Brabant wil een creatieve topregio zijn en blijven. Welke keuzes kan de provincie maken om zich op dit vlak te blijven ontwikkelen? Op verzoek van provincie Noord-Brabant geven wij in deze zienswijze advies over hoe de provincie vorm kan geven aan beleid voor een creatieve topregio. Deze zienswijze is tot stand gekomen op basis van input vanuit het brede creatieve veld.

Om de gedeputeerde Cultuur, Sport, Vrijetijd & Erfgoed een onderbouwd besluit te kunnen laten nemen of en in hoeverre het ontwikkelen van Brabant als creatieve topregio past bij zijn ambitie, heeft de provincie Kunstloc Brabant gevraagd voor medio april 2022 een advies te geven, zodat dit meegenomen kan worden in de uitwerking van het beleidskader Levendig Brabant 2030. In deze zienswijze schetsen wij een beeld wat een creatieve topregio kan zijn, en welke kansen en risico’s dit met zich meebrengt.

Ambitie

De ambitie zoals geschetst door de Provincie Noord-Brabant is: Als Brabant een creatieve topregio is dan zijn we als provincie onderscheidend op dit gebied en dragen we dat uit, hebben we een sterke creatieve sector, en kunnen we in Brabant maatschappelijke vraagstukken het hoofd bieden.

Indien voor deze ambitie wordt gekozen is het zaak die de komende periode in beleid te verankeren en in samenspraak met de creatieve sector en andere belanghebbenden en betrokkenen verder uit te werken.

Ons advies

  • Kies alleen voor deze ambitie als dit een sector- en programmaoverstijgende ambitie is. Dit betekent dat deze ambitie breed onderschreven wordt en een plek krijgt in de verschillende beleidsdomeinen.
  • De provincie werkt opgavegestuurd. Neem de creatieve sector structureel mee in het werken aan de maatschappelijke opgaven en in de opdrachtverlening. Pak als provincie daarbij de voorbeeldrol. Dit omdat de provincie als geen ander het samenwerken tussen verschillende sectoren, overheden, bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld kan aanjagen en stimuleren.
  • Focus op een aantal toonaangevende clusters in de creatieve sector zoals de AV-sector, innovatieve gaming of urban arts&sports en clusters waar creativiteit een belangrijke rol kan spelen zoals agrofood. Zet in op maatwerk en sluit aan op de (door)ontwikkeling.

Bekijk het volledige advies Zienswijze Creatieve Topregio

  • Zet in op het (inter)nationaal zichtbaar maken van Brabant als creatieve topregio. Benut hiervoor de creatieve sector. Zet innovatieve clusters in als vlaggenschip. BrabantDC kan hiervoor een interessant instrument zijn mits beter gekoppeld aan het veld en verankerd in beleid.
  • Ontwikkel investeringsinstrumenten om een creatief klimaat en het werken aan maatschappelijke opgaven te stimuleren. De provincie heeft al een aantal toonaangevende instrumenten die kansrijk zijn om door te ontwikkelen voor deze ambitie.
  • Voor het zijn en blijven van een creatieve topregio is een sterke creatieve sector voorwaarde, van de basis tot aan de top. Blijf meerjarig investeren in de creatieve sector in afstemming met landelijke en lokale overheden.

Deelnemers gesprektafels

Wij danken de stakeholders uit het veld die een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd aan deze zienswijze.

Ellen Rass (Dutch Design Foundation), Paulien Mandos (De Kunst van Brabant), Femke van Hest (Gemeente Den Bosch/ internationalisering BrabantStad), Heleen Alberdingk Thijm (Kunsten ’92/ Creative deal), Jalila Essaïdi (kunstenaar en ondernemer), Katja Lucas (Dutch design foundation), Leon van Rooij (Playgrounds), Angelique Spaninks (MU), Johan Gielen (waardenvast), Matthijs Bosman (independent arts and crafts professional), Mandela Wee Wee (acteur en verkenner diversiteit en inclusie), Jos Hardeman (Designforum/ coördinator Talenthub Design), Arthur Kok (Fontys), en Joy Arpots (BrabantC).