Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Samen met docenten, cultuurprofessionals, intermediair en consulenten willen we komen tot een nieuw curriculum voor cultuureducatie. Maar hebben we het dan wel allemaal over hetzelfde? Om voor te sorteren op de curriculumvernieuwing willen we tot een gezamenlijke taal komen. Daarom geven we hier inzicht in de relatie tussen het landelijke curriculum en de twee Brabantse instrumenten: De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast. Je kunt dit gebruiken om je eigen activiteiten te ijken ten opzichte van de taal die de school hanteert.

In 2014 werd het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw landelijk onderwijscurriculum. Door corona, maar vooral ook door het uitblijven van een nieuw kabinet is het proces van curriculumherziening vertraagd. De start van de herziening leergebied Kunst en cultuur staat pas in 2027 gepland. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit vraagt echter om een directe koppeling met de ontwikkelingen van curriculum.nu. Belangrijk dus, om tot die tijd niet stil te zitten. 

Dit artikel is bedoeld voor diegene die vanuit de school (bijv. leraar, cultuurcoördinator en kunstvakdocent) en voor de school (bijv. cultuurprofessional of educatiemedewerker gezelschappen) werken met het curriculum van cultuureducatie. We nodigen je uit om met onderstaande aan het werk te gaan. Met als groot voordeel dat je bij een start in 2027 de nodige kennis en ervaring hebt om een kwalitatief goed en snel proces te kunnen doorlopen richting nieuwe kerndoelen.

Bart en Yasmine

Bart is 53 jaar en al meer dan 30 jaar muziekdocent. Met zijn auto vol instrumenten reist hij door heel Brabant. Op iedere school waar Bart komt, probeert hij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag en ambitie van de school. Het valt Bart op dat cultuureducatie in iedere gemeente anders is ingericht, en dat de taal die gebruikt wordt anders is. Kan dit niet eenvoudiger zodat Bart beter zijn aanbod af kan stemmen op de vraag van de school?

Yasmine is 36 jaar en geeft al jaren les op een basisschool. Cultuureducatie bestaat voor haar voornamelijk als schoolvoorstelling en muziek, al dan niet met een vakdocent. Daarnaast werken ze op haar school met leerlijnen voor cultuureducatie. Als Yasmine in gesprek is met het theater, valt het haar op dat de educatief medewerker spreekt over culturele competenties. Bij haar op school werken ze aan de culturele vermogens van de leerlingen. Bedoelt de educatief medewerker met culturele competenties ook de vermogens, of niet?

In bovenstaande praktijkvoorbeelden is te zien dat niet iedere school en cultuurprofessional dezelfde aanpak hebben voor cultuureducatie. Iedere school en professional is uniek in haar visie, aanpak en programma en de daarbij behorende taal en bewoording.

De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast

Binnen Brabant zijn er twee sterke instrumenten ontwikkeld voor curriculumvernieuwing binnen Cultuureducatie: De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast. De Cultuur Loper richt zich vooral op het ontwikkelen van visie, eigenaarschap bij de scholen en de implementatie van cultuuronderwijs in het onderwijscurriculum. De Culturele Ladekast schenkt juist aandacht aan doorlopende leerlijnen, die de school kan inzetten om zelf vorm te geven aan cultuuronderwijs.  

De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast maken verschillende keuzes als het gaat om wat er gerealiseerd kan worden met cultuureducatie. 

Leerlijnen De Culturele Ladekast 
Je kunt per ontwikkelingsfase van een leerling, die vaak gekoppeld is aan leeftijd, aangeven wat een leerling moet leren of beheersen. Dat zijn de zogenaamde leerdoelen. Deze leerdoelen kunnen binnen een van de culturele vermogens en binnen de verschillende disciplines worden beschreven.  
De Culturele Ladekast geeft inzicht in wat je bij leerlingen kunt ontwikkelen, en hoe dat voortbouwt op de leerdoelen en vermogens in andere fases. Het geeft leerkrachten/docenten en cultuurprofessionals een taal om concreet te maken wat ze doen. 

Indicatoren De Cultuur Loper
Binnen De Cultuur Loper wordt ingezet op het gedrag dat je bij leerlingen wilt herkennen en ontwikkelen. Er wordt dan ook gefocust op gedragsindicatoren die betrekking hebben op de houding van de leerling. Begeleiders dienen die gedragsindicatoren te kennen en herkennen, zodat ze die kunnen stimuleren, waardoor het creatief vermogen van leerlingen zich optimaal kan ontwikkelen. Hierdoor zijn zowel leerling als begeleider in staat te benoemen wat de leerling in zichzelf ontwikkelt en hoe de leerling daar betekenis aan geeft. 

Door het verschil in focus op het wat en het hoe zijn De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast complementair aan elkaar. Door ze meer te verbinden en ze nadrukkelijker een eigen rol te geven in het proces van de school, kunnen deelnemende scholen de twee aanvullende instrumenten gebruiken die flexibel in zijn te zetten al naar gelang de behoefte van de school. De afgelopen jaren was het locatie-afhankelijk van welk instrument scholen gebruik kunnen maken. Om optimaal aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van scholen, kunnen scholen binnen CmK3 gebruik maken van beide instrumenten. 

Tips en adviezen

 • Tip voor de school: Gebruik EVI om te bekijken welk instrument het beste past in de actuele fase van de schoolontwikkeling. Is er behoefte aan ontwikkeling op het gebied van visie of deskundigheid? Kies dan voor De Cultuur Loper. Is er behoefte aan ontwikkeling in programma of samenwerking? Kies dan De Culturele Ladekast. 

In lijn met het nieuwe landelijke curriculum

Als je als school je curriculum verder gaat verstevigen en vernieuwen, is het goed om zicht te krijgen op het landelijke curriculum en hoe je hierop aan kunt sluiten. 

Wat is het nieuwe landelijke curriculum? 

Na advies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie heeft SLO de opdracht gekregen om samen met het onderwijsveld concrete kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs te ontwikkelen. Onder andere de voorstellen van Curriculum.nu zijn hiervoor een belangrijke basis. De eindtermen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs worden op een andere manier geactualiseerd. Ook hier krijgt SLO de opdracht om samen met het onderwijsveld de eindtermen te ontwikkelen. Lees er meer over via de onderstaande artikelen van LKCA en de Rijksoverheid.

Hoe kun je als school je curriculum verder verstevigen en vernieuwen? 
Als je als school kiest voor het vernieuwen van de inhoud van het curriculum, is het goed om te weten welke ontwikkeling waar plaatsvindt en hoe deze ontwikkelingen beïnvloed worden door landelijke ontwikkelingen. 

 • Op landelijk niveau: Herijking van kerndoelen
  In oktober 2019 hebben leraren en schoolleiders voorstellen opgeleverd voor de herziening van het curriculum in het programma Curriculum.nu. Deze voorstellen bestaan uit een visie, grote opdrachten en de uitwerking naar bouwstenen voor negen leergebieden. Een wetenschappelijke curriculumcommissie zal zich eerst buigen over deze voorstellen. Op basis daarvan wordt de werkopdracht bepaald voor de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen.  

 • Op regionaal niveau: Curriculumontwikkeling
  Voor cultuureducatie zijn er in de afgelopen jaren vele programma’s (en leerlijnen) ontwikkeld om de inhoud van het domein in lijn te brengen. De Brabantse instrumenten De Cultuur Loper als De Culturele Ladekast zijn – in lijn met het nieuwe curriculum – gericht op visievorming en leerlijnen in plaats van losse activiteiten of disciplines. De programma’s kunnen daarbij, in combinatie, scholen helpen een visie te formuleren en deze tot uitvoering te brengen. 

 • Op schoolniveau: Onderwijsontwikkeling
  Binnen iedere school zijn er specifieke ontwikkelingen gaande. Van de inrichting van het onderwijs (bijv. Agora onderwijs) tot keuzes in didactische uitgangspunten (bijv. procesgerichte didactiek). Als school kies je voor een passende werkvorm om de ontwikkelingen van leerlingen te volgen en beoordelen. 

Tips en adviezen

 • Tip voor de school en voor de cultuurprofessional: Bekijk eens de bouwstenen van Curriculum.nu voor het deelgebied Kunst & Cultuur.  

 • Tip voor de school en voor de cultuurprofessional: Gebruik de kaartenset primair onderwijs of de kaartenset voortgezet onderwijs van Curriculum.nu, om je huidige onderwijs te verrijken, te analyseren en/of te ontwikkelen. In de kaartenset worden drie spelvarianten genoemd. 

 • Tip voor de school: Denk ook na over hoe je de ontwikkeling van leerlingen wilt beoordelen/volgen? Je kunt hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van een leerlingvolgsysteem, zoals Het Cultureel Zelfportret

 • Tip voor de cultuurprofessional: Verdiep je alvast in de visie en missie van de school (op de website) en bekijk welke haakjes er zijn voor aansluiting van jouw culturele activiteit.  

Op weg naar een gezamenlijke taal

Een belangrijke ontwikkeling binnen Brabant is het verbinden en het nadrukkelijker een eigen rol geven van De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast. Daarnaast wordt er gewerkt aan het laten ontstaan van een gezamenlijke taal voor het ontwikkelen van een curriculum voor cultuureducatie. Het missen van een gezamenlijke taal zorgt er nu voor dat de samenwerking tussen scholen, aanbieders, opleiders en intermediairs soms moeizaam verloopt. In de aankomende periode werken we dan ook toe naar deze gezamenlijke taal, aansluitend op het landelijke curriculum.  

Voor het leergebied Kunst & Cultuur is een samenhangend curriculum geformuleerd dat gebaseerd is op ‘maken en betekenis geven’ en ‘meemaken en betekenis geven’. ‘Maken en betekenis geven’ richt zich op de praktijk van de verschillende kunstdisciplines. Hierin staat het experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren centraal. Leerlingen leren in een artistieke vorm en op een eigen manier uitdrukking te geven aan ervaringen, gevoelens, gedachten en ideeën. ‘Meemaken en betekenis geven’ is gericht op de kennismaking met professionele uitingsvormen van kunst en cultuur. Leerlingen leren uitingen van kunst en cultuur ervaren, onderzoeken, (filosofisch) bevragen, analyseren en waarderen. Betekenis geven heeft zowel betrekking op de artistieke uitingen die leerlingen zelf maken als op de professionele uitingen van kunst en cultuur. De kennis en vaardigheden van de verschillende (kunst)vakken, zoals beeldende vorming, muziek dans, theater en cultureel erfgoed blijven in het voorstel behouden.  
 
De Cultuur Loper herkent zich vooral in het ‘maken en betekenis geven’, minder in het ‘meemaken en betekenis geven’, zoals in de Grote Opdrachten (essenties van het leergebied) wordt omschreven. De Cultuur Loper onderschrijft het belang van ‘meemaken en betekenis geven’, maar wát je meemaakt en wát je beleeft, wordt niet in de competenties en indicatoren benoemd. Wel benoemt De Cultuur Loper in welke domeinen ‘meemaken’ in het curriculum moet zijn vertegenwoordigd. De kennis en vaardigheden die binnen Curriculum.nu worden benoemd zijn een aanvulling op de competenties en indicatoren die in De Cultuur Loper worden onderscheiden. De Cultuur Loper focust zich op wat de leerling in zichzelf ontwikkelt en hoe de leerling daar betekenis aan geeft. De Cultuur Loper laat de invulling van dat wat je de leerling aanbiedt over aan de school. Met de drie competenties daagt De Cultuur Loper de leraar uit om zelf na te denken, welke activiteit hij/zij kiest en hoe hij/zij dan die activiteit gaat vormgeven. 

De bouwstenen van Curriculum.nu zijn richtinggevend tot het wat (wat de leerling in grote lijnen leert), maar benoemt niet hoe leerlingen aan een bouwsteen betekenis geven. De Cultuur Loper geeft voeding aan gedrag en attitude; wat je de leerling dan ziet doen. Iets wat binnen Curriculum.nu niet zodanig geduid staan. De indicatoren en instrumenten van De Cultuur Loper ondersteunen om dit op de lijn van de leerling te benoemen.

In onderstaand overzicht is de eerste interpretatie gemaakt om De Cultuur Loper naast Curriculum.nu te leggen.

Curriculum.nu   De Cultuur Loper      
Grote opdracht
 
Bouwsteen
(Maken en Betekenis Geven of
MeeMaken en Betekenis Geven)
Competenties PO
in volgorde van focus

Indicatoren PO
focus
en ook belangrijk

Competenties VO
in volgorde van focus
Indicatoren VO
focus
en ook belangrijk
0.1 Artistiek-creatief vermogen 
1.1 Maakstrategieën (MBG) C – O – R

C4, C6
O1, O2, O3, R1, R4

C - O C4, C6
O1, O8
1.2 Denkstrategieën (MMBG)
 
O – R

O1, O3, O4, O5
R1, R4, R5, R7

R - O R7, R8, O9, O10
R1, R5, C4
0.2 Artistieke expressie
 
2.1 Artistieke expressie (MBG) C – R – O

C6, R5
R1, C1, O1, O3

C – O - R C6
R8, C2, C9, O10
0.3. Artistieke technieken en vaardigheden
 
3.1 Artistieke technieken en vaardigheden (MBG) C – O

C2, C3
O2

C - O C2, C3, C6
O5, O6, O7
0.4 Artistieke innovatie
 
4.1 Artistieke innovatie (MBG) C – O

C5, O4, O7
C4, C6

O - C - R O1, O2, C3, C5
R8
0.5 Kunst- en cultuurhistorische contexten
 
5.1 Kunst- en cultuurhistorische contexten (MMBG) O – R

O4, R5
O1, R2

O - R O9, O10, O1, O4, O5
R8
0.6 Functies van kunst
 
6.1 Functies van kunst (MMBG) R – O

R7, O4
O1, R5

R - O R5, R7
O1, O9, O10
0.7 Beleven van kunst
 
7.1 Beleven van kunst (MMBG) R – O

R1, R5, R7
O3, O4

R - O R1, R7, R8, R9
O3, O10
0.8 Tonen en delen van eigen werk
 
8.1 Tonen en delen van eigen werk (MMBG) R R1, R5, R6 C - R C7, C8
R1, R4, R6

 

Bekijk de vergelijking De Cultuur Loper - Curriculum.nu als pdf

NB: Dit is een start om de meest belangrijke waarden die een bouwsteen uit Curriculum.nu bevat te vertalen naar de Competenties & Indicatoren uit De Cultuur Loper. De samenstelling van de bouwstenen is gelaagd zodat er verschillende indicatoren onder kunnen vallen. Daarom kiezen we voor indicatoren die een focus hebben binnen de bouwsteen en indicatoren die daarnaast belangrijk zijn. Het gaat om de meest belangrijke indicatoren per bouwsteen. Het kan dus zijn dat bepaalde indicatoren niet voorkomen, wat niet wil zeggen dat deze indicatoren niet van waarde zijn. Veel indicatoren zijn ook toepasbaar binnen de andere leergebieden van curriculum.nu.

Tips en adviezen

 • Tip voor de cultuurprofessional: Vergelijk je eigen aanbod met de verschillende instrumenten. Kijk hoe je in vorm, taal en inhoud kan aansluiten bij de taal van de school. 
 • Tip voor de school en voor de cultuurprofessional: Bekijk eens de leerlijn Kunst & Technologie, om zicht te krijgen hoe De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast zich in dit voorbeeld tot elkaar verhouden. 
 • Tip voor de school: Gebruik het instrument 4x4, om je activiteit samenhangend en betekenisvol te maken. Bekijk bij het voorbereiden van de activiteit niet alleen naar de competenties van De Cultuur Loper, maar naar de vergelijking die we in het document ‘Op weg naar gezamenlijke taal’ hebben gemaakt.