Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe maak je een duurzaam logistiek landschap, met meerwaarde voor stad en land?

De zogenaamde verdozing van ons landschap is, zeker in Brabant, een maatschappelijk vraagstuk van formaat. Overal in ons landschap, met name in de regio Tilburg, Waalwijk en Eindhoven, staan grote logistieke centra. CAST, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e.o. organiseert in samenwerking met Vereniging Deltametropool en Kunstloc Brabant de Design Challenge “Out of the Box” voor (multidisciplinaire) ontwerpteams.

Ideeën voor een duurzaam logistiek landschap. 

We moeten nieuwe, kwalitatieve eisen stellen aan de logistieke complexen en bedrijventerreinen van Nederland. Hoe precies, dat is de grote vraag. Wij willen kunstenaars, ruimtelijk ontwerpers en landschapsarchitecten uitdagen om bij te dragen aan de discussie over de ontwikkeling van de steeds maar grotere logistieke sector. Hoe kunnen we onze kennis en inzichten toepassen bij de ontwikkeling van nieuw beleid op de nieuwe werklandschappen? Om het debat daarover een nieuwe impuls te geven zijn vier ontwerpteams aan de slag gegaan om een visie op het logistiek landschap van de toekomst te formuleren en visualiseren. 

Out of the Box

Vier ontwerpteams hebben, gevoed door een drietal expertmeetings, hun visie op het logistiek landschap gevormd. De challenge heeft geresulteerd in vier uiteenlopende plannen en ontwerpen. Elk team heeft het ontwerp samengevat in 2 panelen. De panelen zijn ontworpen om geprint te worden, maar ook goed digitaal te bekijken.

De Gouden Doos

Team Achterop kiest voor hyperefficiëntie. Door het concentreren en zelfs koppelen en stapelen van distributiecentra, oefenen we minder druk uit op ons steeds voller rakende landschap, ten gunste van de ruimtelijke kwaliteit. Door verschillende bedrijven de mogelijkheid te geven om zich binnen het nieuwe raamwerk te ontwikkelen, komen in een later stadium ook bestaande brownfields vrij voor stedelijke uitbreiding of natuurontwikkeling. Het concentreren van deze processen, niet alleen horizontaal maar ook verticaal, biedt perspectief. Laten we stoppen met verspreiden en de stap durven zetten naar hyperefficiënt concentreren.

presentatie Team Achterop

De Gouden Doos

Landscape on demand & Package to the people

De ‘verdozing van het landschap’ en de vloot van bestelbusjes in onze wijken maken de impact van een groeiende logistiek op onze leefomgeving tastbaar. Maar kan de logistiek ook op zo’n manier ontwikkelen dat ze daarwerkelijk fulfilment biedt? Team Bright verkent twee denklijnen.

Landscape on demand: Laten we een logistieke hal, net als de gebruiker, beschouwen als tijdelijke claim van de ontwikkelaar op een stuk grond. Het logistiek programma is een wegbereider voor landschappelijke ontwikkeling. Ze schept een landschappelijk casco waarin waterhuishouding, biodiversiteit, huisvesting van werknemers, recreatie en langzaam verkeersroutes een plek krijgen. Plot voor plot worden rommelige stadsranden opgeruimd en uitgeputte akkers getransformeerd.

Package to the people: Wat als de bezorgdiensten, in hun jacht naar de gunsten van de consument, nog dichter bij de consument komen. Is het voorstelbaar dat de logistiek, door slim voorraadbeheer, RFID-chips, GPS en geautomatiseerde bezorging oplost in de overruimte van de bestaande stad?

presentatie Team Bright

Landscape on demand & Package to the people

Brabantse Stroom

Team Kanaalunie doet 5 aanbevelingen:

  1. Benut logistieke potentie van Wilhelminakanaal - maak van kanaal een mainport
  2. Richt Kanaalunie op, deel kosten en baten in regio - stop concurrentie gemeenten
  3. Verdicht op goed bereikbare locaties, verdun in ecologische zones
  4. Vermeng bedrijvigheid, distributie en wonen aan het kanaal in de stad
  5. Maak drijvende terminals - geef piek in vierkante meters een tijdelijke plek

presentatie Team Kanaalunie

Brabantse Stroom

(In)tangible Superstructures 

Team Bystrykh, Van den Breemer & Homburg omart (X)XL als schaal en gebouwtype met ongekende mogelijkheden voor flexibiliteit, automatisering en coördinatie van interne processen. De (X)XL schaal heeft iets bevrijdends, vergeleken met de complexiteit en versnippering van oudere bedrijventerreinen. Zij richten hun onderzoek op de potentie van co-locatie van kleinere bedrijven in (X)XL gebouwen, voor optimalisatie van materiaalgebruik en bouwkosten, clustering van afvalmanagement, recycling en goederentransport, en vergroting van mogelijkheden voor lokale energieproductie. Het voorstel beoogt om het gebrek aan kwaliteit voor mens en natuur in deze recent ontwikkelde gebieden aan te pakken, met een aantal chirurgische aanpassingen. Met een efficiëntere opzet en daarmee compactere footprint dan de bestaande terreinen kan een deel open ruimte terug worden gegeven aan de stad, waarmee binnen de stadsgrenzen een waardevolle ‘shared nature’ omgeving kan ontstaan.

presentatie Team Bystrykh, Van den Breemer & Homburg omart (X)XL

(In)tangible Superstructures 

Stakeholderworkshop

De Gouden Doos en Landscape on demand / Package to the people zijn geselecteerd voor een stakeholderworkshop, waarin de projectvoorstellen verder besproken zullen worden. 

verslag selectiecommissie

Reizende expositie

De vier teams tonen hun ontwerpen met een reizende expositie. De expositie wordt op 21 augustus in de Tilburgse LocHal geopend met een presentatie- en debatavond, en is te zien t/m 1 september. In juli presenteren de vier ontwerpteams hun visie ook online met korte videopitches.

Registratie Openingsavond 'Out of the Box | LocHal, Tilburg

Meer weten over het betrekken van ontwerpers bij verduurzaming?

Neem contact met mij op.