Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het is een vierjaarlijks ritueel: de landelijke cultuursubsidies worden verdeeld en Noord-Brabant voelt zich tekortgedaan. De regionale kranten huilen mee met gezelschappen die bot vangen, politiek en instellingen wijzen naar de Randstad en roepen 'oneerlijk!', of iets in die trant. Van introspectie - misschien doen 'we' zelf iets verkeerd? - is zelden sprake. Ook deze keer is het niet anders. Maar de situatie is minder dramatisch dan ze lijkt. En de magere subsidieoogst komt niet door het Rijk, maar door gierige gemeenten. Een opiniestuk in acht verzuchtingen. Voor alle chronische gehaasten: dit is een longread!

Geschreven door Stan van Herpen, illustraties Loulou & Tummie

Verzuchting 1: Noord-Brabant mag dan economisch de tweede regio van Nederland zijn, cultureel gezien is het armoe

Als je puur naar de cijfers van de landelijke subsidiefondsen kijkt, lijkt Noord-Brabant cultureel gezien een schrale steppe, met hier en daar een eenzaam bloempje. Vergelijkbaar met zeg Flevoland. We rekenden - net als vier jaar geleden - uit hoeveel een inwoner van een provincie gemiddeld per jaar van het Rijk en de landelijke fondsen krijgt voor cultuur. Dat is in Noord-Brabant voor de komende periode €3,71 per jaar, tegen €8,40 in Limburg en €12 in Gelderland. Die 3,7 euro, dat is minder dan een burger in Friesland (€5,35) of Overijssel (€7,50) jaarlijks ontvangt. Blijf je in die cijfers hangen, dan overweeg je als cultuurliefhebber interprovinciale emigratie.

Een genuanceerde blik op de cijfers stemt al wat minder sip. Kijk je naar het aantal honoreringen van drie belangrijke landelijke fondsen - het Fonds Podiumkunsten (FPK), het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - dan valt het dramatische beeld, vergeleken met andere provincies, wel mee. In Noord-Brabant krijgen de komende jaren vanuit die drie fondsen in totaal dertien instellingen geld toegewezen (zie kader). Dat zijn er meer dan in de meeste andere provincies. Vergelijk je de hoogte van het totale bedrag van toekenningen van bijvoorbeeld het FPK per provincie, dan eindigt Noord-Brabant met een kleine 1,7 miljoen op de vierde plek, na Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Geen Openluchtmuseum 

Maar waar komt dan dat lage gemiddelde bedrag vandaan dat een inwoner in Noord-Brabant jaarlijks van het Rijk voor cultuur krijgt? Noord-Brabant blijkt vooral ondervertegenwoordigd in de BIS, de Basis Infrastructuur, de eredivisie van instellingen die rechtstreeks geld krijgen van het Rijk (op advies van de Raad voor Cultuur), de pot waar het om de echt grote bedragen gaat. Krijgt Gelderland jaarlijks een kleine 24 miljoen euro uit die ruif, voor Noord-Brabant is dat maar 7 miljoen. En dat komt niet zozeer omdat de Brabantse cultuursector nou zo slecht presteert, maar omdat we gesubsidieerde landelijke (publieks)trekkers missen. Daar zijn verschillende redenen voor aan te dragen. 

Sommige provincies hebben zulke publiekstrekkers van oudsher. In Noord-Brabant geen Openluchtmuseum of Paleis Het Loo zoals in Gelderland, die samen een flink deel van de 24 miljoen opsouperen die de provincie vanuit de BIS-pot ontvangt. Wat daarnaast opvalt, is dat Noord-Brabant zonder twijfel een aantal culturele instellingen heeft met een (in potentie) landelijke uitstraling, die tot nu toe echter stelselmatig ontbraken (al dan niet met valide redenen) op het lijstje van subsidieaanvragers bij landelijke regelingen. Denk aan de Dutch Design Week, museum De Pont, de STRP Bi‘nnale, het Van Abbemuseum en het Textielmuseum. 

Angst voor fondsen 

Geert Boogaard zetelt met zijn adviesbureau voor de cultuursector in Hilversum, maar kent de situatie in Noord-Brabant goed. 'Ik ken een aantal grote culturele instellingen in Brabant die geen subsidie aanvragen en waarbij ik denk: waarom niet? Een te lokale focus denk ik. En bij kleinere organisaties zie je vaak een angst voor de fondsen. Maar neem zo'n MU in Eindhoven, daar begrijpen ze het spel.' 

Culturele factoren spelen daarbij ook een rol, denkt Boogaard. De zelfbewuste manier waarop Amsterdamse instellingen zichzelf profileren, verschilt van de aarzelende houding die hij in Noord-Brabant regelmatig tegenkomt. 'Dat bedoel ik zonder te willen oordelen. In Amsterdam hebben mensen een houding van: 'Het is belachelijk als je me niet ondersteunt.' In Brabant zeggen ze: 'Zouden we daar ook kunnen aanvragen?''

Verzuchting 2: Nieuwkomers werden deze keer bijna allemaal afgewezen

Onzin. Maar ja, van de regionale kranten huilt met name het Brabants Dagblad altijd enthousiast mee met de gezelschappen die 'nee' op rekest krijgen. Vaak iets té enthousiast. Zoals in het artikel van cultuurredacteur Gerrit van den Hoven van 16 augustus. 'Er komt de komende vier jaar niet meer geld naar Brabant', schrijft hij (klopt, zie de cijfers elders). En dan: 'De nieuwe aanvragers (bij het FPK - red.) werden vrijwel allemaal afgewezen.' Dat laatste slaat nergens op.

Ja, sommige nieuwe aanvragers bij het FPK, zoals de dansgezelschappen United Cowboys (voorheen United-C) en Vloeistof, kregen een negatief advies. Om artistieke redenen (Vloeistof) of vanwege 'zwak ondernemerschap' (United Cowboys, woorden zijn van de adviescommissie). Maar daar tegenover staan de honoreringen voor drie andere nieuwkomers bij het Fonds Podiumkunsten: Panama Pictures (Den Bosch, dans), Strijbos & Van Rijswijk (Tilburg, muziek) en Schippers&VanGucht (Breda, jeugdtheater).

Het oordeel van het FPK was vooral zuur voor de gezelschappen die een positief advies kregen, maar onder de zaaglijn belanden, omdat er te weinig geld was om alle positieve adviezen te honoreren. Zoals de theatergezelschappen Afslag Eindhoven en Matzer. Maar voor hen zit er wellicht nog wat in het vat, als de staatssecretaris nog met extra geld komt, bovenop de additionele tien miljoen van Prinsjesdag.

Ik ben bang dat de zuigkracht van de Randstad te groot wordt.

Verzuchting 3: De regionale spreiding is scheef en oneerlijk

Wie enkel naar de kille cijfers kijkt, schiet direct in een primaire reactie van verontwaardiging: dit kan niet kloppen, dat ze daar in Noord-Holland (lees: Amsterdam) zowel absoluut als relatief zoveel krijgen. Maar wie de adviezen van de Raad voor Cultuur bestudeert, begrijpt dat Amsterdam nu eenmaal veel instellingen met een landelijke functie of uitstraling kent (beroemde musea, allerlei sectorinstituten), die van oudsher in de hoofdstad zetelen. En het Rijksmuseum verhuis je niet zomaar.

Wie de regionale verdeling van het FPK doorspit, krabt zich echter toch op het achterhoofd. De sectie theater is met 33 positieve adviezen (van de 84) de grootverbruiker binnen het Fonds Podiumkunsten, en 19 van de 33 theatergezelschappen (dat is een kleine 60 procent) zetelt in de hoofdstad. Dat is wel erg veel. Die concentratie in Amsterdam is enkel te verdedigen als het gros van de daar gevestigde instellingen een nationale functie heeft. Lees: voorstellingen biedt die verspreid over het land te zien zijn. Dat is ook zo, zegt het FPK. Directeur Henri‘tte Post in de inleiding van de publicatie over de adviezen: 'Terwijl ongeveer de helft van de aanvragen uit Amsterdam komt, wordt 'slechts' zestien procent van de voorstellingen in de hoofdstad gespeeld.'

We geloofden dat niet meteen. Want in welke theaters in 'de provincie' zetten die Amsterdamse gezelschappen al die voorstellingen in godsnaam weg? Maar een online rondje langs hun speellijsten bevestigt dat beeld.

Zuigkracht Randstad 

De ongelijke verdeling van landelijke subsidies is deels een gegeven, vindt Alex de Vries, adviseur bij diverse fondsen en voorzitter van de Adviescommissie Kunsten van de provincie Noord-Brabant. 'Als ambitieus beeldend kunstenaar mik je op de meest competitieve omgeving. En dat is nu eenmaal de Randstad, daar zitten de meeste collega-kunstenaars. Dus als je ambitieus bent, trek je daar naartoe.' Er zijn gelukkig ook sectoren en individuen in Noord-Brabant die zich weten te onttrekken aan die zuigkracht van de Randstad, stelt hij. 'Denk bijvoorbeeld aan de design-sector, of de popmuziek.' Niet dat we ons moeten neerleggen bij de dominantie van de Randstad, benadrukt De Vries. 'Er gaat momenteel onevenredig weinig geld naar de provincies. Ik ben bang dat de zuigkracht van de Randstad te groot wordt, met een verdere leegloop van de provincies als gevolg. Terwijl je naar mijn idee toch echt een bepaald cultureel voorzieningenniveau in stand moet houden.'

Verzuchting 4: Cultuursubsidies worden onterecht nationaal verdeeld

De gezelschappen en instituten in Amsterdam mogen dan een landelijke functie hebben, dan nog roept die samenklontering in de hoofdstad een aantal serieuze vraagtekens op. Hebben ze niet te weinig binding met en kennis over de regio bijvoorbeeld? Rob Schoonen, cošrdinator van de cultuurredactie van het Eindhovens Dagblad, betoogde onlangs in zijn krant: 'Acteurs, muzikanten, dansers en kunstschilders voelen de stad, maken verbinding met lokaal publiek door producties of presentaties te maken die van doen hebben met de verhalen uit diezelfde stad. (É) Er ontstaan op stedelijk niveau makkelijker en sneller verbanden tussen podia, gezelschappen en musea.' Daarnaast geeft cultuur een belangrijke impuls aan de werkgelegenheid. Ooit verhuisden we omwille van het banentekort in de periferie de Belastingdienst naar Leeuwarden en het ABP naar HeerlenÉ

De afgelopen jaren klinkt steeds vaker de roep om het primaat bij de verdeling van subsidies van landelijke fondsen bij de regio's te leggen. Brabants cultuurgedeputeerde Henri Swinkels wees er na de bekendmaking van de adviezen van het FPK ook op: het subsidiesysteem zou niet kloppen. Het had weer eens de schijn van slachtofferschap, maar helemaal ongelijk had Swinkels niet.

Niet meer van deze tijd 

De artistieke waarde van een gezelschap kan net zo goed door iemand uit Amsterdam als door iemand uit Olst worden beoordeeld. Maar de maatschappelijke waarde die een cultuurinstelling mogelijk heeft voor een regio, laat zich meestal beter beoordelen door en in die regio zelf. De kennis van de regio kan daarbij een rol spelen, evenals mogelijke belangen van de instelling voor de regio. Neem Afslag Eindhoven. Het ge‘ngageerde Eindhovense theatergezelschap werkt al sinds de oprichting zo'n tien jaar geleden veel en nauw samen met maatschappelijke partners uit de regio. Het belang daarvan is voor de leden van een landelijke commissie lastig in te schatten en aan te voelen. Henri‘tte Post: 'Je kunt je inderdaad afvragen of het nog wel van deze tijd is als we vanuit Den Haag bepalen wat het culturele aanbod in bijvoorbeeld Cuijk moet zijn. Eindhoven vraagt om een hele andere culturele infrastructuur dan Twente.' 

Probleem is echter: hoe ga je dat regelen? Je zou de BIS kunnen uitkleden, door daar alleen nog maar de echt nationale instituten onder te plaatsen. Hou je geld vrij om naar de regio's te sluizen. Laat ze daar de oordelen vellen, en het Rijk indien nodig de regionale subsidies aanvullen - 'matchen', zoals dat in subsidiejargon heet. 

Maar wat is een regio? Een provincie, een stadsregio? En hoe ga je bepalen welke instelling een landelijke functie heeft en welke niet? Als een belangrijk deel van de landelijke subsidiegelden naar de regio's gaat, hoe bepaal je dan welke regio hoeveel krijgt? En wie bepaalt dat, als je bedenkt dat zoiets per definitie een keuze met een artistiek oordeel inhoudt? De overheid of bijvoorbeeld de fondsen?

Meer maatwerk 

Ook van Geert Overdam, cultuuradviseur en bestuursvoorzitter van belangenvereniging De Kunst van Brabant, mag het huidige subsidiesysteem op de schop. 'Neem die vierjaren-structuur, dat is een crime. Je kunt niet vernieuwen in vier jaar. En er zou veel meer maatwerk mogelijk moeten zijn. Gebaseerd op het karakter en de ambities van een instelling, met een door hen zelf bepaald tijdsplan. Voor de een is een horizon van twee jaar ideaal, de ander functioneert beter bij tien jaar. Daar moet ruimte voor zijn in de regelingen.'

Je kunt je afvragen of het wel van deze tijd is als we vanuit Den Haag bepalen wat het culturele aanbod in bijvoorbeeld Cuijk moet zijn.

Verzuchting 5: Wat nou cultuursector? We hebben het hier vooral over podiumkunsten

Terechte relativering, die je snel over het hoofd ziet te midden van al het gekrakeel. Kijk je naar de hoeveelheid geld dat ze te verdelen hebben, dan zijn de Raad voor Cultuur (BIS) en het Fonds Podiumkunsten veruit de belangrijkste instanties. In Brabant gaat 90 procent van die gelden naar de podiumkunsten. Dan heb je het slechts over een beperkt deel van de cultuursector, en dan ook nog enkel over het gesubsidieerde deel. Er zijn ook sectoren, denk aan urban, letteren, design en popbandjes, die nauwelijks landelijk geld krijgen. Over hun aanwezigheid en prestaties zegt deze subsidie-tombola dus niks.

Design en popmuziek doen het van oudsher goed in Noord-Brabant, ondanks (of misschien wel dankzij) het ontbreken van subsidies. Denk bijvoorbeeld aan de dancescene, die prima zijn eigen alternatieve financi‘le bronnen weet te vinden, als we de hardnekkige geruchten mogen geloven. Dancefestivals in Noord-Brabant zouden stelselmatig worden gebruikt om gelden uit de wiet-industrie - zoals bekend een serieuze schaduweconomie in Noord-Brabant - wit te wassen. Creatief ondernemen, jawel.

Verzuchting 6: De belangrijkste geldstroom voor cultuur komt niet van het Rijk, maar van de gemeenten

En die laten het in Noord-Brabant afweten. Voor meerjarige financiering zijn culturele instellingen in Noord-Brabant voor zo'n zestig procent afhankelijk van gemeenten, zo blijkt uit cijfers van de Culturele atlas Brabant (editie 2016). En als die gemeenten in Noord-Brabant structureel minder bijdragen dan in de meeste andere provincies, zoals het geval is, dan is dat het belangrijkste probleem. Uit cijfers die we eerder voor een artikel in MEST verzamelden, blijkt dat in 2014 een Nederlandse gemeente gemiddeld €96 per inwoner aan cultuur besteedde. In Noord-Brabant lag dat getal op €79, bijna twintig euro per inwoner lager. Dat is zorgelijk. Want artistieke kwaliteit mag dan niet altijd van geld afhankelijk zijn, duurzame artistieke kwaliteit is dat vaak wel. En daar zijn gemeenten in belangrijke mate voor verantwoordelijk. Kortom, lobby als provincie Noord-Brabant niet in Den Haag, maar bij je eigen gemeenten.

Geert Overdam wijst zowel naar de gemeenten als naar de provincie. 'Er is in deze provincie te weinig structurele financiering voor iconen én te weinig seed money voor nieuwkomers.'.

Verzuchting 7: Het niveau van de subsidieaanvragen in Noord-Brabant is te vaak onder de maat

Je maakt je niet populair als je het zegt, het is moeilijk hard te maken want lastig te meten en zulke oordelen zijn al snel subjectief natuurlijk. Maar er zijn wel wat serieuze indicaties die de bewering staven. Kwantitatief gezien loopt 'Brabant' in de pas: gemiddeld honoreerde het Fonds Podiumkunsten 50 procent van de aanvragen. Ook de Brabantse aanvragen hadden een scoringspercentage van 50 procent.

Kwalitatief bekeken: hoe zijn de indrukken van twee gelouterde subsidieaanvraaglezers? Geert Boogaard: 'Ik heb bij twee fondsen gewerkt en duizenden aanvragen gelezen. En dan valt het gehannes in de provincies soms wel op ja. Maar dat is niet typisch een Brabantse ziekte.'

Geert Overdam: 'Het indienen van aanvragen is een vak geworden. Niet in de laatste plaats vanwege de steeds complexere regelgeving. Laten we in Brabant de hand in eigen boezem steken en eens goed onderzoek doen naar de kwaliteit van de aanvragen. Ik hoop echt dat deze nationale subsidieronde wat dat betreft een wake up call wordt.'

Verzuchting 8: De Brabantse cultuursector is te weinig zichtbaar in de Randstad

Een evergreen, tot vervelens toe aangehaald. Henriètte Post gelooft het niet zo. Er wordt redelijk zichtbaar gelobbyd vindt ze. En er zitten volgens haar genoeg mensen uit Noord-Brabant in de adviescommissies. 'Ga nou niet steeds roepen dat je te bescheiden bent, voordat je het weet is het een self fulfilling prophecy.'

Tanja Mlaker, sinds begin dit jaar directeur van Cultuur Eindhoven, het cultuurfonds van de stad, woont nu zo'n twintig jaar in Nederland. En werkte bij diverse culturele instellingen, verspreid over het land. 'Het heeft mij positief verbaasd hoe internationaal gericht veel culturele organisaties in deze regio zijn. Vaak veel meer dan in de Randstad. Denk aan de urban-activiteiten, denk aan de design-sector.'

Maar toch. De geluiden dat Noord-Brabant teveel met zichzelf bezig is, zijn hardnekkig. Geert Boogaard noemt de sfeer wat claustrofobisch. 'Groei naar de wereldtop vergt een open houding.' Hij komt ook nogal wat kinnesinne tegen. Net als Tanja Mlaker. 'Geld zegt niet alles. Het klimaat binnen een sector, de onderlinge sfeer, dat is minstens zo belangrijk. Ik heb in Brabant te vaak het gevoel dat we elkaar het succes niet gunnen. Dat is kwalijk, want dan stuw je elkaar ook niet op. En ga je ook niet samen trots voor iets staan. Als je elkaar niet optilt, moet je ook niet verwachten dat ze dat elders in Nederland wel doen.'

Stan van Herpen

Zakelijk leider Stichting Watershed

cultuurbeleid

Presentatie Meerjarenvisie Kunstloc 2030

Op woensdag 26 juni reikten we onze meerjarenvisie uit aan de gedeputeerde voor cultuur, Bas Maes.

1 juli 2024
Presentatie Meerjarenvisie Kunstloc 2030

Data en cijfers als ondersteuning én bewijs van het belang van kunst

Hoe komt gemeentelijk cultuurbeleid tot stand en hoe zetten ze daar data bij in?

25 juni 2024
Data en cijfers als ondersteuning én bewijs van het belang van kunst

Theaters financieel toegankelijk houden voor iedereen

Succesvolle initiatieven in Brabant verlagen financiële drempels voor het bezoeken van theater.

4 juni 2024
Theaters financieel toegankelijk houden voor iedereen

Kunstloc steunt campagne tegen hogere btw

Kunstloc werkt aan het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen. Het verhogen van de btw van 9% naar 21% draagt daar niet aan bij.

3 juni 2024
Kunstloc steunt campagne tegen hogere btw

Podcast KunstKracht #5 | De basis op orde

Een gesprek tussen Kasper van de Langenberg, statenlid van D66, en Paulien Mandos, coördinator van talentontwikkelingstraject Next.

26 februari 2024
Podcast KunstKracht #5 | De basis op orde

Podcast KunstKracht #4 | Maken in Brabant

Een gesprek tussen Roel Gremmen, fractievoorzitter VVD, en Anneroos Goosen, oprichter van Het Concreet.

14 februari 2024
Podcast KunstKracht #4 | Maken in Brabant

Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Een gesprek tussen Kees de Heer, statenlid van CDA in Noord-Brabant en cultuurcoach Leonie Oomen.

8 februari 2024
Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Klaar voor de volgende stap

Onze reactie op het advies van de Raad van Cultuur voor een nieuw cultuurbestel. Laat de testfase maar beginnen!

1 februari 2024
Klaar voor de volgende stap

Stemming: Het museum heeft een definitie gekregen, maar is deze ook haalbaar?

Over een nieuwe museumdefinitie in tijden van bezuinigingen en een veranderend politiek klimaat.

1 februari 2024
Stemming: Het museum heeft een definitie gekregen, maar is deze ook haalbaar?

Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Een gesprek tussen Saskia van Hulten, statenlid van PvdA in Noord-Brabant en kunstenaar Chilton Galimo.

27 december 2023
Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Blog | Waar wachten we nog op?

Adviseur Atty Bax blogt over de preventieve waarde van kunst voor onze gezondheid.

21 december 2023
Blog | Waar wachten we nog op?

Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Voor CmK4 komt vanuit het Rijk jaarlijks 2 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant.

19 december 2023
Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Podcast KunstKracht #1 | Kunst heeft de toekomst

Een gesprek tussen Jos van der Horst, gedeputeerde Energie en Cultuur in Noord-Brabant en kunstenaar Sjaak Langenberg.

11 december 2023
Podcast KunstKracht #1 | Kunst heeft de toekomst

Nieuwe podcast KunstKracht brengt politiek en culturele sector samen

Een gloednieuwe vijfdelige podcastserie waarin de culturele sector en politiek elkaar ontmoeten.

11 december 2023
Nieuwe podcast KunstKracht brengt politiek en culturele sector samen

Effecten meerjarenregeling professionele kunsten Provincie Noord-Brabant op ambitie bestuursakkoord 2023-2027

Advies bij concept-meerjarenregeling professionele kunsten 2025-2028.

16 november 2023
Effecten meerjarenregeling professionele kunsten Provincie Noord-Brabant op ambitie bestuursakkoord 2023-2027

Verminder je ecologische voetafdruk

Wil je jouw culturele organisatie verduurzamen? Met deze infographic kun je direct zien waar je kunt beginnen.

10 oktober 2023
Verminder je ecologische voetafdruk

Digitale Transformatie in de culturele sector

Nieuwe technologische ontwikkelingen geven makers en instellingen steeds meer tools. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

1 oktober 2023
Digitale Transformatie in de culturele sector

Stemming: Oog voor de regio

Over de rol van de provincie en de gemeenten in het cultuurbestel

14 september 2023
Stemming: Oog voor de regio

Reactie op het bestuursakkoord

Met het nieuwe bestuursakkoord “Samen maken we Brabant” richt de coalitie van de provincie de blik op de toekomst. De opgaven zijn niet gering.

5 september 2023
Reactie op het bestuursakkoord

KunstKracht magazine

Een magazine met opvallende en inspirerende verhalen over kunst & cultuur in Brabant.

1 september 2023
KunstKracht magazine

Grote financiële impuls voor regionale filmtalenthubs vanuit OCW

De filmhubs binnen Screen Talent NL ontvangen extra steun voor doorontwikkeling en verduurzaming.

27 juni 2023
Grote financiële impuls voor regionale filmtalenthubs vanuit OCW

Brief aan de formateur van Noord-Brabant

Directeur-bestuurder Henri Swinkels schreef een brief aan de formateur van de provincie met belangrijke ontwikkelingen in de Brabantse cultuursector.

6 juni 2023
Brief aan de formateur van Noord-Brabant

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Brief aan nieuwe Brabantse Statenleden

Deze brief is het resultaat van gesprekstafels met vertegenwoordigers uit de culturele sector en de uitkomsten van het verkiezingsdebat op 15 februari 2023.

5 april 2023
Brief aan nieuwe Brabantse Statenleden

Consequenties van uitgangspunten provinciale meerjarenregelingen voor levendig Brabant

In reactie op de Statenmededeling met uitgangspunten voor de meerjarige subsidies voor culturele instellingen in 2025-2028.

3 april 2023
Consequenties van uitgangspunten provinciale meerjarenregelingen voor levendig Brabant

Manifest | Cultuur is een kerntaak voor de provincie

Vertegenwoordigers uit de culturele sector spreken zich uit over het provinciaal cultuurbeleid.

8 februari 2023
Manifest | Cultuur is een kerntaak voor de provincie

Cultuur in verkiezingsprogramma's Provinciale Staten 2023

Op 15 maart 2023 mogen we naar de stembus voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De meeste partijen die in Noord-Brabant meedoen hebben hun verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Wat hebben zij voor ogen met kunst en cultuur?

6 februari 2023
Cultuur in verkiezingsprogramma's Provinciale Staten 2023

Opinie: Een prachtig, krachtig cultureel Brabant. Het kán!

Over de rol van de provincie in het afgelopen decennium en een blik op de toekomst.

25 januari 2023
Opinie: Een prachtig, krachtig cultureel Brabant. Het kán!

"Cijfers alléén vertellen nooit het hele verhaal"

Een interview met Jeroen van der Zweth, hoofd afdeling Cultuur gemeente 's-Hertogenbosch, over de monitor de Waarde van cultuur.

30 november 2022
"Cijfers alléén vertellen nooit het hele verhaal"

Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Aanvullend advies waarin we reflecteren op de betekenis, aansluiting en impact van het beleidskader op de culturele sector.

28 november 2022
Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Blog | Hoop en vertrouwen voor de toekomst

Onze adviseur Eric Japenga reflecteert op het Paradisodebat en Kunsten2030, en roept op om elkaar scherp te houden.

31 augustus 2022
Blog | Hoop en vertrouwen voor de toekomst

Cultuur in Brabantse coalitieakkoorden

Vrijwel alle Brabantse gemeenten hebben een coalitie-akkoord gepresenteerd. Wat is daar in terecht gekomen over cultuur? Wij namen de bestuursakkoorden van de 12 grotere gemeentes (B5 + M7) door. 

1 juli 2022
Cultuur in Brabantse coalitieakkoorden

Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

De nieuwe editie van de monitor Waarde van cultuur laat zien dat de culturele arbeidsmarkt in Brabant zeer kwetsbaar is.

21 juni 2022
Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

Waarde van cultuur 2022

Wat is de staat van de culturele sector in Brabant na 2 coronajaren? Deze monitor biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten, en handvatten voor beleidsontwikkeling en planvorming.

21 juni 2022
Waarde van cultuur 2022

Overwegingen bij het Beleidskader Levendig Brabant 2030

In deze notitie reiken we een aantal aanvullende overwegingen aan op reeds geformuleerde uitgangspunten en zoekrichtingen voor een nieuw meerjarig beleidskader van provincie Noord-Brabant.

16 juni 2022
Overwegingen bij het Beleidskader Levendig Brabant 2030

Advies Ambitie Creatieve Topregio

Wat zijn mogelijke provinciale beleidskeuzes om Brabant door te ontwikkelen als creatieve topregio?

10 juni 2022
Advies Ambitie Creatieve Topregio

Herstel, vernieuwing en groei

Staatssecretaris Gunay Uslu schetst hoe het kabinet de culturele sector voorziet van een extra impuls. Wat betekent dit voor Brabant?

24 mei 2022
Herstel, vernieuwing en groei

Stemming: Stem voor jouw lokale culturele leven

In maart kunnen we weer stemmen voor de gemeenteraad. Wat kan de cultuursector betekenen voor een gemeente?

24 februari 2022
Stemming: Stem voor jouw lokale culturele leven

Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Directeur Henri Swinkels over de weerbaarheid van makers, kunstenaars en de gehele culturele sector. Ook benadrukt hij het belang van perspectief.

21 december 2021
Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Cultuur in het regeerakkoord

Een vorm van erkenning zou je kunnen zeggen. Het nieuwe regeerakkoord noemt cultuur van wezenlijk belang voor onze samenleving.

17 december 2021
Cultuur in het regeerakkoord

Praat mee over nieuw beleid provincie

Via levendigbrabant2030.nl nodigt de provincie de inwoners van Brabant uit om mee te denken over o.a. cultuurbeleid.

22 november 2021
Praat mee over nieuw beleid provincie

Gedeputeerde Cultuur stelt zich voor: 'Het is belangrijk een nieuwe start te maken'

Sinds juli heeft Brabant een nieuwe gedeputeerde van Cultuur: de Helmonder Stijn Smeulders. Een interview over zijn drive, beleid én zelf meepraten.

18 november 2021
Gedeputeerde Cultuur stelt zich voor:  'Het is belangrijk een nieuwe start te maken'

Tips en vaardigheden voor een effectieve lobby

Hoe zorgen we er voor dat cultuur geen bijzaak is voor politici? Ervaren lobbyisten en raadsleden delen hun inzichten.

5 oktober 2021
Tips en vaardigheden voor een effectieve lobby

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Op Verkenning

We vragen verkenners om voor ons op pad te gaan. Om vanuit hun eigen ervaring te zoeken naar wat wij niet weten, over het hoofd zien en kunnen verbeteren.

12 juli 2021
Op Verkenning

Provinciale politiek en culturele sector met elkaar in gesprek

Kunstloc Brabant organiseert bijeenkomsten en initieert publicaties die het gesprek tussen politiek en cultuur sector faciliteren.

12 juli 2021
Provinciale politiek en culturele sector met elkaar in gesprek

Cultuur is wel/niet essentieel

We kunnen best een dagje zonder cultuur, dus cultuur is niet essentieel, zo redeneerde minister Hugo de Jonge. Maar zo simpel is het niet.

21 juni 2021
Cultuur is wel/niet essentieel

BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Er zijn convenanten gesloten tussen het ministerie van OCW en de veertien stedelijke cultuurregio’s over de gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021–2024.

23 april 2021
BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Een pas de deux voor politiek en cultuur

Is het cultuurbestel gebaat bij depolitisering? Moeten politiek en cultuur juist meer samenwerken? In Boekman 126 opent Henri Swinkels de dans.

7 april 2021
Een pas de deux voor politiek en cultuur

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Chris van Koppen (oud-directeur Kunstloc) en opvolger Henri Swinkels: 'Volle bak voor cultuur'

Henri Swinkels (directeur Kunstloc) en Chris van Koppen (oud-directeur Kunstloc) in gesprek over de waarde van kunst in Brabant en de toekomst ervan.

23 februari 2021
Chris van Koppen (oud-directeur Kunstloc) en opvolger Henri Swinkels: 'Volle bak voor cultuur'

Cultuurdebat: creëer een breder draagvlak voor cultuur

Wat valt er eigenlijk te kiezen als het om kunst en cultuur gaat? In het Landelijke Cultuurdebat op 8 februari gingen politici daarover in gesprek.

11 februari 2021
Cultuurdebat: creëer een breder draagvlak voor cultuur

Het Landelijke Cultuurdebat

Bekijk hier de registratie van Het Landelijke Cultuurdebat.

8 februari 2021
Het Landelijke Cultuurdebat

Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de subsidie van Kunstloc Brabant gefaseerd af te bouwen.

22 januari 2021
Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het verdriet van Brabant

Onze vertrekkende directeur-bestuurder Chris van Koppen deelt zijn bevindingen over het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.

22 januari 2021
Het verdriet van Brabant

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Essay | De gave van de verbeelding

Chris van Koppen betoogt dat we het verhaal over de waarde van cultuur moeten vertellen langs een economische, een creatieve en een mythische lijn.

5 januari 2021
Essay | De gave van de verbeelding

BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Bekijk het magazine over de resultaten van twee jaar samen bouwen aan een sterk kunst- en cultuurklimaat.

11 december 2020
BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Met veel genoegen maakt Kunstloc Brabant bekend dat Henri Swinkels per 1 januari in dienst treedt als directeur-bestuurder van Kunstloc.

1 december 2020
Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Zonder bezoekers geen herstel

Blijvend investeren in de Brabantse cultuur- en vrijetijdssector is essentieel. Een gezamenlijke oproep aan overheden en bedrijfsleven.

30 oktober 2020
Zonder bezoekers geen herstel

Stemming: een kunstenaarsbeleid in het hart van het kunstbeleid

Ton van der Linden, documentalist Kunstloc Brabant, gaat in zijn maandelijkse column in op de verdeling van subsidies. Hoe pakt dit voor makers uit?

28 oktober 2020
Stemming: een kunstenaarsbeleid in het hart van het kunstbeleid

Aftrap Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Op 29 oktober trappen we af met een bijeenkomst waarbij de thema’s bouwen, gelijke kansen, leren en innoveren centraal staan.

8 oktober 2020
Aftrap Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Een breed maatschappelijk gesprek waarin we samen de toekomst en de urgentie die we daar bij voelen onder de loep nemen. Met partners uit overheid, bedrijfsleven, zorg & welzijn, onderwijs, kunst & cultuur en creatieve sector.

5 oktober 2020
Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Kunstloc Brabant zoekt nieuwe directeur-bestuurder

Chris van Koppen gaat in maart 2021 met pensioen, na bijna 11 jaar als directeur-bestuurder van bkkc en Kunstloc Brabant.

1 september 2020
Kunstloc Brabant zoekt nieuwe directeur-bestuurder

Brabander wil rijk en gevarieerd cultureel aanbod

Waar staan we in Brabant na de adviezen voor de BIS en BrabantStad subsidies? Onze directeur Chris van Koppen kijkt door zijn ooghaartjes.

23 juni 2020
Brabander wil rijk en gevarieerd cultureel aanbod

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven.

9 juni 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Reacties op coalitieakkoord Brabant

Het bestuursakkoord van VVD, CDA, Lokaal Brabant en FvD laat een koerswijziging zien voor kunst en cultuur. We verzamelden de reacties.

8 juni 2020
Reacties op coalitieakkoord Brabant

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Wij hebben het nieuwe bestuursakkoord van de provincie aandachtig gelezen. Ons vallen een aantal zaken op. Een korte samenvatting.

14 mei 2020
Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Culturele instellingen in Noord-Brabant lijden 15 miljoen euro schade, tot nu toe. Emmanuel Naaijkens bevroeg onze adviseur Teun van Irsel over zijn bevindingen.

6 mei 2020
Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020
De herontdekking van creativiteit

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

BrabantStad reageerde op de aanvragen uit onze regio voor de landelijke basisinfrastructuur 2021 - 2024.

23 maart 2020
BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

Culturele Smaak van Brabanders

Hoe ziet het cultuurgedrag van Brabanders er tegenwoordig uit? Met een segmentatie van publieksgroepen, vertegenwoordigd door persona’s, krijgen we grip op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

20 maart 2020
Culturele Smaak van Brabanders

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020
Corona Impactloket

Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Maatregelingen voor ondernemend Nederland verzacht ook pijn in de culturele sector.

18 maart 2020
Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

17 maart 2020
Corona steunregelingen

Coronacrisis raakt culturele sector hard

Musea en theaters sluiten hun deuren en culturele evenementen worden en masse afgezegd. Hoe kunnen we het culturele veld steunen in deze tijd?

13 maart 2020
Coronacrisis raakt culturele sector hard

Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Beleidsmedewerkers, huidige penvoerders en uitvoerende intermediairs cultuureducatie spraken samen over penvoering, inhoud en verbreding van de CmK-regeling.

15 januari 2020
Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Waarde van cultuur

Met deze onderzoeksmonitor voorzien we iedere twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en professionals in de cultuursector.

2 december 2019
Waarde van cultuur

Meerjarensubsidies gepresenteerd

Door de samenwerking in Regioprofiel-verband zijn er nu vijf op elkaar afgestemde regelingen: van de Provincie, Breda, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg.

27 november 2019
Meerjarensubsidies gepresenteerd

Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Creativiteit en sociale beweegredenen zijn voor jongeren van groot belang bij ondernemen in urban culture. Dat blijkt uit onderzoek naar trends in de Brabantse urban scene.

25 november 2019
Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Gemeenten: zo verwerk je cultuur in de collegeakkoorden

Hoe veranker je cultuur goed in je nieuw te formuleren collegeakkoord?

25 november 2019
Gemeenten: zo verwerk je cultuur in de collegeakkoorden

Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

De eerste bijeenkomst tussen BrabantStad en de M7 in het kader van het regioprofiel was volgens alle aanwezigen succesvol.

29 oktober 2019
Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Makers, gemeenten en provincie slaan de handen ineen om de topregio die we op cultureel gebied zijn, te verstevigen en uit te breiden.

14 oktober 2019
Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Raad van Twaalf

In de Raad van twaalf bundelen 14 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten.

10 oktober 2019
Raad van Twaalf

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019
Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

BrabantStad is blij met de voorgestelde vernieuwing en verbreding van het cultuurbeleid van het ministerie, de aandacht voor design, waaronder het Futurelab design en technologie, en investeringen in cultuur.

3 juli 2019
Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

“Het lijkt me onmogelijk om nu iets heel anders te gaan doen.”

Na vier jaar besturen loopt de ambtstermijn van gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) af. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen ambtsperiode? Ziet hij kansen voor de kunst- en cultuursector, en waar is hij het meest trots op?

25 juni 2019
“Het lijkt me onmogelijk om nu iets heel anders te gaan doen.”

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.

11 juni 2019
Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Brief aan minister Van Engelshoven

De Raad van Twaalf reageerde in een brief aan minister van Engelshoven op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020.

29 mei 2019
Brief aan minister Van Engelshoven

Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Gemeentes in geldnood grijpen makkelijk naar de subsidiekraan voor kunstencentra. Eefje Sperber, dochter van de eerste directeur van de Goirlse muziekschool, waarschuwt dat daardoor de toegankelijkheid van cultuureducatie in het gedrang komt.

21 mei 2019
Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies.

7 mei 2019
Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Kunstloc Brabant heeft in een brief aan de Informateur en Statenleden van de Provincie Noord-Brabant opgeroepen om de beweging die de afgelopen jaren is ingezet in het cultuurbeleid van de provincie de komende vier jaar te blijven faciliteren en hierin haar rol en verantwoordelijkheid te pakken.

8 april 2019
Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Kunst en cultuur zijn geen hobby maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor de samenleving, stelt Chris van Koppen in een opiniestuk op Cultureel Kapitaal.

15 maart 2019
Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Cultuurdebat: Veel goede intenties, maar de realiteit blijkt weerbarstig

Hoe denken de politieke partijen die in Noord-Brabant deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart over kunst en cultuur? Die vraag stond centraal tijdens het Brabantse Cultuurdebat op dinsdag 12 maart in de LocHal, Tilburg.

14 maart 2019
Cultuurdebat: Veel goede intenties, maar de realiteit blijkt weerbarstig

Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

De fusie van Kunstbalie en bkkc maakt het mogelijk de dienstverlening aan de culturele sector en overheden efficiënter, vollediger en flexibeler te maken. Chris van koppen blogt over zijn visie op vernieuwing en continuïteit.

22 december 2018
Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Brabant is een regio van makers, een innovatieve culturele regio. De provincie staat in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil deze positie verstevigen met een hogere kwaliteit van leven.

10 oktober 2018
Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende overheden uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Blog | Waarde van cultuur

Op 18 juni presenteerden we het eerste rapport van de Waarde van Cultuur en daar zijn we trots op. Lees in Jennekes blog over het spannende traject voor publicatie en presentatie en over hoe we verder gaan.

4 juli 2018
Blog | Waarde van cultuur

Eerste rapport Waarde van Cultuur gepresenteerd

Het PON, Telos, de Boekmanstichting, Pyrrhula Research Consultants en Kunstloc Brabant presenteerden de eerste uitkomsten van de tweejaarlijkse monitor Waarde van Cultuur. “Dit rapport bevat veel data, maar uiteindelijk draait het erom: wat doen we hier nu mee? Hoe pakken we hier op door?”

19 juni 2018
Eerste rapport Waarde van Cultuur gepresenteerd

Debat over de visiebrief van minister van Engelshoven

Op 12 maart jl. presenteerde minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’. Het kabinet schetst in deze brief de agenda voor het cultuurbeleid voor de komende jaren. Woensdag 30 mei a.s. debatteert de Tweede Kamer over de visiebrief van minister van Engelshoven. De landelijke culturele instellingen deelden massaal hun visie op de visiebrief. Ton zet de reacties voor je op een rij.

29 mei 2018
Debat over de visiebrief van minister van Engelshoven

Waarde van Cultuur 2018

80% van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk, maar slechts 34 % vindt dat er voldoende cultureel aanbod is in de provincie.

19 mei 2018
Waarde van Cultuur 2018

‘2018 draait om trots zijn op ‘ons’ talent’

Een interview met gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) over cultuur in 2018 en de start van de campagne ‘Brabant Cultuur’.

17 januari 2018
‘2018 draait om trots zijn op ‘ons’ talent’

Gemeentelijk cultuurgeld: traditionele instellingen blijven grootverbruikers

In de zeven gemeenten die we voor dit artikel onder de loep namen, gaat een kleine 75% van de gemeentelijke cultuurgelden naar zogenaamde 'stenen cultuurinstellingen', subsidies voor erfgoed niet meegerekend.

18 april 2017
Gemeentelijk cultuurgeld: traditionele instellingen blijven grootverbruikers

8 X een diepe subsidiezucht

Het is een vierjaarlijks ritueel: de landelijke cultuursubsidies worden verdeeld en Noord-Brabant voelt zich tekortgedaan.

27 september 2016
8 X een diepe subsidiezucht

De kunstwereld over vijftien jaar

Hierbij de toespraak die Jos Wilbrink uitsprak tijdens zijn afscheid bij bkkc.

7 juni 2016
De kunstwereld over vijftien jaar

Cultuur Eindhoven is een teken van lef, vertrouwen en respect voor de sector

Tanja Mlaker is per 1 februari de directeur van Stichting Cultuur Eindhoven.

1 maart 2016
Cultuur Eindhoven is een teken van lef, vertrouwen en respect voor de sector