Stichting Kunstloc Brabant is een culturele ANBI, ofwel een culturele algemeen nut beogende instelling.

Doelstelling

Kunstloc Brabant zet zich in voor de integrale ontwikkeling van het culturele ecosysteem van Noord-Brabant, waarbij we expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning bieden aan het brede veld van kunst en cultuur. Op deze manier dragen we bij aan meer samenhang in de totale keten van talentontwikkeling en de culturele levensloop en stimuleren we kruisbestuiving tussen kunst en sociale, ruimtelijke en economische domeinen.

Contactgegevens

Stichting Kunstloc Brabant
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg

✉ info@kunstlocbrabant.nl
✆ 013 750 84 00

RSIN: 005512220

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Kunstloc Brabant bestaat uit één persoon, Chris van Koppen, die tevens de functie van directeur bekleedt. Naast de directie heeft de stichting een Raad van Toezicht, bestaande uit Frédérique Bijl (voorzitter), Arthur van Dijk, Esmeralda Huizen, Giel van Buul, en Jan van der Horst.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding met inachtneming van terzake gemaakte afspraken met subsidiënten en daarop toepasselijke wet- en regelgeving.

De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van Arbeidsvoorwaardenregeling Kunstloc Brabant. De collectieve verhoging van de salarissen vindt plaats conform de collectieve verhogingen in de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Zowel op de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht als op het salaris van de directeur is de Wet Normering Topinkomens van toepassing.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Inhoudelijk jaarverslag 2018

Financiële verantwoording

Balans en staat van baten en lasten 2018