Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op naar een Nationaal Akkoord Amateurkunst

In november 2022 bepleitte de staatssecretaris voor cultuur in haar ‘Meerjarenbrief 2023-2025' een Nationaal Akkoord Amateurkunst. Een waardevolle stap voor de sector. Ze zegt in haar brief: “Ik investeer in de sectorontwikkeling en -vernieuwing van amateurkunst. Ruim zeven miljoen mensen doen aan amateurkunst. Tegelijk blijken voorzieningen voor amateurs kwetsbaar. Ik zet in op een Nationaal Akkoord Amateurkunst met afspraken tussen OCW, IPO en VNG over een structurele, samenhangende aanpak van de ondersteuning van amateurkunstgroepen.” 

In aanloop naar het Nationaal Akkoord komen er gelden beschikbaar vanuit de Rijksoverheid. Kunstloc Brabant is de provinciale organisatie die in 2022 en 2023 deze gelden beheert. Voor 2024 gaat Kunstloc een aanvraag indienen. Lees hieronder hoe je mee kan denken.

2023 - 2024: Aanvraag voor pilots

Kunstloc vraagt beleidsmedewerkers en lokale adviseurs om mee te denken over een aanvraag die Kunstloc wil indienen ter ondersteuning van amateurkunst in Brabant. Het gaat om een regeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie waarbij pilots worden gefinancierd die uiteindelijk moeten leiden tot het Nationaal Akkoord Amateurkunst. Dit wordt een vervolg op de plannen rondom de herstelsteun van 2023. 

Heb je ideeën voor hoe je mensen kunt (blijven) stimuleren om cultuur in de vrije tijd te beoefenen? Wat is daar aan bovenlokale ondersteuning voor nodig? Je kunt deelnemen aan een van onze twee spreekuren:

  • Donderdag 14 september van 11.00 uur tot 12.00 uur 
  • Dinsdag 19 september van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Stuur een e-mail naar Suzanne Slachmuijlders om je aan te melden, en je ontvangt een uitnodiging voor een online-bijeenkomst via Teams.

2022 – 2023: Versterken van amateurkunstgroepen in Brabant

Het ministerie van OCW stelde voor 2022 – 2023 ruim 1,5 miljoen beschikbaar voor herstelsteun aan verenigingen en andere verbanden in de amateurkunst. Kunstloc Brabant zet in overleg met een aantal Brabantse partners de herstelgelden in ter bevordering van de zichtbaarheid van aanbod en ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast geven we het netwerk van ondersteuners een boost, poetsen gezamenlijk het imago van amateurkunst op en vragen we aandacht voor het belang van ondersteuning. Op die manier ondersteunen wij de herstart en het weer vitaler maken van amateurkunst in Brabant.

Vaak werkt het niet om alles tegelijkertijd aan te pakken en dat geldt zeker in de (crisis)situatie waar we nu in zitten waarin de organisatorische slagkracht heel laag is. Kleine stapjes dus. Welke kleine stapjes zou je als amateurkunstvereniging of -groep kunnen nemen en bij wie kun je terecht voor hulp? We gaan dat doen met lokale bijeenkomsten, workshops en trainingen, creatieve sessies met ondersteuners en een campagne.

Werkconferentie Amateurkunst 2019

1. Lokale bijeenkomsten

We zetten de herstelgelden hoofdzakelijk in om lokale ondersteuners te helpen een bijeenkomst te organiseren waar organisaties en individuele amateurkunstenaars uit een gemeente of regio zich laten zien, en elkaar ontmoeten. 

2. Workshopaanbod

Nadat je weet bij wie je waarvoor terecht kunt, is de volgende stap om werkelijk met een onderwerp aan de slag te gaan. Daarom besteden we de herstelgelden ook aan workshops voor het veld. We stellen in samenwerking met het veld een agenda hiervoor samen. 

3. Creatieve sessies voor het provinciale ondersteuningsnetwerk

Naast de lokale bijeenkomsten en het workshopaanbod is het van groot belang om het provinciale netwerk van ondersteuning een boost te geven. Dat doen we door twee creatieve sessies te organiseren die moeten leiden tot meer uitwisseling en een gezamenlijke agenda. De eerste sessie vond plaats op 19 juni 2023. De tweede sessie vindt op 9 oktober plaats. 

4. Campagne amateurkunstondersteuning

Tot slot zetten we een deel van de herstelgelden in via een campagne het belang van amateurkunstondersteuning provinciaal onder de aandacht te brengen. Hoe draagt amateurkunst bij aan het welzijn van de Brabanders en waarom is ondersteuning (lokaal en provinciaal) zo belangrijk? 

Meer weten

Wil je meer weten over de achtergrond van de herstelsteun? LKCA heeft een kennispagina ingericht over de kaders en budgetten. Daar lees je ook de plannen van andere provincies en de landelijke koepels en bonden. Bekijk dus ook waar je op het gebied van je discipline (muziek, theater, dans, etc.) aan zou kunnen haken.

Als provinciale uitvoeringsorganisatie wil Kunstloc ervoor zorgen dat iedereen in Brabant kan meedoen aan cultuur. Wij werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van amateurkunst en aan het versterken van de sector. Wij doen dit door de lokale adviseurs te ondersteunen en door gemeenten te adviseren over hun cultuurbeleid.