Stichting Kunstloc Brabant is een culturele ANBI, ofwel een culturele algemeen nut beogende instelling.

Doelstelling

Kunstloc Brabant zet zich in voor de integrale ontwikkeling van het culturele ecosysteem van Noord-Brabant, waarbij we expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning bieden aan het brede veld van kunst en cultuur. Op deze manier dragen we bij aan meer samenhang in de totale keten van talentontwikkeling en de culturele levensloop en stimuleren we kruisbestuiving tussen kunst en sociale, ruimtelijke en economische domeinen.

Contactgegevens

Stichting Kunstloc Brabant
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg

✉ info@kunstlocbrabant.nl
✆ 013 750 84 00

RSIN: 005512220

Bestuurssamenstelling

De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van Kunstloc Brabant. De RvT hecht grote waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening en aan hoe de organisatie is gepositioneerd in het krachtenveld van overheid, culturele veld, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen.

Leden zijn: 

  • Frédérique Bijl – voorzitter
  • Nanny Huismans -  vice-voorzitter RvT en voorzitter van de renumeratiecommissie
  • Esmeralda Huizen - lid auditcommissie
  • Daan van der Zanden - lid
  • Jos de Groot - lid auditcommissie

Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding met inachtneming van terzake gemaakte afspraken met subsidiënten en daarop toepasselijke wet- en regelgeving.

De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van Arbeidsvoorwaardenregeling Kunstloc Brabant. De collectieve verhoging van de salarissen vindt plaats conform de collectieve verhogingen in de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Zowel op de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht als op het salaris van de directeur is de Wet Normering Topinkomens van toepassing.

Geef jouw mening