Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De provinciale statenverkiezingen staan voor de deur. Ondanks de herwaardering van de rol en betekenis van cultuur, is in Brabant cultuur vermoedelijk niet het belangrijkste dossier waarop campagne gevoerd wordt. En dat terwijl kunst en cultuur in deze provincie wel iets is om voor te vechten. Na roerige politieke provinciejaren en een dito coronaperiode komen de verkiezingen op een goed moment: het is een zinvol moment om opnieuw plaats te bepalen. In het onlangs door de provincie gepresenteerde beleidskader Levendig Brabant 2030 krijgt cultuur een prominente rol. Het biedt handvatten om het provinciaal cultuurbeleid verder vorm en invulling te geven, in de eerste plaats in een nieuw bestuursakkoord.

Geschreven door: Jenneke Harings

Terugkijken

Al in de provinciale nota’s Agenda van Brabant (2010) en Cultuuragenda van Brabant voor 2020 (2013) wordt de zorg voor kunst en cultuur als kerntaak van de provincie gezien. Dat leverde vanuit landelijk oogpunt de kwalificatie ‘inhoudelijk regisserende provincie op’. Je zou kunnen zeggen dat Brabant in het vorige decennium een voorbeeldprovincie was op het gebied van cultuurbeleid; een relatief buitenbeentje, dat wel, want toen er aan het begin van de jaren ’10 in bijna alle provincies bezuinigd werd, bleven die bezuinigingen in Brabant beperkt en werd er uiteindelijk zelfs meer in plaats van minder geïnvesteerd. In het provinciehuis is altijd het besef aanwezig geweest dat cultuur belangrijk is ter ondersteuning van bijvoorbeeld ruimtelijk en economisch beleid. De provincie was een betrouwbare partner in het bestel, en zorgde, onder meer via impulsgelden, talenthubs, inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke opgaven, investering in de top via samenwerking op het gebied van cultuureducatie, en afstemming binnen BrabantStad, voor een sterkere culturele sector. 

De provincie heeft zich steeds gerealiseerd dat er een stevig cultuurbeleid nodig is om inwoners, bezoekers en expats een kwalitatief hoogwaardige culturele infrastructuur te kunnen bieden, om een sociale provincie te zijn door de inzet op cultuureducatie en cultuurparticipatie, om jonge mensen aan zich te binden die mee verantwoordelijk zijn voor de innovatie die de provincie kenmerkt. De provincie was ervan overtuigd dat cultuur in belangrijke mate bijdraagt aan een boeiend leef- en vestigingsklimaat. En dat leidde uiteindelijk naar meer rijksgeld dat in de huidige cultuurplanperiode 2021-2024 in Brabant terechtkwam. Dat er meer Rijksgeld naar Brabant kwam was een bewijs dat het Brabantse culturele ecosysteem steviger was dan ooit. Dat er resultaten werden behaald. Dat is iets om blij van te worden, maar we zijn er nog niet.

Illustratie: Jill Heesbeen

Feiten en cijfers

Een paar feiten en cijfers. Het Brabantse cultuuraanbod wordt gewaardeerd met een 7,2. Dat rapportcijfer is de laatste jaren redelijk stabiel. Een ruime voldoende, zou je kunnen zeggen. Daar staat tegenover dat 12% van de Brabanders vindt dat er te weinig culturele voorzieningen in de provincie zijn. Dat lijkt weinig, maar als je je realiseert dat dat percentage onder jongeren flink hoger is, dan kun je concluderen dat er nog werk aan de winkel is (zie figuur 1). Zeker wanneer je je realiseert dat veel Brabanders die zeggen tevreden te zijn over het aanbod voor een deel hun cultuur toch buiten de provincie snuiven. Dat lijkt de provincie zich, als we naar het beleidskader Levendig Brabant kijken, ook te realiseren, gezien de ambities die uit het stuk spreken. Toch is er ook in te lezen dat ‘[v]oorop staat, dat de inwoners Brabant nu al levendig vinden. Uit de bevindingen blijkt dat ze Brabant karakteristiek, onderscheidend, levendig en aantrekkelijk vinden. Brabant vinden ze mooi en er is veel te doen.’

Misschien dat dat geldt voor sport, vrije tijd en erfgoed, waar Levendig Brabant ook over gaat; voor cultuur wijzen de recente resultaten uit de tweejaarlijkse monitor Waarde van Cultuur op een andere conclusie. Brabant staat op de ranglijst van alle provincies wat betreft de aanwezigheid van culturele voorzieningen al jaren gemiddeld rond plek zeven, waarbij het altijd goed is om op te merken dat alleen het aantal bioscoopdoeken recht doet aan de inwoneraantallen van de provincie. Daarop scoort Brabant het hoogst, plek 4 (zie figuur 2A & 2B).

Al geruime tijd wijst de monitor er ook op dat er in Brabant veel cultuur wordt gemaakt door weinig mensen: kleine contracten, veel zzp’ers – en dan kleinere contracten voor meer mensen dan in de rest van het land, dat is kwetsbaar. Dat is in de coronaperiode schrijnend duidelijk geworden, landelijk, maar in Brabant net een tikje erger. In Brabant is het aantal banen tijdens de coronapandemie sterker afgenomen (-19%) dan in de rest van het land (-13%). Dat geldt ook voor het aantal voltijdbanen (zie figuur 3). Er is, ook landelijk, veel aandacht voor het herstel, en voor de positie van makers en zzp’ers. Het zou niet verbazen als het herstel vanwege deze ernstiger cijfers in Brabant langer zal duren.

Levendig Brabant in woorden en daden

We zeiden het al eerder, op het provinciale cultuurbeleid viel in het achter ons liggende decennium niet zoveel aan te merken – al is het ook goed te zeggen dat Brabant niet overdreven in cultuur investeerde. De provincie deed met relatief weinig geld slimme dingen die, we zeiden het eerder, resultaten hebben opgeleverd. Toen een wat roerige politieke periode aanbrak, waarin cultuur ondergebracht werd bij vrije tijd, bleek dat er in wat opgebouwd was barsten ontstonden. Nog voor corona. Op dat moment ging de provincie voorbij aan de rol die kunst en cultuur speelden op andere beleidsterreinen. Dat er toen discussie ontstond over de terugtrekkende beweging van de provincie is gezien het voorgaande niet vreemd; twijfels over het belang van kunst en cultuur kon deze provincie niet gebruiken. Om met de woorden van Gunay Uslu, staatssecretaris cultuur, te spreken: ‘Die permanente reflectie op de rol van de overheid bij kunst en cultuur, een noemenswaardig en zinvol debat, vindt plaats terwijl er ook regelmatig twijfels zijn over het belang van kunst en cultuur. En daar doet de overheid zelf van tijd tot tijd aan mee. Het blijft vreemd dat wij elkaar in ons land hiervan steeds weer moeten overtuigen.’ De coronacrisis liet zien dat de barsten een eerste aanwijzing waren voor de kwetsbaarheid van het Brabantse culturele fundament. De culturele infrastructuur raakte aan het wankelen. 

De barsten zijn nog niet geheeld, maar dat de provincie met Levendig Brabant 2030 zegt dat kunst en cultuur nodig zijn om de provincie leefbaar te houden biedt hoop. In Levendig Brabant 2030 zit het goed met de toon van het debat. In de inleiding wordt het belang van kunst en cultuur beschreven. ‘Allerlei actuele maatschappelijke ontwikkelingen vragen om initiatief. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat, de energietransitie en de druk op ruimte en natuur. Of aan het belang van brede welvaart. Of aan het gevoel van een steeds groter wordende groep mensen in onze samenleving dat ze er niet bij horen, dat ze niet mee kunnen doen. Levendig Brabant 2030 wil met cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd bijdragen aan een levendig Brabant voor iedereen. We willen dat Brabant aantrekkelijk is voor inwoners, voor bezoekers en voor buitenlandse werknemers.’ C’est le ton qui fait la musique. Levendig Brabant 2030 bewijst dat we er inmiddels collectief van zijn overtuigd dat cultuur onderdeel is van brede welvaart. Dat gaat verder dan alleen van invloed op de leefbaarheid. Cultuur is onderdeel van de sociale basis van burgers. ‘De omgevingsvisie staat aan de basis van Levendig Brabant’, lezen we nog. Daaruit spreekt het integrale denken en het streven om cultuur in samenhang met andere sectoren te bekijken. En de impact die cultuur op die sectoren (denk met name aan het sociale en economische domein) kan maken. Je zou zeggen dat de auteurs van dit beleidskader goed hebben gekeken naar de rol van de provincie in de afgelopen jaren.

Met de woorden zit het dus goed. Op de daden is echter nog wel iets aan te merken. Want hoe mooi de woorden ook zijn, de financiële daden vinden bij die woorden geen aansluiting. Op sport, cultuur, vrije tijd en erfgoed wordt de komende jaren flink bezuinigd door de provincie (zie figuur 4, bron: Levendig Brabant 2030 - meerjarige begroting op hoofdlijnen). In totaal slinkt de financiële bijdrage aan deze vier sectoren de komende jaren van 52 miljoen naar 36,8 miljoen. Een bezuiniging van bijna 30%. Erfgoed, belangrijk en bepalend voor de Brabantse identiteit, krijgt de hardste klappen (37%). Op cultuur wordt 24% bezuinigd ten opzichte van 2022. Er is in 2025-2028, de komende cultuurplanperiode, jaarlijks 18,3 miljoen beschikbaar.

16881

Figuur 5 laat zien dat de provincie, gezien de voorspelde bevolkingsgroei in Brabant, in 2025 zo goed als terug bij af is. Cultuur speelt een grote rol in het realiseren van de vijf doelen die genoemd worden in de provinciale plannen (passend aanbod, inclusief aanbod, innovatie & vernieuwing, aanbod voor jeugd & talentontwikkeling, bijdragen aan maatschappelijke opgaven). De vraag is of de provincie haar rol kan blijven spelen als deze gepaard gaat met een fikse bezuiniging op kunst en cultuur.

Want hoe verhoudt zich deze voorgenomen bezuiniging tot de landelijke investeringen in kunst en cultuur? Met de huidige staatssecretaris en het debat over kunst en cultuur dat na de coronajaren is losgebarsten lijkt de tijd van bezuinigen op cultuur voorbij. (Het is altijd goed om op te merken dat de landelijke bijdrage aan de sector pas sinds 2019 weer een beetje in de buurt komt – alleen nog maar in absolute zin, als percentage van het BBP nog verre van – van de hoogte van het bedrag van voor 2013. We herinneren ons allemaal de hap die Halbe Zijlstra uit het cultuurbudget nam.) We zijn te terughoudend, zegt Uslu, en daarmee spreekt ze iedereen aan. ‘We geven de cultuur […] lang niet altijd de liefde die haar zo toekomt. In woord en daad, in speech en geld.’

De provincie als rader in een ingenieus stelsel

Dat het Brabantse cultuurbeleid zoals het in de achterliggende periode werd gevoerd als voorbeeld wordt gezien, blijkt ook uit het onderzoek van Berenschot dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft laten uitvoeren. In het rapport ‘Op weg naar herpositionering’ onderzoekt Berenschot de rol van de provincies binnen het culturele bestel. Berenschot komt tot de conclusie dat de provincie een taak heeft binnen het culturele bestel die wettelijk vastgelegd zou moeten worden. Want, ‘[h]et raderwerk hapert als de taakopvatting van provincies per beleidsperiode wijzigt.’ De provincie is belangrijk! ‘Het culturele bestel – met zijn vele onderlinge afhankelijkheden - is erbij gebaat als rijk, provincies en gemeenten samen dat bestel tegemoet treden “als één overheid”.

Dit geldt voor het landelijke bestel, maar geldt ook voor provinciale en regionale constellaties – denk bij dat laatste aan de stedelijke cultuurregio’s.’ De rol die de provincie kan innemen, kan volgens Berenschot minimaal en maximaal worden ingevuld: minimaal een provinciale basisinfrastructuur en aanjager van innovatie en talentontwikkeling, maximaal een waaier van negen verschillende rollen (zie figuur 6, bron: Berenschot 2022 - waaier van provinciale rollen op het terrein van de kunsten). Laat Brabant nu ál die rollen in meer of mindere mate hebben vervuld en zich als betrouwbare partner in het cultuurbestel hebben opgesteld.

16880

Daarnaast, en daar is het werken binnen BrabantStad-verband van de afgelopen jaren zeker een voorbeeld van, hebben gemeenten, provincie en het Rijk stappen gezet om de overheidslagen met bijbehoren cultuurbeleid (beter) op elkaar af te stemmen. Om te werken als één overheid. Dat komt de werking van het bestel ten goede. De drie rollen die Levendig Brabant voor de provincie formuleert, ‘Richting geven’, ‘Beweging stimuleren’ en ‘Ontwikkelingen mogelijk maken’ zorgen ervoor dat de provincie haar regisserende rol behoudt en laten zien dat de provincie daar belang aan hecht. Ze zijn nodig om cultuur levendig te houden en waar mogelijk nog meer te laten leven. Nodig om niet af te glijden.

Slot

Een prachtig, krachtig cultureel Brabant, het kán! En de provincie heeft de jaren tot de crises hard aan de weg getimmerd. Voorbeelden van, zoals Uslu in haar Huizingalezing zei, ‘dat cultuur in de Nederlandse politiek geen chefsache is, en dat de omgang van politiek met cultuur tamelijk liefdeloos is’ kennen we ook in Brabant genoeg, maar cultuur was hard op weg chefsache te worden. Als we in de provincie op alle plekken willen blijven genieten van kunst en cultuur om erachter te komen wie we eigenlijk zijn; als we onze makers willen behouden in de provincie, omdat ze ons helpen onze toekomst te verbeelden; als we de kunst willen in blijven zetten om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven; als we ervoor willen zorgen dat iedereen in Brabant dezelfde sociale basis heeft, waarin cultuureducatie, cultuurparticipatie en amateurkunst een grote rol spelen, dan moeten we blijven investeren in kunst en cultuur en dan is de rol van de provincie cruciaal. We moeten vooruit, we hebben met elkaar nog wel het een en ander op te lossen. Ik hoop dat de provinciale verkiezingen een gedeputeerde opleveren voor wie cultuur chefsache is. Een gedeputeerde die heeft kunnen bijdragen aan een coalitieakkoord waarin hij, zij, hen de voorgenomen bezuinigingen heeft kunnen terugdraaien en de rol van kunst en cultuur voor Brabant onomstoten predikt. En laat ik dan nog één keer Uslu citeren: ‘Als we vooruit willen als mens, en als samenleving, dan is cultuur onmisbaar.’ Dat geldt ook voor Brabant.

noten

[1] Waarde van Cultuur 2022, Kunstloc Brabant, Het PON-Telos, e.a., p.61 

[2] Idem 

[3] Levendig Brabant 2030. Integraal beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd, provincie Noord-Brabant, 2022, p.5 

[4] Waarde van Cultuur 2022, p.113 e.v. 

[5] Gunay Uslu, ‘Cultuur geeft leven aan onze levens. Hoe Nederland cultuur waardeert. Van cultureel nationalisme tot corona en daarna (1872-2022 en verder)’, Huizingalezing 2022, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2022/12/09/huizingalezing-2022-door-staatssecretaris-gunay-uslu  

[6] Levendig Brabant 2030. Integraal beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd, provincie Noord-Brabant, 2022, p.4 

[7] Berenschot, Op weg naar herpositionering. Visie van Berenschot op de rol van de provincies in het culturele bestel, Berenschot, 2022, p.4 

[8] Idem 

[9] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/10/bewindspersonen-neem-ik-mee-naar-het-theater-want-cultuur-is-chefsache-2-a4153822#/krant/2023/01/11/%23202

 [10] Gunay Uslu, ‘Cultuur geeft leven aan onze levens. Hoe Nederland cultuur waardeert. Van cultureel nationalisme tot corona en daarna (1872-2022 en verder)’, Huizingalezing 2022, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2022/12/09/huizingalezing-2022-door-staatssecretaris-gunay-uslu 

Cultuurdebat: De toekomst van Brabant

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus. Op die dag kiezen we onze nieuwe statenleden, de volksvertegenwoordigers in de provincie. Kunstloc Brabant, de Kunst van Brabant en DOKc vinden het belangrijk dat bestuurders en statenleden in gesprek blijven met het culturele veld. En dat alle makers, instellingen en mogelijkmakers in de Brabantse culturele sector hun verhaal, hun vragen, hun zorgen en hun suggesties kwijt kunnen aan de provinciale politici. Daarom organiseren we, net als vier jaar geleden, een provinciaal cultuurdebat. Of beter, een gesprek tussen de sector en politici. Sluit aan en praat 15 februari mee.

Meld je aan: De toekomst van Brabant

Jenneke Harings

zelfstandig ondernemer kunst, cultuur & cultuurbeleid| &jnnk | voorzitter commissie letteren Raad voor Cultuur | commissielid GROEI gemeente Nijmegen

cultuurbeleid

Podcast KunstKracht #5 | De basis op orde

Een gesprek tussen Kasper van de Langenberg, statenlid van D66, en Paulien Mandos, coördinator van talentontwikkelingstraject Next.

26 februari 2024
Podcast KunstKracht #5 | De basis op orde

Podcast KunstKracht #4 | Maken in Brabant

Een gesprek tussen Roel Gremmen, fractievoorzitter VVD, en Anneroos Goosen, oprichter van Het Concreet.

14 februari 2024
Podcast KunstKracht #4 | Maken in Brabant

Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Een gesprek tussen Kees de Heer, statenlid van CDA in Noord-Brabant en cultuurcoach Leonie Oomen.

8 februari 2024
Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Klaar voor de volgende stap

Onze reactie op het advies van de Raad van Cultuur voor een nieuw cultuurbestel. Laat de testfase maar beginnen!

1 februari 2024
Klaar voor de volgende stap

Stemming: Het museum heeft een definitie gekregen, maar is deze ook haalbaar?

Over een nieuwe museumdefinitie in tijden van bezuinigingen en een veranderend politiek klimaat.

1 februari 2024
Stemming: Het museum heeft een definitie gekregen, maar is deze ook haalbaar?

Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Een gesprek tussen Saskia van Hulten, statenlid van PvdA in Noord-Brabant en kunstenaar Chilton Galimo.

27 december 2023
Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Blog | Waar wachten we nog op?

Adviseur Atty Bax blogt over de preventieve waarde van kunst voor onze gezondheid.

21 december 2023
Blog | Waar wachten we nog op?

Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Voor CmK4 komt vanuit het Rijk jaarlijks 2 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant.

19 december 2023
Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Podcast KunstKracht #1 | Kunst heeft de toekomst

Een gesprek tussen Jos van der Horst, gedeputeerde Energie en Cultuur in Noord-Brabant en kunstenaar Sjaak Langenberg.

11 december 2023
Podcast KunstKracht #1 | Kunst heeft de toekomst

Nieuwe podcast KunstKracht brengt politiek en culturele sector samen

Een gloednieuwe vijfdelige podcastserie waarin de culturele sector en politiek elkaar ontmoeten.

11 december 2023
Nieuwe podcast KunstKracht brengt politiek en culturele sector samen

Effecten meerjarenregeling professionele kunsten Provincie Noord-Brabant op ambitie bestuursakkoord 2023-2027

Advies bij concept-meerjarenregeling professionele kunsten 2025-2028.

16 november 2023
Effecten meerjarenregeling professionele kunsten Provincie Noord-Brabant op ambitie bestuursakkoord 2023-2027

Verminder je ecologische voetafdruk

Wil je jouw culturele organisatie verduurzamen? Met deze infographic kun je direct zien waar je kunt beginnen.

10 oktober 2023
Verminder je ecologische voetafdruk

Digitale Transformatie in de culturele sector

Nieuwe technologische ontwikkelingen geven makers en instellingen steeds meer tools. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

1 oktober 2023
Digitale Transformatie in de culturele sector

Stemming: Oog voor de regio

Over de rol van de provincie en de gemeenten in het cultuurbestel

14 september 2023
Stemming: Oog voor de regio

Reactie op het bestuursakkoord

Met het nieuwe bestuursakkoord “Samen maken we Brabant” richt de coalitie van de provincie de blik op de toekomst. De opgaven zijn niet gering.

5 september 2023
Reactie op het bestuursakkoord

KunstKracht magazine

Een magazine met opvallende en inspirerende verhalen over kunst & cultuur in Brabant.

1 september 2023
KunstKracht magazine

Grote financiële impuls voor regionale filmtalenthubs vanuit OCW

De filmhubs binnen Screen Talent NL ontvangen extra steun voor doorontwikkeling en verduurzaming.

27 juni 2023
Grote financiële impuls voor regionale filmtalenthubs vanuit OCW

Brief aan de formateur van Noord-Brabant

Directeur-bestuurder Henri Swinkels schreef een brief aan de formateur van de provincie met belangrijke ontwikkelingen in de Brabantse cultuursector.

6 juni 2023
Brief aan de formateur van Noord-Brabant

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Brief aan nieuwe Brabantse Statenleden

Deze brief is het resultaat van gesprekstafels met vertegenwoordigers uit de culturele sector en de uitkomsten van het verkiezingsdebat op 15 februari 2023.

5 april 2023
Brief aan nieuwe Brabantse Statenleden

Consequenties van uitgangspunten provinciale meerjarenregelingen voor levendig Brabant

In reactie op de Statenmededeling met uitgangspunten voor de meerjarige subsidies voor culturele instellingen in 2025-2028.

3 april 2023
Consequenties van uitgangspunten provinciale meerjarenregelingen voor levendig Brabant

Manifest | Cultuur is een kerntaak voor de provincie

Vertegenwoordigers uit de culturele sector spreken zich uit over het provinciaal cultuurbeleid.

8 februari 2023
Manifest | Cultuur is een kerntaak voor de provincie

Cultuur in verkiezingsprogramma's Provinciale Staten 2023

Op 15 maart 2023 mogen we naar de stembus voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De meeste partijen die in Noord-Brabant meedoen hebben hun verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Wat hebben zij voor ogen met kunst en cultuur?

6 februari 2023
Cultuur in verkiezingsprogramma's Provinciale Staten 2023

Opinie: Een prachtig, krachtig cultureel Brabant. Het kán!

Over de rol van de provincie in het afgelopen decennium en een blik op de toekomst.

25 januari 2023
Opinie: Een prachtig, krachtig cultureel Brabant. Het kán!

"Cijfers alléén vertellen nooit het hele verhaal"

Een interview met Jeroen van der Zweth, hoofd afdeling Cultuur gemeente 's-Hertogenbosch, over de monitor de Waarde van cultuur.

30 november 2022
"Cijfers alléén vertellen nooit het hele verhaal"

Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Aanvullend advies waarin we reflecteren op de betekenis, aansluiting en impact van het beleidskader op de culturele sector.

28 november 2022
Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Blog | Hoop en vertrouwen voor de toekomst

Onze adviseur Eric Japenga reflecteert op het Paradisodebat en Kunsten2030, en roept op om elkaar scherp te houden.

31 augustus 2022
Blog | Hoop en vertrouwen voor de toekomst

Cultuur in Brabantse coalitieakkoorden

Vrijwel alle Brabantse gemeenten hebben een coalitie-akkoord gepresenteerd. Wat is daar in terecht gekomen over cultuur? Wij namen de bestuursakkoorden van de 12 grotere gemeentes (B5 + M7) door. 

1 juli 2022
Cultuur in Brabantse coalitieakkoorden

Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

De nieuwe editie van de monitor Waarde van cultuur laat zien dat de culturele arbeidsmarkt in Brabant zeer kwetsbaar is.

21 juni 2022
Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

Waarde van cultuur 2022

Wat is de staat van de culturele sector in Brabant na 2 coronajaren? Deze monitor biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten, en handvatten voor beleidsontwikkeling en planvorming.

21 juni 2022
Waarde van cultuur 2022

Overwegingen bij het Beleidskader Levendig Brabant 2030

In deze notitie reiken we een aantal aanvullende overwegingen aan op reeds geformuleerde uitgangspunten en zoekrichtingen voor een nieuw meerjarig beleidskader van provincie Noord-Brabant.

16 juni 2022
Overwegingen bij het Beleidskader Levendig Brabant 2030

Advies Ambitie Creatieve Topregio

Wat zijn mogelijke provinciale beleidskeuzes om Brabant door te ontwikkelen als creatieve topregio?

10 juni 2022
Advies Ambitie Creatieve Topregio

Herstel, vernieuwing en groei

Staatssecretaris Gunay Uslu schetst hoe het kabinet de culturele sector voorziet van een extra impuls. Wat betekent dit voor Brabant?

24 mei 2022
Herstel, vernieuwing en groei

Stemming: Stem voor jouw lokale culturele leven

In maart kunnen we weer stemmen voor de gemeenteraad. Wat kan de cultuursector betekenen voor een gemeente?

24 februari 2022
Stemming: Stem voor jouw lokale culturele leven

Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Directeur Henri Swinkels over de weerbaarheid van makers, kunstenaars en de gehele culturele sector. Ook benadrukt hij het belang van perspectief.

21 december 2021
Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Cultuur in het regeerakkoord

Een vorm van erkenning zou je kunnen zeggen. Het nieuwe regeerakkoord noemt cultuur van wezenlijk belang voor onze samenleving.

17 december 2021
Cultuur in het regeerakkoord

Praat mee over nieuw beleid provincie

Via levendigbrabant2030.nl nodigt de provincie de inwoners van Brabant uit om mee te denken over o.a. cultuurbeleid.

22 november 2021
Praat mee over nieuw beleid provincie

Gedeputeerde Cultuur stelt zich voor: 'Het is belangrijk een nieuwe start te maken'

Sinds juli heeft Brabant een nieuwe gedeputeerde van Cultuur: de Helmonder Stijn Smeulders. Een interview over zijn drive, beleid én zelf meepraten.

18 november 2021
Gedeputeerde Cultuur stelt zich voor:  'Het is belangrijk een nieuwe start te maken'

Tips en vaardigheden voor een effectieve lobby

Hoe zorgen we er voor dat cultuur geen bijzaak is voor politici? Ervaren lobbyisten en raadsleden delen hun inzichten.

5 oktober 2021
Tips en vaardigheden voor een effectieve lobby

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Op Verkenning

We vragen verkenners om voor ons op pad te gaan. Om vanuit hun eigen ervaring te zoeken naar wat wij niet weten, over het hoofd zien en kunnen verbeteren.

12 juli 2021
Op Verkenning

Provinciale politiek en culturele sector met elkaar in gesprek

Kunstloc Brabant organiseert bijeenkomsten en initieert publicaties die het gesprek tussen politiek en cultuur sector faciliteren.

12 juli 2021
Provinciale politiek en culturele sector met elkaar in gesprek

Cultuur is wel/niet essentieel

We kunnen best een dagje zonder cultuur, dus cultuur is niet essentieel, zo redeneerde minister Hugo de Jonge. Maar zo simpel is het niet.

21 juni 2021
Cultuur is wel/niet essentieel

BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Er zijn convenanten gesloten tussen het ministerie van OCW en de veertien stedelijke cultuurregio’s over de gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021–2024.

23 april 2021
BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Een pas de deux voor politiek en cultuur

Is het cultuurbestel gebaat bij depolitisering? Moeten politiek en cultuur juist meer samenwerken? In Boekman 126 opent Henri Swinkels de dans.

7 april 2021
Een pas de deux voor politiek en cultuur

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Chris van Koppen (oud-directeur Kunstloc) en opvolger Henri Swinkels: 'Volle bak voor cultuur'

Henri Swinkels (directeur Kunstloc) en Chris van Koppen (oud-directeur Kunstloc) in gesprek over de waarde van kunst in Brabant en de toekomst ervan.

23 februari 2021
Chris van Koppen (oud-directeur Kunstloc) en opvolger Henri Swinkels: 'Volle bak voor cultuur'

Cultuurdebat: creëer een breder draagvlak voor cultuur

Wat valt er eigenlijk te kiezen als het om kunst en cultuur gaat? In het Landelijke Cultuurdebat op 8 februari gingen politici daarover in gesprek.

11 februari 2021
Cultuurdebat: creëer een breder draagvlak voor cultuur

Het Landelijke Cultuurdebat

Bekijk hier de registratie van Het Landelijke Cultuurdebat.

8 februari 2021
Het Landelijke Cultuurdebat

Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de subsidie van Kunstloc Brabant gefaseerd af te bouwen.

22 januari 2021
Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het verdriet van Brabant

Onze vertrekkende directeur-bestuurder Chris van Koppen deelt zijn bevindingen over het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.

22 januari 2021
Het verdriet van Brabant

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Essay | De gave van de verbeelding

Chris van Koppen betoogt dat we het verhaal over de waarde van cultuur moeten vertellen langs een economische, een creatieve en een mythische lijn.

5 januari 2021
Essay | De gave van de verbeelding

BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Bekijk het magazine over de resultaten van twee jaar samen bouwen aan een sterk kunst- en cultuurklimaat.

11 december 2020
BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Met veel genoegen maakt Kunstloc Brabant bekend dat Henri Swinkels per 1 januari in dienst treedt als directeur-bestuurder van Kunstloc.

1 december 2020
Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Zonder bezoekers geen herstel

Blijvend investeren in de Brabantse cultuur- en vrijetijdssector is essentieel. Een gezamenlijke oproep aan overheden en bedrijfsleven.

30 oktober 2020
Zonder bezoekers geen herstel

Stemming: een kunstenaarsbeleid in het hart van het kunstbeleid

Ton van der Linden, documentalist Kunstloc Brabant, gaat in zijn maandelijkse column in op de verdeling van subsidies. Hoe pakt dit voor makers uit?

28 oktober 2020
Stemming: een kunstenaarsbeleid in het hart van het kunstbeleid

Aftrap Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Op 29 oktober trappen we af met een bijeenkomst waarbij de thema’s bouwen, gelijke kansen, leren en innoveren centraal staan.

8 oktober 2020
Aftrap Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Een breed maatschappelijk gesprek waarin we samen de toekomst en de urgentie die we daar bij voelen onder de loep nemen. Met partners uit overheid, bedrijfsleven, zorg & welzijn, onderwijs, kunst & cultuur en creatieve sector.

5 oktober 2020
Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Kunstloc Brabant zoekt nieuwe directeur-bestuurder

Chris van Koppen gaat in maart 2021 met pensioen, na bijna 11 jaar als directeur-bestuurder van bkkc en Kunstloc Brabant.

1 september 2020
Kunstloc Brabant zoekt nieuwe directeur-bestuurder

Brabander wil rijk en gevarieerd cultureel aanbod

Waar staan we in Brabant na de adviezen voor de BIS en BrabantStad subsidies? Onze directeur Chris van Koppen kijkt door zijn ooghaartjes.

23 juni 2020
Brabander wil rijk en gevarieerd cultureel aanbod

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven.

9 juni 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Reacties op coalitieakkoord Brabant

Het bestuursakkoord van VVD, CDA, Lokaal Brabant en FvD laat een koerswijziging zien voor kunst en cultuur. We verzamelden de reacties.

8 juni 2020
Reacties op coalitieakkoord Brabant

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Wij hebben het nieuwe bestuursakkoord van de provincie aandachtig gelezen. Ons vallen een aantal zaken op. Een korte samenvatting.

14 mei 2020
Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Culturele instellingen in Noord-Brabant lijden 15 miljoen euro schade, tot nu toe. Emmanuel Naaijkens bevroeg onze adviseur Teun van Irsel over zijn bevindingen.

6 mei 2020
Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020
De herontdekking van creativiteit

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

BrabantStad reageerde op de aanvragen uit onze regio voor de landelijke basisinfrastructuur 2021 - 2024.

23 maart 2020
BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

Culturele Smaak van Brabanders

Hoe ziet het cultuurgedrag van Brabanders er tegenwoordig uit? Met een segmentatie van publieksgroepen, vertegenwoordigd door persona’s, krijgen we grip op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

20 maart 2020
Culturele Smaak van Brabanders

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020
Corona Impactloket

Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Maatregelingen voor ondernemend Nederland verzacht ook pijn in de culturele sector.

18 maart 2020
Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Corona steunregelingen

Overzicht van regelingen voor culturele organisaties, ondernemers en zelfstandigen bij overheden en fondsen.

17 maart 2020
Corona steunregelingen

Coronacrisis raakt culturele sector hard

Musea en theaters sluiten hun deuren en culturele evenementen worden en masse afgezegd. Hoe kunnen we het culturele veld steunen in deze tijd?

13 maart 2020
Coronacrisis raakt culturele sector hard

Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Beleidsmedewerkers, huidige penvoerders en uitvoerende intermediairs cultuureducatie spraken samen over penvoering, inhoud en verbreding van de CmK-regeling.

15 januari 2020
Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Waarde van cultuur

Met het onderzoek de Waarde van cultuur voorzien we iedere twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector.

2 december 2019
Waarde van cultuur

Meerjarensubsidies gepresenteerd

Door de samenwerking in Regioprofiel-verband zijn er nu vijf op elkaar afgestemde regelingen: van de Provincie, Breda, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg.

27 november 2019
Meerjarensubsidies gepresenteerd

Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Creativiteit en sociale beweegredenen zijn voor jongeren van groot belang bij ondernemen in urban culture. Dat blijkt uit onderzoek naar trends in de Brabantse urban scene.

25 november 2019
Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Gemeenten: zo verwerk je cultuur in de collegeakkoorden

Hoe veranker je cultuur goed in je nieuw te formuleren collegeakkoord?

25 november 2019
Gemeenten: zo verwerk je cultuur in de collegeakkoorden

Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

De eerste bijeenkomst tussen BrabantStad en de M7 in het kader van het regioprofiel was volgens alle aanwezigen succesvol.

29 oktober 2019
Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Makers, gemeenten en provincie slaan de handen ineen om de topregio die we op cultureel gebied zijn, te verstevigen en uit te breiden.

14 oktober 2019
Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Raad van Twaalf

In de Raad van twaalf bundelen 14 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten.

10 oktober 2019
Raad van Twaalf

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019
Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

BrabantStad is blij met de voorgestelde vernieuwing en verbreding van het cultuurbeleid van het ministerie, de aandacht voor design, waaronder het Futurelab design en technologie, en investeringen in cultuur.

3 juli 2019
Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

“Het lijkt me onmogelijk om nu iets heel anders te gaan doen.”

Na vier jaar besturen loopt de ambtstermijn van gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) af. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen ambtsperiode? Ziet hij kansen voor de kunst- en cultuursector, en waar is hij het meest trots op?

25 juni 2019
“Het lijkt me onmogelijk om nu iets heel anders te gaan doen.”

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.

11 juni 2019
Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Brief aan minister Van Engelshoven

De Raad van Twaalf reageerde in een brief aan minister van Engelshoven op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020.

29 mei 2019
Brief aan minister Van Engelshoven

Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Gemeentes in geldnood grijpen makkelijk naar de subsidiekraan voor kunstencentra. Eefje Sperber, dochter van de eerste directeur van de Goirlse muziekschool, waarschuwt dat daardoor de toegankelijkheid van cultuureducatie in het gedrang komt.

21 mei 2019
Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies.

7 mei 2019
Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Kunstloc Brabant heeft in een brief aan de Informateur en Statenleden van de Provincie Noord-Brabant opgeroepen om de beweging die de afgelopen jaren is ingezet in het cultuurbeleid van de provincie de komende vier jaar te blijven faciliteren en hierin haar rol en verantwoordelijkheid te pakken.

8 april 2019
Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Kunst en cultuur zijn geen hobby maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor de samenleving, stelt Chris van Koppen in een opiniestuk op Cultureel Kapitaal.

15 maart 2019
Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Cultuurdebat: Veel goede intenties, maar de realiteit blijkt weerbarstig

Hoe denken de politieke partijen die in Noord-Brabant deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart over kunst en cultuur? Die vraag stond centraal tijdens het Brabantse Cultuurdebat op dinsdag 12 maart in de LocHal, Tilburg.

14 maart 2019
Cultuurdebat: Veel goede intenties, maar de realiteit blijkt weerbarstig

Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

De fusie van Kunstbalie en bkkc maakt het mogelijk de dienstverlening aan de culturele sector en overheden efficiënter, vollediger en flexibeler te maken. Chris van koppen blogt over zijn visie op vernieuwing en continuïteit.

22 december 2018
Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Brabant is een regio van makers, een innovatieve culturele regio. De provincie staat in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil deze positie verstevigen met een hogere kwaliteit van leven.

10 oktober 2018
Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende overheden uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Blog | Waarde van cultuur

Op 18 juni presenteerden we het eerste rapport van de Waarde van Cultuur en daar zijn we trots op. Lees in Jennekes blog over het spannende traject voor publicatie en presentatie en over hoe we verder gaan.

4 juli 2018
Blog | Waarde van cultuur

Eerste rapport Waarde van Cultuur gepresenteerd

Het PON, Telos, de Boekmanstichting, Pyrrhula Research Consultants en Kunstloc Brabant presenteerden de eerste uitkomsten van de tweejaarlijkse monitor Waarde van Cultuur. “Dit rapport bevat veel data, maar uiteindelijk draait het erom: wat doen we hier nu mee? Hoe pakken we hier op door?”

19 juni 2018
Eerste rapport Waarde van Cultuur gepresenteerd

Debat over de visiebrief van minister van Engelshoven

Op 12 maart jl. presenteerde minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’. Het kabinet schetst in deze brief de agenda voor het cultuurbeleid voor de komende jaren. Woensdag 30 mei a.s. debatteert de Tweede Kamer over de visiebrief van minister van Engelshoven. De landelijke culturele instellingen deelden massaal hun visie op de visiebrief. Ton zet de reacties voor je op een rij.

29 mei 2018
Debat over de visiebrief van minister van Engelshoven

Waarde van Cultuur 2018

80% van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk, maar slechts 34 % vindt dat er voldoende cultureel aanbod is in de provincie.

19 mei 2018
Waarde van Cultuur 2018

‘2018 draait om trots zijn op ‘ons’ talent’

Een interview met gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) over cultuur in 2018 en de start van de campagne ‘Brabant Cultuur’.

17 januari 2018
‘2018 draait om trots zijn op ‘ons’ talent’

Gemeentelijk cultuurgeld: traditionele instellingen blijven grootverbruikers

In de zeven gemeenten die we voor dit artikel onder de loep namen, gaat een kleine 75% van de gemeentelijke cultuurgelden naar zogenaamde 'stenen cultuurinstellingen', subsidies voor erfgoed niet meegerekend.

18 april 2017
Gemeentelijk cultuurgeld: traditionele instellingen blijven grootverbruikers

8 X een diepe subsidiezucht

Het is een vierjaarlijks ritueel: de landelijke cultuursubsidies worden verdeeld en Noord-Brabant voelt zich tekortgedaan.

27 september 2016
8 X een diepe subsidiezucht

De kunstwereld over vijftien jaar

Hierbij de toespraak die Jos Wilbrink uitsprak tijdens zijn afscheid bij bkkc.

7 juni 2016
De kunstwereld over vijftien jaar

Cultuur Eindhoven is een teken van lef, vertrouwen en respect voor de sector

Tanja Mlaker is per 1 februari de directeur van Stichting Cultuur Eindhoven.

1 maart 2016
Cultuur Eindhoven is een teken van lef, vertrouwen en respect voor de sector