Impulsbijdrage voor 18 Brabantse initiatieven

Er zijn weer 18 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 800.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

beeld: De Nieuwe Verbinding N69, H+N+S landschapsarchitecten

Er werden in de tweede indientermijn voor de subsidie impulsgelden maar liefst 43 aanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag was ruim € 2 miljoen. In de eerste twee weken van juni vonden de gesprekken tussen aanvragers en de onafhankelijke adviescommissie plaats. Dat heeft geresulteerd in 18 positieve adviezen. In totaal is er ruim € 800.000,- toegekend aan mooie culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte. Hieronder een greep uit de gehonoreerde subsidieaanvragen.

De Kleinkijk Academie bij Severinus

Gehandicaptenzorgorganisatie Severinus richt zich op een inclusieve benadering van de zorg en ontwikkelt daarvoor een innovatief programma dat bijdraagt aan het creëren van nieuw cultureel vrijetijdsaanbod voor haar cliënten en de integratie hiervan in de dagelijkse werkzaamheden van het personeel.

Met de zogenoemde ‘Kleinkijk Academie’ die wordt opgezet in samenwerking met kunstenaars/social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, biedt zij een opleidingsprogramma voor haar eigen medewerkers en medewerkers van andere zorginstellingen. Daarbij leren zij de alledaagse gang van zaken in de zorgverlening te transformeren tot gedeelde culturele activiteiten.

De Kleinkijk Academie bij Severinus

Muziektheater met jongeren van Trots54

Theatergroep Trots54, een initiatief van Het Motief Producties, ontwikkelt muziektheatervoorstellingen met én voor jongeren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, een doelgroep waarvoor weinig aanbod is op dit vlak. Tegelijkertijd worden communities ontwikkeld rondom de voorstellingen, die bijdragen aan het vergroten van de ontvankelijkheid voor kunst en cultuur bij deze doelgroep. De komende jaren zet de organisatie in op het verstevigen van de samenwerkingsverbanden en daarmee het professionaliseren en verzelfstandigen van Trots54. Voor deze ontwikkeling ontvangt de aanvrager een subsidiebijdrage uit de impulsgelden.

foto: Damian van Essen

Muziektheater met jongeren van Trots54

Verhalenhuis Geertruidskerk

Stichting Behoud Geertruidskerk zet zich in om de positie van de Geertruidskerk als cultureel presentatieplatform te versterken en het religieuze erfgoed breder toegankelijk te maken voor publiek. Het gebouw wordt daarbij getransformeerd van gebedshuis tot verhalenhuis. Om dit te bereiken wordt onder andere een modulaire tentoonstellingsinstallatie ontwikkeld en onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met cultureel aanbod. Deze manier van werken moet tevens als voorbeeld dienen voor beheerders van kerkelijk erfgoed in Brabant die op zoek zijn naar nieuwe, betekenisvolle manieren voor gebruik en behoud.

foto: Diana Nieuwold, kerkfotografie.nl

Verhalenhuis Geertruidskerk

Café Theater Festival Tilburg

In Tilburg, Zwolle en Utrecht creëert Café Theater Festival een podium voor zogenaamd ‘interventietheater’ in het publieke domein. Hiermee wordt theater toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Café Theater Festival Tilburg gaat de komende tijd haar interne organisatie verstevigen om daarmee het festival in Tilburg te verduurzamen en te laten groeien. Dit draagt bij aan de talentontwikkeling van Brabantse makers en de springplank die geboden wordt aan beginnende theatermakers.

foto: Bas van de Ven - Tussenwezens, fotograaf: Jostijn Ligtvoet

Café Theater Festival Tilburg

Gebiedsiconen aan de nieuwe N69

In samenwerking met H+N+S architecten en NEXT architecten integreert Boskalis kunst in een groot civieltechnisch infrastructureel project; de nieuwe N69. Door de ontwikkeling van culturele gebiedsiconen langs de nieuwe N69 worden de historische verhalen uit de omgeving blootgelegd en rustpunten gecreëerd voor recreanten. Dit gebeurt op de zogenaamde ‘stuiken’; de plekken waar historische wegen kruisen met de nieuwe N69.

Om de gebiedsiconen te laten ontwerpen en ontwikkelen door kunstenaars en grafisch vormgevers, ontvangt Boskalis een bijdrage uit de impulsgelden. Deze grote, internationale marktpartij vervult daarmee een voorbeeldfunctie op het gebied van opdrachtgeverschap aan de Brabantse cultuursector.

Meer toekenningen

Er werden ook impulsgelden toegekend aan individuele makers en gezelschappen. Zo zetten Bram Stadhouders, Michel Nienhuis en Alissa+Nienke de subsidie in voor hun zakelijke professionalisering en artistieke doorontwikkeling.

Ook werden de subsidieaanvragen van Tilt, BROET, Hertog Zout, Brabants-Kempens Architectuur Netwerk, Glaslab Den Bosch, Filmeducatiehub/Natlab, SEA Foundation, KONT Magazine, Beaux Jazz Breda en Wildpark gehonoreerd.

Alle aanvragen en commissieadviezen zijn openbaar in te zien.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden