Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Al sinds 2013 investeert Provincie Noord-Brabant met het impulsgeldenprogramma in de duurzame versterking van de Brabantse cultuursector. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. In het voorjaar van 2020 heeft adviesbureau Berenschot in opdracht van de provincie een onafhankelijke evaluatie van het impulsgeldenprogramma uitgevoerd. Uit de evaluatie van Berenschot blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn en dat het programma een sleutelrol speelt in het duurzaam versterken van het Brabantse culturele veld. De finale aanbeveling van Berenschot aan de provincie luidt dan ook: “continueer het impulsgeldenprogramma en kort niet op het budget hiervan”.


In december 2020 heeft Gedeputeerde Staten besloten het impulsgeldenprogramma in 2021 voort te zetten, maar het beschikbare budget te halveren. In deze blog reflecteert onze vertrekkende directeur-bestuurder Chris van Koppen op dit besluit. Hij ziet vier problemen ontstaan als het succesvolle cultuurbeleid van de afgelopen jaren niet wordt voortgezet.


 

Aanpak

Berenschot heeft onderzoek gedaan naar de output en de effecten van het impulsgeldenprogramma en de uitvoering ervan door Kunstloc Brabant. Daartoe is desk research gedaan, hebben 73 aanvragers (zowel gehonoreerde als afgewezen) een digitale enquête ingevuld en zijn er 20 verdiepende gesprekken gevoerd met projectuitvoerders en stakeholders. 

Uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek van Berenschot zijn dat de impulsgelden bijdragen aan onder meer verbindingen met nieuwe markten, doelgroepen en andere domeinen, een bredere financieringsmix en professionalisering van de beroepspraktijk of bedrijfsvoering.

Verbinding met nieuwe doelgroepen en markten
Het impulsgeldenprogramma ondersteunt makers en instellingen bij het verkennen van nieuwe doelgroepen en het betreden van nieuwe markten. 70% van de makers en instellingen voert na een toekenning uit de impulsgelden structureel andere en aanvullende activiteiten uit ten opzichte van de situatie van vóór de impulsgelden. Berenschot constateert dat hier sprake is van marktdifferentiatie - dat wil zeggen het bedienen van nieuwe markten met nieuwe producten - als gevolg van een toekenning uit de impulsgelden.

Verbinding met andere domeinen en maatschappelijke vraagstukken
Dankzij het impulsgeldenprogramma komen meer verbindingen tot stand tussen de cultuursector en andere domeinen. Bovendien biedt het makers en instellingen de kans om vanuit hun expertise en creativiteit een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in samenwerking met partijen van buiten de cultuursector. De meest genoemde domeinen waarmee wordt samengewerkt zijn het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg- en welzijnssector. Dit draagt onder meer bij aan opdrachtgeverschap voor de cultuursector en inkomsten uit samenwerkingen met andere domeinen. 

Verbreding financieringsmix en hogere baten
Een groot deel van de makers en instellingen is in staat gebleken om na een toekenning uit de impulsgelden het verdienmodel te verbreden met inkomsten uit nieuwe publieke en private bronnen, ook van buiten de cultuursector en de provincie. Bij een vrij groot deel van de makers en instellingen zijn de baten tevens toegenomen. Het impulsgeldenprogramma draagt dus bij aan een bredere financieringsmix.

Versterking van de eigen organisatie of beroepspraktijk door professionalisering
Professionalisering wordt door de respondenten gezien als het grootste effect van de impulsgelden. Het doen van een subsidieaanvraag blijkt vaak al een eerste aanzet tot professionalisering, omdat dan al kritisch wordt nagedacht over en gereflecteerd op het ‘verhaal’ en de positionering van de maker of organisatie. Dit blijkt vaak een goede basis te zijn van waaruit een organisatie of beroepspraktijk kan verduurzamen. Maar ook tijdens de uitvoering van het project is er sprake van professionalisering. Door extra middelen komt er bijvoorbeeld meer tijd en expertise beschikbaar, waardoor makers, professionals en medewerkers zich kunnen ontwikkelen op vakinhoudelijke kennis, in hun netwerk of op organisatorische of zakelijk vlak. Zo’n professionaliseringsslag heeft weer een positieve uitwerking op de uitstraling richting publiek en (potentiële) partners én financiers. Een sneeuwbaleffect dus. Een van de respondenten zegt hierover:

“De impulsgelden zijn de initiële basis geweest voor een sterke organisatie waardoor andere meerjarige overheidssubsidies, private middelen én eigen inkomsten zijn gerealiseerd, met als resultaat een succesvolle professionalisering van de organisatie.”

Een waardevol instrument, ook in de toekomst

Er is volgens Berenschot geen reden om aan te nemen dat impulsgelden in de toekomst niet of minder nodig zullen zijn. Het stimuleren en mogelijk maken van ontwikkeling, vernieuwing en professionalisering van nieuwe maar ook gevestigde makers en instellingen is van blijvend belang voor een duurzaam cultuursysteem. Het merendeel van de respondenten roept dan ook op om het impulsgeldenprogramma te behouden. Het impulsgelden-budget wordt optimaal benut en is al jarenlang sterk overvraagd. Het impulsgeldenprogramma voorziet dus in de behoeftes in het Brabantse culturele veld in de volle breedte.  

Berenschot ziet de wens voor het continueren van het impulsgeldenprogramma eveneens bevestigd in de resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald. De impulsgelden blijken een effectieve investering in de cultuursector en het programma speelt een sleutelrol in het duurzaam versterken van het Brabantse culturele veld.

Bovendien biedt het impulsgeldenprogramma kansen voor (jonge) makers en nieuwe initiatieven die (nog) niet in aanmerking komen voor meerjarige exploitatiesubsidies. Daardoor draagt het volgens Berenschot bij aan vernieuwing en een grotere diversiteit van het Brabantse cultuuraanbod:

“De middelen die ter beschikking zijn gesteld worden niet benut voor versterking van de reguliere exploitatie, maar juist voor het realiseren van versterking en verbetering, dus echt een impuls. Wij constateren dat veel makers en instellingen deze stap voorwaarts niet hadden kunnen of zelfs durven maken zonder de aanvullende middelen uit het impulsgeldenprogramma. Ook de basis wordt versterkt doordat de provincie investeert in de aanvullende initiatieven.”

Berenschot ziet het impulsgeldenprogramma ook als een belangrijk instrument dat kan bijdragen aan de vernieuwingsslagen die de sector moet realiseren als gevolg van de Corona-crisis.

Uitvoering door Kunstloc Brabant

De uitvoering van het impulsgeldenprogramma is volgens Berenschot bij Kunstloc “in goede handen”. 

Heldere communicatie en transparantie
Zo is er volgens Berenschot sprake van heldere communicatie en is de informatie over de regeling en werkwijze makkelijk vindbaar. Ook is er sprake van transparantie, doordat veel detailinformatie over de aanvragen en de afhandeling beschikbaar en openbaar is.

Waardevolle advisering en begeleiding
De facultatieve advisering en begeleiding voorafgaand aan het indienen van een aanvraag en na toekenning van een subsidie wordt door de respondenten zeer gewaardeerd. Respondenten ervaren dat de adviseurs van Kunstloc dicht op de praktijk staan en kennis van zaken hebben. De advisering en begeleiding heeft volgens Berenschot bovendien een positief effect op de resultaten van de projecten en draagt zo wezenlijk bij aan het succes van de regeling.

Onafhankelijke Adviescommissie
De aanvragen worden beoordeeld door de Adviescommissie Impulsgelden. Deze commissie is onafhankelijk en wordt benoemd door Gedeputeerde Staten. Er wordt door de respondenten enige kritiek geuit op de Adviescommissie Impulsgelden, met name op de samenstelling en houding van de commissie. Tegelijkertijd wordt door respondenten aangegeven dat enige kritiek op de commissie niet te voorkomen is en door Berenschot dat de kritische opstelling van de commissie op zijn plaats is.

Procedure en drempels
De aanvraagprocedure binnen het impulsgeldenprogramma wijkt af van de gebruikelijke procedure bij overheden, publieke en de meeste private fondsen. Er is namelijk meer ruimte voor advisering en begeleiding, zowel voorafgaand aan de aanvraag als tijdens de uitvoering van het project. Daarnaast wordt er na het indienen van de schriftelijke aanvraag een gesprek tussen aanvrager en Adviescommissie georganiseerd, waarin de aanvrager het plan mondeling kan toelichten en vragen van de commissie kan beantwoorden. 

Deze procedure heeft veel voordelen, maar is daarnaast ook intensief voor de aanvrager. Daarnaast ervaren sommige respondenten drempels wat betreft de hoge eisen die worden gesteld aan kwaliteit van de plannen. De aanvraagprocedure en de eisen die aan de plannen worden gesteld, zorgen volgens Berenschot echter juist voor weloverwogen en goed voorbereide aanvragen. Dit leidt tot betere projecten met een grotere bijdrage aan de beleidsdoelstellingen. 

De grote druk op het impulsgelden-budget (de regeling wordt al jarenlang sterk overvraagd) brengt wel het risico met zich mee dat de benodigde inspanningen van een aanvrager niet opwegen tegen de kans op succes. Berenschot pleit er dan ook voor om het impulsgelden-budget minimaal gelijk te houden. 

Conclusie

Uit de evaluatie van Berenschot blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn. De impulsgelden dragen bij aan onder meer verbindingen met nieuwe markten en doelgroepen en andere domeinen, een bredere financieringsmix en professionalisering van de beroepspraktijk of bedrijfsvoering. Het programma speelt een sleutelrol in het duurzaam versterken van het Brabantse culturele veld. 

Berenschot stelt dat een substantiële verlaging van het budget de aantrekkelijkheid en het gebruik van het programma sterk zal doen afnemen. Dit kan ertoe leiden dat aanvragers met betekenisvolle initiatieven een zodanig lage succeskans ervaren, dat zij geen aanvragen meer doen, waardoor het programma niet meer van betekenis is.

De finale aanbeveling van Berenschot aan de provincie luidt dan ook: “continueer het impulsgeldenprogramma en kort niet op het budget hiervan”. Berenschot ziet ook geen aanleiding om de uitvoering van het programma door Kunstloc Brabant te veranderen. 

bekijk hier de evaluatie van Berenschot

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code