Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant ondersteunt innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. De subsidie stelt aanvragers in staat een vernieuwend initiatief of een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten, aanvullend op de reguliere activiteiten. Belangrijk daarbij zijn samenwerkingsverbanden met andere Brabantse partijen, ook in andere sectoren dan cultuur, en hoe je een rol vervult in de ketens binnen de culturele infrastructuur. 

De volledige aanvraag van deze projecten kun je vinden in het overzicht van aanvragen voor de subsidie impulsgelden in 2022. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Bekijk onze mogelijkheden voor advies en financiering met impulsgelden

Circus Kapel

Circus Kapel is een initiatief van Buro Piket en Festival Circolo. De initiatiefnemers merken dat er een groeiende behoefte is aan geschikte residentieplekken waar circusartiesten op niveau en gedurende een langere periode voorstellingen kunnen ontwikkelen. Met de oprichting van de Circus Kapel in ‘s-Hertogenbosch willen zij in deze behoefte voorzien, en daarmee een impuls geven aan de rijke circustraditie van Brabant. Om de ruimte in te richten en deze op termijn duurzaam te kunnen exploiteren ontvangt Stichting Circus Kapel een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma. Festival Circolo maakte in 2017 gebruik van een kennisvoucher uit de impulsgelden voor het aanscherpen van hun positionering.

Circus Kapel

Paradox Jazz Orchestra

Paradox Jazz Orchestra, het in 2019 opgerichte Tilburgse jazzorkest, speelt sinds 2020 succesvolle concerten. Tijdens deze concerten, maar ook in de albums die het orkest uitbrengt, wordt telkens een bepaald thema uitgelicht. Zo staat iedere keer een orkest, arrangeur of componist centraal. De ambitie van het orkest en dirigent Jaspers Staps is dan ook om de bigbandcultuur levend te houden. Om deze ambitie verder vorm te geven, het publiek te verbreden, de financieringsmix te versterken en een meester-gezelprogramma op te zetten, ontvangt Paradox Jazz Orchestra een bijdrage uit de impulsgelden. In 2021 ontving het orkest een bijdrage uit de impulsgelden voor de crowdfunding van hun debuutalbum met muziek van The Skymasters. In 2022 heeft Paradox Jazz Orchestra een crowdfunding-campagne lopen voor het financieren van een tweede album .

Paradox Jazz Orchestra

Annemijn Rijk - Body of Art

Annemijn Rijk maakt met Body of Art voorstellingen en installaties op het snijvlak van dans, installatie, film, performance en beeldende kunst. Met haar artistieke werk maakt ze maatschappelijke thema’s invoelbaar. Haar kennis en werk heeft Annemijn Rijk de afgelopen tijd niet alleen in de cultuursector, maar ook in andere domeinen kunnen delen. Deze ontwikkeling wil ze graag voortzetten door met een bijdrage uit de impulsgelden haar artistieke onderzoek te verdiepen, de organisatie te verstevigen en nieuwe verbindingen te leggen met instellingen in andere domeinen.

fotografie: Loet Koreman

Annemijn Rijk - Body of Art

Vrouw Muskens

Kunstenaarscollectief Vrouw Muskens is gevestigd in een voormalige leerlooierij in het Brabantse Dongen, een plaats waar kunstenaars gedurende de 19e eeuw regelmatig naartoe trokken. In de geest van de herberg van Vrouw Muskens, waar veel van deze kunstenaars verbleven, faciliteert het collectief met een gastatelier ruimte aan residenten om te werken. Op het naastgelegen GGz-terrein overnachten de residenten en worden zij deel van de dagelijkse leefomgeving van de cliënten. Op deze manier worden de residenten niet alleen uitgedaagd om nieuw autonoom werk te maken, maar ook om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de cliënten en/of het personeel van GGz Breburg. Vrouw Muskens ontvangt een impulsbijdrage om onder andere te investeren in structurele samenwerkingen en de residenties verder uit te breiden en te promoten.

fotografie: Vrouw Muskens - Stijn Rompa

Vrouw Muskens

Paleis voor Volksvlijt - Praktijk LAB

Paleis voor Volksvlijt heeft een heel eigen methodiek ontwikkeld voor het maken van producties in samenwerking met de wijkbewoners. Deze methodiek wil de organisatie graag doorgeven aan de nieuwe generatie makers. Daarom start zij een Praktijk LAB voor community art om jonge makers, marketeers en producenten hierin op te leiden. Daarvoor ontvangt Paleis voor Volksvlijt een bijdrage uit de impulsgelden. Paleis voor Volksvlijt ontving in 2019 eerder een impulsbijdrage voor de professionalisering en doorontwikkeling van de organisatie.

MEST: Kunst op bijzondere plekken

Paleis voor Volksvlijt - Praktijk LAB

Grafisch Atelier Den Bosch

In 40 jaar is het Grafisch Atelier Den Bosch, kortweg GA, uitgegroeid van louter faciliterende grafiekwerkplaats naar een kenniscentrum met grote expertise en een knooppunt waarin makers elkaar vinden. Eerdere kennisvouchers (2017, 2020) en een subsidie uit de impulsgelden (2018) hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling. Met een nieuwe bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt GA zich verder als kenniscentrum voor grafiek, en als verbinder tussen makers en instellingen. Den Bosch is met SPARK Makers Zone (technisch makerslab met high end techniek zoals 3Dprint en lasersnijden), Cor Unum (Keramisch makerslab), het Glaslab (makerslab voor Glas) en kunstacademie Sint Joost rijk aan makersplaatsen. GA trekt de kar voor een verdergaande samenwerking tussen deze makersplaatsen.

Grafisch Atelier Den Bosch

 Grafisch Atelier Den Bosch

Katinka Versendaal - The Eatelier

Als food designer verdiept Katinka Versendaal zich in technisch-wetenschappelijke innovaties en sociaal-culturele trends om te kijken wat deze betekenen voor onze manier van eten, nu en in de toekomst. Met The Eatelier ontwikkelt ze speculatieve gastronomie, menu's die verkennen hoe een alternatieve en betere toekomst er uit zou kunnen zien op ons bord. Met een kennisvoucher (2020) stelde ze eerder een heldere visie en strategie op voor de ontwikkeling van The Eatelier. In Venetië onderzocht ze de foodscape van de streek, de relatie tussen het landschap en lokale voedsel, en baseerde daarop een regeneratief menu, gericht op het herstel van het ecosysteem. De bijdrage uit de impulsgelden zet Versendaal in om deze methodiek te valideren en schaalbaar te maken. De volgende gebieden die ze onderzoekt zijn Hamburg , Amsterdam en de Waddenzee. Op DDW 2023 presenteert Versendaal haar bevindingen en resulaten. 

The Eatelier

Katinka Versendaal - The Eatelier

Hall of Fame

Onlangs is het Tilburgse podium en skatepark Hall of Fame volledig gerenoveerd. De vernieuwing van het pand wordt aangegrepen om het publiek en de activiteiten te verbreden. Als laagdrempelige ontmoet- en broedplaats ziet de organisatie een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om het cultureel ondernemerschap onder jongvolwassenen een impuls te geven. Voortaan opent Hall of Fame structureel haar deuren en ateliers om ontmoeting en kruisbestuiving mogelijk te maken. Een programmamaker daagt de bezoekers uit om met zijn begeleiding en ondersteuning twee activiteiten per maand te organiseren. Daarnaast ontwikkelt Hall of Fame een werelds programma dat gedragen wordt door niet-westerse gemeenschappen.

MEST: Hall of Fame blijft rauwe plek

Hall of Fame

Dukebox

Dukebox maakt zich sterk voor een duurzame en professionele urban scene in Den Bosch. De organisatie wil als platform urban initiatieven en individuele urban beoefenaars inspireren en zowel met elkaar, als met partijen buiten de urban scene verbinden. Daarnaast (co-)creëert en faciliteert Dukebox projecten. Tegelijkertijd draagt Dukebox hiermee bij aan de ontwikkeling van jonge urban talenten. Eerder ontving Dukebox een kennisvoucher uit het impulsgeldenprogramma om een stevigere zakelijke basis te leggen. Nu wil de organisatie op verschillende onderdelen een professionaliseringsslag maken, om zo nog beter bij te kunnen dragen aan de versterking van de Bossche urban scene.

Dukebox

Dukebox

Nederlands Silent Film Festival

Het Nederlands Silent Film Festival (NSFF) is het grootste filmfestival van Nederland op het gebied van stille film en vindt jaarlijks in januari plaats in Eindhoven. Muzikale begeleiding van de films speelt neemt een belangrijke plaats in op het festival. Herontdekte films en nieuwe vondsten krijgen er een plek, en NSSF stimuleert als kenniscentrum ook onderzoek naar de stillefilm. NSSF zet de bijdrage uit de impulsgelden in voor het professionaliseren van de organisatie en het vergroten van het publieksbereik, om daarmee meer financieringsmogelijkheden te ontwikkelen.

NSFF

Nederlands Silent Film Festival

Heksenjacht in Peelland

In 1595 werden in Peelland 25 vrouwen vervolgd op verdenking van hekserij. Opmerkelijk genoeg is deze zwarte bladzijde nagenoeg geheel uit het collectieve bewustzijn verdwenen. Met een route van permanente kunstwerken wordt het verhaal van de vrouwen die zijn omgekomen zichtbaar gemaakt. De gemeenten Helmond, Asten, Someren, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Cranendonck werken hiervoor samen met Bureau Franken, Uitgeverij Veerhuis, BGTS Natuurpark de Groote Heide, het Van Abbemuseum en Kunstloc Brabant. De bijdrage uit de impulsgelden wordt ingezet om zes werkateliers te organiseren waarbij professionele kunstenaars op locatie en samen met de lokale stakeholders aan de slag gaan, om per locatie tot een definitief ontwerp te komen. Het complete proces van de werkateliers wordt mede begeleid, gevolgd en gedocumenteerd door het Van Abbemuseum.

Bureau Franken - Heksenroute Peelland

Heksenjacht in Peelland

Wiosna van Bon

Met haar project Family Stranger (waarvoor Wiosna al een succesvolle crowdfunding met ondersteuning uit de impulsgelden voor afrondde) maakte Wiosna van Bon al veel indruk als documentair fotografe. Wiosna zet zich in om, middels fotografie, gevoelige of moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Hiervoor zoekt zij ook de samenwerking op met het sociaal domein. Om deze samenwerking te verduurzamen en haar artistieke praktijk te ontwikkelen ontvangt zij een bijdrage uit de impulsgelden. Dit is tevens een vervolg op haar kennisvouchertraject, ook ondersteund met een bijdrage uit de impulsgelden.

Wiosna van Bon

Wiosna van Bon

POPEI

POPEI is een broedplaats voor talentvolle muzikanten in Eindhoven. Was het voorheen vooral een repetitieruimte voor bands, nu ontwikkelt POPEI zich meer als makersplaats voor popmuzikanten in de breedste zin. Naast bands zijn er ook singer-songwriters,  producers, deejays en rappers, die ieder hun eigen behoeftes aan ruimte en faciliteiten hebben. Om de volgende stap in deze ontwikkeling te maken wordt de bijdrage uit de impulsgelden ingezet voor een fysieke en inhoudelijke herinrichting. Bestaande ruimtes worden omgebouwd in een creative room met flexplekken, en twee kleinere repetitieruimtes voor singer-songwriters en producers. Ook wordt er gewerkt aan de profilering onder de muzikanten die eerder niet bij POPEI terecht konden, en aan de zakelijke verhuur.

POPEI

POPEI

Oatmilk Studio

Oatmilk maakt kleinschalige musicals in samenwerking met jonge creatieven. De musicals gaan over Millenials en Generatie Z en worden vertoond in Nederlandse theaters. Oatmilk wil hiermee het musicalgenre vernieuwen, door nieuwe doelgroepen te betrekken en bereiken, zowel aan de productie- als publiekskant. Door de investering van impulsgelden in samenwerkingen met het onderwijs, personeel, marketing en artistiek onderzoek hoopt het initiatief uit te groeien tot een belangrijke speler in het musicallandschap.

Studio Oatmilk

Oatmilk Studio

Watershed

Watershed is een jonge en ambitieuze literaire organisatie die zoekt naar vernieuwende vormen van talentontwikkeling en literaire publieksactiviteiten. Met een bijdrage uit de impulsge;den werken zij aan een meer heldere en nationale profilering en verdere professionalisering
van de marketing. Ook investeert Watershed in een betere toegankelijkheid van het on- en offline aanbod, met name voor groepen met een fysieke beperking.

Watershed

Watershed

BO Diversity

BO Diversity zet zich in voor het creëren van bewustwording over vooroordelen, stereotyperingen en taboes door middel van tentoonstellingen, campagnes en (kennis)evenementen. Hiermee informeert BO Diversity mensen vanuit een intersectionele benadering op toegankelijke wijze over diversiteit, om zo de acceptatie van gemarginaliseerde groepen in de maatschappij te vergroten. Bij de realisatie van deze projecten betrekt de organisatie getalenteerde makers. Om haar positie te verstevigen, wil BO Diversity gaan onderzoeken hoe zij zich op een effectievere manier kan positioneren in het Brabantse culturele veld, haar bereik kan vergroten en haar projecten kan verduurzamen. 

BO Diversity

BO Diversity

Better Get Hit Festival

In 2019 vond de eerste editie van Better Get Hit (In Your Soul) plaats, een festival met een genre-overstijgende programmering waarmee de diversiteit van Afro-Amerikaanse muziek gevierd wordt. Sindsdien organiseerden de initiatiefnemers een aantal warming-up events in aanloop naar de tweede editie van het festival, die dit jaar plaats zal vinden. Naast (inter)nationale artiesten met wortels in de Afro-Amerikaanse muziek wordt op het festival ook podium geboden aan opkomende Brabantse talenten. De impulsbijdrage wordt ingezet om de organisatie van het festival te versterken en het concept van Better Get Hit nog verder uit te breiden.

Better Get Hit

Better Get Hit Festival

het zuid land - het clubhuis

Het Bredase theathergezelschap ‘het zuid land’ maakt voorstellingen met jonge spelers tussen de 10 en 14 jaar voor een volwassen publiek. Met ‘het clubhuis’ creëren zij een plek waar kinderen de regels bepalen, de regie in handen nemen, en waar ze zich op het gebied van theater kunnen ontwikkelen. Door zicht te richten op een jongere groep van kinderen wordt hiermee de talentontwikkelingsketen in Breda uitgebreid. De bijdrage uit de impulsgelden wordt ingezet om het clubhuis te ontwikkelen en de organisatie te versterken en professionaliseren.

het zuid land

het zuid land - het clubhuis

Goeikes

Goeikes is een tweejaarlijks fotofestival in de regio Helmond, waar foto’s van zowel professionals als amateurfotografen worden tentoongesteld. Het festival is gratis te bezoeken, vindt plaats in de openbare ruimte en speelt in op aansprekende en toegankelijke thema’s. Ook worden de deelnemende amateurfotografen gedurende anderhalf jaar begeleid door professionals en docenten bij het maken van hun fotoseries. Laagdrempeligheid, verbinding en culturele betrokkenheid staan dan ook centraal bij het organiseren van het fotofestival. Voor eerdere edities van het festival realiseerde Stichting Goeikes een fotoboek en een expositie door middel van crowdfunding, met ondersteuning uit de impulsgelden. Nu wil de organisatie met de subsidiebijdrage uit de impulsgelden het fotofestival doorontwikkelen en verankeren als terugkerend evenement in de regio Helmond en in Brabant.

Goeikes

Goeikes

Albert van Abbehuis

Het Albert van Abbehuis is een historische Eindhovense villa die in 1957 door de familie van Abbe aan de gemeente Eindhoven is
geschonken om er culturele activiteiten voor de stad in te ontplooien. Vanaf 2015 had het huis een tijdelijke positie in het
Eindhovense en Brabantse culturele veld. Nu er meer zekerheid is over het behoud van de locatie wordt de bijdrage uit de impulsgelden benut om de organisatie te ontwikkelen en de programmering uit te breiden. Het Albert van Abbehuis wil een waardevolle stimulans zijn voor de beeldende kunst in Eindhoven en de regio, door middel van tentoonstellingen, workshops met een uitgebreid randprogramma. 

Albert van Abbehuis

Albert van Abbehuis

Verhalis - Namen en Nummers Brabant

Het herdenken van de holocaust is steeds lastiger en onpersoonlijker, doordat er nauwelijks meer overlevenden zijn, die de verhalen uit eerste hand kunnen vertellen. Het project Namen en Nummers geeft deelnemers de mogelijkheid om zich met hun hart te verbinden met een levensverhaal van een van de slachtoffers uit zijn of haar stad, waardoor de herdenking heel intens wordt en aan betekenis wint. Zo maakt Verhalis lokale geschiedenis beleefbaar. Bewoners zetten hun verbeelding in om stadsgenoten te herdenken met kleine kunstwerkjes. Namen en Nummers Brabant komt voort uit het Amsterdamse project NamenenNummers.nl, waarmee sinds 2012 jaarlijks op het Kastanjeplein de weggevoerde Joden uit de 2e Oosterparkbuurt op 4 mei werden herdacht. In 2021 is er in Tilburg een eerste tijdelijk monument gemaakt voor de ruim 140 Joodse Tilburgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Plannen zijn om ook in Breda, Eindhoven, Oss en Den Bosch nieuwe vormen van herdenken te ontwikkelen met gebruik van kunst en participatie.

Namen en Nummers Tilburg

Verhalis - Namen en Nummers Brabant

Oortwolk

Met jeugdtheatergezelschap Oortwolk maakt Suzanne van der Horst interactief theater om bij kinderen het gesprek over gevoel op gang te brengen. Met behulp van een kennisvoucher werd eerder een strategie opgesteld en uitgevoerd om zich als nieuw jeugdtheatergezelschap te introduceren en profileren. Met een bijdrage uit de impulsgelden gaat Oortwolk zich verder ontwikkelen van een organisatie die losse projecten initieert, naar een jeugdtheatergezelschap met een eigen signatuur.

Theater Oortwolk

Oortwolk

Pennings Foundation

Pennings Foundation is een Eindhovens presentatie- en kennisplatform voor fotografie en videokunst. Pennings scout en begeleidt talent, en stimuleert kennisdeling onder makers. Met de bijdrage uit de impulsgelden worden twee floormanagers aangesteld, waardoor er tijd en aandacht vrijkomt voor het behalen van de artistieke en zakelijke doelstellingen.

Pennings Foundation

Pennings Foundation

Wil je meer weten over de subsidie impulsgelden?

Of wil je je plan met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

impulsgelden

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code