Kunst vergroot de kwaliteit van ons leven, en daarom verbindt en versterkt Kunstloc Brabant organisaties die bouwen aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. Er is in Brabant een mooie traditie van koren, maar het voortbestaan hiervan is geen vanzelfsprekendheid. Om ons sterk te maken voor de kwaliteit van de koorzang ondersteunen wij het platform Korenveld, een netwerk van koren en zangverenigingen in Noord-Brabant.

Er wordt van oudsher veel gezongen in Brabant. Uit de Monitor Amateurkunst blijkt dat zo’n 10% van de Nederlanders zich bezighoudt met vocale muziek. Ruim de helft daarvan besteedt hieraan meer dan 50 minuten per week. Dat betekent dat ten minste 125.000 Brabanders zich tamelijk intensief bezighouden met vocale amateurkunst.

Het vocale veld in onze provincie is heel divers, zowel wat betreft genre als wat betreft ambitie en niveau. We kennen popkoren, kerkkoren, musicalverenigingen, kinder- en jeugdkoren, seniorenkoren, smartlappenkoren, vrouwenkoren, vocal groups, kamerkoren, wereldmuziekkoren, mannenkoren, operakoren, oratoriumkoren enzovoort. Kortom, de diversiteit van de beoefenaars is, gelet op leeftijd, repertoire en ambitie, zeer uitgebreid.

Het veld in beweging

De laatste jaren zijn er heel wat veranderingen waardoor de kwaliteit van de koorzang onder druk staat. Kerkkoren vergrijzen en verdwijnen in snel tempo. De verbindende en educatieve werking die vroeger uitging van kerkkoren is inmiddels verwaarloosbaar. De belangstelling voor klassieke muziek neemt af. De belangstelling voor lichte muziek is sterk gegroeid, maar de kwaliteit van de beoefening ervan in veel gevallen nog niet. Doordat kinderen thuis en op school al jarenlang slechts mondjesmaat met actief zingen en musiceren in aanraking komen, is er voor koren geringe aanwas van jonge leden.

Als het gaat over vrijetijdsbesteding, zijn de keuzemogelijkheden uitgebreid. Het zingen in koorverband is slechts één van de vele mogelijkheden, en kent concurrentie van veel andere activiteiten, naast werk en gezinsleven. Daarbij komt dat het samen zingen in verenigingsverband voor velen tegenwoordig een te zeer verplichtend karakter heeft. De bereidheid om zich voor langere tijd te verbinden loopt terug. Steeds meer koorzangers geven de voorkeur aan kortlopende, flexibele, projectmatige verbanden. Dit maakt de bewaking van kwaliteit op lange termijn moeilijk.

Ook de beschikbaarheid van financiële middelen loopt terug (onder meer door beperking van overheidssubsidies). Niet alleen is het vinden van financiering voor concerten daardoor moeilijker geworden, maar ook investeren koren minder in kwaliteitsverbetering van de zangers en de koordirectie.

Waarom Korenveld

Tegelijk met deze verschuivingen is in de afgelopen jaren de culturele infrastructuur afgebrokkeld. In veel gemeenten zijn muziekscholen en Centra voor de Kunsten verdwenen. En de provincie heeft Kunstloc Brabant een andere rol toebedeeld bij het ondersteunen van de amateurkunst. Kunstloc verbindt en versterkt organisaties uit het onderwijs en de amateurkunst die bouwen aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders middels advies en ondersteuning. De uitvoering wordt hierbij aan de organisaties zelf overgelaten.

Daarom heeft Kunstloc Brabant in de persoon van Frank de Jong in 2016 het initiatief genomen tot het oprichten van Korenveld. Korenveld maakt zich sterk voor de kwaliteit van de koorzang in Noord-Brabant. Korenveld bestaat op dit moment uit: Stichting Eduvox, Stichting Koorplein, Stichting Maestro, Stichting Brabant Koor, Stichting Zuid Nederlands Concertkoor en de Federatie van Tilburgse Zangverenigingen. Er vindt tussen deze en andere betrokkenen overleg plaats over onderlinge afstemming van visies en doelstellingen en het realiseren van gezamenlijke projecten. Dit draagt bij aan een grotere synergie, een verhoging van het kwaliteitsniveau, en het effectiever benutten van ieders energie. Ook voorziet dit in de behoefte aan een gesprekspartner voor de provincie die het vocale veld overziet.

De centrale missie van het platform is het kwalitatief versterken van de vocale amateur-muziek in Noord-Brabant. Dit heeft onder meer geleid tot Brabant Luidkeels, een provinciale zangersdag gehouden op zondag 24 februari 2019 in het Factorium te Tilburg. Een dag vol zang en informatie voor koren en individuele koorzangers van alle leeftijden en niveaus. Gedurende de dag waren er meerdere keuzeprogramma’s, waarbij men kon kiezen uit diverse workshops en liveoptredens. Allerlei onderwerpen kwamen aan bod, van opera tot vocal painting en van koorregie tot Lax Vox. Bovendien was er een speciaal programma voor kinderkoren.

Bezoek korenveld-brabant.nl

Meer weten over Korenveld?

Neem contact met mij op.

Geef jouw mening