11000

Maatregelen

Vanaf 18 februari mogen culturele instellingen weer tot 01.00 uur open blijven. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog een week lang gelden in bijvoorbeeld de bioscopen, musea en theaters. Op culturele locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog verplicht.

Bij 500 of minder bezoekers per zelfstandige binnenruimte of per afgesloten locatie geldt:

 • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
 • Een vaste zitplaats is niet verplicht.
 • Bezoekers en personeel hoeven geen mondkapje te dragen.

Bij meer dan 500 bezoekers per zelfstandige binnenruimte of per afgesloten locaties geldt:

 • Een vaste zitplaats is verplicht. Dit geldt niet voor doorstroomlocaties.
 • Bezoekers en personeel moeten een mondkapje dragen als zij zich binnen verplaatsen.
 • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Het kabinet wil deze coronaregels verder versoepelen vanaf 25 februari. Er gelden dan geen beperkingen meer voor openingstijden van publiek toegankelijke locaties. De mondkapjesplicht vervalt voor culturele locaties, maar blijft wel als advies voor situaties waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Voor evenementen met meer dan 500 bezoekers zonder vaste zitplaats gaat 1G (Testen voor toegang) gelden.

Zonder vaste zitplaats en meer dan 500 bezoekers: Testen voor toegang (1G)

Voorwaarden Testen voor Toegang (1G)

Testen voor toegang houdt in dat alle bezoekers van een activiteit of evenement verplicht zijn om vooraf een coronatest te doen. Iedereen moet een negatief testbewijs laten zien bij aankomst. Het kabinet is voornemens om per 25 februari testen voor toegang (1G) verplicht te maken voor alle bezoekers vanaf 13 jaar bij activiteiten binnen waar mensen geen vaste zitplaats hebben in de sectoren waar momenteel een coronatoegangsbewijs verplicht is en waar meer dan 500 bezoekers per zelfstandige binnenruimte of afgesloten locatie aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in de nachthoreca, op festivals of concerten. Doorstroom evenementen zijn hiervan uitgezonderd.

Er geldt een aantal voorwaarden voor de inzet van Testen voor Toegang:

 • Alle deelnemers vanaf 13 jaar (behoudens bestaande uitzonderingen) zijn in het bezit van een geldige testuitslag als coronatoegangsbewijs;
 • Vanaf 14 jaar moet bij gebruik van een CTB het coronatoegangsbewijs én ID gecontroleerd te worden;
 • Bij Testen voor Toegang gebruikte antigeentesten moeten gevalideerd CE-gemarkeerd te zijn en gecombineerd in de keel en neus afgenomen te worden door professioneel geschoold personeel.
 • De geldigheid van de testbewijzen is 24 uur van moment van afname tot deelname of toegang;
 • Mystery guests worden ingezet bij om de naleving te monitoren op de controle op de coronatoegangsbewijzen bij binnentreden van de locatie.

Aanvullende voorwaarden evenementen en vertoning van kunst- en cultuurbeoefening

 • Zowel bezoekers als werknemers, vrijwilligers en artiesten wordt dringend geadviseerd om op dag 5 na de activiteit een zelftest te doen. Bij klachten of bij een oproep van de GGD in het kader van bron- en contactonderzoek geldt een dringend advies om een zelftest te doen en afhankelijk van de uitslag een confirmatietest bij de GGD te doen;
 • Voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar geldt een dringend advies om een zelftest te doen voorafgaand aan de activiteit;
 • Er dient sprake te zijn van een gecontroleerde evenementlocatie;
 • De gemeente maakt bij vergunningsplichtige evenementen afspraken met de organisator afspraken over de controle op de coronatoegangsbewijzen en ID.

Meerdaagse evenementen

Meerdaagse evenementen (met meer dan 500 bezoekers binnen) met overnachting zijn toegestaan indien er iedere 24 uur via Testen voor Toegang getest wordt.

Het kabinet wil de verplichting om 1,5 meter afstand te houden laten vervallen per 25 februari. Als de 1,5 meter afstand losgelaten wordt, dan vervallen ook de daarmee samenhangende maatregelen:

 • De verplichting om een vaste zitplaats te hebben.
 • Maximum aantal bezoekers.
 • Mondkapjesplicht (m.u.v. in het OV en na de securitycheck op de luchthaven en in het vliegtuig).
 • Het verplicht scheiden van bezoekersstromen.
 • Het verplicht treffen hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen, looproutes en aanwijzingen.
 • De verplichting om bezoekers te vragen om zich te registreren en een gezondheidscheck te doen bij aankomst.
 • De inzet van coronatoegangsbewijzen (3G)

Vanaf 26 januari gaan er verdere versoepelingen in. Bioscopen, theaters, musea, concertzalen, en horeca mogen weer open, en evenementen zijn weer toegestaan, onder bepaalde voorwaarden:

 • Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur.
 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Doe vooraf een zelftest.
 • Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in publieke binnenruimtes zoals musea, bioscopen en de horeca. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als u zit, het mondkapje af kan.
 • Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, ook buiten. 
 • In alle publieke binnenruimtes, zoals horecatheater en bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht.
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer theaters, concertzalen, musea, bioscopen, en horeca.
 • Op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een maximum van 1 bezoeker per 5m2, tot maximaal 1.250 personen per ruimte. 
 • Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van 100% van de maximale capaciteit op 1,5 meter. Dit is circa 1/3 van de reguliere capaciteit.
 • Voor evenementen, kunst en cultuur geldt binnen een maximum van 1.250 personen per ruimte.
 • Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan.
 • Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan.
 • Zowel bezoekers als werknemers, vrijwilligers en artiesten wordt dringend geadviseerd om op dag 5 na de activiteit een zelftest te doen. Bij klachten of bij een oproep van de GGD in het kader van bron- en contactonderzoek geldt het dringende advies om een test bij de GGD te doen.
 • Voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar geldt het dringende advies om een zelftest te doen voorafgaand aan een activiteit.
 • Kaartverkoop is verplicht.
 • De organisator zorgt voor voldoende afstand tussen artiesten en het publiek.
 • De organisator maakt met de GGD afspraken zodat bron- en contactonderzoek n.a.v. een besmetting snel en efficiënt uitgevoerd kan worden.

Vanaf 15 januari 2022 gaan er enkele versoepelingen in, waardoor beoefening van kunst en cultuur weer is toegestaan. 

 • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten. Er gelden wel voorwaarden:
  • Deelname kan alleen met een coronatoegangsbewijs voor iedereen van 18 jaar en ouder.
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan als dit plaatsvindt in het kader van werk. Hieronder vallen bijvoorbeeld televisieopnames of repetities. Daar mag geen publiek bij aanwezig zijn.
 • Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten, bibliotheken blijven open.
 • Er geldt een evenementenverbod.
 • Horeca blijft gesloten, afhalen is mogelijk.
 • Mondkapjes dragen overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, ook buiten. 

Er gelden uitgebreidere voorwaarden voor heropening, die per sector en vakgebied worden uitgewerkt in protocollen. Er verschijnen regelmatig nieuwe versies van deze protocollen. Wij houden deze bij in het overzicht hieronder. Kijk voor meer protocollen buiten de culturele sector op de website mijncoronaprotocol.nl.

Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open vanaf 15 januari 2022. 

 • Deelname kan alleen met een coronatoegangsbewijs voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Mondkapjes dragen overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, ook buiten. 

Vanaf 15 januari is naast het lager onderwijs ook fysiek onderwijs in middelbaaren hoger onderwijs weer toegestaan. 

Musea en erfgoed

De Museumvereniging heeft een Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea gepubliceerd. De brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) hebben een Protocol monumenten opgesteld. In aanvulling daarop beantwoord Museumcontact een aantal veelgestelde vragen, en heeft ruimtelijk ontwerpbureau Tom Postma handboeken opgesteld met ruimtelijke en praktische tips voor musea, erfgoed, kunstbeursen en andere tentoonstellingslocaties.

Audiovisuele sector

Professionals in de audiovisuele sector mogen hun werkzaamheden voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

NAPA heeft een COVID-19-protocol AV-sector opgesteld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Aanvullend op het protocol is er een toolkit van DAFF met tips en tricks. Het protocol voor Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek is opgezet door NVBF. 

Podiumkunsten

De VNPF heeft een protocol voor pop-, improvisatie- en jazzpodia, en het VSCD voor theaters en concertzalen. De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft een Backstage protocol gemaakt om het veilig werken op en rond het toneel goed te organiseren. De NAPK heeft voor podiumkunstproducenten een protocol opgesteld, en voor jeugtheater en orkesten zijn er specifieke protocollen.

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, en professionele producenten van podiumkunsten om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Bibliotheken

De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft diverse protocollen opgesteld voor alle bibliotheken in heel Nederland.

Evenementen

Op de website van Alliantie Van Evenementenbouwers worden protocollen, toolkits en overheidsdocumenten verzameld voor de evenementensector.

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een handvat werkwijze opgesteld om gemeenten te helpen bij het komen tot een gedegen afweging tot vergunning.

Fotografie

Om fotografen ‘Corona-proof’ te kunnen laten werken werken heeft DuPho een protocol ingediend om meer duidelijkheid te kunnen scheppen binnen de fotografiesector. 

Heb je aanvullingen op dit overzicht?

Laat het me weten.

corona-crisis

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders.

Corona protocollen en maatregelen

Corona protocollen en maatregelen

Overzicht van de verschillende maatregelen, uitzonderingen, protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

Corona steunregelingen

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.