Brabanders bezoeken veel cultuur! De culturele infrastructuur en het cultuuraanbod in Brabant blijven echter bescheiden vergeleken met andere provincies. We zien een groei in de waarde die Brabanders hechten aan de maatschappelijke functie van cultuur, zoals de bijdrage die kunst en cultuur kunnen leveren aan het welzijn van mensen, de saamhorigheid van een buurt en de leefbaarheid van een gebied.

Dit is slechts een kleine greep uit de bevindingen in de tweede editie van Waarde van cultuur, waarin de Brabantse cultuur wordt onderzocht en haar ontwikkelingen gevolgd. Opnieuw brengen het PON, Kunstloc Brabant, Pyrrhula Research Consultants, Telos en de Boekmanstichting in opdracht van BrabantStad bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar.

De staat van de Brabantse cultuur begin 2020

Waarde van cultuur 2020 biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten. De monitor geeft hun handvatten die beleidsontwikkeling en planvorming helpen vorm te geven. Juist wanneer het stelsel stevig onder druk staat, zoals nu met de maatregelen rond COVID-19, is het belangrijk een goed overzicht te hebben van de sterke en zwakkere punten ervan. In Waarde van cultuur 2020 beschrijven we op basis van feiten en cijfers tot 2019 de actuele trends en ontwikkelingen in de (Brabantse) cultuursector.

In de monitor staan twee sporen centraal: herhalen en verdiepen. We onderzoeken alle indicatoren uit de Waarde van cultuur 2018 opnieuw, zodat we trends en ontwikkelingen in beeld kunnen brengen in de periode 2013-2019 (herhalen). Het betekent ook dat we de onderdelen van Waarde van cultuur 2018 verduurzamen en doorontwikkelen. Van een overzicht van feiten en cijfers naar een schets van de ontwikkelingen die we op basis van de verschillende feiten en cijfers zien (verdiepen). Dit doen we aan de hand van een aantal deelonderzoeken:

  • Brabant ten opzichte van andere provincies – Benchmark/Regionale Cultuurindex;
  • Inzoomen op Brabant – Microdata CBS;
  • Cultuurlocaties online – Big data;
  • Registraties van professionele instellingen – Culturele Atlas;
  • Perspectief van Brabanders – Cultuurpeiling.

Resultaten

Met het verschijnen van Waarde van cultuur 2020 hebben beleidsmakers en culturele instellingen gegevens in handen die de ontwikkelingen door de tijd tonen. De monitor laat bijvoorbeeld zien dat de sociale functie van kunst en cultuur steeds vaker wordt erkend en fungeert als belangrijk vehikel om de samenleving te versterken.

Steeds meer Brabanders vinden dat cultuur bijdraagt aan het welzijn van mensen: van 58% in 2015 naar 68% in 2019.

Tegelijkertijd blijkt uit de onderzoeksresultaten dat Brabant op dit moment een bescheiden culturele infrastructuur heeft met een lage positie ten opzichte van andere provincies als het gaat om het aantal culturele voorzieningen en het culturele aanbod per hoofd van de bevolking. Dit is een aandachtpunt voor beleidsmakers. Wat voor regio willen we zijn als het gaat om kunst en cultuur? In hoeverre moet cultureel aanbod voor iedere Brabander toegankelijk zijn? Dit punt is ook voor andere sectoren relevant. Brabant wil een internationale economische regio zijn met aantrekkingskracht voor expats. Zij komen als het voor hen aantrekkelijk is om te wonen, werken en leven. Culturele voorzieningen spelen hierbij een grote rol.

Brabant heeft een bescheiden culturele infrastructuur: als het gaat om het aantal voorzieningen en aanbod staat Brabant gemiddeld op plaats 7 van de twaalf provincies.

Hoewel Brabant een bescheiden positie heeft met betrekking tot het aanbod van culturele voorzieningen ten opzichte van andere provincies, bezoekt men er relatief veel cultuur.

Cijfers van 53 Brabantse instellingen laten zien dat in de periode 2013-2016 deze instellingen gemiddeld bijna 2,3 miljoen bezoeken krijgen. In 2017 en 2018 is dat opgelopen naar respectievelijk 3,6 en 4,3 miljoen bezoeken.

Bovenstaande is slechts een greep uit de informatie en inzichten die Waarde van cultuur 2020 biedt. De publicatie Waarde van cultuur 2020 is te downloaden op www.regioprofielbrabant.nl. Ontvang je liever een papieren exemplaar? Vul dan dit formulier in.

Onderdeel van Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Waarde van cultuur 2020 is een initiatief van Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants, de Boekmanstichting en Kunstloc Brabant, in opdracht van BrabantStad. Deze publicatie en de voorloper uit 2018 zijn als onderzoeks- en monitoringsinstrument een waardevol onderdeel van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Met de Waarde van cultuur ‘houden we ons een spiegel voor over actuele ontwikkelingen en implementeren we reflectie en feitelijke onderbouwing in onze beleidscyclus. BrabantStad is de eerste regio die een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd en we hebben met onze aanpak een voorbeeldfunctie voor anderen’, schreef de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad aan de minister in het voorstel voor het regioprofiel.

 

Meer weten over de Waarde van cultuur?

Neem contact met mij op.