwerking

Wethouder Marianne de Bie van Breda, namens BrabantStad: “De samenwerking tussen gemeenten, provincie en Rijk is de afgelopen jaren versterkt, bijvoorbeeld met het Regioprofiel. Zo hebben we al het moois wat Brabant op cultureel gebied te bieden heeft goed op de kaart gezet. We zijn blij zijn met het commitment in het convenant voor de komende vier jaar”.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren (Vrije Tijd, Cultuur en Sport) van de provincie Noord-Brabant: “Met dit convenant benadrukken we nogmaals dat we gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen in de komende jaren voor belangrijke onderdelen van het culturele leven als cultuureducatie en archeologie”.

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in 2018 aan de stedelijke regio’s gevraagd om samen met culturele partners, culturele profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op het cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een regio. De regio’s laten daarin hun ambities en groeipotentie voor de toekomst zien. De profielen hebben de basis gevormd voor het landelijke cultuurbeleid 2021–2024.

Goed gesprek

De komende tijd bespreken het ministerie en de stedelijke regio’s gezamenlijk de doorontwikkeling van de stedelijke regio’s. Ook het cultuurbestel voor de beleidsperiode 2025–2028 zal onderwerp van gesprek zijn. Deze onderwerpen en de cultuurconvenanten zijn aan de orde gekomen tijdens het bestuurlijk overleg op 22 april en zullen hierna ook terugkerend onderwerp van gesprek zijn.

“Goed gesprek gehad met de stedelijke cultuurregio’s. Afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk onze afspraken zijn voor het behoud van de lokale culturele infrastructuur. Fijn dat we deze samenwerking komende tijd voortzetten”, aldus minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.