Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant zijn afgelopen beoordelingsronde 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd voor innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

De subsidieaanvragen van Stichting Idee-fixe, Ton van Zantvoort, Stichting CineSud, Stichting Backstage-Bridges, Draaimolen Festival, Strijbos & Van Rijswijk | Stichting Ambiance Tracks, Stichting voor Alternatieve Muziek, Alliantie Zuidwaterlinie, Matthijs Bosman, Stichting Tegentijd, Wessel Verrijt, Institute of Associations | Merijn Bisschops, Chagall van den Berg, Stichting Trots54, Concert Curieus en Filmhub Zuid zijn gehonoreerd. Hieronder lees je meer over deze projecten. 

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Foto: danseres Tegest Pecht-Guido, foto door Merijn Bisschops
 

Stichting Idee-Fixe

Al 30 jaar dient Stichting Idee-Fixe als springplank voor jong talent binnen de alternatieve en experimentele kunst en film. Dat doet zij middels het BUT filmfestival en door talent de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen door het opdoen van ervaring in de organisatie. Stichting Idee-Fixe ontvangt een impulsbijdrage om de organisatie voor te bereiden op de toekomst door een nieuwe generatie bij de organisatie te betrekken en zo het voortbestaan ervan te garanderen. Zo ontwikkelt Idee-Fixe nieuw aanbod en start zij met het opleiden van jonge curatoren, productieassistenten, promotiemedewerkers en cultuurmakers en betrekt zij nieuwe vaste medewerkers.

Foto: Martijn Stadhouders

Stichting Idee-Fixe

Ton van Zantvoort

Ton van Zantvoort heeft al meerdere grote films op zijn naam staan, waar hij internationale prijzen voor heeft gewonnen. Hij wil zich ontwikkelen als regisseur, nadat hij lange tijd zowel als regisseur als producent actief is geweest. Om zijn organisatie hierop in te richten én om jonge talenten te kunnen coachen in het vak, ontvangt Van Zantvoort een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma. 

Screentalent NL

In de alliantie Screentalent NL werken de talenthubs Playgrounds, Cinesud en New Noardic Wave samen aan het project Het Beloofde Land. In dit project ondersteunen de samenwerkingspartners jonge filmproducenten, door onder andere drie jonge Brabantse filmproducenten in hun beroepspraktijk te ondersteunen. Daarmee wordt de aansluiting bij de sector en fondsen op nationaal vlak versterkt. Uiteindelijk zal binnen dit traject ook een van de producenten een kortfilm realiseren, wat bijdraagt aan het persoonlijke trackrecord en de productiecontinuïteit vanuit de regio in de toekomst. Om deze ontwikkeling te ondersteunen ontvangt Stichting CineSud een bijdrage uit de impulsgelden.  

Stichting Backstage-Bridges

Stichting Backstage-Bridges, een podium en broedplaats voor blues- en soulmuziek, organiseert diverse evenementen; Heyhoef-Backstage, Heyhoef-Coolvibes, Heyhoef-Muziekfabriek en Backstage-Heroes. De afgelopen jaren zijn maar liefst 175 concerten gerealiseerd. De ontwikkeling van het nieuwe Cultureel Centrum in de Tilburgse wijk Reeshof biedt de stichting mooie kansen voor de toekomst. Om deze kansen te verzilveren, wil de organisatie het programma verbreden en verdiepen en daarmee nieuwe makers en publiek bereiken, en de marketing en de organisatie professionaliseren. Hiervoor ontvangt de organisatie een impulsbijdrage. Daarmee hoopt de organisatie zich te ontwikkelen op artistiek vlak en een groter en breder publiek aan te spreken. 

Foto: Kees Staps

Stichting Backstage-Bridges

Draaimolen Festival

Draaimolen staat bekend als festival op het snijvlak van kunst en dance. Om de organisatie inhoudelijk verder te ontwikkelen, gaat Draaimolen investeren in de in house ontwikkeling van kunstinstallaties, waarbij ook lokaal talent wordt betrokken. Door het aantrekken van een technisch producent en een artistiek leider, en door middel van de verkoop en verhuur van kwalitatief verbeterde producten en producties wordt de organisatie verder ontwikkeld. Daarmee hoopt Draaimolen haar positionering verder te versterken. Hiervoor ontvangt Draaimolen een bijdrage uit de impulsgelden. 

Foto: Annelieke Rovers

Draaimolen Festival

Strijbos & Van Rijswijk

Middels de impulsgelden investeert Strijbos & Van Rijswijk in haar onderzoekspraktijk. Dit doet de organisatie door een biotoop te ontwikkelen, waarin ontmoeting en disciplinair onderzoek centraal staan. Jonge makers worden betrokken om de methodiek van Strijbos & Van Rijswijk te onderzoeken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuw werk.  Deze stap draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie en aan de samenwerking en onderlinge kennisdeling met jonge (kunst)professionals. Hiermee hoopt Strijbos & Van Rijswijk zich (inter)nationaal nog sterker te kunnen profileren. 

Foto: Rob Hogeslag

Strijbos & Van Rijswijk

Stichting voor Alternatieve Muziek

Stichting voor Alternatieve Muziek organiseert jaarlijks het festival Roosendaal Open Air. Met een bijdrage uit de impulsgelden wil de organisatie het festival professionaliseren en het aanbod verbreden, om daarmee op termijn het publieksbereik te vergroten. Er wordt geïnvesteerd in de programmering, het vergroten van het aanbod en het betrekken van lokaal talent. Ook een investering in eigen materieel moet ervoor zorgen dat het festival inhoudelijk kan groeien en meer bezoekers kan trekken en daarmee haar positie versterkt en de betekenis voor lokaal talent vergroot. 

Foto: Seth Abrikoos

Stichting voor Alternatieve Muziek

Alliantie Zuiderwaterlinie

De Alliantie Zuiderwaterlinie ontwikkelt het grootste erfgoedlandschap van de provincie Noord-Brabant: de Zuiderwaterlinie. De alliantie verbindt cultureel erfgoed en natuur met elkaar en met een groot netwerk aan partners werkt zij aan het zichtbaar en beleefbaar maken van het verhaal van de Zuiderwaterlinie voor een breed publiek in Brabant, in het licht van maatschappelijke opgaven. Met Menno’s Reis start de alliantie een traject waarbij wordt gewerkt aan bewustwording omtrent deze opgaven en het creëren van nieuwe inzichten, door het betrekken van burgers bij zogenaamde ateliers. Samen met kunstenaars, architecten, ontwerpers, landschapsbeheerders en erfgoeddeskundigen buigt het publiek zich over inventieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. De uitkomsten van elk atelier worden uitgewerkt tot een tijdelijk kunstwerk dat langs de linie wordt geplaatst. Voor deze ontwikkeling ontvangt Alliantie Zuiderwaterlinie een bijdrage uit de impulsgelden.

Matthijs Bosman

Matthijs Bosman realiseert in de spoorzone van Den Bosch een ruimtelijke installatie, waar jonge studenten en makers uit de omgeving nieuw werk kunnen tonen dat inspeelt op de openbare ruimte. Doordat de installatie in de buitenruimte staat en het nieuwe werk op de omgeving reflecteert, wordt hiermee een verbinding gelegd met de bewoners in de omgeving. Om samenwerkingen op te zetten met het onderwijs en studenten te begeleiden bij de ontwikkeling van nieuw werk, én om het kunstwerk te realiseren ontvangt Matthijs Bosman een bijdrage uit de impulsgelden.

Stichting Tegentijd

Stichting Tegentijd (United Cowboys) ontwikkelt eigen producties op het snijvlak van beeldende kunst en theater. Ook is de organisatie een broedplaats waar jong talent wordt ondersteund in de artistieke ontwikkeling. Het zogenaamde Art House is daarmee een werk- en ontwikkel- en presentatieplek voor het eigen repertoire en dat van anderen. De organisatie ontvangt een impulsgeldenbijdrage om te investeren in personeel en faciliteiten en daarmee haar functie als broedplaats en talentontwikkelingsplek te versterken en de organisatie zakelijk te ontwikkelen. Daarmee kan zij beter voorzien in de groeiende vraag naar residenties en ondersteuning van jong talent.

Wessel Verrijt

Beeldend kunstenaar Wessel Verrijt heeft sinds zijn afstuderen in 2018 zijn sculpturale werken al op veel plekken mogen tonen. Verrijt maakt werk in de publieke ruimte, waarbij hij met zijn sculpturen publieke interventies organiseert, in de vorm van performances en optochten. Naast het creëren van eigen werk ziet Verriijt het als belangrijk onderdeel van zijn makerschap om zijn kennis en expertise te delen met een verscheidenheid aan doelgroepen. Verrijt ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om het materiaal van zijn werk te verduurzamen en de overdraagbarheid van het werk te onderzoeken, wat meer kansen oplevert voor het tonen en verkopen van zijn werk. Ook investeert hij in de ontwikkeling van zijn kennisdeling en het verbreden van zijn doelgroepen. Hiermee hoopt Verrijt zijn beroepspraktijk duurzaam te versterken.

Merijn Bisschops

Merijn Bisschops is afgestudeerd als accordeonist en ook actief als autodidact componist, fotograaf en videomaker. Na zijn afstuderen in 2003 heeft hij zich uitsluitend gericht op zijn makerschap en treedt hij niet meer op. Merijn heeft sindsdien composities geschreven voor uiteenlopende projecten en diverse interdisciplinaire producties gerealiseerd. De aandacht voor zijn werk groeit en om de kansen die zich hierdoor voordoen optimaal te kunnen benutten, werkt Bisschops met een impulsbijdrage aan het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van de marketing en het betrekken van experts. Hiermee hoopt hij zich op (inter)nationaal sterker te kunnen profleren en nieuwe opdrachten aan te trekken.

Foto: danseres Tegest Pecht-Guido, foto door Merijn Bisschops

Merijn Bisschops

Chagall van den Berg

Chagall van den Berg (Chagall) is sinds 2011 actief als zangeres, componist, producer en performer. Ze maakt elektronische popmuziek en ontwikkelt sinds 2014 haar eigen technologie die ze gebruikt voor haar lve optredens. Dit is vrij uitzonderlijk, omdat in de wereld van muziek en technologie veel mannen werkzaam zijn. Met het project LoveLace wil Chagall de opgedane kennis over technologie van live performances gaan delen met een vrouwelijke doelgroep. Het wordt een productiehuis en lab, waar kennis gedeeld wordt en waar geëxperimenteerd kan worden met de technologie. Zo leren de deelnemers om zelfstandig en onafhankelijk adembenemende producties te maken. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken ontvangt Chagall een bijdrage uit de impulsgelden.

Stichting Trots54

Theatergroep Trots is in 2015 ontstaan als project vanuit ROC De Leijgraaf (nu KW1C). Oprichter Jesse van den Elsen was daar docent en mentor en met een groepje talentvolle studenten startte hij Theatergroep Trots. Sindsdien maakt hij jaarlijks voorstellingen voor en door jongeren in de regio Noordoost-Brabant. Doordat er nieuwe samenwerkingen ontstonden ontwikkelde Theatergroep Trots van project naar de zelfstandige Stichting Trots54. De stichting ontwikkelt nu kunst- en cultuurprojecten met jongeren, zowel binnen het onderwijs als in de vrije tijd, in samenwerking met diverse culturele en niet-culturele partners. De vraag naar projecten blijft groeien en daarom wil Trots54 zich ontwikkelen van jongeren-community met losse projecten naar een community waarin de jongeren en partners structureler met elkaar samenwerken. Trots54 ontvangt een impulsbijdrage om deze ontwikkeling mogelijk te maken. 

Foto: Richard van Turnhout

Stichting Trots54

Concert Curieus

Concert Curieus, een collectief van dansers en muzikanten, ontwikkelt kleinschalige voorstellingen op het gebied van instant composition voor de jongste doelgroep: kinderen van 6 maanden tot 4 jaar. De afgelopen jaren heeft de organisatie gezien dat zij hiermee een belangrijke bijdrage levert aan het aanbod voor deze doelgroep. Voor de professionalisering van de organisatie, het uitbreiden van het collectief en het vergroten van het publieksbereik ontvangt Concert Curieus een bijdrage uit de impulsgelden. Daarmee hoopt de Concert Curieus de organisatie in Brabant uit te bouwen en een groei van voorstellingen te realiseren. 

Filmhub Zuid

Filmhub Zuid zet zich in om filmeducatie in het primair en voortgezet onderwijs te verankeren en daarnaast mediawijsheid en kennis over beeldtaal bij jongeren te vergroten. Dit doet zij door scholen en aanbieders aan elkaar te koppelen, deskundigheidsbevordering van filmmakers en docenten en door professionalisering op het gebied van educatie bij regionale filmtheaters en andere culturele centra. De organisatie heeft de afgelopen jaren een sterk netwerk weten op te bouwen. Om hier een duurzaam vervolg aan te geven, door ruimte te bieden voor maatwerk en door de vraag bij scholen en het aanbod beter aan elkaar te koppelen, ontvangt Filmhub Zuid een bijdrage uit de impulsgelden. Hiermee zet Filmhub Zuid proeftuinen op om de vraag beter in beeld te krijgen en daar passend aanbod bij te vinden en investeert zij in filmtechnieksets om de drempel bij scholen om filmeducatie aan te bieden te verlagen.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Alle aanvragen en commissieadviezen zijn openbaar in te zien.

In 2023 is er nog een indientermijn, van 11 t/m 17 september.
 

Impulsgeldenprogramma stopt na 2023 - laatste mogelijkheid om in te dienen

De Provincie Noord-Brabant stopt na 2023 met het impulsgeldenprogramma. In 2023 is de laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor subsidie impulsgelden. Lees hier meer over dit besluit. Wil je dit jaar nog duurzaam werken aan je beroepsontwikkeling of organisatiegroei? Dien dan van 11 t/m 17 september een aanvraag in. 

Wil je met een van onze adviseurs bespreken of je plan aansluit bij de regeling? Neem dan tijdig contact met ons op. 
 

Impulsgelden

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code