Maatregelen

Tot nader orde gelden er aangescherpte maatregelen

  • Theaters, bibliotheken, bioscopen, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten zijn gesloten voor publiek. 
  • Bibliotheken mogen open blijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.
  • Optreden, repeteren en opnames maken is toegestaan voor professionele gezelschappen en acteurs. Voor bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek). In bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. 
  • Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken. Voor bijvoorbeeld voorstellingen, films, series, reclames en documentaires. Publiek is hierbij niet toegestaan. Dit mag in zowel studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
  • Culturele locaties, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten, zijn gesloten voor publiek. Je kunt hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren. Het wordt afgeraden om te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan.

Op 13 april heeft het kabinet een openingsplan in vijf stappen gepresenteerd. Het veilig en stap voor stap openen kan alleen als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen. Stap zes is het einddoel: loslaten van alle maatregelen. Heropening blijft omgeven met grote onzekerheden, vooral vanwege tegenvallers in het vaccinatieschema. Onder voorbehoud zijn in het openingsplan de volgende perspectieven voor cultuur opgenomen:

  • 28 april - stap 1 - bij risiconiveau zeer ernstig

O.a. buitenterrassen open en einde avondklok
Op 26 april kunstvakonderwijs voor 1 dag per week weer open.

  • 11 mei - stap 2 - bij risiconiveau zeer ernstig

Heropenen van accommodaties voor kunst- en cultuurbeoefening (cultuureducatie), onder voorwaarden.
Openen doorstroomlocaties buiten, onder voorwaarden.
Met toegangstesten: onder voorwaarden beperkte openstelling van doorstroomlocaties binnen en exploitatie van culturele instellingen (zoals theaters, bioscopen en muziekpodia).

  • 26 mei - stap 3 - bij terug naar risiconiveau ernstig

Groepsgrootte binnen 30 personen, of ruimer indien gerelateerd aan oppervlaktenorm. (Het is nog niet duidelijk wat de te hanteren norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter zal zijn.)
Openen doorstroomlocaties binnen, onder voorwaarden.
Openen exploitatie van culturele instellingen, onder voorwaarden.
Met toegangstesten: onder voorwaarden gedeeltelijk openen van evenementen (geplaceerd).
Met toegangstesten: onder voorwaarden verruimen openstelling, exploitatie van culturele instellingen.

  • 16 juni - stap 4 - bij terug naar risiconiveau zorgelijk

Groepsgrootte binnen 50 personen, of ruimer indien gerelateerd aan oppervlaktenorm.
Verruimen openstelling exploitatie van culturele instellingen, onder voorwaarden.
Toestaan van evenementen onder voorwaarden.
Aanvullingen m.b.v. toegangstesten.

  • 7 juli - stap 5 - bij terug naar risiconiveau waakzaam

Groepsgrootte binnen 100 personen, of ruimer indien gerelateerd aan oppervlaktenorm.
Verruimen openstelling exploitatie van culturele instellingen, onder voorwaarden.
Verruimen mogelijkheden voor evenementen, onder voorwaarden.
Aanvullingen m.b.v. toegangstesten.

Lees de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over het aangekondigde openingsplan.

Voor het laatste nieuws over corona in de culturele sector, bekijk ons overzicht in Trends & ontwikkelingen.

Trends & ontwikkelingen: Corona

Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Ontdek hoe we samen veilig cultuur kunnen blijven maken op weblijvenbezig.nl. Op deze site kun je naast de huidige richtlijnen ook inspirerende voorbeelden van creatieve oplossingen om bezig te blijven, en promomateriaal downloaden om te laten zien dat jouw organsatie veilig bezig blijft.

Kinderen en volwassen mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Buiten de eigen woning geldt dat je met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee). Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van een culturele uiting beoefenen zijn uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen. Hierbij is maximale aantal personen binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen. Voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar geldt er een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen binnen en 40 personen buiten.

Cultuurconnectie heeft het Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie en -participatie) gepubliceerd. Dit protocol is bruikbaar voor zowel voor individuele als groepslessen. Naast muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten kunnen ook andere cultuureducatie en amaterkunstverenigingen gebruikmaken van dit protocol. 

De ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ geeft specifiek invulling aan branchspecifieke aanvullende richtlijnen op het protocol. Deze werkgroep bestaat uit leden van Cultuurconnectie, Kunstloc Brabant, Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA Koornetwerk Nederland, vertegenwoordigers van gemeenten en andere stakeholders. 

Repeptities voor amateurkunst-orkesten vallen op dit moment onder de uitzonderingsregel voor de maximumgrens van 30 deelnemers aan bijeenkomsten binnen, zolang het geldende protocol als richtlijn wordt aangehouden.

Musea en erfgoed

Er is tot nader orde een verbod op openstelling van voor publiek toegankelijke gebouwen.

Vanaf 19 november: Voor zogenoemde doorstroomlocaties, zoals musea en monumenten met een publieksfunctie, geldt een maximum aantal bezoekers. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, 1 bezoeker of huishouden per 10 m2. Bezoekers dienen vooraf per tijdvak te reserveren, online of telefonisch. 

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

De Museumvereniging heeft een Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea gepubliceerd. De brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) hebben een Protocol monumenten opgesteld. In aanvulling daarop beantwoord Museumcontact een aantal veelgestelde vragen, en heeft ruimtelijk ontwerpbureau Tom Postma handboeken opgesteld met ruimtelijke en praktische tips voor musea, erfgoed, kunstbeursen en andere tentoonstellingslocaties.

Audiovisuele sector

Professionals in de audiovisuele sector mogen hun werkzaamheden voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

NAPA heeft een COVID-19-protocol AV-sector opgesteld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Aanvullend op het protocol is er een toolkit van DAFF met tips en tricks. Het protocol voor Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek is opgezet door NVBF. 

Podiumkunsten

Er is tot nader orde een verbod op evenementen.

Vanaf 19 november: Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van een culturele uiting beoefenen zijn uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen. Hierbij is maximale aantal personen binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen. 

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, en professionele producenten van podiumkunsten om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

De VNPF heeft met de aangesloten podia een Protocol voor pop-, improvisatie- en jazzpodia opgesteld, inclusief een handige grafische weergave  Een protocol voor festivals volgt nog.

De NAPK heeft een Protocol voor podiumkunstproducenten opgesteld waarmee organisaties weer kunnen starten met het veilig en verantwoord repeteren. Dit protocol is het eerste deel van een meer-fasen-protocol. De komende weken wordt er gewerkt aan het deel dat betrekking heeft op presenteren. Er is een apart protocol voor jeugdtheatervoorstellingen.

Het VSCD werkt aan een Protocol heropening theaters en concertzalen.

De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft een Backstage protocol gemaakt om het veilig werken op en rond het toneel goed te organiseren. Dit protocol heeft betrekking op alle activiteiten in ‘het achterhuis’, ook wel backstage genoemd en is bedoeld voor alle (technische) bedrijven, toeleveranciers, (theater)technici, stagehands en andere medewerkers in dit vakgebied.

Bibliotheken

Er is tot nader orde een verbod op openstelling van voor publiek toegankelijke gebouwen. Bibliotheken moeten sluiten, maar mogen boeken blijven afgeven en ruimte bieden aan huiswerkbegeleiding voor scholieren. 

Vanaf 19 november: Voor zogenoemde doorstroomlocaties, zoals bibliotheken, geldt een maximum aantal bezoekers. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, bij 1,5 meter afstand van elkaar. Voor deze locaties dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren. 

De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft diverse protocollen opgesteld voor alle bibliotheken in heel Nederland.

Evenementen

Er is tot nader orde een verbod op evenementen.

De evenementensector is van start gegaan met het opzetten van een zogenaamd fieldlab programma om bij te dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het programma is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Zij zijn verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers. Het betreft diverse onderwerpen zoals luchtkwaliteit, consumentengedrag, vervoer, bezoekersaantallen per m2, etc. Het fieldlab programma is daarbij mede opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. 

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een handvat werkwijze opgesteld om gemeenten te helpen bij het komen tot een gedegen afweging tot vergunning.

Fotografie

Om fotografen ‘Corona-proof’ te kunnen laten werken werken heeft DuPho een protocol ingediend om meer duidelijkheid te kunnen scheppen binnen de fotografiesector. 

Heb je aanvullingen op dit overzicht?

Laat het me weten.

corona-crisis

Corona protocollen en tips

Overzicht van de verschillende maatregelen, uitzonderingen, protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders.