Schakel externe expertise in voor een concrete leervraag

De kennisvoucher is in het leven geroepen om makers en culturele instellingen te ondersteunen bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. Wij definiëren cultureel ondernemerschap als een ideale balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen.

Als je doelgericht en op maat kennis op wilt doen op het gebied van cultureel ondernemerschap, dan kun je daarvoor een kennisvoucher aanvragen. Daarmee kun je externe expertise inschakelen voor een concrete leervraag, voortkomend uit aantoonbare belemmeringen uit de eigen beroepspraktijk of organisatie. Samen met een expert werk je aan de structurele versterking van je culturele ondernemerschap en de inbedding van de opgedane kennis en kunde in de reguliere beroepspraktijk en/of bedrijfsvoering. 

Benieuwd hoe anderen een kennisvoucher hebben ingezet? Bekijk vijf voorbeelden van makers en instellingen die gebruikmaakten van de kennisvoucher.


De kennisvouchers zijn beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant via het impulsgeldenprogramma. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Wil je meer weten over de kennisvoucher?

Of heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste expert? Wij hebben inmiddels ruime ervaring met verschillende experts en denken graag met je mee! Neem contact met ons op.

dit kan met een kennisvoucher

Trots54
Studio Juul Rameau
Wildpark
Camilla Blue
Peerke Malschaert
Laura de Vos | Body of Art
Lieke Anna
Mies-en-Scène
Zwermers
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Jos Klarenbeek
Shahar Livne
Rogier de Nijs
Jeroen Kant
Manifestations
Stoute Schoenen
Oortwolk
Katinka Versendaal | The Eatelier
Temporary Art Centre
Kasboek
Shirley Dap | Heal
Eleni Ploumi
Academie voor Beeldvorming
Chagall
Marieke van de Ven
Charlotte Driessen
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
Dock Zuid
Sounding Bodies
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
ALL-EEN | MoveToMeet
Niels Hoebers
Perla van Kessel
Wiosna van Bon
This is LOVSKI
LaMelis
Pier15 skatepark
BROET
Kunstplan Ecodorp Boekel
Aus Berlin
Kranen/Gille
Document Series | Kristel van Issum
Vloeistof
Nishant Bhola | World of Dance
Copper Views
Envisions
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Volumetric video | Dutch Rose Media
Cor Unum
Vonk
IVC 2.0
Dyane Donck
LunaLunaLuna | Kultoer
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Urban Matterz
De Fabriek
Studio Gebroed
Jenny Ymker
Beeld | Merk
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
Bouwmeester Donck
MASS production
Generatie Zuid

criteria

Om in aanmerking te komen voor een kennisvoucher moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap;
 • het project draagt bij aan structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager en de inbedding van de uitkomsten van de kennisvoucher in de reguliere bedrijfsvoering;
 • aan het project ligt een duidelijke leervraag ten grondslag, die voortkomt uit aantoonbare belemmeringen in de groei van het cultureel ondernemerschap;
 • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering.

Bekijk ook het overzicht van de benodigde documenten en andere belangrijke vereisten voor een aanvraag.

werkwijze

stap 1 | Aanvraag kennisvoucher indienen & volledigheidscheck

Leg je plan en leervraag eerst voor aan een van de adviseurs van Kunstloc Brabant. Dat is niet verplicht, maar we denken graag met je mee! We gaan dan samen in gesprek over je leervraag en de mogelijkheden. Het spreekt niet altijd voor zich dat de inzet van een kennisvoucher de meest passende oplossing is voor je leervraag. Soms zijn andere oplossingen passender. Denk aan een adviesgesprek, crowdfunding, een aanvraag subsidie impulsgelden, een cultuurlening of een doorverwijzing naar derde partijen die een bijdrage kunnen leveren.

Aanvragen voor kennisvoucher kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend, tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt.

De Adviescommissie Impulsgelden vergadert ongeveer zes-wekelijks en op vaste momenten over ingediende kennisvoucher-aanvragen. Binnen 2 weken volgt dan het advies en het subsidiebesluit. Wil je zeker weten dat je aanvraag op tijd is ingediend voor de eerstvolgende vergadering? Zorg er dan voor dat je de benodigde documenten uiterlijk op onderstaande data hebt geüpload in het digitale aanvraagsysteem. Dan wordt je aanvraag in de daaropvolgende week voorgelegd aan de Adviescommissie.

 • 26 januari 2022
 • 2 maart 2022
 • 6 april 2022
 • 16 mei 2022
 • 27 juni 2022
 • 13 september 2022
 • 11 oktober 2022
 • 29 november 2022

Je dient je kennisvoucheraanvraag digitaal in. Dat doe je door de vereiste documenten te uploaden in het digitale aanmeldsysteem.

Aanvragen kennisvoucher

We checken of je aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, nemen we contact met je op. Als alles in orde is, worden projectplan en begroting openbaar.

stap 2 | Adviescommissie & beschikking

Alle aanvragen binnen het impulsgeldenprogramma worden beoordeeld door de Adviescommissie Impulsgelden. Het commissieadvies vormt de basis voor het subsidiebesluit. Na een positief besluit ontvang je per post een verlening beschikking.

stap 3 | Monitoring

We houden contact over de voortgang van het kennisvouchertraject.

stap 4 | Vaststelling

Na het kennisvouchertraject wordt op basis van een inhoudelijk en financieel eindverslag de impulsbijdrage definitief vastgesteld. Je ontvangt dan een vaststelling beschikking.

benodigde documenten

 • een projectplan van maximaal 4 A4, waarin de beoogde ontwikkeling van de beroepspraktijk of organisatie wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten;
 • een sluitende begroting, voorzien van een specificatie en een toelichting;
 • een offerte van een expert of coach die over specifieke deskundigheid beschikt op het te versterken onderdeel van cultureel ondernemerschap en die op maat ingaat op de oplossingsrichting voor de beschreven leervraag.
 • een cv van de expert of coach;
 • een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven);
 • een ondertekende bankverklaring;
 • indien er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst.

download alle benodigde documenten

andere belangrijke vereisten

 • De maximale subsidiebijdrage uit de impulsgelden is 80% van de kosten, tot een maximum van €6.000,- euro. Je betaalt dus een eigen bijdrage van 20% van de kosten.
 • Voor het project waarvoor je een subsidiebijdrage voor een kennisvoucher aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt als:
  • voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant of een andere provinciale subsidieregeling;
  • aan de subsidieaanvrager reeds subsidie is verstrekt voor de periode 2021-2024 op grond van paragraaf 1 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;
  • aan de subsidieaanvrager reeds subsidie is verstrekt voor een talentontwikkelprogramma op grond van paragraaf 9 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, en dat programma nog loopt op het moment van de subsidieaanvraag op grond van deze paragraaf.
 • Je mag maximaal twee kennisvoucheraanvragen indienen in twee jaar tijd.
 • De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

indienen van een aanvraag

De Adviescommissie Impulsgelden vergadert ongeveer zes-wekelijks en op vaste momenten over ingediende kennisvoucher-aanvragen. Binnen 2 weken volgt dan het advies en het subsidiebesluit. Wil je zeker weten dat je aanvraag op tijd is ingediend voor de eerstvolgende vergadering? Zorg er dan voor dat je de benodigde documenten uiterlijk op onderstaande data hebt geüpload in het digitale aanvraagsysteem. Dan wordt je aanvraag in de daaropvolgende week voorgelegd aan de Adviescommissie.

 • 26 januari 2022
 • 2 maart 2022
 • 6 april 2022
 • 16 mei 2022
 • 27 juni 2022
 • 13 september 2022
 • 11 oktober 2022
 • 29 november 2022

meer informatie

Bekijk de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §7 kennisvouchers

subsidieregeling

veelgestelde vragen

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op een aanvraag voor een kennisvoucher?

Waar vind ik een goede expert?

Een goede expert (of coach) is iemand die over specifieke deskundigheid beschikt op het te versterken onderdeel van cultureel ondernemerschap. Hulp nodig bij het vinden van de juiste expert? Wij hebben inmiddels ruime ervaring met verschillende experts en denken graag met je mee!

Wat wordt er verstaan onder de leervraag?

Een vraag waaruit blijkt welke ontwikkeling op het gebied van cultureel ondernemerschap noodzakelijk is en welke kennis er nodig is om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

 

Voor welke kosten kan ik een kennisvoucher aanvragen?

Alleen de kosten voor de inhuur van een expert of coach komen voor subsidie in aanmerking, mits noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, namelijk het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap. 

De maximale impulsbijdrage is 80% van de kosten tot een maximum van €6.000,- euro.

vragen over begroting

Hoe bereken ik een subsidiabel uurtarief?

De uurtarieven van interne loonkosten en evt. leden van het samenwerkingsverband kun je op drie manieren berekenen. Zie daarvoor artikel 4, 5 en 6 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijze Noord Brabant.

Hoe stel ik een begroting op en waar moet ik op letten?

Een begroting moet sluitend zijn en voorzien van specificatie en toelichting. Een begroting is sluitend als deze op nul uitkomt. De inkomsten moeten dus matchen met de uitgaven.  Met een specificatie laat je zien hoe de geraamde bedragen zijn opgebouwd (bijvoorbeeld aantal uren x uurtarief). In de toelichting beschrijf je op welke werkzaamheden of investeringen de geraamde kosten en baten betrekking hebben. Op deze manier laat je zien hoe alle genoemde bedragen zijn opgebouwd of tot stand zijn gekomen en waarop ze betrekking hebben.

De begroting moet ook solide zijn. Dat wil zeggen dat de begroting betrouwbaar is. Oftewel: de opgenomen inkomsten en uitgaven zijn aannemelijk en realistisch en er is sprake van een evenwichtige verhouding tussen de begroting en het plan.

Zie de handreiking begroting voor hulp bij het opstellen van een goede begroting.

Hoe zit het met de btw?

Ben je niet BTW-plichtig en kun je voor dit project géén BTW verrekenen, dan dient de begroting inclusief BTW opgesteld te worden. Bij de begroting en het subsidiebedrag reken je de BTW mee.

Ben je BTW-plichtig en kun je voor dit project BTW verrekenen, dan dient de begroting exclusief BTW opgesteld te worden. Bij de begroting en het subsidiebedrag reken je géén BTW mee. De BTW is dan namelijk aftrekbaar en vormt daardoor voor u geen werkelijke kostenpost.

Indien een pro rata BTW berekening wordt toegepast, dan dient de begroting inclusief de niet verrekenbare BTW te zijn.

Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur. 

vragen over de procedure

Bezwaar maken, hoe doe ik dat?

Tegen een negatief besluit kan binnen zes weken formeel bezwaar worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Meer informatie vind je hier.

Wanneer moet ik een samenwerkingsovereenkomst aanleveren?

Je moet een samenwerkingsovereenkomst aanleveren als er sprake is van een samenwerkingsverband en dit samenwerkingsverband géén rechtspersoonlijkheid bezit. De subsidie wordt dan aangevraagd door één deelnemer van het samenwerkingsverband met een rechtspersoonlijkheid. Het project draagt de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband door middel van het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst. Download deze verklaring hier.

Wat is de doorlooptijd van mijn aanvraag?

Bij een aanvraag voor subsidie impulsgelden moet je rekening houden met een totale doorlooptijd van ongeveer 15 weken, vanaf het moment van indienen (d.w.z. het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) tot ontvangst beschikking.

De doorlooptijd van een aanvraag voor een kennisvoucher of crowdfunding-project is korter.

Wat is een bankverklaring?

Deze verklaring geeft aan op welk rekeningnummer en ten name van wie een toegekende subsidie impulsgelden overgemaakt dient te worden. De bankverklaring is hier te downloaden en deze dien je te uploaden als je een aanvraag doet via digitale aanmeldsysteem. De bankverklaring dient ondertekend te worden door een of meerdere personen die daartoe gemachtigd zijn. 

Indien het een organisatie betreft, moet de bankverklaring ondertekend worden door een of meer bestuursleden (rechtsgeldige vertegenwoordigers) die daartoe gemachtigd zijn. Dat kun je terugzien in je eigen statuten en inschrijving Kamer van Koophandel (indien van toepassing). In het merendeel van de gevallen blijkt dat er getekend moet worden door minimaal twee bestuursleden tezamen.

Wat is een uittreksel KvK?

Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister met informatie over de rechtspersoon, onderneming, vestiging(en), naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Indien je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit uittreksel aanleveren. Je kunt het gemakkelijk opvragen op de website van de KvK. Het uittreksel mag niet ouder dan 6 maanden zijn.

vragen over publiciteit

Kan Kunstloc Brabant mij helpen bij het genereren van publiciteit voor mijn project?

Voor wat hoort wat. Wij willen qua publiciteit ook iets voor jou doen. Houd ons daarom vooral op de hoogte van de voortgang van je project. Dat vinden we leuk, én we kunnen je helpen om jouw project zichtbaar te maken voor een breder publiek. Dat doen we via onze website en sociale media, maar ook via Mestmag.nl. Neem contact op met redactie@mestmag.nl als je een idee hebt voor een artikel, of mee wilt doen aan de instafette. 

Om te voorkomen dat je ons wekelijks moet bellen of mailen, hebben we een slimmigheidje bedacht: tag ons op sociale media en/of vermeld vooral de hashtag #impulsgelden. Wij monitoren alles wat er rondom impulsgeldenprojecten gebeurt, en geven je project qua zichtbaarheid graag een duwtje in de rug.  

Moet ik ondersteuning door middel van impulsgelden publicitair zichtbaar maken?

Op het moment dat je een bijdrage uit de impulsgelden ontvangt of hebt gehad, wordt er van je verlangd dat je dit zichtbaar maakt. Dat is zelfs verplicht. Op die manier kunnen we laten zien dat de provincie Noord-Brabant investeert in kunst en cultuur. Dat is belangrijk, omdat we willen laten zien wat die investering allemaal mogelijk maakt. Niet in ingewikkelde beleidstaal, maar in concrete projecten. Hier lees je hoe je dit doet in tekst, beeld en op social media.

vragen over soort aanvragers

Wat verstaan we onder een culturele instelling?

Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

Wat verstaan we onder een maker?

Een individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

Wat verstaan we onder een privaatrechtelijke rechtspersoon?

Dat is een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze (NV) -of besloten vennootschap (BV).