Gedeputeerde Staten heeft besloten het impulsgeldenprogramma volgend jaar voort te zetten, maar het beschikbare budget te halveren. Het is een besluit dat voor de sector, zwaar getroffen door de coronacrisis, als een koude douche komt. Het is een besluit dat volgens Chris van Koppen vooral vragen oproept over de ambities van de provincie op de middellange termijn.

foto: BioArt laboratories, DDW 2019, fotograaf: Imara Angulo Vidal

De komende vier jaar

Aan het begin van de afgelopen zomer constateerde ik al dat de adviezen zoals ze toen net waren uitgebracht door de Raad voor Cultuur en de Adviescommissie BrabantStad het succes bevestigden van het cultuurbeleid zoals het de afgelopen jaren in Brabant is gevoerd. Dat was er nadrukkelijk op gericht het Brabantse cultuursysteem te versterken en te innoveren en het door gerichte investeringen te stimuleren tot een vernieuwde en vernieuwende positionering in het maatschappelijk krachtenveld. Het heeft geleid tot een cultuuraanbod dat in, maar ook buiten Brabant meer werd gezien en gewaardeerd. Het heeft Brabant zichtbaarder gemaakt op de culturele kaart van Nederland. Mijn voorspelling, in de inleiding van ons werkplan voor 2020, dat het zich in de komende cultuurplanperiode zou gaan vertalen in een veel grotere bijdrage van het Rijk aan de Brabantse culturele infrastructuur werd dan ook bewaarheid. ‘Met dank aan de regisserende rol die de provincie de afgelopen jaren heeft gespeeld. Met dank ook aan de samenwerking tussen de provincie en de vijf grote steden in de aanloop naar nieuw landelijk cultuurbeleid.

Wanneer we, aan de vooravond van die nieuwe cultuurplanperiode de balans opmaken en de culturele kaart van Brabant lezen, lijkt die balans alleen maar positief te zijn:

  • Het aantal meerjarig gefinancierde Brabantse instellingen groeit, van 46 naar 73. Het bedrag dat voor die instellingen jaarlijks beschikbaar is, groeit, van € 26,5 miljoen naar € 34,6 miljoen. Dat is een plus van ruim 30%.
  • De groei is zichtbaar in Eindhoven, in Tilburg, in Breda en in Den Bosch, maar niet in alle steden in gelijke mate. In Breda en Tilburg is de groei spectaculairder dan in Eindhoven en Den Bosch (76% en 43% versus 22% en 21%).
  • De winst wordt met name gerealiseerd in de door het Rijk gefinancierde basisinfrastructuur (het aantal Brabantse instellingen in de BIS groeit van zes naar maar liefst dertien, het via de BIS beschikbare bedrag groeit met 39%) en in de meerjarig door het Fonds Podiumkunsten gefinancierde producerende instellingen (het aantal door het FPK gehonoreerde aanvragen groeit van 7 naar 17, het met de toekenningen gemoeide bedrag groeit met maar liefst 61%).
  • Door de provincie is voor de komende cultuurplanperiode voor meerjarige ondersteuning meer geld beschikbaar gesteld dan in de periode die nu wordt afgesloten: jaarlijks ruim € 7,3 miljoen tegen nu bijna € 7,1 miljoen. Bij de Brabantse gemeentes groeit het meerjarig budget van ruim € 5,1 naar zo’n € 6,4 miljoen. Werden in de achterliggende cultuurplanperiode 43 instellingen meerjarig gefinancierd door ten minste één van de BrabantStad-partners, de komende vier jaar zijn dat er 60.

Meerjarig is voor de Brabantse culturele infrastructuur de komende vier jaar dus meer geld beschikbaar dan ooit.

Het meerjarig perspectief

Zijn er dan geen problemen? Wie naar de langere termijn kijkt ziet er ten minste vier:

  • De plus bij het FPK is met name het resultaat van de reparatie die de minister verrichtte na Prinsjesdag. Aanvankelijk vielen ook bij het FPK veel Brabantse instellingen onder de zaaglijn: positief beoordeeld, maar niet positief genoeg om daadwerkelijk aanspraak op middelen te kunnen maken. Wie door zijn oogharen naar de adviezen bij het FPK kijkt, ontwaart een patroon: Brabantse instellingen schieten, relatief, tekort op het vlak van diversiteit en inclusie. Ze worden er nu, uiteindelijk, niet op afgerekend, maar het probleem is er niet minder om.
  • Op BrabantStad niveau is sprake van een groei van het beschikbare budget en van groei van het aantal gehonoreerde aanvragen. En ook kan worden vastgesteld dat het complexe proces van een geïntegreerde regeling en een gezamenlijke commissie zeker richting Raad voor Cultuur, dus in de toekenningen voor de BIS, goed heeft uitgepakt. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat onder aan de streep een forse zaaglijn-problematiek overblijft: te veel instellingen zijn door de BrabantStad-commissie positief beoordeeld zonder dat het resulteert in een toekenning van middelen. Bij de provincie zijn 22 instellingen onder de zaaglijn terecht gekomen, in Eindhoven en Den Bosch 2, in Breda vijf. (Bijzonder: Eindhoven kent subsidie toe aan instellingen die door de BrabantStad-commissie negatief beoordeeld werden, maar laat een instelling vallen die een plek in de landelijke BasisInfraStructuur kreeg.) Alleen Tilburg is in staat geweest de zaaglijn te repareren. De conclusie kan geen andere zijn dan dat de provinciale en gemeentelijke budgetten geen gelijke tred hebben gehouden met sterke groei van de kwaliteit van het Brabantse cultuuraanbod.
  • Daar komt bij dat de met de advisering belaste BrabantStad-commissie zich onvoldoende bewust lijkt te zijn geweest van de problematiek die voortvloeide uit haar beoordelingen in de gegeven financiële context. Nergens in het advies reflecteert de adviescommissie op het eindresultaat. De commissie staat nergens stil bij de hoogte van de subsidieplafonds, hun onderlinge verhouding en de consequenties daarvan. Het verklaart hoe de commissie enerzijds kan klagen dat ze een aanvraag voor een debatcentrum heeft gemist, anderzijds de Brabantse literaire infrastructuur zo ongeveer om zeep helpt. En wie door zijn oogharen kijkt naar het effect van een en ander kan de vraag die de commissie wél stelt (komt de regeling tegemoet aan nieuwe spelers?) moeilijk anders dan met ‘neen’ beantwoorden.

Dat brengt me ten slotte bij mijn grootste zorg: de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De snelle ontwikkeling van de Brabantse culturele sector is allereerst de verdienste van de sector zelf, maar ze is zeker gestimuleerd door het provinciale subsidie-instrumentarium dat zich sinds een jaar of acht nadrukkelijk richt op structuurversterking en minder op financiering van afzonderlijke projecten. Daarbij speelden incidentele subsidies een cruciale rol. Via het cultuurfonds Brabant C was jaarlijks zo’n € 6,5 miljoen beschikbaar, via het impulsgeldenprogramma zo’n € 2,4 miljoen. De afgelopen twee jaar kwamen daar nog eens de middelen uit het zgn. arrangeursproject bij (jaarlijks € 500.000 voor vernieuwing en verbreding van de klassieke en hedendaagse muziek) en de proeftuingelden (jaarlijks € 400.000 voor internationalisering, deels van het Rijk, deels van de BrabantStad-partners).

Het lijkt erop dat de Provincie in die middelen die zo’n wezenlijke rol hebben gespeeld bij de vernieuwing en versterking van de Brabantse sector, het mes gaat zetten, als onderdeel van een breed bezuinigingsprogramma. Het mandaat voor Brabant C loopt eind 2022 af en bij de coalitie lijkt weinig enthousiasme te bestaan voor een mandaatvernieuwing. De minister zet het proeftuinenbeleid niet door en dat lijkt voor de BrabantStad-partners reden om de ambities ten aanzien van internationalisering ‘bij te stellen’. Het heel succesvolle arrangeursproject wordt afgesloten. En afgelopen week besloot Gedeputeerde Staten om het budget voor het impulsgeldenprogramma te halveren.

Bezuinigingen

Het door de provincie ingezette bezuinigingsbeleid vloeit voort uit het coalitieakkoord waar VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant dit voorjaar afspraken over maakten. De bezuinigingen zijn naar het oordeel van deze partijen noodzakelijk als gevolg van het door de lage rentestand sterk teruggelopen rendement van de Essent-gelden. Over de vraag of bezuinigingen het juiste antwoord op die situatie zijn, is discussie mogelijk. Over de vraag hoe die bezuinigingen in de provinciale begroting verdeeld worden ook. Maar veel minder valt er te discussiëren over de vraag of het verstandig is de bezuinigingen door te zetten nu onze economie zo zwaar getroffen wordt door de gevolgen van de coronacrisis.

De Algemene Rekenkamer constateerde al in 2019 dat de wijze waarop de overheid na de kredietcrisis van 2008 haar ‘huishoudboekje'* op orde had gebracht door tientallen miljarden te bezuinigen grote schade heeft veroorzaakt in de publieke sector en dat de gevolgen ervan – de aantasting van het onderwijspeil, de verslechterende infrastructuur en de crisis in onze rechtstatelijke instituties – een bedreiging vormen voor de Nederlandse concurrentiepositie, die het bezuinigingsbeleid nu juist geacht werd te schragen. Wim Boonstra, econoom bij de Rabobank, aarzelde niet om het bezuinigingsbeleid van de jaren na 2008 te vergelijken met de ‘irrationele halsstarrigheid’, waarmee politici in de jaren 1930 vasthielden aan de gouden standaard. En als gevolg van de coronacrisis wankelt nu ook in de politiek het dogma dat de beste staatsschuld geen staatsschuld is. Wie ziet hoe overheden overal ter wereld reageren op de coronacrisis, kan haast niet om de constatering heen dat zij zo niet de Modern Monetary Theory dan toch wel het neo-keynesianisme hebben omarmd. Het zou ook de Brabantse politiek tot bezinning moeten brengen. In ieder geval de bezuiniging op het impulsgeldenprogramma ligt dan, volgens mij, niet voor de hand.

Een afgelopen voorjaar door Berenschot in opdracht van de provincie uitgevoerd evaluerend onderzoek onderschrijft de sleutelrol die juist het impulsgeldenprogramma de afgelopen jaren heeft gespeeld bij het duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem. Berenschot concludeert dat de impulsgelden bijdragen aan professionalisering van de bedrijfsvoering, zorgen voor een bredere financieringsmix met andere publieke en private bronnen en vaak structureel hogere baten, en faciliteren bij het leggen van verbindingen met andere domeinen, nieuwe markten en doelgroepen. Berenschot constateert dat in het veld de behoefte aan ondersteuning via het impulsgeldenprogramma dan ook groot is. Jaarlijks is het aangevraagde subsidiebedrag ruim drie keer zo hoog als het beschikbare budget. Het programma is een belangrijke stimulans gebleken voor de (door)ontwikkeling van Brabantse talenten, voor de vernieuwing van de sector en voor het versterken van het Brabantse aandeel in de landelijke infrastructuur. De Brabantse partijen die komend jaar nieuw toetreden tot de landelijke en provinciale BIS hebben, zonder uitzondering, de afgelopen jaren geprofiteerd van het impulsgeldenprogramma. Hetzelfde geldt voor vrijwel alle nieuw door het Fonds Podiumkunsten, het Fonds Cultuurparticipatie en het Mondriaanfonds gefinancierde partijen. Ook bij het cultuurfonds Brabant C kunnen in de praktijk vrijwel uitsluitend partijen terecht die eerst door het impulsgeldenprogramma op vlieghoogte zijn gebracht.

Daar komt bij dat juist nu de sector voor grote uitdagingen staat. De culturele sector wordt bovengemiddeld hard geraakt door de coronacrisis. De beperkende maatregelen maken dat de sector zich voor langere tijd moet aanpassen. Het vraagt (onder meer) om aanbodvernieuwing, om het (onder)zoeken van nieuwe vormen van publieksbereik en om het (her)vinden van het evenwicht tussen kosten en inkomsten door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Dergelijke transities vereisen investeringen die veelal niet uit de reguliere exploitatiebegroting te dekken zijn. Juist met zijn doelstelling de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem te bevorderen leent het impulsgeldenprogramma zich goed voor het geven van eenmalige impulsen aan de sector ten behoeve van innovatie en hervorming.

In die context is de forse korting op het impulsgeldenprogramma moeilijk te begrijpen. Met het verdwijnen van een groot deel van de incidentele middelen voor kunst en cultuur wordt de ruimte voor vernieuwing van het Brabantse cultuursysteem sterk ingeperkt. Daarmee dreigt verstarring, met het risico dat we in 2024 moeten constateren dat het succes dat nu landelijk is geboekt eenmalig is geweest.

 

* Over de bedrieglijke vergelijking van overheidsfinanciën met een particulier huishoudboekje: Follow The Money: 'De logica van het huishoudboekje'

bronnen:
Adviescommissie BrabantStad Cultuur 2021-2024, Advies over de aanvragen in het kader van de subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024. Mei 2020.
Raad voor Cultuur, Culturele basisinfrastructuur. Advies BIS 2021-2024. Den Haag, 2020.
Raad voor Cultuur, Individuele Adviezen BIS 2021-2024. Advies BioArt Laboratories (2021-2024). Den Haag 2020.
Meerjarige toekenningen door het Fonds Podiumkunsten: meerjarig.fondspodiumkunsten.nl.
Algemene Rekenkamer, Staat van de Rijksverantwoording 2018. Den Haag, 15 mei 2019.
Wim Boonstra, Modern Monetary Theory, rabobank.nl, 26 juli 2019.
Bastiaan Vinkenburg e.a., Impulsgelden: stimulans voor de cultuursector – eindrapport, juli 2020.

Download artikel als PDF

De Verkenners gaan op pad

De eerste Verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021

Cultuur is wel/niet essentieel

We kunnen best een dagje zonder cultuur, dus cultuur is niet essentieel, zo redeneerde minister Hugo de Jonge. Maar zo simpel is het niet.

21 juni 2021

Een pas de deux voor politiek en cultuur

Is het cultuurbestel gebaat bij depolitisering? Moeten politiek en cultuur juist meer samenwerken? In Boekman 126 opent Henri Swinkels de dans.

7 april 2021

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021

Het Landelijke Cultuurdebat

Bekijk hier de registratie van Het Landelijke Cultuurdebat.

8 februari 2021

Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de subsidie van Kunstloc Brabant gefaseerd af te bouwen.

22 januari 2021

Het verdriet van Brabant

Onze vertrekkende directeur-bestuurder Chris van Koppen deelt zijn bevindingen over het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.

22 januari 2021

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021

Essay | De gave van de verbeelding

Chris van Koppen betoogt dat we het verhaal over de waarde van cultuur moeten vertellen langs een economische, een creatieve en een mythische lijn.

5 januari 2021

Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Met veel genoegen maakt Kunstloc Brabant bekend dat Henri Swinkels per 1 januari in dienst treedt als directeur-bestuurder van Kunstloc.

1 december 2020

Zonder bezoekers geen herstel

Blijvend investeren in de Brabantse cultuur- en vrijetijdssector is essentieel. Een gezamenlijke oproep aan overheden en bedrijfsleven.

30 oktober 2020

Aftrap Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Op 29 oktober trappen we af met een bijeenkomst waarbij de thema’s bouwen, gelijke kansen, leren en innoveren centraal staan.

8 oktober 2020

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020

Brabander wil rijk en gevarieerd cultureel aanbod

Waar staan we in Brabant na de adviezen voor de BIS en BrabantStad subsidies? Onze directeur Chris van Koppen kijkt door zijn ooghaartjes.

23 juni 2020

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020

Liveblog: Corona en de culturele sector

Dit live-blog is beëindigd. We houden je voortaan op de hoogte via Trends & Ontwikkelingen.

15 juni 2020

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020

Reacties op coalitieakkoord Brabant

Het bestuursakkoord van VVD, CDA, Lokaal Brabant en FvD laat een koerswijziging zien voor kunst en cultuur. We verzamelden de reacties.

8 juni 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020

Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Wij hebben het nieuwe bestuursakkoord van de provincie aandachtig gelezen. Ons vallen een aantal zaken op. Een korte samenvatting.

14 mei 2020

Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Culturele instellingen in Noord-Brabant lijden 15 miljoen euro schade, tot nu toe. Emmanuel Naaijkens bevroeg onze adviseur Teun van Irsel over zijn bevindingen.

6 mei 2020

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020

Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Maatregelingen voor ondernemend Nederland verzacht ook pijn in de culturele sector.

18 maart 2020

Coronacrisis raakt culturele sector hard

Musea en theaters sluiten hun deuren en culturele evenementen worden en masse afgezegd. Hoe kunnen we het culturele veld steunen in deze tijd?

13 maart 2020

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.

11 juni 2019

Brief aan minister Van Engelshoven

De Raad van Twaalf reageerde in een brief aan minister van Engelshoven op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020.

29 mei 2019

Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Gemeentes in geldnood grijpen makkelijk naar de subsidiekraan voor kunstencentra. Eefje Sperber, dochter van de eerste directeur van de Goirlse muziekschool, waarschuwt dat daardoor de toegankelijkheid van cultuureducatie in het gedrang komt.

21 mei 2019

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies.

7 mei 2019

Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Kunstloc Brabant heeft in een brief aan de Informateur en Statenleden van de Provincie Noord-Brabant opgeroepen om de beweging die de afgelopen jaren is ingezet in het cultuurbeleid van de provincie de komende vier jaar te blijven faciliteren en hierin haar rol en verantwoordelijkheid te pakken.

8 april 2019

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019

Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Kunst en cultuur zijn geen hobby maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor de samenleving, stelt Chris van Koppen in een opiniestuk op Cultureel Kapitaal.

15 maart 2019

Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

De fusie van Kunstbalie en bkkc maakt het mogelijk de dienstverlening aan de culturele sector en overheden efficiënter, vollediger en flexibeler te maken. Chris van koppen blogt over zijn visie op vernieuwing en continuïteit.

22 december 2018

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018

Blog | Waarde van cultuur

Op 18 juni presenteerden we het eerste rapport van de Waarde van Cultuur en daar zijn we trots op. Lees in Jennekes blog over het spannende traject voor publicatie en presentatie en over hoe we verder gaan.

4 juli 2018

Eerste rapport Waarde van Cultuur gepresenteerd

Het PON, Telos, de Boekmanstichting, Pyrrhula Research Consultants en Kunstloc Brabant presenteerden de eerste uitkomsten van de tweejaarlijkse monitor Waarde van Cultuur. “Dit rapport bevat veel data, maar uiteindelijk draait het erom: wat doen we hier nu mee? Hoe pakken we hier op door?”

19 juni 2018