Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Raad van Twaalf blij met advies Raad voor Cultuur

De Raad van Twaalf, het samenwerkingsverband van provinciale kennis- en uitvoeringsorganisaties voor kunst en cultuur, reageerde in een brief aan minister van Engelshoven op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is lid van de Raad van Twaalf. De brief werd ondertekend door Chris van Koppen, naast directeur-bestuurder van Kunstloc ook voorzitter van de Raad van Twaalf.

"De Raad voor Cultuur spreekt lokale en regionale overheden terecht aan op hun eigen financiële verantwoordelijkheid. Maar het is goed als u en uw collega’s zich daarbij realiseren dat de afgelopen jaren juist op lokaal niveau grote tekorten zijn ontstaan als gevolg van door het Rijk op gemeenten afgewentelde bezuinigingen. Daarnaast: op dit ogenblik draagt het Rijk niet aan alle lokale en regionale culturele ecosystemen in gelijke mate bij. Alleen al met het oog op de legitimiteit van het rijks cultuurbeleid is het geboden dat stappen worden gezet in de richting van meer evenwicht." Raad van Twaalf

In de brief zegt de Raad van Twaalf zich moeiteloos te kunnen vinden in de hoofdlijnen van het advies. Enkele belangrijke punten:

  • De Raad voor Cultuur adviseert het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor ten minste de komende acht jaar voort te zetten. Een programma waarbij de afzonderlijke provinciale uitvoeringsorganisaties vanaf het begin betrokken waren. De Raad van Twaalf hoopt daarbij dat er middelen beschikbaar komen om CmK uit te breiden naar het vervolgonderwijs.
  • De Raad voor Cultuur adviseert een programma cultuurparticipatie in te richten naar het model van CmK. De leden van de Raad van Twaalf zien hierbij voor zichzelf een vanzelfsprekende rol.
  • De Raad van Twaalf is blij met de nadrukkelijke rol die de Raad voor Cultuur ziet voor de regio’s en provincies. Wel plaatst de Raad van Twaalf een kanttekening bij de inzet van matching als financieringsinstrument.

Lees hier de volledige brief