Scholen ontwikkelen een cultuureducatieprogramma vanuit hun eigen visie

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

Online instrument De Cultuur Loper

1311

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de eerste CmK-periode, 2013-2016, gingen 27 Brabantse gemeenten een samenwerking aan met Kunstloc Brabant. Hierdoor konden 184 basisscholen aan de slag met De Cultuur Loper en 4 scholen uit het voortgezet onderwijs. In de periode 2017 - 2020 wordt dit aantal naar verwachting uitgebreid met nog eens 22 nieuwe gemeenten en 191 nieuwe scholen. In totaal zijn er nu 49 gemeenten en ruim 318 scholen. In het voortgezet onderwijs nemen nu 12 scholen deel. Dat betekent dat ruim de helft van alle basisscholen in Noord-Brabant (uitgezonderd de B5-steden) aan de slag gaan met De Cultuur Loper.

Samen met de vijf grote steden werken we aan de afstemming tussen de beide CMK-programma’s: De Culturele Ladenkast en De Cultuur Loper.

Meer over het traject 2017 - 2020

De Cultuur Loper buiten Brabant

Ook buiten Brabant werken scholen met De Cultuur Loper. Al bij de introductie in Noord-Brabant toonde Kunstgebouw in Zuid-Holland belangstelling voor het programma. Zo’n 35 scholen zijn in de CmK-periode 2013-2016 gestart met De Cultuur Loper en dit aantal is groeiende. Stadkamer Zwolle is in 2014 een pilot begonnen met twee scholen in het voortgezet onderwijs en gaat hiermee door in 2017-2020. In 2016 startten zestien scholen in de provincie Zeeland met De Cultuur Loper. Ook deze provincie voorziet groei in de nieuwe periode. De provincies Noord-Holland en Limburg hebben aangegeven in 2017-2020 te willen starten met De Cultuur Loper. Zowel Plein C als Rick hebben het programma opgenomen in hun nieuwe CmK-aanvraag.

Co-creatie binnen De Cultuur Loper

Kunstloc Brabant ontwikkelt De Cultuur Loper in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het programma komt in co-creatie tot stand met lokale intermediairs, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in Noord-Brabant. Met De Cultuur Loper hanteert Kunstloc Brabant, binnen de door het Fonds voor Cultuurparticipatie gestelde doelen, drie centrale uitgangspunten:

  • scholen versterken in hun autonomie;
  • co-creatie met en tussen scholen en partners om te komen tot werkwijze, instrumenten en activiteiten;
  • betekenis geven aan cultuuronderwijs is onmisbaar voor kwaliteit.

Wat zijn de resultaten?

De effecten van De Cultuur Loper worden regelmatig onderzocht. Kunstloc Brabant gaf KPC Groep de opdracht onderzoek te doen onder scholen, intermediairs, gemeenten en de cultuursector; met in 2014 de eerste tussentijdse effectevaluatie. In 2015 is een grote provinciale monitor uitgevoerd naar cultuureducatie op alle scholen voor het primair en het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Kunstloc Brabant liet tegelijkertijd een onderzoek doen naar de verschillen tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper. In 2016 is de eindeffectmeting gehouden. Eind 2016/ begin 2017 is onderzocht wat niet-deelnemers van De Cultuur Loper vinden. In 2018 vond de eerste evaluatie van de tweede beleidsperiode 2017-2020 plaats. In 2020 zal de eindeffectmeting van die periode plaatsvinden.

Bekijk hier de onderzoeksresultaten