Buitenkans stimuleert als onafhankelijk platform het debat over ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in Brabant en de Belgische Kempen. 

foto: Nout Sterk, vormgeving: Toffy

Grensoverschrijdende ruimtelijke uitdagingen

Buitenkans is een initiatief van architectuurcentra uit Brabant en de Belgische Kempen (ACE Eindhoven, BAi Den Bosch, BLASt Breda, CAST Tilburg, AR-TUR Turnhout) en het Tilburgs Architectuur Film Festival (TIAFF). Met de Impulsgelden leggen de initiatiefnemers in 2021-2022 de basis voor een onafhankelijk architectuurnetwerk dat kennisuitwisseling over regio-overstijgende ruimtelijke opgaven faciliteert.

Buitenkans zet in op het vormen van een grensoverschrijdend kennisnetwerk, dat gaandeweg uitbreidt met een tweede schil van experts en stakeholders uit het ruimtelijk domein. Met een gezamenlijk inhoudelijk activiteitenprogramma verkennen de initiatiefnemers de ruimtelijke uitdagingen in de buiten-stedelijke regio Noord-Brabant en de Belgische Kempen en bieden zij een platform voor het ruimtelijk debat. Daarbij wordt nadrukkelijk de meerwaarde van de ontwerp- en verbeeldingskracht van architectuur voor het voetlicht gebracht.

Aanleiding voor de samenwerking zijn de enorme ruimtelijke uitdagingen waar zowel de provincie Brabant als de Belgische Kempen voor staan. De energietransitie, de woningbouwopgave, de landbouwtransitie, de wateropgave, de afname van biodiversiteit en de verschraling van de kwaliteit van het landschap. Opgaven die de regionale context overstijgen en alleen in nauwe samenhang tussen stad en land opgelost kunnen worden. De initiatiefnemers bundelen de krachten om deze uitdagingen te agenderen.

Daarnaast draagt het initiatief Buitenkans, door onderlinge kennisuitwisseling over hun eigen werking als architectuurinstelling en de praktische samenwerking in een activiteitenprogramma, bij aan professionalisering van elk van de betrokken partners, aan duurzame samenwerking en aan gezamenlijke slagkracht. 

Meer over Buitenkans

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie erkent het belang van de ontwikkeling van een onafhankelijk, provinciaal architectuurnetwerk. Een netwerk dat een brug kan slaan tussen beleid en praktijk, tussen beleidsmakers en inwoners en een relevante bijdrage kan leveren aan complexe ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en de omgevingskwaliteit in Brabant. Het is daarnaast een waardevolle innovatieslag voor de individuele architectuurinstituten, voor onderlinge kennisdeling en het onderzoeken van nieuwe financieringsmogelijkheden.

Vanuit een gezamenlijke positie leggen de architectuurcentra en TIAFF als initiatiefnemers een stevige kwalitatieve basis voor samenwerking met erkende opdrachtgevers en relevante lokale, provinciale en landelijke partijen en voor uitbreiding van het netwerk.

Rol van Kunstloc Brabant

Kunstloc had een aanjaagfunctie in het voorbereidingstraject, in het inventariseren en bespreken van de kansen en meerwaarde van samenwerking tussen de 5 architectuurcentra en TIAFF, in het faciliteren van bijeenkomsten van de initiatiefnemers van het Brabants Kempens Architectuur Netwerk i.o., en in procesbegeleiding tot het eerste concept van programma en samenwerkingsvorm.

Daarnaast gaf Kunstloc advies in het traject van de subsidieaanvraag impulsgelden.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T2/276

Meer weten over de meerwaarde van netwerkvorming?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden