Natlab is het film- en vlakkevloertheater van Eindhoven. Onder de naam Filmhub Zuid gaat Natlab, in samenwerking met filmtheater Lumière in Maastricht, een nieuw programma vormgeven om filmeducatie en beeldgeletterdheid in de twee provincies te versterken. Deze filmeducatiehub is onderdeel van een landelijk door het ministerie van OCW geïnitieerd project. 

Foto: still uit video over Filimeducatiehub Zuid

Het project

Bewegend beeld is alom aanwezig in onze samenleving. Kinderen en jongeren groeien op met deze beelden. Om mee te kunnen doen in en te bouwen aan onze samenleving is het van groot belang dat ze beeldtaal leren ‘lezen en schrijven’. 

De filmeducatiehub wil deze beeldgeletterdheid versterken door te werken aan:

  • de afstemming van vraag en aanbod op het gebied van filmeducatie en beeldgeletterdheid, samen met andere landelijke en regionale filmaanbieders;
  • kennisdeling en -uitwisseling met en deskundigheidsbevordering van docenten die werkzaam zijn in het primair en het voortgezet onderwijs;
  • het realiseren van aansluiting op het lesprogramma van scholen;
  • de aansluiting te realiseren bij het provinciale beleid op het gebied van cultuureducatie en de praktische uitvoering. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Met dit project wordt ingezet op een betere inbedding van filmonderwijs in het onderwijscurriculum en een toename van beeldgeletterdheid en daarmee creatief denkvermogen in Brabant. De Adviescommissie heeft kennisgenomen van het huidige hiaat op dit vlak binnen het cultuureducatieveld en staat positief tegenover de uitrol van een landelijk programma dat specifiek hierop inzet. Bovendien versterkt dit project de positie van de aanvrager door de nieuwe (nationale) verbindingen die worden aangegaan en de verbreding en verdieping van het eigen aanbod. Hiermee profileert het filmtheater zich ook als kenniscentrum, wat van meerwaarde is voor de Brabantse AV-sector. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/268. 

Rol van Kunstloc Brabant

Kunstloc stemt met Natlab en de Filmeducatiehub Zuid af hoe het landelijke programma rondom de filmeducatiehubs zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de provinciale leerlijn op het gebied van cultuureducatie (het Brabantse Cultuureducatie met Kwaliteit(CmK)-programma).

Wil je meer weten over subsidie impulsgelden voor je filmproject?

Neem gerust contact met ons op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden