Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Als zzp’er sta je altijd voor een dilemma. Je wil je wel sterk maken voor je positie op de arbeidsmarkt, maar het werk zélf gaat altijd voor. Dat je daardoor in een kwetsbare positie zit is pijnlijk duidelijk geworden tijdens de coronacrisis. Want wie maakt zich sterk voor de zelfstandigen? Om aan deze roep gehoor te geven is de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) opgericht. Cristel van de Ven van VZN en Henk Hofstra van BOK spraken in dit webinar over wat dit voor zelfstandigen kan betekenen.

Een stem aan de poldertafel

De BOK (BeroepsOrganisatie Kunstenaars) onder aanvoering van voorzitter Henk Hofstra heeft zich al vroeg bij de VZN aangesloten. Er wordt veel over zelfstandigen gepraat, maar niet met zelfstandigen. Daarom zag de al snel het belang in van de VZN. Bonden en werkgevers beginnen nu te ontdekken dat ze ook met zelfstandigen moeten praten. We zitten nu in de fase dat we aan tafel schuiven en iets voor elkaar kunnen krijgen.

Cristel van de Ven, voorzitter van de VZN, benadrukt dat de zelfstandigen een stem aan de poldertafels geven inderdaad een belangrijke doelstelling is. Bij de totstandkoming van de coronasteun zag je wat er gebeurt als alleen de werkgevers en werknemers deze gesprekken voeren. Zelfstandigen zaten niet aan tafel, en dan zie je ook hoe zij buiten de boot vallen. Een al behaald succes is het Sociaal Akkoord 2021 dat mét de VZN is opgesteld, een tegenhanger van het SER akkoord waarvan de politiek ook het belang inziet.

Een trampoline en een vangnet

Naast vertegenwoordiging voor zelfstandigen zijn er nog twee belangrijke doelen die VZN nastreeft: Dat er een aparte definitie voor zelfstandigen in de wet komt, en dat er een collectieve basis wordt ingericht zodat iedereen op de arbeismarkt een social vangnet heeft.

Kunstenaars en andere creatieve professionals hebben vaak een hybride werkpraktijk. Die diversiteit moet in een nieuw systeem passen. Als je zorgt voor contractneutrale zekerheid, dan maakt het niet uit hoe je werk eruit ziet. Je moet zelf kunnen kiezen hoe je je werkpraktijk vormgeeft, als werknemer of zelfstandige. Er zijn zelfstandigen die best werknemer zouden willen zijn, en er zijn werkgevers die die mensen in dienst willennemen, maar werkgeverschap is enorm risicovol en duur geworden. Dus zelfstandigen, werkgevers en werknemers moeten hier in gesprek met elkaar uitkomen. De VZN staat daarbij echt voor de zelfstandige ondernemer die kiest voor zijn eigen ondernemerschap.

Henk merkt op dat er met broodfondsen en ook schenkkringen mooie manieren zijn ontstaan waarop zelfstandigen hun eigen zekerheid organiseren, en Cristel zegt dat deze ook zeker behouden moeten blijven. Er is een vangnet nodig voor drie risico's: ouderdom (AOW), vraaguitval (bijstand) en langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat laatste risico is ook met broodfondsen en schenkkringen niet voldoende gedekt, en zou collectief geregeld moeten worden.

De inzet van VZN is dat de zelfstandigenaftrek behouden blijft, en geparkeerd wordt op een 'trampolinerekening' waarmee een zelfstandige zelf zijn vangnet op kan bouwen. Een vangnet met een fiscale stimulans vanuit de overheid, maar met eigen beslisvrijheid over hoe je dat gaat aanwenden.

Meer zeggingskracht

Klinkt dit je goed in de oren, en wil je weten hoe je hier aan kunt bijdragen? Dan is het goed om te weten dat je als zelfstandige geen lid kunt worden van de VZN. Je kunt wel lid worden van een organisatie die is aangesloten bij de VZN, zoals de BOK. Dergelijke organisaties zijn zeer welkom om in gesprek te gaan met de VZN. Voorwaarde voor aansluiting is dat men zich committeert aan de drie doelstellingen. Hoe meer organisaties voor belangenbehartiging zich aansluiten, hoe meer zeggingskracht de VZN krijgt. Via de aangesloten organisaties spreekt de VZN nu voor zo'n 10% van de zzp'ers, en doet het daarmee niet slecht in vergelijking met de vakbonden.

Meer informatie

Hieronder verzamelden we wat er de laatste tijd is geschreven over de VZN, het sociaal akkoord en de positie van zzp'ers in de cultuur.

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

VZN is in september 2020 opgericht door belangenorganisaties Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL. Sindsdien hebben de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), Het Ondernemerscollectief en de Vereniging Yogadocenten Nederland zich aangesloten bij VZN. Deze organisaties vertegenwoordigen samen ruim 100.000 zelfstandig ondernemers, die de agenda van VZN bepalen. Zij kunnen zorgen voor meer draagvlak bij nieuwe wet- en regelgeving. VZN staat open voor nieuwe leden en partners, te weten: vertegenwoordigers van zelfstandigen. Daarnaast staat VZN open voor samenwerking met andere organisaties die willen helpen om de belangen van zelfstandig ondernemers in Den Haag te behartigen. 
zelfstandigennederland.nl

In september werd Cristel van de Ven gepresenteerd als voorzitter van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Inmiddels staat de website van de vereniging online en heeft VZN haar Manifest (pdf) "Naar een volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen, in een toekomstbestendige arbeidsmarkt" openbaar gemaakt. VZN is het samenwerkingsverband tussen vier belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers; ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL. VZN wil de stem van zelfstandigen beter laten horen, en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt. 
zzp-nederland.nl

Op de website van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) zijn onder het kopje ‘In de pers’ vele berichten, blogs, podcasts, etc. te vinden over deze vereniging en hoe zij in de media genoemd wordt. 
zelfstandigennederland.nl | zelfstandigennederland.nl

Een van de belangrijkste redenen voor de oprichting van VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland) is om er voor te zorgen dat er niet alleen over, maar ook met zelfstandigen wordt gesproken. BOK vertegenwoordigt de kunstenaars bij VZN waarbij in totaal meer dan 100.000 zelfstandigen zijn aangesloten. Behalve werkgevers en werknemers bestaat een zeer groot deel van de arbeidsmarkt uit zelfstandigen. BOK en andere belangenbehartigers voor zzp'ers uit andere beroepsgroepen, verenigd in VZN, hebben er voor gezorgd dat er nu wel een sociaal akkoord is. Deze is op 31 mei 2021 overhandigd aan minister Koolmees.
boknet.nl

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is de stem van ruim honderdduizend zelfstandig ondernemers. Zij streeft naar verbetering van de positie van ZZP-ers op de arbeidsmarkt. Zijne Majesteit de Koning bracht op 15 april een digitaal werkbezoek aan ZZP-ers. Bestuurslid Arjan Dunning van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) sprak Koning Willem Alexander over de zorgen in de culturele sector. Niet alleen verenigingen snakken er naar om weer muziek te mogen maken, ook hun dirigenten zitten al meer dan een jaar in de zorgen. De meesten zijn zzp'er en kunnen nu niet werken. Ook andere mogelijkheden als muzieklessen, freelance spelen of scholenproject liggen vaak stil of moeten met veel kunst en vliegwerk op een alternatieve manier tot stand komen. Veel dirigenten zien een deel van hun inkomsten verdampen, en de bestaande steunmaatregelen zijn vaak niet toepasbaar in de sector.
bvodi.nl

Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

 

Cristel van de Ven is benoemd tot voorzitter van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Dat heeft de vereniging op 19 maart 2021 bekendgemaakt. Twee weken eerder werd al duidelijk dat vier belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers, ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL, de krachten bundelen. VZN wil de stem van zelfstandigen beter laten horen, en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt.
solopartners.nl

Als het over modernisering van de arbeidsmarkt gaat, is het belangrijk daar de 1,5 miljoen zelfstandigen bij te betrekken die Nederland telt. En als je ideeën ontwikkelt over die arbeidsmarkt, dan is het goed te weten met en over wie je dan spreekt. En bijvoorbeeld begrijpt waarom deze mensen zelfstandige zijn geworden. Er is een misverstand dat mensen voor zichzelf beginnen omdat dit fiscaal voordelig zou zijn. Onderzoek wijst uit dat het fiscale plaatje onder aan de lijst bungelt. Wat zijn dan wèl de beweegredenen? Cristel van de Ven blogt erover in haar expertblog voor De Ondernemer van 29 maart 2021.
zelfstandigennederland.nl

De commissie Borstlap adviseert de interne wendbaarheid van werknemers te  verhogen. Met andere woorden: het intern ondernemerschap te vergroten. Over welke eigenschappen en vaardigheden beschikken zelfstandigen, waar een werknemer zijn voordeel mee kan doen? En waar de organisatie beter van wordt? Rens de Jong van BNR ging daarnaar op zoek en vroeg het onder meer aan Cristel van de Ven, voorzitter van VZN.
zelfstandigennederland.n

Het is mogelijk om harde maatregelen te treffen, die zelfstandigen helpen hun bestaan weer op te bouwen. Dat is nodig, want voor veel zelfstandigen mag dan straks de Coronapandemie voorbij zijn, de Coronacrisis is dat nog lang niet. Deze wederopbouw vergt jaren, waarin niet alleen die harde maatregelen, maar ook soft skills van belang zijn in de benadering van zelfstandigen. Bezie en behandel ze met mededogen – velen zijn in een jaar tijd alles kwijtgeraakt, aldus Cristel van de Ven in haar blog van 31 mei op De Ondernemer.
zelfstandigennederland.nl

Zzp’ers vragen oplossingen. 'Misschien is dit wel de lastigste periode in deze gehele coronapandemie. Er gloort licht aan het einde van tunnel, maar zolang de vaccinatietrein niet goed op stoom komt, moeten we roeien met de riemen die we hebben. En doorgaan'. Sentiment en perspectief: de blog van Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).
deondernemer.nl

Sociaal Akkoord

Op 31 mei 2021 presenteerden VZN (zelfstandigen), ONL (ondernemers/werkgevers) en AVV (vakbond) een gezamenlijk sociaal akkoord. Het mag als voorbeeld en input dienen voor hervormingen van de arbeidsmarkt. Die zijn nodig, zo stelt ook de commissie Borstlap, omdat met een aantal ontwikkelingen in het huidige bestel onvoldoende rekening wordt gehouden. Onder meer met het feit dat er tegenwoordig behalve werkgevers en werknemers ook een flink aandeel zelfstandigen op de arbeidsmarkt is.
zelfstandigennederland.nl

ONL voor Ondernemers, vakbond AVV en Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) presenteerden op 31 mei 2021 een nieuw en uniek Sociaal Akkoord 2021. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse overlegeconomie is er sprake van een akkoord tussen zowel werkgevers, werknemers als zelfstandigen. Dit Sociaal Akkoord 2021 is de opvolger van het Sociaal Akkoord 2017 van AVV en ONL, waarvan veel onderdelen terecht zijn gekomen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). ONL, AVV en VZN maken in dit nieuwe akkoord als eerste concrete afspraken over de uitvoering van de voorstellen uit het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) over de benodigde hervorming van ons arbeidsmarktbeleid.
deondernemer.nl

De vakbeweging en werkgevers hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt. Het flexwerk wordt in dit akkoord sterk beperkt. Zo verdwijnen de nulurencontracten en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren.
volkskrant.nl

De Sociaal Economische Raad (SER) is het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van sociaal economische vraagstukken. In aanloop naar de formatie presenteert de SER het Sociaal Akkoord 2021-2025, voortgekomen uit overleggen met werknemers en werkgevers. In dit akkoord wordt o.a. geadviseerd te zorgen voor meer kansengelijkheid en meer inkomenszekerheid. Arbeidsvoorwaarden voor zzp’ers en freelancers komen hierin ook uitgebreid aan bod. O.m. over collectief onderhandelen, minimum tarieven en pensioenen.
kunstenbond.nl

Vrijwel gelijktijdig aan het plan van werkgevers en werknemers dat de SER naar buiten bracht, kwamen VZN, AVV en ONL met een eigen akkoord. Rens de Jong van BNR Nieuwsradio verdiepte zich op 15 juni in de afspraken, die bedoeld zijn om de arbeidsmarkt te hervormen. Het SER-plan bewandelt toch weer de klassieke paden, vindt voorzitter Cristel van de Ven. Gelukkig heeft ook het akkoord dat VZN heeft gesloten, belangstelling van de Haagse politiek.
zelfstandigennederland.nl

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) had graag aan tafel gezeten bij het SER-overleg over het 'flexakkoord'. Onafhankelijke belangenbehartigers van zelfstandigen worden daar nog altijd niet voor uitgenodigd, aldus VZN-voorzitter Cristel van de Ven. Haar organisatie is kritisch over de uitkomsten van het akkoord tussen vakbonden en werkgevers.
deondernemer.nl

Zzp’ers in de cultuursector

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) en de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) komen in actie tegen de strenge eisen die de overheid stelt aan noodsteun voor zzp'ers, waaronder veel kunstenaars. Het kabinet heeft de Tozo en de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten, geïnitieerd om ondernemers te helpen. In de praktijk worden er echter zulke harde voorwaarden gesteld aan het krijgen van coronasteun, dat veel (kleine) ondernemers daar niet aan kunnen voldoen. Deze voorwaarden moeten, zeker nu de lockdown met drie weken verlengd is, zo snel mogelijk van tafel. Het betreft : de eis van minstens 3000 euro vaste lasten per kwartaal om steun te kunnen krijgen ; de partnertoets bij de Tozo-regeling ; de voorwaarde dat je in het laatste kwartaal van 2020 een omzetverlies van minstens 30% moet hebben gehad ten opzichte van het laatste kwartaal in 2019; de voorwaarde dat het werkadres niet hetzelfde mag zijn als het privéadres.
boknet.nl | volkskrant.nl | boknet.n

Zes zzp’ers, variërend van dirigent tot meesterschilder, pleitten vandaag in een online videogesprek met koning Willem-Alexander voor een betere positie van de zelfstandig ondernemers. ,,We moeten na deze crisis op z'n minst de kans krijgen een buffer op te bouwen, dit mag nooit meer gebeuren.’’
ad.nl

Er gaan stemmen op om het voor alle werkenden verplicht te maken om pensioen op te bouwen. Zowel een aanzienlijk deel van de werkenden, als veel zelfstandigen, doen dat nu niet. VZN vindt het zeker belangrijk dat zelfstandigen buffers opbouwen, vertelt Cristel van de Ven op 8 juni aan Dave Krajenbrink van de Telegraaf. Maar laat het aan de zelfstandige waar die de buffer aan besteedt.
zelfstandigennederland.nl

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) roept op tot extra aandacht voor de situatie van zelfstandig ondernemers in nood nu een verlenging van de lockdown aanstaande is. VZN bepleit tevens onmiddellijke stopzetting van de partnertoets in de Tozo en aanpassing van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), om ook zelfstandigen met vaste lasten te ondersteunen.
deondernemer.nl

De overheid heeft tijdens de coronacrisis heel veel zzp'ers en kleine ondernemers goed geholpen. Maar er blijven schrijnende gevallen die buiten de boot vallen. Gemeenten hebben de ruimte nodig om voor hen lokaal maatwerk toe te passen. Dat gaat verder dan alleen een luisterend oor bieden of een individueel geval oplossen. Gemeenten moeten actief aan de slag. Zodat verder wegglijden voorkomen kan worden. Daarbij is ook bij invordering van buitengewone coronaschulden maatwerk cruciaal. En is het van belang dat gemeenten zich goed voorbereiden op de schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. De roep om maatwerk voor ondernemers komt voort uit 500 meldingen die binnenkwamen bij het meldpunt en twee rondetafelgesprekken. Op basis van deze 500 meldingen constateerde de ombudsman vier knelpunten bij de coronasteunmaatregelen: 1. Tozo II, III en IV zijn door partnertoets te laag voor zzp'ers met hoge vaste lasten, 2. TONK-voorwaarden zijn te streng, 3. Geen compensatie mogelijk door foute code Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code), 4    Geen TVL door geen of beperkte omzet in referentieperiode.  Nationale Ombudsman, Het Financieele Dagblad
nationaleombudsman.nl | fd.nl

Ruim de helft van de zzp’ers ziet de vraag tijdens coronacrisis afnemen. Vooral in de dienstverlenende en creatieve beroepen liep de vraag naar diensten terug. Dit concluderen TNO en CBS naar aanleiding van de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA). De verandering in de vraag naar producten, in negatieve of in positieve zin, verschilt naar de beroepsklasse waarin zzp’ers werken. Van de zzp’ers met een dienstverlenend beroep, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en koks, gaf 80 procent aan dat de vraag was afgenomen. In de creatieve en taalkundige beroepen was dat ruim 73 procent. Het gaat dan om bijvoorbeeld kunstenaars, grafisch vormgevers en taalkundigen.
cbs.nl

Corona hield stevig huis in de sector. Zzp’ers en amateurkunstverenigingen leverden flink in en scholen besteedden minder aandacht aan cultuuronderwijs. Arno Neele, onderzoeker LKCA,  zet de meest actuele cijfers op een rij. LKCA
lkca.nl

Hebben corona en de beperkende maatregelen in 2020 impact gehad op het werk en inkomen van freelance journalisten, fotojournalisten, schrijvers en fotografen? Daar lijkt het wel op. Het aantal betaalde uren is in de coronaperiode gekelderd met 24 procent en het bruto jaarinkomen daalde met zo’n 13 procent. Na het veelbelovende jaar 2019 geven de deelnemers die hebben meegewerkt aan het onderzoek Mediafreelancers Corona Monitor 2020 vaker aan dat zij amper van de journalistiek kunnen leven. Zij vroegen net zo vaak de steunmaatregel Tozo aan als sectoren die helemaal stil kwamen te liggen door corona. Ook zijn de deelnemers aan het onderzoek in het coronajaar voor meer dan de helft afhankelijk van niet-journalistieke opdrachtgevers. Het mediabrede onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NVJ en Auteursbond met steun van de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek : het inkomensdeel uit journalistieke opdrachten daalt (47% in 2020); 52% van de respondenten komt in 2020 amper of niet rond; 30% heeft steun gekregen uit Tozo1; 15% had steun gewild maar werd afgewezen of kwam er niet voor in aanmerking; het fototarief daalt in de coronaperiode verder tot gemiddeld € 54. Auteursbond
auteursbond.nl | auteursbond.nl | auteursbond.nl

In de publicatie ‘Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers’ bespreekt het Centraal Planbureau (CPB) verschillende varianten voor (eventuele) verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) per 1 oktober. Als de overheidssteun aan zelfstandig ondernemers in oktober wordt voortgezet, ligt beperking van de steun tot alleen diegenen met weinig vermogen economisch gezien het meest voor de hand. Dit stimuleert zelfstandigen om hun werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie, waarin langdurig getroffen sectoren krimpen en andere sectoren juist groeien. Ook komt het geld dan alleen terecht bij mensen voor wie deze steun bedoeld is: zelfstandigen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een toets op het eigen vermogen verhoogt wel de uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde.
cpb.nl | cpb.nl

Sinds 1 augustus 2020 geeft Sjoerd Feitsma, voormalig wethouder Cultuur in Leeuwarden, leiding aan Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT). Het platform zet zich in voor het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector en is ontstaan vanuit de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2023. De Boekmanstichting ging met Feitsma in gesprek over zijn nieuwe functie in tijden van crisis. “Het is heel goed geweest dat de ondersteuning in de afgelopen periode gericht was op het in stand houden van de infrastructuur en de instellingen, maar nu moet de focus komen te liggen op de positie van de werkenden en met name de zelfstandigen.”
boekman.nl

Het Platform ACCT heeft op 11 juni opgeroepen tot evenredige coronasteun in de culturele sector. ‘’ Voor de culturele en creatieve sector is blijvende inzetbaarheid van werkenden - en met name zelfstandigen- van groot belang. En juist die zelfstandigen vormden de meest eenvoudige bezuinigingsoptie tijdens de coronacrisis en blijken daarnaast het minst geprofiteerd te hebben van de generieke en specifieke steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Dit gegeven vraagt om een correctie. Wij doen een beroep op de meest betrokken partijen om zo snel en concreet mogelijk en het gesprek hierover aan te gaan. Wij zullen vanuit onze verantwoordelijkheid als arbeidsmarktplatform dat gesprek zo goed mogelijk faciliteren en ondersteunen. “
platformacct.nl

Op 27 mei is het rapport van de Boekman stichting “Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund” gepubliceerd. De conclusies die hier voor de Creatieve Coalitie uit naar voren springen zijn: De zgn. ‘flexibele schil’ ( zelfstandigen en flexwerknemers met tijdelijke contracten ) is het kind van de rekening. Het Trickle down beleid faalt. Instellingen potten de coronasteun op. De generieke coronasteun bereikt de kwetsbaren uit de flexibele schil mondjesmaat.
kunstenbond.nl |boekman.nl | boekman.nl

Het aantal zelfstandigen met een volledige werkweek (van 35 uur of meer) is tijdens de coronapandemie gedaald. Afgelopen jaar werkten in het vierde kwartaal 895.000 zelfstandigen voltijds, zo'n 44.000 minder dan in dezelfde periode in 2019. Eén op de drie zelfstandigen met minder dan 20 uur werk per week, zou graag meer uren willen werken. Voor de coronacrisis was dat één op vier. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Hoe dat komt? Zelfstandigen hebben gewoon een stuk minder opdrachten in deze coronatijd", zegt CBS-woordvoerder Van Mulligen. "Werknemers in loondienst hebben misschien ook wat minder werk, maar zelfstandigen merken dat direct en veel heviger." Tegelijk met de toename van het aantal zelfstandigen dat minder dan 35 uur per week werkt, steeg ook het aantal zelfstandige deeltijdwerkers dat wekelijks best meer uren zou willen werken. Dat zijn vooral mensen in creatieve en talige beroepen.
nos.nl

Een jaar na de start van de coronacrisis hebben Nederlanders gemiddeld genomen nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Er zijn echter kwetsbare groepen in de samenleving voor wie deze gemiddelden niet op gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag opleidingsniveau, maar ook voor zelfstandigen. De verschillen tussen groepen worden onder invloed van corona groter. Dat blijkt uit het rapport Een jaar met corona dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op 3 maart publiceerde. Met dit rapport blikt het planbureau terug op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020.
scp.nl | scp.nl | nos.nl

De nieuwe TONK-steunregeling wordt veel minder gebruikt dan gemeenten hadden verwacht. "Tot nu toe gaat het om duizenden aanvragen landelijk en we hadden toch wel op tienduizenden aanvragen gerekend", zegt Peter Heijkoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, tevens wethouder in Dordrecht. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet goed kunnen betalen. "Veel van onze leden, vaak koppels, zijn van modaal naar bijstandsniveau gezakt", zegt Anne-Marie Harmsen van de Kunstenbond. "De eerste TOZO-regeling voor zelfstandigen was goed, die had geen partnertoets. Maar de TOZO's erna wel en dat bracht veel ellende. De TONK moest daarvoor een oplossing zijn, maar die heeft vaak dezelfde grondslag. Ook voor de TONK kom je vaak niet in aanmerking met een werkende partner of als je net boven bijstandsniveau uitkomt. Dit is een nijpend probleem." "Zelfstandig ondernemers kijken wel naar de regeling, maar zien ook dat ze er weer niet voor in aanmerking komen, terwijl ze het wel zwaar hebben", zegt Cristel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. "Deze regeling gaat geen hulp brengen, de voorwaarden zijn wederom pittig en ook zijn er heel veel verschillen tussen gemeenten. De ene gemeente zegt dat je je spaargeld eerst moet opeten tot 6000 euro, de andere tot 30.000 euro."
nos.nl

Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers van het Fonds voor Cultuurparticipatie is vanaf 1 maart geopend. Er zijn binnen deze regeling drie soorten aanvragers mogelijk. Voor ieder zijn de bedragen, indieningsdata en criteria net wat anders. Er kan worden aangevraagd door individuele zzp’ers en ambachtsbeoefenaars, instellingen en penvoerders CmK, en erfgoedhuizen. De aangevraagde subsidie mag 100% van de kosten dekken. Het fonds vraagt geen eigen bijdrage. Aangevraagde subsidie is niet bedoeld als inkomenssteun of vervanging. Deze regeling is een uitvoering van het tweede steunpakket vanuit de overheid voor de culturele en creatieve sector, voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Door de gevolgen van corona verandert de manier waarop we werken. Daar komt bij dat veel beroepen momenteel een flinke daling, of zelfs een volledig gebrek aan werk zien. Veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector kwamen en komen echter niet in aanmerking voor de pakketten met generieke noodsteun van de rijksoverheid, omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen.
cultuurparticipatie.nl

Corona: help, de zelfstandige verzuipt is de titel van een petitie, die al door meer dan 3600 mensen is ondertekend. Door de partnertoets in de huidige TOZO regeling (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers) ontvangt het gros van de kleine zelfstandigen, ondanks omzetverliezen tot wel 100%, al geruime tijd geen enkele Corona steun meer om in hun levensonderhoud te kunnen blijven. Kleine zelfstandigen zijn daardoor weer alleen aangewezen op de bijstand waar ze voor corona ook al recht op hadden. Ze gaan er daardoor 2x tot 4x meer op achteruit dan werknemers in loondienst bij bedrijven die onder de NOW regeling voor loonsubsidie vallen. De onrechtvaardigheid van de TOZO partnertoets is al meerdere malen en door meerdere partijen in de media aan de orde gesteld. Voorts gaan tienduizenden kunstprofessionals binnen de cultuursector en de amateurkunst ook nog eens niet profiteren van de 480 miljoen specifieke steun voor de cultuursector van het ministerie van OCW.
helpzelfstandige.petities.nl

Sinds het officiële startschot van werktuig PPO ( Programma Permanente Professionele Ontwikkeling ) op 8 oktober jl. zijn inmiddels bijna 1500 aanvragen voor een bijdrage aan een professioneel ontwikkelingsplan ingediend. Platform ACCT is zeer blij met het besluit van minister van Engelshoven (OCW) om extra budget toe te voegen aan de middelen van PPO voor een ruimere bijdrage aan zelfstandigen in coronatijd. Het platform kijkt terug op twee succesvolle pilots met waardevolle leerpunten voor de verdere ontwikkeling van het programma. PPO Pilot Cultuur Academy Nijmegen en PPO Pilot Omscholing Dansers Nederland & Sociaal Fonds Podiumkunsten.
platformacct.nl

Samen met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en andere sociale partners onderzoekt Platform ACCT een mogelijke pensioenoplossing voor zelfstandigen in de cultuursector. Ben je werkzaam als opdrachtgever in de cultuursector? En wil je bijdragen aan een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket voor zzp'ers? Doe dan mee met de pilot ZZP Pensioen. Wat houdt dat in? De cultuursector streeft naar een gelijkwaardige positie voor alle werkenden. In deze sector zijn veel zzp‘ers werkzaam. Zij zijn voor opdrachtgevers enorm belangrijk. Zzp’ers kunnen nu nog geen pensioen opbouwen bij een pensioenfonds. Daarom heeft PFZW samen met sociale partners het ZZP Pensioen ontwikkeld. Op die manier kan er worden bijgedragen aan een evenwichtige beloning. In een pilot van 4 jaar (start januari 2022) gaat PFZW toetsen of en hoe het nieuwe product werkt.
platformacct.nl