Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Financieringsmogelijkheden

Ben je op zoek naar subsidie voor kunst, een geschikt cultuurfonds zoals het fonds cultuurparticipatie of een Brabants fonds? Kunstloc Brabant adviseert over je plannen voor de impulsgelden en ondersteunt het Jeugdfonds Cultuur Brabant. 

Bekijk onze webinar over subsidiemogelijkheden met tips van Olga Raaymakers (Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant) en Carlijn de Bot (Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal). Op deze pagina vind je verder een lijst van Brabantse en landelijke fondsen die aanvragen voor amateurkunst en/of community art projecten in behandeling nemen.

Impulsgelden

De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Naast de professionele kunsten, zijn de impulsgelden ook beschikbaar voor projecten op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie.

Bekijk hier het impulsgeldenprogramma

Brabantse Fondsen

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant

De Provincie Noord-Brabant hecht grote waarde aan cultuurparticipatie en vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Brabanders kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. Daarom is deze subsidieregeling er voor gemeenten om deelname aan het Jeugdfonds Cultuur Brabant nog aantrekkelijker te maken. De subsidieregeling verhoogt eenmalig het door gemeenten ingelegde bedrag.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Wil je een amateurkunstproject financieren dat een provinciale en artistieke uitstraling heeft? Zou je een theatervoorstelling neer willen te zetten met je vereniging? Of wil je graag een filmproductie realiseren? Je plan komt in aanmerking voor een bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds als het artistiek inhoudelijk interessant is. Je kunt vier keer per jaar een aanvraag doen: voor 1 februari, voor 1 mei, voor 1 augustus en voor 1 november

Buurtcultuurfonds

Maak je werk van het leefbaar maken van je buurt of wijk door amateurkunst? Werk je daarbij samen met een professionele kunstenaar? Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en zzp-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer. 

Brabant C

BrabantC heeft het doel om het cultuursysteem van de provincie duurzaam te versterken en initiatieven minder subsidieafhankelijk te maken. Dit gebeurt onder andere door het financieren van projecten met hoge artistieke kwaliteit en bewezen ondernemerschap die leiden tot een ‘next level’ en (inter)nationale kwaliteit hebben. 

Meerjarenregeling amateurkunst

De provincie Noord-Brabant heeft van 2017-2020 voor het eerst via een vierjarige regeling culturele instellingen ondersteund die op provinciaal niveau bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van amateurkunst. In 2021-2024 wordt hier met een nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst vervolg aan gegeven. Daarmee weet je voor vier jaar waar je aan toe bent, en kun je bouwen aan een programma voor de toekomst.

Meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Landelijke fondsen

VSB Fonds

Dit fonds heeft een regeling waarin ze projecten ondersteunen die een grote impuls geven aan de technische en artistieke ontwikkeling van amateurkunstenaars. Het gaat om projecten die de beoefenaars en hun ontwikkeling centraal stellen. Denk aan deelnemers die samenwerken met externe professionals en bijzondere samenwerkingsprojecten 

Fonds 21

Er is een programma Jongeren & cultuur: doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen te vergroten van jongeren (12-30 jaar) die de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving dreigen te verliezen. Denk daarbij aan professionele tentoonstellingen, voorstellingen of documentaires waarbij jongeren betrokken zijn in het maakproces of waarbij zij als ambassadeur het aanbod voor een grotere groep jongeren ontsluiten.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Ondersteunt experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Door bijvoorbeeld samen te werken met andere partijen, nieuwe kunstvormen of disciplines worden bedacht. Daarnaast staat de subsidieregeling Jonge Kunst open. Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert samen met Fonds Soziokultur duurzame samenwerkingsrelaties tussen culturele instellingen in Nederland en Duitsland op het gebied van actieve cultuurparticipatie. De nieuwe regelingen voor 2018 vind je hier.

Bouwfonds Cultuurfonds

Via Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur. 

BankGiro Loterij Fonds

Aanvragen moeten gericht zijn op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Zij ondersteunen projecten van professionele kunstenaars en culturele Instellingen die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken/verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken. 

Stichting DOEN

Je kunt hier een aanvraag indienen voor sociale (sociaal ondernemen, nieuwe ontmoetingsplekken) en groene initiatieven (duurzaam ondernemen, nieuwe economie, duurzame energie). 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds legt de focus op sociale initiatieven, cultuur mag niet primair het doel zijn. Vraag moet vanuit samenleving komen, daarin kan kunst soms wel een middel zijn. Het gaat om de verbinding van wijken en buurten met gemeenschappelijk doel en interesse. 

RCOAK

Dit fonds richt zich op ouderen en staan positief tegenover kunst en cultuurprojecten. Je kunt doorlopend aanvragen, er zijn geen deadlines. 

Stichting Sluyterman van Loo

Het doel van deze stichting is het bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Kernbegrippen zijn zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden.

Bekijk voor meer landelijke fondsen ook de website van LKCA

Lokale mogelijkheden

Naast de provinciale en landelijke budgetten zijn er ook op lokaal niveau diverse mogelijkheden.

Informeer eens bij de volgende partijen:

  • je eigen gemeente;
  • de lokale bank;
  • foundations van grote (internationale) ondernemers;
  • clubs zoals de lokale Rotary, Lions Club of Soroptimist;
  • particuliere initiatieven en fondsen.  

Ook samenwerkingen met andere organisaties kunnen een goede manier zijn om projecten te realiseren. Wil jij weten welke centra voor de kunsten en amateurkunst-organisaties er actief zijn in Brabant? Bekijk dan eens onze netwerk-pagina. 

Heb je plannen om impulsgelden aan te vragen?

Heb je behoefte aan advies, of zou je graag eens met iemand willen sparren over je plan? Neem gerust contact met ons op.