Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Met de Waarde van cultuur - dat in Nederland een uniek project is - bundelen we bestaand en nieuw onderzoek. Met het onderzoek voorzien we elke twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector. Sinds de start van het project in 2017 stemmen de partners cultuuronderzoek nog beter op elkaar af. Verschillende – tot nu toe afzonderlijke – onderzoeken worden bij elkaar gebracht. Hierdoor voorkomen we dubbel werk en tegenstrijdige resultaten en profiteren we optimaal van de kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is.

Iedere twee jaar

Het Waarde van cultuur onderzoek wordt elke twee jaar herhaald. In 2018 verscheen de eerste editie, op 16 juni 2020 volgde de tweede editie, en op 21 juni 2022 is daar een derde editie aan toegevoegd. Nieuwe manieren van onderzoek zijn geïncorporeerd in de monitor, of worden verder verdiept. Om de pionierspositie te behouden is het van belang dat er bij de herhaling van dit onderzoek ook gekeken wordt naar de beschikbaarheid en borging van de gegevens.

Waarde van cultuur 2022

Tussentijds onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis

De publicatie Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector is een tusseneditie van de tweejaarlijkse monitor Waarde van cultuur, waarvan de meest recente editie verscheen in 2020. Het PON & Telos en Pyrrhula Research Consultants hebben dit onderzoek verricht in opdracht van Kunstloc Brabant. Het advies Een gehavende culturele sector van Kunstloc Brabant is gebaseerd op dit rapport, rapportages van het door Kunstloc Brabant geopende Coronaloket, en informatie en ervaringen vanuit de actuele adviserings- en uitvoeringspraktijk.

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoeksvraag

Opdrachtgever van het onderzoek is BrabantStad (Breda, Helmond, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant). De vraag die BrabantStad beantwoord wil zien is ‘Wat is de stand van de culturele ontwikkeling in Brabant?’. We kijken ook naar de landelijke trends en ontwikkelingen die de inhoud van de culturele ontwikkelingen in Brabant mede vormgeven.

Aanpak

Het onderzoek Waarde van cultuur wordt uitgevoerd door een werkgroep met leden van Het PON & Telos, BoekmanstichtingPyrrhula Research Consultants en Kunstloc Brabant. De stuurgroep bestaat uit directeuren van de betrokken partijen, betrokkenen van de provincie (opdrachtgever) en drie externen uit het culturele veld. Zij lezen mee met de bevindingen, geven feedback en houden overzicht. Daarnaast hebben we een zogenaamde 'fact-check bijeenkomst' georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vroegen we stakeholders en experts uit het culturele veld om op onze bevindingen te reageren: herkennen zij deze bevindingen in hun dagelijkse praktijk, kunnen zij de bevindingen verklaren?

Deelonderzoeken

  • Brabant ten opzichte van andere provincies – Benchmark/Regionale Cultuurindex;
  • Inzoomen op Brabant – Microdata CBS;
  • Cultuurlocaties online – Big data;
  • Registraties van professionele instellingen – Culturele Atlas;
  • Perspectief van Brabanders – Cultuurpeiling.

Voorlopers: Culturele Atlas en een benchmark

Onze voorloper van de Waarde van cultuur was de Culturele Atlas van bkkc (nu Kunstloc Brabant). In 2013 en 2016 verschenen de eerste twee monitors professionele kunsten. We deden onderzoek naar ontwikkelingen bij ruim 100 Brabantse culturele instellingen, waaronder musea, festivals, theatergezelschappen en centra voor beeldende kunst. Aan de instellingen werden vragen gesteld over het aantal activiteiten en bezoekers, de opbouw van de organisatie, de eenmalige en meerjarige subsidies en de eigen inkomsten. 

Na evaluatie van de eerste atlas bleek dat er ook behoefte was aan cijfers over kunst en cultuur die Noord-Brabant vergelijken met andere provincies. Als we economisch zo'n invloedrijke provincie zijn, dan willen we ook graag weten of kunst en cultuur in tred lopen. Samen met Erfgoed Brabant, De Kunst van Brabant en onderzoeker Henk Vinken is in 2015 een benchmark uitgebracht. De Boekmanstichting houdt nu samen met de Atlas voor Gemeenten een benchmarking voor provincies bij met de Regionale Cultuurindex.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad betrokken bij de operationalisering van het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'. BrabantStad is een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg. Zij vinden elkaar in de ambitie om blijvend te behoren tot de top van Europa’s kennis- en innovatieregio’s.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Instrument: Waarde van cultuur

Projectcoördinatie
Bo Broers, het PON
Henk Vinken, Pyrrhula Research Consultants
Gosuin van Heeswijk, Kunstloc Brabant

Opdrachtgeversoverleg
Vertegenwoordiging van BrabantStad:
Tanja Mlaker, Cultuur Eindhoven en Diana Reesink, Provincie Noord-Brabant

Klankbordgroep
Koen van Eijck, Judith Ensel, Marleen Hartjes, Peter Jansen, Walter Manshanden, Arno Neele

Meer weten over het onderzoek Waarde van Cultuur?

Neem contact met mij op.