Zet jij kunst in om een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken? Heeft jouw project een sociaal artistieke insteek, zoals community art, buurtcultuur of social design? Of werk jij aan cultuurparticipatie in het sociaal domein? Dan is dit overzicht interessant voor jou! We zetten hieronder een aantal interessante fondsen en subsidiemogelijkheden op een rij, en we lichten een drietal fondsen uit met inspirerende voorbeelden. Elk fonds heeft eigen doelen en criteria, sommige hebben een maatschappelijk en andere hebben een artistiek vertrekpunt. Kijk goed wat bij jouw project past!

Landelijke mogelijkheden

Fonds21 (programma Jongeren & maatschappij)
Fonds 21 wil dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Hiertoe steunen we innovatieve en activerende projecten met een positieve insteek, die de ontwikkelingskansen van jongeren tussen 12 en 30 jaar blijvend vergroten. Fonds 21 ondersteunt projecten die inspelen op de uitdagingen van deze tijd. 

Fonds voor Cultuurparticipatie (regeling Samen cultuurmaken)
Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Je kunt een aanvraag indienen voor vernieuwende activiteiten met een artistiek inhoudelijke invulling, vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein. Je kan aanvragen op 3 sporen, tussen 2.500 - 500.000 euro.

Oranjefonds
Oranjefonds legt de focus op sociale initiatieven, cultuur mag niet primair het doel zijn. De vraag moet vanuit samenleving komen, daarin kan kunst soms wel een middel zijn. Het gaat om de verbinding van wijken en buurten met gemeenschappelijk doel en interesse.

Agis Innovatiefonds
Agis innovatiefonds zoekt innovatieve en betekenisvolle initiatieven, vaak ontstaan vanuit de betrokkenen zelf. Initiatieven die door gedragsverandering een chronische aandoening voorkómen, het leven van mensen met een chronische aandoening verlichten en hen helpen bij een energieker leven. Denk aan vernieuwende out-of-the-box ideeën, slimme experimenten, praktische en betekenisvolle oplossingen die net-even-anders zijn.

Stichting DOEN
Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’), iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’); kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’). Er is ook een categorie ‘vernieuwende bewonersinitiatieven’.

Triodos Foundation 
Triodos Foundation zoekt initiatieven die problemen bij de wortel aanpakken en denk- en weeffouten in de samenleving aan het licht brengen. Zij zoeken gamechangers die met hun project brede impact hebben en veel mensen bereiken. Triodos Foundation ondersteunt initiatieven in drie thema's: Landbouw, voeding en biodiversiteit, Sociale inclusie en Nieuwe economie. Zet jij kunst in als middel? Heeft jouw project (de potentie tot) landelijke bereik en bereik je minimaal 500-1000 mensen? Doe dan een aanvraag.

BPD Cultuurfonds
Via BPD Cultuurfonds is het mogelijk sponsoring aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte. Sociaal-culturele projecten vallen hier niet onder, behalve als deze een focus hebben op bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.

Fonds ZOZ & ZOZ Academy

Bied jij als maker een ander perspectief? Vertel je verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen en anderen aan het denken zetten? Dan zijn er wellicht subsidiemogelijkheden voor je project bij Fonds ZOZ. Dit is een Cultuurfonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, met een eigen adviescommissie.

Een aansprekend voorbeeld is Boys Don’t Cry door Makershuis Tilburg. Deze theatervoorstelling vertelt over de levens van Sajad uit Afghanistan en Aziz uit Guinee. Twee jongens die zichzelf leerden overleven. Elk uit een ander land, elk op een andere manier. Het gaat over koordansen op grenzen, over verdwalen in regels, over Iran en over Nederland, over opbouw én afbreken. Twee vrienden die hun plek zoeken in Nederland. In een nieuwe cultuur met eigen gewoontes.Boys Don’t Cry heeft in 2019 een projectondersteuning ontvangen van Fonds ZOZ.

Fonds ZOZ & ZOZ Academy

Voor nieuwe makers die een idee willen testen is er het startbudget van de ZOZ Academy. Binnen de Academy staat onderzoek centraal. Met een bijdrage van maximaal €5.000,- en aanvullende inhoudelijke begeleiding krijg je de mogelijkheid om een pilot, test of prototype te ontwikkelen.

Bij dit fonds staat het verhaal en de impact daarvan centraal. Het gaat om culturele projecten die de verschillen tussen mensen overbruggen, vaste denkkaders doorbreken en empathie en begrip stimuleren. De focus ligt op projecten die gericht zijn op het verminderen van extremisme, polarisatie en radicalisering.

Er wordt ondersteuning geboden aan diverse disciplines, zoals filmmakers, fotografen, theatermakers, schrijvers, muzikanten, nieuwe mediamakers, illustratoren, jongerenwerkers en beeldend kunstenaars.

Meer weten? Kijk op fondszoz.nl of neem contact met op met Robin Vermeulen. De fondsmedewerkers staan altijd open voor een gesprek met makers over hun ideeën.

Fonds ZOZ

FNO - Fonds Nuts Ohra
FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Zij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen.

RCOAK
RCOAK richt zich op ouderen en staan positief tegenover kunst- en cultuurprojecten.

Postcode Loterij Buurtfonds
Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen. Je kan aanvragen tussen 500 en 5000 euro.

Univé Buurtfonds
Stichting Univé Buurtfonds ondersteunt allerlei initiatieven en activiteiten die bijdragen aan elkaar helpen, samen risico's voorkomen. Kleinschalig, maar wel met een blijvend effect.

VSBfonds

Heb jij een cultureel initiatief waarbij de verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen centraal staat? Dan is misschien het VSBfonds iets voor jou. Dit is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Er zijn mogelijkheden voor culturele instellingen, makers, aanbieders van cultuureducatie en amateurkunstverenigingen.

Een mooi voorbeeld is de FEELFOOD Buurtparade. Samen met buurtbewoners van Tilburg-Noord werden ideeën en dromen tot leven gewekt, meegemaakt en meegespeeld in een project in de eigen wijk, met als eindresultaat een geweldige en betoverende parade. Het was een initiatief van Art-fact Tilburg, servicepunt voor amateurkunst, met artistieke invulling en organisatie van EELT Theatercollectief.

VSBfonds
VSBfonds

Het gaat om culturele projecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Denk aan projecten gericht op het vergroten of verbreden van het publieksbereik of verbetering van de publieksbeleving (programmering, publieksbegeleiding, publieksgerichte (her)inrichting). Of sociaal-maatschappelijke kunstproducties waarbij een producent zelf rechtstreeks met het publiek te maken heeft, zonder afhankelijk te zijn van een podium of andere presenterende instelling. Denk aan community art of documentaires of theaterproducties met een impact campagne. Daarbij is een samenwerking met relevante maatschappelijke partners van belang.

Je moet duidelijk kunnen aantonen wat je bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. Het VSBfonds vindt het belangrijk dat het project naast een cultureel ook een maatschappelijk doel heeft waarbij helder geformuleerd is welk effect bij de doelgroep wordt nagestreefd. De beoogde doelgroep moet ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plan.

Meer weten? Kijk op vsbfonds.nl of neem contact op met Diana Verwaijen, Josephine Lemmens of Johan van Rooy via infozeelandbrabant@vsbfonds.nl. De fondsmedewerkers denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Wist je dat de medewerkers van VSBfonds regelmatig bij Kunstloc Brabant in de LocHal aanwezig zijn voor een spreekuur? Je kunt dan kennismaken met de fondsmedewerkers en met hen bespreken of je initiatief in aanmerking komt. Let op: aanmelden is verplicht.

VSBfonds

VriendenLoterij Fonds
Gericht op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Zij ondersteunen projecten van professionele kunstenaars en culturele Instellingen die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken/verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken. Initiatieven die aansluiten bij de interesses en persoonlijke beleving van een grote groep potentiële bezoekers en publiek. Die hen aan het denken zetten en hen laat zien dat een andere wereld mogelijk is.

Lang Leve Kunst Fonds
Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken. 

Stichting Sluyterman van Loo
Het doel van Stichting Sluyterman van Loo is het bevorderen van de kwalitieit van  leven van ­kwetsbare ouderen. Kernbegrippen zijn zingeving, waardigheid, autonomie, welbevinden

Brabantse mogelijkheden

Impulsgelden
Wil je als opdrachtgever kunst en cultuur inzetten bij maatschappelijke vraagstukken? Je plan komt mogelijk in aanmerking voor een impulsbijdrage (maximaal 50% van de kosten tot een maximum van 50.000 euro) wanneer je kunt aantonen dat jouw plan een bijdrage levert aan het versterken van de Brabantse cultuursector of het duurzaam verbinden van de cultuursector met andere domeinen.

Buurtnatuur- en buurtwaterfonds
Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Je kan tot max € 10.000 (60% van totaalbegroting) aanvragen.

Buurtcultuurfonds

Heb jij een buurtproject waarbij kunst wordt ingezet om veranderingen in de wijk op gang te brengen? Een artistiek idee dat bijdraagt aan ontmoeting, samenwerken en samenleven? Misschien zijn er dan subsidiemogelijkheden bij het Buurtcultuurfonds. Dit is een regeling van Provincie Noord-Brabant. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Het rode licht van Woensel-West is een bijzonder voorbeeld in Eindhoven. Deze ‘krachtwijk’ heeft de afgelopen jaren een flinke transitie doorgemaakt. Op zoek naar wat bewoners met elkaar verbindt brengt Tante Netty met kunstenaars en designers de identiteit van de wijk in beeld. Prostitutie maakt óók wezenlijk onderdeel uit van die identiteit, maar het is wel een gevoelig onderwerp. Driekwart jaar deed social designer Tom Loois onderzoek in de wijk. Hij sprak met wandelaars (de klanten), bewoners, exploitanten en het Legers des Heils en de GGD. Uiteindelijk ving hij zijn ervaringen in een tour door de wijk, inclusief audiocommentaar, een quiz, live poëzie van stadsdichter Jessica Bartels en een blik achter de schermen.

Fotograaf: Gaia van Egmond

Buurtcultuurfonds

Het gaat om artistieke projecten die zijn ontstaan vanuit een vraag of wens om verandering in de buurt te bewerkstelligen en waarvoor dus aantoonbaar draagvlak is bij wijkbewoners en wijkorganisaties. Daarnaast hebben de projecten een duidelijke strategie om door middel van kunst bij te dragen aan deze vraag of wens. De artistieke kwaliteit moet geborgd zijn.

Meer weten? Kijk op cultuurfonds.nl/fonds/buurtcultuurfonds-provincie-noord-brabant. Wil je advies bij je planontwikkeling of subsidie aanvraag? Neem contact op met Joosje Duindam van Kunstloc Brabant. Voor vragen over de regeling zelf kun je terecht bij Olga Raaymakers, aanjager Buurtfondsen.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant

Levendig Brabant

De subsidieregeling Levendig Brabant van Provincie Noord-Brabant bestaat uit de Pilots Levendig Brabant en de Stimulans voor Bewegen. Met deze regelingen worden samenwerkingsinitiatieven op het gebied van cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd ondersteund. Het aanvragen van deze subsidies is mogelijk vanaf 10 mei tot 19 juli 2023, zolang het er nog budget beschikbaar is. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Pilots Levendig Brabant 
In de Pilots Levendig Brabant draait het om initiatieven die werken aan onze maatschappelijke opgaven door de verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het gaat om toekomstbestendige projecten die eraan bijdragen dat er in Brabant voor iedereen iets te beleven is, ook voor doelgroepen die nu minder goed bereikt worden. In totaal is er € 1,4 miljoen beschikbaar voor de pilots Levendig Brabant. De provincie plust jouw projectbudget met minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- wanneer je aan de voorwaarden voldoet. 

 

Stimulans voor Bewegen 
Met Stimulans voor Bewegen staan initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm centraal. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. Meer bewegen zorgt namelijk ook voor sociale ontmoetingen. Het draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen. Meer bewegen verlaagt ook het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. De wens om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm sluit aan bij het provinciaal Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. In totaal is er € 700.000,- beschikbaar. De provincie plust jouw projectbudget met minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

Lokale mogelijkheden

Naast de provinciale en landelijke budgetten zijn er ook op lokaal niveau diverse mogelijkheden. Informeer daarover eens bij de volgende partijen:

  • je eigen gemeente;
  • de lokale bank;
  • foundations van grote (internationale) ondernemers;
  • clubs zoals de lokale Rotary, Lions Club of Soroptimist.

Ook samenwerkingen met andere organisaties kunnen een goede manier zijn om projecten te realiseren. Enkele voorbeelden van lokale fondsen in Brabant staan hieronder. Heb je aanvullingen? Laat het ons weten!

Stichting Jacques de Leeuw (Tilburg)
Stichting Jacques de Leeuw wenst de sociale, culturele en maatschappelijke belangen van de gemeenschap in Tilburg en directe omstreken te behartigen. In dit kader wil ze kleinschalige projecten en evenementen mede mogelijk maken en een diversiteit aan doelgroepen ondersteunen.

Stichting Bergmansfonds
Een steunfonds voor organisaties en instellingen op het gebied van zorg en welzijn in Tilburg en omgeving die het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden bevorderen uitgaande van het concept Positieve gezondheid. Er moet sprake zijn van een direct effect op een kwetsbare groep mensen in de samenleving van Midden-Brabant (Gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk).

Steun Welzijnsfonds
Stichting Steun Welzijnszorg heeft als doelstelling een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en voormalige gemeente Mierlo. Dit doet zij door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen.. Aanvragen moeten gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en gezondheid (in de breedste zin van het woord: ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en omgeving waardoor verbinden en bewegen worden bevorderd).

Art-Fact Tilburg
Voor Tilburgse cultuurmakers en/of kunstprofessionals die actief zijn in Tilburgse buurten en wijken of voor professionals die kunst met impact maken en hulp zoeken om hun kunstproject te realiseren, heeft Art-fact de regeling Financiële bijdrage presentaties en de regeling Bijzondere kunstprojecten. Het gaat het om incidentele financiële bijdragen voor kunstbeoefening in de vrije tijd. 

Internationale mogelijkheden

Heb jij internationale ambities? Dan vind je hieronder een aantal mogelijke startpunten.

DutchCulture
Dutch Culture ondersteunt kunstenaars en organisaties bij het verkrijgen van financiering voor internationale projecten op het gebied van cultuur, media en erfgoed.

International Community Art Festival
International Community Art Festival (ICAF) wordt elke drie jaar georganiseerd in Rotterdam. ICAF biedt een podium aan unieke, in de gemeenschap gewortelde kunstprojecten ontdekt en geëngageerde kunstenaars die de afstand tussen werelden – en mensen – overbruggen. Tijdens het festival is theater, dans, muziek, film en beeldende kunst van letterlijk alle continenten te zien en ervaren.

Tandem
Tandem is een uitwisselingsprogramma dat culturele organisaties ondersteunt bij kennisontwikkeling, het opbouwen van een netwerk en het aangaan van lange termijn relaties  tussen partners in Europa en verder.

Robert Bosch Stiftung - Actors of Urban Change
Actors of Urban Change versterkt de samenwerking tussen mensen en organisaties uit het culturele veld, de publieke en de private sector in heel Europa en ondersteunt projecten voor duurzame stedelijke ontwikkeling door middel van culturele activiteiten.

Andere overzichten

Werk jij aan een project met ouderen? Kijk dan hier voor een overzicht van fondsen gericht op ouderen.

Fondsen voor Ouderen

Werk jij aan een project in de buurt? De website betrokkenbuurten.nl van het VSBfonds helpt initiatiefnemers bij het doen van een aanvraag voor buurtinitiatieven.

Betrokken Buurten

Meer weten over financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten?

De adviseurs van Kunstloc denken graag met je mee.

kom meer te weten over financiering