Verbeter de kwaliteit van amateurkunst op bovenlokaal niveau

Draag je als organisatie bij aan het verbeteren van de kwaliteit van amateurkunst, of het vergroten van de participatie aan amateurkunst? En doe je dit op bovenlokaal, regionaal of provinciaal niveau? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de meerjarige subsidieregeling amateurkunst 2021 - 2024.

Veel Brabanders doen in hun vrije tijd aan kunstbeoefening. Dit draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en creatieve groei. Het gezamenlijk beoefenen van muziek, dans, theater schrijven of beeldende kunst heeft daarnaast grote betekenis voor sociale cohesie en leefbaarheid.

De provincie Noord-Brabant heeft van 2017-2020 via een vierjarige regeling culturele instellingen ondersteund die op provinciaal niveau bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van amateurkunst. Voor 2021-2024 wordt een nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst opengesteld. Daarmee weet je voor vier jaar waar je aan toe bent, en kun je bouwen aan een programma voor de toekomst.

Kunstloc Brabant adviseert de provincie bij de totstandkoming en uitvoering van de regeling . Wij adviseren ook de amateurkunstorganisaties bij het doen van een aanvraag, en monitoren de amateurkunstorganisaties die een subsidie ontvangen.

Meer weten over het doen van een aanvraag?

Bekijk alle beschikbare informatie nauwgezet. Gebruik de modeldocumenten, lees de regeling, en neem de veelgestelde vragen door. Bekijk ook onze schrijftips. Heb je aanvullende vragen? De adviseurs van Kunstloc staan altijd voor je klaar. Laat Rita je vragen weten dan nemen we contact met je op.

Ontvang je graag onze feedback op je aanvraag? Stuur je voorlopige activiteitenplan en begroting voor 1 juni naar Rita. Wij nemen contact met je op om deze door te spreken.

indientermijn

8 april t/m 18 juni

Indienen was mogelijk via een digitaal aanvraagformulier op de website van provincie Noord-Brabant.

eHerkenning EH2+

Bij het digitale aavraagformulier wordt gebruik gemaakt van eHerkenning, een soort DigId voor organisaties en bedrijven. Voor het aanvragen van deze subsidie is eHerkenning met het niveau EH2+ nodig. Alleen organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen deze aanvragen. Aan de aanschaf van het middel eHerkenning zijn kosten verbonden. Op de website eHerkenning staat meer informatie over het verkrijgen van eHerkenning, en hier zijn ook verschillende aanbieders te vinden.

vereisten

Om in aanmerking te komen voor de meerjarige subsidieregeling amateurkunst moet worden voldaan aan deze vereisten:

 • de activiteiten worden in belangrijke mate uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
 • de activiteiten worden uitgevoerd in de periode 2021 t/m 2024
 • de activiteiten hebben een bovenlokale, regionale of provinciale reikwijdte
 • de activiteiten richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van de amateurkunst of het vergroten van de participatiegraad binnen de amateurkunst, blijkend uit de statuten
 • de subsidieaanvrager besteedt aandacht aan communicatie en publiekswerking met betrekking tot de desbetreffende amateurkunst, blijkend uit een communicatiestrategie
 • de subsidieaanvrager verklaart dat hij de volgende codes onderschrijft:

andere belangrijke vereisten

 • er mag voor de activiteiten niet reeds subsidie zijn verstrekt op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling
 • de gevraagde subsidiebijdrage mag niet minder dan € 1.000 bedragen
 • de hoogte van de subsidiebijdrage bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 160.000 voor een periode van vier kalenderjaren

criteria

Voor het bepalen van de verdeling van de subsidie wordt een rangschikking gemaakt van de volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

 • de mate waarin de artistieke-inhoudelijke kwaliteit van de subsidieaanvrager en diens activiteiten blijkt uit de aanvraag (30 punten)
 • de mate waarin de activiteiten van de subsidieaanvrager bijdragen aan het Brabantse cultuursysteem (30 punten)
 • de mate waarin de zakelijke professionaliteit van de subsidieaanvrager en diens activiteiten blijkt uit de aanvraag (20 punten)
 • de mate waarin de communicatiestrategie bijdraagt aan publieksbereik van de desbetreffende amateurkunst (20 punten)

benodigdheden

Bij het indienen van de aanvraag via het online formulier heb je deze documenten en middelen nodig:

Uit het activiteitenplan moet duidelijk worden hoe voldaan wordt aan de bovenstaande vereisten en criteria. In het activiteitenplan moet de communicatiestrategie zijn opgenomen.

werkwijze

stap 1 | Bereid je aanvraag goed voor

Bekijk alle beschikbare informatie nauwgezet. Gebruik de modeldocumenten, lees de regeling, en neem de veelgestelde vragen door. Gebruik ook onze schrijftips. Heb je aanvullende vragen? De adviseurs van Kunstloc staan altijd voor je klaar. Laat Rita je vragen weten dan nemen we contact met je op.

Ontvang je graag onze feedback op je aanvraag? Stuur je voorlopige activiteitenplan en begroting dan voor 1 mei naar Rita. Wij nemen contact met je op om deze door te spreken.

stap 2 | Aanvraag meerjarige subsidieregeling indienen & volledigheidscheck

Het indienen van de aanvraag is mogelijk via de site van Provincie Noord-Brabant.

indientermijn: 8 april - 18 juni 2020

digitaal aanvraagformulier: Aanvraag subsidie Amateurkunst

Kijk hier voor een voorbeeld van het aanvraagformulier.

De aanvragen worden vervolgens getoetst op compleetheid en het voldoen aan de formele eisen door het subsidiebureau van Provincie Noord-Brabant.

stap 3 | Beoordeling door adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt van juni t/m augustus de aanvragen, en geeft de Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant een advies over welke aanvragen te honoreren.

stap 4 | Beschikking

Het besluit van de Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant over toekenning van subsidies wordt uiterlijk 22 november 2020 bekendgemaakt.

stap 5 | Afspraken & monitoring

Een adviseur van Kunstloc Brabant neemt contact op met de organisaties die een toekenning hebben ontvangen om afspraken te maken over advisering en ondersteuning. De adviseur houdt contact met de organisatie over de voortgang van de activiteiten.

Organisaties die geen toekenning hebben ontvangen zijn ten alle tijden welkom om contact op te nemen met Kunstloc voor advies.

stap 6 | Verantwoording

Voor de subsidievaststelling aan het einde van de vierjarige periode (2021-2014) moet de subsidieontvanger kunnen aantonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht, en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Bij subsidie tot € 125.000 gebeurt dat met een activiteitenverslag.

Bij subsidies van € 125.000 en hoger gebeurt dat met de volgende bewijsstukken:

 • een activiteitenverslag
 • een jaarrekening met daarbij de meerjarenbegroting, aangevuld met realisatiecijfers en een toelichting op eventuele afwijkingen van de begrote cijfers
 • een controleverklaring

wie doet wat

De Provincie Noord-Brabant stelt de regeling open. De aanvraag kan ingediend worden via een online formulier op de website van de provincie. Vragen over foutmeldingen, het formulier, of de procedure voor het indienen je stellen via dit contactformulier, of bel naar 073 - 681 28 12.

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen en geeft Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant een advies over welke aanvragen te honoreren.

De Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant besluit welke subsidies toegekend worden.

Kunstloc Brabant ondersteunt alle provinciale amateurkunstpartijen om plannen te kunnen realiseren, constructief samen te werken en er zo voor te zorgen dat amateurkunst het stevige fundament van het Brabantse cultuursysteem blijft. Voor de nieuwe meerjarige subsidieregeling zijn wij beschikbaar voor inhoudelijk advies voor alle aanvragers. Dit advies kan gaan over de meerjarenplannen, de begroting of de positionering. Ook na de beschikking zijn wij voor alle partijen beschikbaar voor advies.

meer informatie

Kijk op de website van provincie Noord-Brabant voor meer informatie over de regeling en de aanvraag.

subsidie amateurkunst

Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §4 Amateurkunst

subsidieregeling hedendaagse cultuur

Hoe schrijf je een sterk activiteitenplan? Onze adviseurs hebben hun tips gebundeld.

schrijftips voor een krachtig projectplan

Hoe worden de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie toegepast? 

toepassing culturele codes

veelgestelde vragen

Wat kun je doen als je geen gebruik van eHerkenning kunt of wilt maken?

Het digitale aanvraagformulier biedt de mogelijkheid om het ingevulde formulier uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuur je het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Welke vragen worden er gesteld in het digitale aanvraagformulier?

Bekijk hier een voorbeeldformulier voor een overzicht van de vragen.

Kan ik de gevolgen van de corona-crisis in mijn aanvraag meenemen?

De aanvraag dient zo realistisch mogelijk te zijn. Als de corona-crisis gevolgen heeft voor je organisatie dan kun je dit dus verwerken in je aanvraag. Denk hierbij aan toeschouwersaantallen, dubbele voorstellingen, deelgroepen, livestreams, combinatie van fysiek en digitaal, concertante uitvoering i.p.v. theatrale uitvoering etc. etc.

Wat als ik projecten voor 2020 overhevel naar 2021 i.v.m. corona?

Als je overheveling voor projecten hebt aangevraagd, vraag dan niet nogmaals aan voor dezelfde projecten. Als programma van 2020 doorgeschoven wordt naar 2021 mag je binnen de begroting afwijken van het indienen van vier gelijke delen (2021-2024). Je kunt dan b.v. voor het eerste jaar afwijken van de bedragen m.b.t. het tweede en de volgende jaren. Je dient dit wel binnen het activiteitenplan te onderbouwen.

Kan ik het activiteitenplan inhoudelijk toelichten?

Jazeker, hier is ruimte voor in het model activiteitenplan in de secties: inleiding, verdeelcriteria, communicatie/publiekswerking, en toelichting begroting. Het is handig om het plan te starten met een korte inleiding over wie jullie zijn en wat jullie doen. Daarin kun je de subsidie-vereisten al naar voren laten komen. Het geheel mag maximaal 6000 woorden bevatten, en uit 15 pagina's bestaan.

Moet de toepassing van de culturele codes vermeld zijn in het activiteitenplan?

Indien de onderschrijving van de codes aangevinkt wordt in het aanvraagformulier, wordt dit niet als een verplichting gezien deze codes in het activiteitenplan verder uit te werken. Dit mag natuurlijk wel.

Moet het model activiteitenplan aangehouden worden?

Ja, dit is een eis van de provincie. Het is dus belangrijk dat je plan in dat model wordt gegoten.

Wat als ik gebruik maak van freelancers met een tarief boven het maximum subsidiabel bedrag?

In de subsidieregeling staat een maximum subsidiabel bedrag voor inhuur incl. btw benoemd van €60,- per uur. Maak je gebruik van inhuur met hogere tarieven? Licht dan toe dat je uit deze subsidie niet het gehele bedrag m.b.t de uren financiert. Laat dit ook blijken binnen de begroting.

Wat is het maximum aantal woorden voor het activiteitenplan?

Het aantal woorden mag maximaal 6000 zijn. 

Wat moet ik toelichten over het publieksbereik?

Hoe bereik je je publiek? Neem in je communicatieplan op wat je doelgroepen zijn, en welke middelen je inzet voor welke doelgroep.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op de aanvraag?

 • Bekijk de informatie op deze website nauwgezet.

 • Gebruik de modeldocumenten. 

 • Lees de volledige regeling zorgvuldig door (§4 Amateurkunst).

 • Vraag na of je een middel eHerkenning hebt op het niveau EH2+.

 • Gebruik onze schrijftips.

 • Neem contact op met onze adviseurs voor feedback op je aanvraag. Stuur je voorlopige activiteitenplan en begroting voor 1 mei naar Rita. Wij nemen contact met je op om deze door te spreken.

Hoe lang loopt de subsidieregeling?

De regeling heeft een looptijd van 4 jaar. Partijen vragen voor 4 jaar middelen aan, die krijg je bij de start ook beschikt.  

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

Alle aanvragen worden gecontroleerd op de subsidievereisten van de regeling.  

Daarna worden de aanvragen op basis van een puntensysteem inhoudelijk beoordeeld door een externe adviescommissie.  

De criteria zijn:  

 • de mate waarin de artistieke-inhoudelijke kwaliteit van de subsidieaanvrager en diens activiteiten blijkt uit de aanvraag, te waarderen met maximaal 30 punten; 

 • de mate waarin de activiteiten van de subsidieaanvrager bijdragen aan het Brabantse cultuursysteem, te waarderen met maximaal 30 punten; 

 • de mate waarin de zakelijke professionaliteit van de subsidieaanvrager en diens activiteiten blijkt uit de aanvraag, te waarderen met maximaal 20 punten; 

 • de mate waarin de communicatiestrategie bijdraagt aan publieksbereik van de desbetreffende amateurkunst, te waarderen met maximaal 20 punten. 

Partijen met hoogst aantal punten worden gehonoreerd.  

Als aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen en het subsidie volume onvoldoende is dan volgt een loting. De adviescommissie geeft advies aan Gedeputeerde Staten van Provinice Noord-Brabant over welke aanvragen te honoreren.  

Hoeveel budget is er beschikbaar?

In totaal is er voor 4 jaar €2.457.000 euro beschikbaar. Per jaar wordt er €614.250 euro verstrekt. Per aanvraag wordt maximaal €40.000 euro per jaar toegekend.

Is toekenning in 2021 garantie voor 4 jaar?

In principe wel, mits er bij de tussentijdse gesprekken blijkt dat het realiseren van de doelen niet wordt behaald.  

Kan ik meerdere aanvragen indienen? 

Ja, je kunt meerdere aanvragen indienen mits deze onderscheidend zijn en bijdragen aan het provinciale doel. Ervaring leert dat dit alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend wordt.  

Moet ik een vereniging zijn? 

Nee, elk rechtspersoon kan in aanmerking komen voor deze subsidie.  Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is wel vereist.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen? 

8 april wordt de regeling opengesteld voor aanvragen. 

18 juni is de laatste dag van de indientermijn. 

Waar kan ik informatie vinden over de regeling?

Op de website van provincie Noord-Brabant is meer informatie te vinden over de algemene subsidieverordening, en de subsidieregeling Hedendaage cultuur.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor subsidie?

Als de reikwijdte van de activiteiten lokaal is, of als er voor de activiteiten al andere provinciale subsidie is toegekend, kom je niet in aanmerking voor deze subsidie.

Wanneer weet ik of ik middelen krijg? 

In het najaar worden de subsidies vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant.  

Wat is de rol van Kunstloc Brabant?

Voor de nieuwe meerjarige subsidieregeling zijn wij beschikbaar voor inhoudelijk advies voor alle aanvragers. Dit advies kan gaan over meerjarenplannen, begroting of positionering. Ook na de beschikking zijn wij voor alle partijen beschikbaar voor advies.  

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle partijen die bovenlokaal, regionaal of provinciaal werken en een bijdrage leveren aan florerende amateurkunst in Brabant door het vergroten van de kwaliteit van amateurkunst, of het vergroten vergroten van de participatiegraad binnen de amateurkunst.

Zit er een maximum aan het bedrag dat ik kan aanvragen?

Vanuit de regeling wordt maximaal €160.000 euro voor vier jaar toegekend en ook maximaal 75% van de totale aanvraag. Het is aan de aanvrager om de middelen te verdelen over deze periode. Laat in je begroting zien hoe je deze verdeling maakt. Het benodigde bedrag per kalanderjaar kan dus verschillen.

Wat is het doel van de meerjarenregeling amateurkunst van de provincie?

De provincie wil met een meerjarige regeling amateurkunst, provinciale partijen ondersteunen met een exploitatiesubsidie. De partijen dragen bij aan het verbeteren van de artistieke en organisatorische kwaliteit van de amateurkunst of het vergroten van particpiatie aan amateurkunst.  

Waarom is er een meerjarige subsidieregeling amateurkunst van de provincie?

Om de ontwikkeling van deze partijen te kunnen ondersteunen en amateurkunst duurzaam te ondersteunen is, net als vier jaar geleden, gekozen voor een meerjarige regeling. Dit is te vergelijken met de regeling die de provincie heeft voor de professionele kunsten. Provincie Noord-Brabant ondersteunt amateurkunst als kweekvijver van onze top, een bron van sociale cohesie en versterking van creativiteit en innovatie.