Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De kennisvouchers zijn beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant via het impulsgeldenprogramma. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Wil je meer weten over de kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een kennisvoucher moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap;
 • het project draagt bij aan structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager en de inbedding van de uitkomsten van de kennisvoucher in de reguliere bedrijfsvoering;
 • aan het project ligt een duidelijke leervraag ten grondslag, die voortkomt uit aantoonbare belemmeringen in de groei van het cultureel ondernemerschap;
 • het project is consistent in doel, opzet en uitvoering.

Bekijk ook het overzicht van de benodigde documenten en andere belangrijke vereisten voor een aanvraag.

Werkwijze

Benodigde documenten

 • een projectplan van maximaal 4 A4, waarin de beoogde ontwikkeling van de beroepspraktijk of organisatie wordt beschreven en is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de subsidievereisten;
 • een sluitende begroting, voorzien van een specificatie en een toelichting;
 • een offerte van een expert of coach die over specifieke deskundigheid beschikt op het te versterken onderdeel van cultureel ondernemerschap en die op maat ingaat op de oplossingsrichting voor de beschreven leervraag.
 • een cv van de expert of coach;
 • een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel - niet ouder dan 6 maanden (indien je bent ingeschreven);
 • een ondertekende bankverklaring;
 • een ondertekende de-minimisverklaring, waarin je verklaart dat je het maximumbedrag aan de-minimissteun van €200.000 over een periode van drie belastingjaren nog niet heb overschreden (dit bestand wordt na het indienen van je aanvraag opgevraagd). NB: subsidie impulsgelden telt hierin niet mee, deze subsidie valt niet onder de-minimissteun;
 • indien er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst.

Download alle benodigde documenten

Andere belangrijke vereisten

 • De maximale subsidiebijdrage uit de impulsgelden is 100% van de kosten, tot een maximum van €7.500,- euro. 
 • Voor het project waarvoor je een subsidiebijdrage voor een kennisvoucher aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt als:
  • voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant of een andere provinciale subsidieregeling;
  • aan de subsidieaanvrager reeds subsidie is verstrekt voor de periode 2021-2024 op grond van paragraaf 1 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;
  • aan de subsidieaanvrager reeds subsidie is verstrekt voor een talentontwikkelprogramma op grond van paragraaf 9 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, en dat programma nog loopt op het moment van de subsidieaanvraag op grond van deze paragraaf.
 • Je mag maximaal twee kennisvoucheraanvragen indienen in twee jaar tijd.
 • De voorwaarden ten aanzien van publiciteit en logogebruik staan vermeld in de toolkit.

Meer informatie

Bekijk de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §7 kennisvouchers

Subsidieregeling

Veelgestelde vragen

Vragen over begroting

Vragen over de procedure

Vragen over publiciteit

Vragen over soort aanvragers