Welke stappen kunnen we nemen op de routekaart naar het 'nieuwe normaal'? Stapje voor stapje kunnen bepaalde activiteiten weer hervat worden, en mogen podia en musea met in achtneming van de voorwaarden van het RIVM open gaan. Vele branche-organisaties werken hiervoor aan protocollen die een veilige hervatting van activiteiten mogelijk moet maken. Wij verzamelen hier de verschillende protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

Niet alle momenten en bijbehorende voorwaarden op de routekaart zijn al volledig uitgewerkt, dus veel van deze protocollen bevinden zich nog in een conceptfase. Omdat voorbereidingen wel getroffen moeten worden, worden deze al wel gedeeld. Hou er rekening mee dat er regelmatig nieuwe versies verschijnen. De Boekmanstichting heeft een uitputtend overzicht van zo goed als alle protocollen die in de culturele sector verschijnen. Kijk voor meer protocollen buiten de culturele sector op de website mijncoronaprotocol.nl

Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen per 1 juni (12:00 uur) open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Cultuurconnectie heeft het Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie en -participatie) gepubliceerd. Dit protocol is bruikbaar voor zowel voor individuele als groepslessen. Naast muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten kunnen ook andere cultuureducatie en amaterkunstverenigingen gebruikmaken van dit protocol. 

De ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ geeft specifiek invulling aan branchspecifieke aanvullende richtlijnen op het protocol. Deze werkgroep bestaat uit leden van Cultuurconnectie, Kunstloc Brabant, Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA Koornetwerk Nederland, vertegenwoordigers van gemeenten en andere stakeholders. 

Voor bepaalde activiteiten als zingen ontbreken op dit moment nog eenduidige richtlijnen vanuit de rijksoverheid. De RIVM ontraadt repeteren met koren zolang onderzoek loopt naar de risico's van het verspreiden van aerosolon. Voor repetities met blazers heeft het KNMO een specifiek protocol opgesteld.

Dansscholen en dansstudio's mogen per 1 juli weer open. Een basisprotocol is opgesteld door een danssectorbreed samenwerkingsverband van branche- en beroepsorganisaties, sportbonden, opleidingsinstituten en onafhankelijke dansondernemers, tijdelijk verenigd onder de naam dansondernemers.nl

Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open, en op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open. Bekijk de protocollen van de AOb en de VO-raad wanneer je lessen of activiteiten aanbiedt op scholen.

Musea en erfgoed

Musea en monumenten mogen per 1 juni open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

De Museumvereniging heeft op 6 mei een Voorlopig protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea gepubliceerd, en de brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) hebben een Protocol monumenten opgesteld. In aanvulling daarop beantwoord Museumcontact een aantal veelgestelde vragen, en heeft ruimtelijk ontwerpbureau Tom Postma handboeken opgesteld met ruimtelijke en praktische tips voor musea, erfgoed, kunstbeursen en andere tentoonstellingslocaties.

Audiovisuele sector

NAPA heeft een COVID-19-protocol AV-sector opgesteld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Aanvullend op het protocol is er een toolkit van DAFF met tips en tricks. 

Filmzalen mogen per 1 juni (12:00 uur) open voor een maximum van 30 bezoekers, en per 1 juli voor 100 bezoekers. Bezoekers moeten vooraf reserveren, en en er dient checkgesprek plaats te vinden om vooraf te bepalen of een bezoek risico’s oplevert. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Het protocol voor Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek is opgezet door NVBF. 

Podiumkunsten

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, en professionele producenten van podiumkunsten om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

De VNPF heeft met de aangesloten podia een Protocol voor pop-, improvisatie- en jazzpodia opgesteld, inclusief een handige grafische weergave  Een protocol voor festivals volgt nog.

De NAPK heeft een Protocol voor podiumkunstproducenten opgesteld waarmee organisaties weer kunnen starten met het veilig en verantwoord repeteren. Dit protocol is het eerste deel van een meer-fasen-protocol. De komende weken wordt er gewerkt aan het deel dat betrekking heeft op presenteren. Er is een apart protocol voor jeugdtheatervoorstellingen.

Theaters en concertzalen mogen per 1 juni (12:00 uur) open voor een maximum van 30 bezoekers, en per 1 juli voor 100 bezoekers. Bezoekers moeten vooraf reserveren, en en er dient checkgesprek plaats te vinden om vooraf te bepalen of een bezoek risico’s oplevert. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Het VSCD werkt aan een Protocol heropening theaters en concertzalen.

De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft een Backstage protocol gemaakt om het veilig werken op en rond het toneel goed te organiseren. Dit protocol heeft betrekking op alle activiteiten in ‘het achterhuis’, ook wel backstage genoemd en is bedoeld voor alle (technische) bedrijven, toeleveranciers, (theater)technici, stagehands en andere medewerkers in dit vakgebied.

Bibliotheken

De bibliotheken mogen weer open vanaf 11 mei, met een beperkte dienstverlening. De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft diverse protocollen opgesteld voor alle bibliotheken in heel Nederland.

Evenementen

De evenementensector is van start gegaan met het opzetten van een zogenaamd fieldlab programma om bij te dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het programma is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Zij zijn verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers. Het betreft diverse onderwerpen zoals luchtkwaliteit, consumentengedrag, vervoer, bezoekersaantallen per m2, etc. Het fieldlab programma is daarbij mede opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. 

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een handvat werkwijze opgesteld om gemeenten te helpen bij het komen tot een gedegen afweging tot vergunning.

Heb je aanvullingen op dit overzicht?

Laat het me weten.

corona-crisis

Protocollen en tips voor 'het nieuwe normaal'

Protocollen en tips voor 'het nieuwe normaal'

Welke stappen kunnen we nemen op de routekaart naar het 'nieuwe normaal'? Wij verzamelen hier de verschillende protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

Corona steunregelingen

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Hoe stimuleer je ook bij thuisonderwijs de creativiteit van kinderen en jongeren?

Corona Impactloket

Corona Impactloket

Laat ons weten wat voor consequenties de Coronacrisis heeft voor jou. Kijk hier met wie je contact op kunt nemen.