Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De Covid-19 pandemie vraagt om ingrijpende maatregelen. Culturele organisaties en zelfstandigen zitten hierdoor in zwaar weer. Hier verzamelen wij welke coulance- en steunregelingen er voor hen beschikbaar zijn bij overheden en fondsen.

Rijksoverheid

Het kabinet trekt € 56,5 miljoen extra uit voor specifieke steun aan de sector voor de periode 1 februari tot en met 8 maart 2022. Hiermee komt het totaal beschikbare bedrag voor dit vijfde steunpakket uit op € 251,6 miljoen. 15 miljoen loopt via de zes rijkscultuurfondsen, € 10 miljoen is er voor het Steunfonds Rechtensector, € 122,5 miljoen voor de compensatieregelingen bij het Fonds Podiumkunsten.

Het kabinet verruimt het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van 2021. Het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven gaat van 80% naar 90%. Ondernemers komen in het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro extra uit.

Op 18 december 2021 werd bekend gemaakt dat in aanvulling op het eerdere steunpakket voor cultuur 5,6 miljoen euro vrij voor de periode van de verplichte sluiting ter ondersteuning voor musea via het Mondriaan Fonds.

Het kabinet heeft op 14 december 2021 aangekondigd € 84,5 miljoen vrij te maken, waarvan € 59,5 miljoen voor compensatie van de verlenging van de beperkende maatregelen en € 25 miljoen voor de leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen. Er is extra geld beschikbaar voor regelingen voor makers bij de Rijkscultuurfondsen, het Steunfonds Rechtensector en het Abraham Tuschinski Fonds. Hier kunnen makers en zelfstandigen direct terecht voor steun. Ook gaan er middelen naar de Koninklijke Bibliotheek om via het inkopen van rechten van e-books extra ondersteuning aan auteurs te verlenen. Daarnaast is de verwachting dat ook in deze periode de culturele sector ruim gebruik zal maken van de TVL, de NOW en de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz.

Het kabinet heeft op 26 november 2021 aangekondigd € 68 miljoen vrij te maken voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van 2021. De NOW keert terug en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verhoogd. 

Op 16 november 2021 is steun aangekondigd voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen van 13 november. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten wordt uitgebreid van een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. Hiervoor stelt het kabinet aanvullend € 16,5 miljoen beschikbaar. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen aanspraak kunnen maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten regeling (TVL) voor het vierde kwartaal van 2021.

Per 1 oktober 2021 stopt het kabinet met de generieke steunmaatregelen zoals de NOW, de Tozo en de Tonk. 

Vanaf 25 september 2021 geldt de anderhalvemeterverplichting niet meer en is de coronatoegangspas ingevoerd. Om omzetverlies van deze organisatoren te compenseren, komt er steun in de vorm van een suppletieregeling van Fonds Podiumkunsten voor de 25% kaartjes die niet verkocht kunnen worden. Nachtclubs komen in aanmerking voor de steunregeling Vaste Lasten Nachtsluitig Horeca (VLN).

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. 

De Rijksoverheid heeft op 16 november 2020 een tweede steunpakket aangekondigd. Deze regelingen worden verlengd:

 • € 100 miljoen aanvullende subsidie voor instellingen en festivals in de Basisinfrastructuur 2021-2024 en de Erfgoedwet en instellingen en festivals die meerjarig financiering krijgen via de rijkscultuurfondsen.
 • € 49,75 miljoen ter ondersteuning van makers en creatieve professionals. De zes rijkscultuurfondsen stellen regelingen voor de sector op om opdrachten aan makers te stimuleren. Daarnaast zijn er extra middelen voor scholing. Van deze middelen gaat er € 10 miljoen naar de NPO voor extra zendtijd voor de getroffen cultuursector.
 • € 15 miljoen extra voor de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen. Het beschikbare budget voor deze leningen wordt daarmee verhoogd van € 30 miljoen naar € 45 miljoen. Ook zzp’ers kunnen vanaf nu een lening aanvragen.
 • € 10 miljoen naar het Kickstartfonds Cultuurfonds, een initiatief van de Bankgiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en de VandenEnde Foundation. Dit fonds ondersteunt theaters, concertzalen, musea en vrije producenten in de aanpassingen die gemaakt moeten worden in de anderhalve-meter-samenleving. Ook de private partijen betrokken bij dit fonds stellen voor deze nieuwe fase wederom een bijdrage beschikbaar.
 • € 0,4 miljoen voor Het Nationaal Theaterweekend
 • € 6,25 miljoen voor filmproducenten via het Filmfonds
 • € 20 miljoen voor de Opengestelde Monumentenlening bij het Nationaal Restauratiefonds. Het beschikbare budget voor deze leningen wordt daarmee verhoogd van € 50 miljoen naar € 70 miljoen. Monumentenorganisaties kunnen hier een beroep op doen.

Deze aanvullende maatregelen werden op 16 november 2020 aangekondigd:

 • € 40 miljoen gaat er naar vrije theaterproducenten in de podiumkunsten die geen vaste subsidierelatie met de overheid hebben. Het Fonds Podiumkunsten zal de maatregel uitvoeren.
 • € 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.
 • € 11,2 miljoen om instellingen die jong talent begeleiden te ondersteunen voor een half jaar. Het gaat om instellingen waarvan de activiteiten een positieve beoordeling kregen van de Raad voor Cultuur of één van de zes rijkscultuurfondsen, maar waar geen budget voor beschikbaar is.
 • € 20 miljoen is voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang.
 • € 10 miljoen voor de ontwikkeling van een garantieregeling voor filmproducties en € 5 miljoen voor het uit laten voeren van fieldlabs die de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector vergroten. Het advies van de Raad van Cultuur, de sector en de stedelijke regio’s zullen betrokken worden bij de keuze en opzet van de fieldlabs.
 • € 15 miljoen beschikbaar, met inzet van het ministerie van EZK, voor behoud van het varend erfgoed (de zogenaamde bruine vloot)

De Rijksoverheid heeft op 28 augustus 2020 aanvullende maatregelen bekendgemaakt voor de culturele en creatieve sector. 

 • € 200 miljoen voor vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021
 • € 14 miljoen voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor eerder geen budget beschikbaar was
 • € 20 miljoen voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang
 • € 15 miljoen voor behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot)
 • € 15 miljoen voor een garantiefonds voor filmproducties en het opstarten van pilots om wendbaarheid en weerbaarheid van de av-sector te vergroten;
 • € 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

Op 27 mei 2020 bekendgemaakte maatregelen:

 • aanvullende subsidie aan meerjarig rijksgesubsidieerde instellingen: € 113 miljoen voor instellingen in de BIS (basisinfrastructuur 2017-2020) en enkele instellingen die door het ministerie van OCW worden gefinancierd. € 40 miljoen voor instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen, waarvan €5 miljoen voor filmproducenten via het Filmfonds.

 • medefinancieren in de vitale regionale infrastructuur: € 48,5 miljoen voor gemeenten en provincies die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Provincie Noord-Brabant stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar, met matching van € 2 miljoen door BrabantStad en € 4 miljoen van het Rijk moet er € 8 miljoen beschikbaar komen voor Brabantse instellingen. Voor ondersteuning van instellingen met een regionale functie en een landelijk belang is er € 16 miljoen voor musea bij het Mondriaan Fonds, € 29 miljoen voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten, en € 3,5 miljoen voor filmtheaters via het Filmfonds.

 • inzet voor makers: € 11,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen. Zij maakten zelf eerder ruim € 15 miljoen beschikbaar. Dit budget is een aanvulling op de bestaande regelingen en gericht op werk voor makers in alle sectoren. Het budget richt zich op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen en festivals, veelal het midden- en kleinbedrijf van de cultuur.

 • Steunfonds Rechtensector: € 5 miljoen voor de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.

 • Cultuur Opstart Lening: € 30 miljoen voor het verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen. Dit krediet is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma's, tentoonstellingen of projecten.

 • Opengestelde-Monumentenlening: € 50 miljoen voor het verhogen van de leenfaciliteit bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.

Eerder bekendgemaakte maatregelen:

 • huur van rijksgesubsidieerde musea wordt 3 maanden opgeschort
 • BIS instellingen kunnen subsidiegeld voor het derde kwartaal eerder ontvangen 
 • coulance betreft verantwoording voor subsidies van OCW, rijksfondsen, gemeenten en provincies

Per 1 oktober 2021 stopt het kabinet de generieke steunmaatregelen:

 • TVL: De Tegemoetkoming Vaste Lasten is de opvolger van de TOGS. Bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis en 3.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden kunnen t/m 29 januari 2021 een aanvraag indienen.

 • TOFA: Flexwerkers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 1.650 aanvragen.

 • NOW: Culturele ondernemers kunnen in aanmerking gekomen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, waarmee zij hun personeel door kunnen blijven betalen. Op 1 oktober is de steunmaatregel NOW met negen maanden verlengd.

 • TOZO: Zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Dit is een extra ondersteuning bij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De beperkte vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021. 

 • TONK: De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of uitkeringen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

 • KKC: Het Klein Krediet Corona is overbruggingskredietregeling voor kleine bedrijven.

 • Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen.

Hieronder vind je links naar meer informatie over de regelingen voor instellingen, bedrijven, ondernemers en zelfstandigen. Kunsten '92 geeft regelmatig een update van de stand van zaken betreffende overleggen en debatten in het kabinet en de tweede kamer over steun voor de cultuursector.

Provincie Noord-Brabant

De Gedeputeerde Staten van Noord Brabant heeft € 250.000 beschikbaar gesteld om makers te stimuleren weer aanbod te gaan ontwikkelen. Er kunnen voor dit perspectiefbudget vanaf 13 september plannen ingediend worden bij Kunstloc Brabant.

De provincie Noord-Brabant heeft samen met BrabantStad een steunpakket van ongeveer acht miljoen euro voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant ontwikkeld. De provincie draagt daar 1,3 miljoen euro aan bij. Ook wordt een subsidie van 600.000 euro voor de zes belangrijkste Brabantse musea beschikbaar gesteld. 

Voor als er weer evenementen mogen plaatsvinden in Brabant, ontwikkelde Front of House een plan voor een georganiseerde heropening van de evenementensector. De provincie Noord-Brabant steunt Front of House, het collectief voor de Brabantse evenementensector, met een bedrag van ruim € 175.000,- voor de uitvoering van het plan.

De uitvoeringsorganisaties Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant zijn gevraagd de gevolgen van de coronacrisis voor de sector – gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd - in beeld te brengen en mogelijke oplossingsrichtingen samen met het veld te bespreken. Afhankelijk van de signalen die onder andere via ons Impactloket binnenkomen, en de maatregelen die het Rijk neemt, zullen aanvullende maatregelen worden overwogen.

Fondsen

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan de culturele en creatieve sector om toepasbare kennis en nieuwe werkvormen te ontwikkelen die deze sector helpen op langere termijn veerkrachtiger te worden. Denk aan de mogelijkheden van alternatief ruimtegebruik, digitalisering en hybride praktijken, nieuw te ontwikkelen verdienmodellen of andere manieren van publieksbenadering.

Culturele zzp'ers in cultuureducatie en cultuurparticipatie kunnen gebruikmaken van de Impulsregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De rijksfonden en meerdere private fondsen geven aan dat coulance de norm is. Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, professionele producenten van podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren. Voor projecten die van het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie hebben ontvangen is het mogelijk om compensatie te ontvangen voor de extra kosten die gemaakt moesten worden of inkomsten die gemist zijn. Het Mondriaanfonds heeft meerdere compensatierelingen voor kunstenaars, curator, beshcouwers, medewerkers collectiebeleid, kunsthallen en musea. Voor professionele makers die geen meerjarige subsidies ontvangen is het nieuwe Cultuurmakersfonds opgericht. Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is er de regeling Cultuurmakers van nu voor projecten die tijdens de coronamaatregelen kunst en cultuur naar de mensen brengen. Het Filmfonds heeft een tijdelijke regeling: Steunfonds Filmproducties en high-end series. Het Noodfonds Muziek is opgericht door Sena en Buma Stemra, met een bijdrage van Spotify. Het Letterenfonds heeft een tijdelijke regeling: Van maker tot lezer. Pictoright heeft een Steunfonds voor de disciplines ontwerp & illustratie, fotografie en beeldende kunst. Schrijvers, vertalers en scenarioschrijvers kunnen nu een beroep doen op drie regelingen bij De Auteursbond. De fysieke boekhandel in Nederland wordt ondersteund met twee tijdelijke steunmaatregelen, een impulsregeling en een garantiefonds.

Gemeenten

Onderdeel van het tweede steunpakket is 150 miljoen euro voor gemeenten om daarmee de lokale infrastructuur te ondersteunen. LKCA heeft voorbeeldvragen en suggesties opgesteld om de lokale politiek te activeren en er zo voor te zorgen dat het geld uit het steunpakket ook echt aan cultuur, cultuurparticipatie en cultuureducatie wordt besteed. 

De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de landelijke maatregelen. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) worden uitgevoerd door de gemeenten. Wij hebben hier geen compleet overzicht van. Voor meer informatie kun je het beste contact opnemen met de gemeente waar je staat ingeschreven. 

Enkele gemeenten zoals Tilburg hebben al aangegeven budget beschikbaar te stellen voor de matchingsregeling van BrabantStad, provincie en rijk, voor ondersteuning van regionale musea, (pop)podia en filmtheaters. Breda heeft twee tijdelijke subsidieregelingen opengesteld. Eindhoven heeft een noodsteunregeling in het leven geroepen.

Beroeps en brancheorganisaties

Verschillende beroeps- en brancheorganisaties in de culturele en creatieve sector houden corona-dossiers bij. Naast informatie over regelingen vind je hier onder andere ook allerhande voorbeeldbrieven, suggesties wat voor afspraken te maken met opdrachtgevers en opdrachtnemers, en tips om alternatieve inkomsten te genereren.

Europa

Creative Europe Desk NL houdt een coronadossier bij met nieuws over Europese regelingen. Voor enkele oproepen van Creative Europe MEDIA is de deadline uitgesteld. De European Cultural Foundation (ECF) heeft een solidariteitsfonds gestart dat tijdens deze coronapandemie financiering biedt voor vindingrijke culturele initiatieven. DutchCulture heeft een helpdesk voor internationale culturele samenwerking.

laatste nieuws

Het publiek vindt langzaam haar weg terug naar de Brabantse theaters

De theaters kampen met een lagere bezetting dan vóór de pandemie. Geldt dat ook voor de theaters in Brabant? En hoe kijken zij naar de toekomst?

19 mei 2022
Het publiek vindt langzaam haar weg terug naar de Brabantse theaters

Afstuderen na een coronastudie: “Ik heb op mijn kamer zitten knutselen”

Drie studenten vertellen over hun opleiding, studeren in tijden van corona, hun afstudeerproject en ambities.

16 mei 2022
Afstuderen na een coronastudie: “Ik heb op mijn kamer zitten knutselen”

Hoe geven Brabantse instellingen jong talent een podium?

Hoe vinden jonge talenten de weg naar de spotlights? Het Noordbrabants Museum, Music Hub Brabant en Sarah Neutkens en Jesse Fischer aan het woord.

5 april 2022
Hoe geven Brabantse instellingen jong talent een podium?

Stemming: De toekomst na corona, hoe wint de cultuursector haar publiek terug?

De toekomst, voorbij corona. Of een toekomst, met corona. In ieder geval moet de cultuursector het publiek weer terugwinnen. En hoe gaan we dat doen?

20 januari 2022
Stemming: De toekomst na corona, hoe wint de cultuursector haar publiek terug?

Digitale innovatie tijdens de pandemie: een blijvend fenomeen

Is de digitale ontwikkeling die de COVID-19 crisis veroorzaakte het begin van een duurzame omgang met digitalisering voor de kunst- en cultuursector?

13 januari 2022
Digitale innovatie tijdens de pandemie: een blijvend fenomeen

Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Directeur Henri Swinkels over de weerbaarheid van makers, kunstenaars en de gehele culturele sector. Ook benadrukt hij het belang van perspectief.

21 december 2021
Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Ouderen aan de maak met projecten ontstaan door corona

Corona inspireerde om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan met creativiteit. In de eerste lockdown ontstonden verschillende initiatieven.

6 december 2021
Ouderen aan de maak met projecten ontstaan door corona

Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pien Kuijpers

Voor Brabantse afstudeerders zag het laatste jaar er wel iets anders uit. Hoe ging dat? Afstuderen in coronatijd? Pien Kuijpers vertelt erover.

7 september 2021
Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pien Kuijpers

Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pau Li Liem

Voor Brabantse afstudeerders zag afstuderen vanwege de pandemie er dit jaar wat anders uit. Hoe ging dat? En wat zijn de plannen? Pau Li Liem vertelt.

30 augustus 2021
Brabantse afstudeerlichting van 2021 in de spotlights: Pau Li Liem

Een maand na de heropening van de culturele sector: een terugblik

Museum Jan Cunen, Muziekgebouw Eindhoven, en Kaia Vercammen, danser bij de Stilte, vertellen over de heropening van de culturele sector.

13 juli 2021
Een maand na de heropening van de culturele sector: een terugblik

Blog: Cureren in coronatijd: terug naar de tekentafel

Junior conservator bij het Noordbrabants Museum, Charlotte Hoitsma, neemt je mee in het conservatorschap en in hoe ze in coronatijd te werk gaat.

8 juli 2021
Blog: Cureren in coronatijd: terug naar de tekentafel

De festivalformats van STRP, Boulevard en Festival Cement

Festival Cement, STRP, en Boulevard Festival delen hun ervaring met de (on)mogelijkheden van het organiseren van een festival tijdens een pandemie.

6 juli 2021
De festivalformats van STRP, Boulevard en Festival Cement

Column: De rol van kunstvakdocenten in de pandemie

Wat is de invloed van de pandemie op het werk van kunstvakdocenten? Docent en onderzoeker Mirjam van Tilburg bespreekt het in haar column.

1 juli 2021
Column: De rol van kunstvakdocenten in de pandemie

Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Project Studio Linie is opgezet om de kunst die gemaakt is bij Witte Rook naar de wijk te brengen. Lees in deze blog hoe dat ging in Breda.

15 juni 2021
Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Stemming: Essentieel, de kunstenaars, de culturele instellingen en de politiek

Documentalist Ton van der Linden onderzoekt in deze Stemming de verhouding tussen kunst, culturele instellingen en politieke uitingen.

10 juni 2021
Stemming: Essentieel, de kunstenaars, de culturele instellingen en de politiek

Foto-expo ‘wat kunnen we doen?’: de corona-ervaring door de ogen van kunstenaars en ziekenhuispersoneel

Mariëlle en Fides Lapidaire's expo in het Jeroen Bosch Ziekenhuis laat de corona-ervaring door de ogen van kunstenaars en ziekenhuispersoneel zien.

8 juni 2021
Foto-expo ‘wat kunnen we doen?’: de corona-ervaring door de ogen van kunstenaars en ziekenhuispersoneel

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Puzzelen met programmering - Cultuur in tijden van corona

Hoe passen culturele instellingen de stukjes van de programmapuzzel in elkaar? Theater de Kring, Het Noordbrabants Museum en de Effenaar aan het woord over hun programmering.

13 mei 2021
Puzzelen met programmering - Cultuur in tijden van corona

Stemming: Een-op-een, over kunstbeleving en de omgeving

Hoe is de kunstbeleving veranderd door deze coronatijd? Documentalist Ton van der Linden ging op onderzoek uit.

11 mei 2021
Stemming: Een-op-een, over kunstbeleving en de omgeving

Nieuwe samenwerkingen en omdenken: zo overleven expositieruimten de coronatijd

Hoe gaan expositieplekken in Brabant om met deze roerige tijden? En hoe kijken ze terug op afgelopen jaar? Vier culturele hotspots aan het woord.

4 mei 2021
Nieuwe samenwerkingen en omdenken: zo overleven expositieruimten de coronatijd

Jungle by Night in coronatijd in 013: ‘Positief gestemd, negatief getest’

Hoe is het om naar een testevenement in coronatijd te gaan? Simone Vos ging met een negatieve coronatest op zak naar Jungle by Night in 013.

28 april 2021
Jungle by Night in coronatijd in 013: ‘Positief gestemd, negatief getest’

Lichtpuntjes in duistere coronatijden voor Richard van Kruysdijk

Welk effect heeft de coronacrisis op muzikant en visueel artiest Richard van Kruysdijk? Richard over zijn project Dead Lights en meer lichtpuntjes.

16 maart 2021
Lichtpuntjes in duistere coronatijden voor Richard van Kruysdijk

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders.

12 maart 2021
Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Hoe maak je een film in coronatijd?

Sex Sells is een van de eerste korte fictiefilms die geproduceerd werd aan de hand van het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. Hoe was dat?

28 januari 2021
Hoe maak je een film in coronatijd?

Hoe is het nu met…de Stilte, de Verkadefabriek en De Pont?

Hoe kijken Alex Havadi-Nagy (de Stilte), Karlijn Gerritsen (de Verkadefabriek) en Hedwig Zeedijk (De Pont) terug op de afgelopen maanden?

20 januari 2021
Hoe is het nu met…de Stilte, de Verkadefabriek en De Pont?

De opkomst van raamkunst in Brabant

In het Brabantse straatbeeld zie je steeds vaker kunstwerken en volledige exposities in ramen. MEST maakte een tocht langs verschillende initiatieven.

17 december 2020
De opkomst van raamkunst in Brabant

Deel je ervaringen met de coronacrisis

Voor het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis willen we dieper in gesprek met een aantal instellingen, kunstenaars en makers.

15 december 2020
Deel je ervaringen met de coronacrisis

Wandelend aan de toekomst werken: Vera Hofman maakt de wereld een stukje mooier

Dirigente, fluitiste en maker Vera Hofman wandelde in augustus tweehonderd kilometer door Noord-Brabant en Limburg, onder het mom van Walk & Talk.

26 november 2020
Wandelend aan de toekomst werken: Vera Hofman maakt de wereld een stukje mooier

COVID-19: cultuur van verandering, of verandering van cultuur?

Docent/ onderzoeker Marco van Leeuwen beschrijft zes strategieën voor de culturele sector die na de lockdown tot een snelle hergeboorte kunnen leiden.

12 november 2020
COVID-19: cultuur van verandering, of verandering van cultuur?

Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Met een tussentijds onderzoek als aanvulling op de Waarde van cultuur brengen we de gevolgen voor de cultuursector in beeld.

11 november 2020
Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Op maat en afstand: hoe theaters en voortgezet onderwijs in coronatijd samenwerken

Hoe komt, in een tijd waarin theaters en middelbare scholen plannen voor theaterbezoek maken en bijschaven, theater tóch bij de leerlingen?

10 november 2020
Op maat en afstand: hoe theaters en voortgezet onderwijs in coronatijd samenwerken

Signalement: Brabantse makers in tijden van corona

Hoe gaan Brabantse makers om met de crisis? Documentalist Ton van der Linden schrijft erover in zijn maandelijkse column.

16 oktober 2020
Signalement: Brabantse makers in tijden van corona

Een hybride experiment: Playgrounds The Art Department 2020

Dit jaar vond Playgrounds The Art Department plaats in hybride setting. Drie sprekers, die er live bij waren in Eindhoven, vertellen hun verhaal.

15 oktober 2020
Een hybride experiment: Playgrounds The Art Department 2020

Cultuureducatie als middel en doel in coronatijd in gemeente Meierijstad

Hoe gaan intermediairs van Cultuurkade Meierijstad om met de gevolgen van de coronacrisis? En hoe zien ze de toekomst van cultuureducatie?

6 oktober 2020
Cultuureducatie als middel en doel in coronatijd in gemeente Meierijstad

Blog | Het gesprek rondom de dood

Wat kun je zelf doen in deze angstige tijden? Adviseur Atty Bax laat zich inspireren door Dirk de Wachter om het gesprek over de dood aan te gaan.

1 september 2020
Blog | Het gesprek rondom de dood

Crisis en cultureel ondernemerschap

Exposities worden afgelast en galeries sluiten hun deuren. Hoe ga je als kunstenaar te werk in tijden van crisis?

13 augustus 2020
Crisis en cultureel ondernemerschap

Afstuderen in tijden van corona: Fleur van den Akker

Vanwege het coronavirus ziet afstuderen er dit jaar anders uit dan normaal. Hoe gaat dat er precies aan toe bij Brabantse academies in de kunsten?

4 augustus 2020
Afstuderen in tijden van corona: Fleur van den Akker

Afstuderen in tijden van corona: Angelina Stavela

Vanwege het coronavirus ziet afstuderen er dit jaar anders uit dan normaal. Hoe gaat dat er precies aan toe bij Brabantse academies in de kunsten?

28 juli 2020
Afstuderen in tijden van corona: Angelina Stavela

Afstuderen in tijden van corona: Wouter van der Giessen

Vanwege het coronavirus ziet afstuderen er dit jaar anders uit dan normaal. Hoe gaat dat er precies aan toe bij Brabantse academies in de kunsten?

22 juli 2020
Afstuderen in tijden van corona: Wouter van der Giessen

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Hoe houd je een mooie theaterbeleving op 1,5 meter afstand?

De magie van een theaterbezoek behouden én zorgen voor een veilige omgeving; voor die uitdaging staan theaters en andere culturele instellingen.

28 mei 2020
Hoe houd je een mooie theaterbeleving op 1,5 meter afstand?

Het 1,5 meter-museum: Hoe ziet dat eruit?

Op 1,5 meter afstand van elkaar naar kunst kijken: vanaf 1 juni is dat het ‘nieuwe normaal’ en mogen musea hun deuren weer openen.

22 mei 2020
Het 1,5 meter-museum: Hoe ziet dat eruit?

Corona protocollen en maatregelen

Overzicht van de verschillende maatregelen, uitzonderingen, protocollen, aanvullende richtlijnen, handboeken, en tips.

19 mei 2020
Corona protocollen en maatregelen

Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Culturele instellingen in Noord-Brabant lijden 15 miljoen euro schade, tot nu toe. Emmanuel Naaijkens bevroeg onze adviseur Teun van Irsel over zijn bevindingen.

6 mei 2020
Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020
De herontdekking van creativiteit

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Vloggen, bloggen nu nog urgenter

Er zijn steeds meer mogelijkheden om op een toegankelijke manier ook thuis cultuur tot je te nemen.

9 april 2020
Vloggen, bloggen nu nog urgenter

Brabantse musea bieden troost en vermaak in tijden van corona

Nu de musea vanwege het coronavirus hun deuren moeten sluiten, polste MEST hoe het een aantal Brabantse musea tot nu toe vergaat.

26 maart 2020
Brabantse musea bieden troost en vermaak in tijden van corona

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020
Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020
Corona Impactloket

Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Maatregelingen voor ondernemend Nederland verzacht ook pijn in de culturele sector.

18 maart 2020
Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

17 maart 2020
Corona steunregelingen

Coronacrisis raakt culturele sector hard

Musea en theaters sluiten hun deuren en culturele evenementen worden en masse afgezegd. Hoe kunnen we het culturele veld steunen in deze tijd?

13 maart 2020
Coronacrisis raakt culturele sector hard

Bijeenkomsten boven 25 personen t/m 16 maart afgelast

Voor Brabant gelden sinds gisterenavond aangescherpte richtlijnen in verband met het Covid-19-virus. Conform deze richtlijnen annuleert Kunstloc Brabant alle bijeenkomsten met meer dan 25 personen tot en met 16 maart. 

10 maart 2020
Bijeenkomsten boven 25 personen t/m 16 maart afgelast