De Covid-19 pandemie vraagt om ingrijpende maatregelen. Culturele organisaties en zelfstandigen zitten hierdoor in zwaar weer. Hier verzamelen wij welke coulance- en steunregelingen er voor hen beschikbaar zijn bij overheden en fondsen.

Rijksoverheid

Het kabinet trekt € 56,5 miljoen extra uit voor specifieke steun aan de sector voor de periode 1 februari tot en met 8 maart 2022. Hiermee komt het totaal beschikbare bedrag voor dit vijfde steunpakket uit op € 251,6 miljoen. 15 miljoen loopt via de zes rijkscultuurfondsen, € 10 miljoen is er voor het Steunfonds Rechtensector, € 122,5 miljoen voor de compensatieregelingen bij het Fonds Podiumkunsten.

Het kabinet verruimt het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van 2021. Het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven gaat van 80% naar 90%. Ondernemers komen in het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro extra uit.

Op 18 december 2021 werd bekend gemaakt dat in aanvulling op het eerdere steunpakket voor cultuur 5,6 miljoen euro vrij voor de periode van de verplichte sluiting ter ondersteuning voor musea via het Mondriaan Fonds.

Het kabinet heeft op 14 december 2021 aangekondigd € 84,5 miljoen vrij te maken, waarvan € 59,5 miljoen voor compensatie van de verlenging van de beperkende maatregelen en € 25 miljoen voor de leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen. Er is extra geld beschikbaar voor regelingen voor makers bij de Rijkscultuurfondsen, het Steunfonds Rechtensector en het Abraham Tuschinski Fonds. Hier kunnen makers en zelfstandigen direct terecht voor steun. Ook gaan er middelen naar de Koninklijke Bibliotheek om via het inkopen van rechten van e-books extra ondersteuning aan auteurs te verlenen. Daarnaast is de verwachting dat ook in deze periode de culturele sector ruim gebruik zal maken van de TVL, de NOW en de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz.

Het kabinet heeft op 26 november 2021 aangekondigd € 68 miljoen vrij te maken voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van 2021. De NOW keert terug en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verhoogd. 

Op 16 november 2021 is steun aangekondigd voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen van 13 november. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten wordt uitgebreid van een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. Hiervoor stelt het kabinet aanvullend € 16,5 miljoen beschikbaar. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen aanspraak kunnen maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten regeling (TVL) voor het vierde kwartaal van 2021.

Per 1 oktober 2021 stopt het kabinet met de generieke steunmaatregelen zoals de NOW, de Tozo en de Tonk. 

Vanaf 25 september 2021 geldt de anderhalvemeterverplichting niet meer en is de coronatoegangspas ingevoerd. Om omzetverlies van deze organisatoren te compenseren, komt er steun in de vorm van een suppletieregeling van Fonds Podiumkunsten voor de 25% kaartjes die niet verkocht kunnen worden. Nachtclubs komen in aanmerking voor de steunregeling Vaste Lasten Nachtsluitig Horeca (VLN).

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. 

De Rijksoverheid heeft op 16 november 2020 een tweede steunpakket aangekondigd. Deze regelingen worden verlengd:

 • € 100 miljoen aanvullende subsidie voor instellingen en festivals in de Basisinfrastructuur 2021-2024 en de Erfgoedwet en instellingen en festivals die meerjarig financiering krijgen via de rijkscultuurfondsen.
 • € 49,75 miljoen ter ondersteuning van makers en creatieve professionals. De zes rijkscultuurfondsen stellen regelingen voor de sector op om opdrachten aan makers te stimuleren. Daarnaast zijn er extra middelen voor scholing. Van deze middelen gaat er € 10 miljoen naar de NPO voor extra zendtijd voor de getroffen cultuursector.
 • € 15 miljoen extra voor de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen. Het beschikbare budget voor deze leningen wordt daarmee verhoogd van € 30 miljoen naar € 45 miljoen. Ook zzp’ers kunnen vanaf nu een lening aanvragen.
 • € 10 miljoen naar het Kickstartfonds Cultuurfonds, een initiatief van de Bankgiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en de VandenEnde Foundation. Dit fonds ondersteunt theaters, concertzalen, musea en vrije producenten in de aanpassingen die gemaakt moeten worden in de anderhalve-meter-samenleving. Ook de private partijen betrokken bij dit fonds stellen voor deze nieuwe fase wederom een bijdrage beschikbaar.
 • € 0,4 miljoen voor Het Nationaal Theaterweekend
 • € 6,25 miljoen voor filmproducenten via het Filmfonds
 • € 20 miljoen voor de Opengestelde Monumentenlening bij het Nationaal Restauratiefonds. Het beschikbare budget voor deze leningen wordt daarmee verhoogd van € 50 miljoen naar € 70 miljoen. Monumentenorganisaties kunnen hier een beroep op doen.

Deze aanvullende maatregelen werden op 16 november 2020 aangekondigd:

 • € 40 miljoen gaat er naar vrije theaterproducenten in de podiumkunsten die geen vaste subsidierelatie met de overheid hebben. Het Fonds Podiumkunsten zal de maatregel uitvoeren.
 • € 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.
 • € 11,2 miljoen om instellingen die jong talent begeleiden te ondersteunen voor een half jaar. Het gaat om instellingen waarvan de activiteiten een positieve beoordeling kregen van de Raad voor Cultuur of één van de zes rijkscultuurfondsen, maar waar geen budget voor beschikbaar is.
 • € 20 miljoen is voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang.
 • € 10 miljoen voor de ontwikkeling van een garantieregeling voor filmproducties en € 5 miljoen voor het uit laten voeren van fieldlabs die de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector vergroten. Het advies van de Raad van Cultuur, de sector en de stedelijke regio’s zullen betrokken worden bij de keuze en opzet van de fieldlabs.
 • € 15 miljoen beschikbaar, met inzet van het ministerie van EZK, voor behoud van het varend erfgoed (de zogenaamde bruine vloot)

De Rijksoverheid heeft op 28 augustus 2020 aanvullende maatregelen bekendgemaakt voor de culturele en creatieve sector. 

 • € 200 miljoen voor vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021
 • € 14 miljoen voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor eerder geen budget beschikbaar was
 • € 20 miljoen voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang
 • € 15 miljoen voor behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot)
 • € 15 miljoen voor een garantiefonds voor filmproducties en het opstarten van pilots om wendbaarheid en weerbaarheid van de av-sector te vergroten;
 • € 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

Op 27 mei 2020 bekendgemaakte maatregelen:

 • aanvullende subsidie aan meerjarig rijksgesubsidieerde instellingen: € 113 miljoen voor instellingen in de BIS (basisinfrastructuur 2017-2020) en enkele instellingen die door het ministerie van OCW worden gefinancierd. € 40 miljoen voor instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen, waarvan €5 miljoen voor filmproducenten via het Filmfonds.

 • medefinancieren in de vitale regionale infrastructuur: € 48,5 miljoen voor gemeenten en provincies die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Provincie Noord-Brabant stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar, met matching van € 2 miljoen door BrabantStad en € 4 miljoen van het Rijk moet er € 8 miljoen beschikbaar komen voor Brabantse instellingen. Voor ondersteuning van instellingen met een regionale functie en een landelijk belang is er € 16 miljoen voor musea bij het Mondriaan Fonds, € 29 miljoen voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten, en € 3,5 miljoen voor filmtheaters via het Filmfonds.

 • inzet voor makers: € 11,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen. Zij maakten zelf eerder ruim € 15 miljoen beschikbaar. Dit budget is een aanvulling op de bestaande regelingen en gericht op werk voor makers in alle sectoren. Het budget richt zich op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen en festivals, veelal het midden- en kleinbedrijf van de cultuur.

 • Steunfonds Rechtensector: € 5 miljoen voor de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.

 • Cultuur Opstart Lening: € 30 miljoen voor het verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen. Dit krediet is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma's, tentoonstellingen of projecten.

 • Opengestelde-Monumentenlening: € 50 miljoen voor het verhogen van de leenfaciliteit bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.

Eerder bekendgemaakte maatregelen:

 • huur van rijksgesubsidieerde musea wordt 3 maanden opgeschort
 • BIS instellingen kunnen subsidiegeld voor het derde kwartaal eerder ontvangen 
 • coulance betreft verantwoording voor subsidies van OCW, rijksfondsen, gemeenten en provincies

Per 1 oktober 2021 stopt het kabinet de generieke steunmaatregelen:

 • TVL: De Tegemoetkoming Vaste Lasten is de opvolger van de TOGS. Bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis en 3.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden kunnen t/m 29 januari 2021 een aanvraag indienen.

 • TOFA: Flexwerkers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 1.650 aanvragen.

 • NOW: Culturele ondernemers kunnen in aanmerking gekomen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, waarmee zij hun personeel door kunnen blijven betalen. Op 1 oktober is de steunmaatregel NOW met negen maanden verlengd.

 • TOZO: Zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Dit is een extra ondersteuning bij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De beperkte vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021. 

 • TONK: De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of uitkeringen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

 • KKC: Het Klein Krediet Corona is overbruggingskredietregeling voor kleine bedrijven.

 • Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen.

Hieronder vind je links naar meer informatie over de regelingen voor instellingen, bedrijven, ondernemers en zelfstandigen. Kunsten '92 geeft regelmatig een update van de stand van zaken betreffende overleggen en debatten in het kabinet en de tweede kamer over steun voor de cultuursector.

Provincie Noord-Brabant

De Gedeputeerde Staten van Noord Brabant heeft € 250.000 beschikbaar gesteld om makers te stimuleren weer aanbod te gaan ontwikkelen. Er kunnen voor dit perspectiefbudget vanaf 13 september plannen ingediend worden bij Kunstloc Brabant.

De provincie Noord-Brabant heeft samen met BrabantStad een steunpakket van ongeveer acht miljoen euro voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant ontwikkeld. De provincie draagt daar 1,3 miljoen euro aan bij. Ook wordt een subsidie van 600.000 euro voor de zes belangrijkste Brabantse musea beschikbaar gesteld. 

Voor als er weer evenementen mogen plaatsvinden in Brabant, ontwikkelde Front of House een plan voor een georganiseerde heropening van de evenementensector. De provincie Noord-Brabant steunt Front of House, het collectief voor de Brabantse evenementensector, met een bedrag van ruim € 175.000,- voor de uitvoering van het plan.

De uitvoeringsorganisaties Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant zijn gevraagd de gevolgen van de coronacrisis voor de sector – gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd - in beeld te brengen en mogelijke oplossingsrichtingen samen met het veld te bespreken. Afhankelijk van de signalen die onder andere via ons Impactloket binnenkomen, en de maatregelen die het Rijk neemt, zullen aanvullende maatregelen worden overwogen.

Fondsen

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan de culturele en creatieve sector om toepasbare kennis en nieuwe werkvormen te ontwikkelen die deze sector helpen op langere termijn veerkrachtiger te worden. Denk aan de mogelijkheden van alternatief ruimtegebruik, digitalisering en hybride praktijken, nieuw te ontwikkelen verdienmodellen of andere manieren van publieksbenadering.

Culturele zzp'ers in cultuureducatie en cultuurparticipatie kunnen gebruikmaken van de Impulsregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De rijksfonden en meerdere private fondsen geven aan dat coulance de norm is. Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, professionele producenten van podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren. Voor projecten die van het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie hebben ontvangen is het mogelijk om compensatie te ontvangen voor de extra kosten die gemaakt moesten worden of inkomsten die gemist zijn. Het Mondriaanfonds heeft meerdere compensatierelingen voor kunstenaars, curator, beshcouwers, medewerkers collectiebeleid, kunsthallen en musea. Voor professionele makers die geen meerjarige subsidies ontvangen is het nieuwe Cultuurmakersfonds opgericht. Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is er de regeling Cultuurmakers van nu voor projecten die tijdens de coronamaatregelen kunst en cultuur naar de mensen brengen. Het Filmfonds heeft een tijdelijke regeling: Steunfonds Filmproducties en high-end series. Het Noodfonds Muziek is opgericht door Sena en Buma Stemra, met een bijdrage van Spotify. Het Letterenfonds heeft een tijdelijke regeling: Van maker tot lezer. Pictoright heeft een Steunfonds voor de disciplines ontwerp & illustratie, fotografie en beeldende kunst. Schrijvers, vertalers en scenarioschrijvers kunnen nu een beroep doen op drie regelingen bij De Auteursbond. De fysieke boekhandel in Nederland wordt ondersteund met twee tijdelijke steunmaatregelen, een impulsregeling en een garantiefonds.

Gemeenten

Onderdeel van het tweede steunpakket is 150 miljoen euro voor gemeenten om daarmee de lokale infrastructuur te ondersteunen. LKCA heeft voorbeeldvragen en suggesties opgesteld om de lokale politiek te activeren en er zo voor te zorgen dat het geld uit het steunpakket ook echt aan cultuur, cultuurparticipatie en cultuureducatie wordt besteed. 

De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de landelijke maatregelen. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) worden uitgevoerd door de gemeenten. Wij hebben hier geen compleet overzicht van. Voor meer informatie kun je het beste contact opnemen met de gemeente waar je staat ingeschreven. 

Enkele gemeenten zoals Tilburg hebben al aangegeven budget beschikbaar te stellen voor de matchingsregeling van BrabantStad, provincie en rijk, voor ondersteuning van regionale musea, (pop)podia en filmtheaters. Breda heeft twee tijdelijke subsidieregelingen opengesteld. Eindhoven heeft een noodsteunregeling in het leven geroepen.

Beroeps en brancheorganisaties

Verschillende beroeps- en brancheorganisaties in de culturele en creatieve sector houden corona-dossiers bij. Naast informatie over regelingen vind je hier onder andere ook allerhande voorbeeldbrieven, suggesties wat voor afspraken te maken met opdrachtgevers en opdrachtnemers, en tips om alternatieve inkomsten te genereren.

Europa

Creative Europe Desk NL houdt een coronadossier bij met nieuws over Europese regelingen. Voor enkele oproepen van Creative Europe MEDIA is de deadline uitgesteld. De European Cultural Foundation (ECF) heeft een solidariteitsfonds gestart dat tijdens deze coronapandemie financiering biedt voor vindingrijke culturele initiatieven. DutchCulture heeft een helpdesk voor internationale culturele samenwerking.

laatste nieuws

Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Directeur Henri Swinkels over de weerbaarheid van makers, kunstenaars en de gehele culturele sector. Ook benadrukt hij het belang van perspectief.

21 december 2021
Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Deel je ervaringen met de coronacrisis

Voor het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis willen we dieper in gesprek met een aantal instellingen, kunstenaars en makers.

15 december 2020
Deel je ervaringen met de coronacrisis

Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Met een tussentijds onderzoek als aanvulling op de Waarde van cultuur brengen we de gevolgen voor de cultuursector in beeld.

11 november 2020
Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Blog | Het gesprek rondom de dood

Wat kun je zelf doen in deze angstige tijden? Adviseur Atty Bax laat zich inspireren door Dirk de Wachter om het gesprek over de dood aan te gaan.

1 september 2020
Blog | Het gesprek rondom de dood

Liveblog: Corona en de culturele sector

Dit live-blog is beëindigd. We houden je voortaan op de hoogte via Trends & Ontwikkelingen.

15 juni 2020
Liveblog: Corona en de culturele sector

Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Culturele instellingen in Noord-Brabant lijden 15 miljoen euro schade, tot nu toe. Emmanuel Naaijkens bevroeg onze adviseur Teun van Irsel over zijn bevindingen.

6 mei 2020
Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020
De herontdekking van creativiteit

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Update Corona-maatregelen

De Bibliotheek LocHal is gesloten. Alle bijeenkomsten tot en met 1 juni zijn afgelast. Voor een aantal bijeenkomsten wordt een nieuwe datum gepland. Wij houden je daarvan op de hoogte. 

24 maart 2020
Update Corona-maatregelen

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020
Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020
Corona Impactloket

Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Maatregelingen voor ondernemend Nederland verzacht ook pijn in de culturele sector.

18 maart 2020
Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Coronacrisis raakt culturele sector hard

Musea en theaters sluiten hun deuren en culturele evenementen worden en masse afgezegd. Hoe kunnen we het culturele veld steunen in deze tijd?

13 maart 2020
Coronacrisis raakt culturele sector hard

Bijeenkomsten boven 25 personen t/m 16 maart afgelast

Voor Brabant gelden sinds gisterenavond aangescherpte richtlijnen in verband met het Covid-19-virus. Conform deze richtlijnen annuleert Kunstloc Brabant alle bijeenkomsten met meer dan 25 personen tot en met 16 maart. 

10 maart 2020
Bijeenkomsten boven 25 personen t/m 16 maart afgelast