Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Om te zorgen dat cultuur een stevige plek krijgt op school, is er (vaak) geld nodig. Welke geldstromen zijn er structureel beschikbaar in het onderwijs en welke aanvullende geldstromen kun je aanspreken? Op deze pagina geven we een overzicht van de mogelijkheden tot financiering. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Primair en voortgezet onderwijs

Onderstaande mogelijkheden zijn beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Lumpsum

Voor wie: onderwijs 

Waarvoor: alle kosten die het onderwijs maakt (onder andere personeel, leermiddelen, excursies, deskundigheid en ook cultuureducatie) 

Scholen ontvangen van OCW één budget voor alle kosten. Dit heet de lumpsum. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. In de lumpsum ontvangen scholen een basisbedrag per school en een bedrag per aantal leerlingen. Daar komen nog een beperkt aantal aanvullende regelingen bij, die zich richten op de locatie en situatie van de school en de specifieke achtergronden van bepaalde leerlingen. 

Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ van toepassing voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen. De nieuwe wet voor de berekening van de lumpsumgelden brengt het aantal rekenregels om te komen tot de hoogte van het budget voor scholen terug van 130 naar ongeveer 30. Hiermee krijgen schoolbesturen een grotere bestedingsvrijheid. Ze kunnen het beleid beter afstemmen op de situatie van de school en het maakt maatwerk voor leerlingen mogelijk. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.  

Alle oude ‘rekenregels’ zijn verdwenen, dus je kunt nergens meer ‘aanspraak’ op maken. Er wordt zelfs geen onderscheid meer gemaakt tussen de personele lumpsum en de materiële lumpsum. Dat betekent dat het leermiddelenbudget en scholingsbudget allemaal in de lumpsum zitten, maar ook de eerdere Regeling prestatiebox primair onderwijs en de Velo (vereenvoudigde Londo) gelden die bestemd waren voor culturele vorming. Zelfs bijzondere middelen, zoals NPO en werkdrukverlagingsgelden, verlopen via de lumpsum. Wel blijven de regels voor deze gelden bestaan en worden scholen bevraagd over hun NPO-inzet, maar ze hoeven dit niet meer te verantwoorden. 

Het is dus niet eenduidig te stellen wat er beschikbaar is aan budget (als je de vroegere rekenregels en budgetstructuur zou gebruiken kom je uit op ongeveer 25 euro per leerling). Als cultuurcoördinator is het dus des te belangrijker om te verwoorden wat je nodig hebt aan budget voor jouw plannen. Zorg dat je met een gedegen en gedragen plan komt, waarmee je de middelen kunt claimen in de schoolbegroting.  Bron: LKCA 

Bron: LKCA 

Financiering cultuureducatie uit lumpsum

Cultuureducatie met Kwaliteit 

Voor wie: intermediairs en het onderwijs 

Waarvoor: cultuureducatie (professionalisering, kansengelijkheid en curriculumvernieuwing) 

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de verschillende aanvragers in het land.  

In Noord-Brabant voert Kunstloc Brabant in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en zes stedelijke culturele instellingen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) uit. Deze unieke samenwerking stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. Kunstloc Brabant is penvoerder van deze regeling. De intermediairs in iedere gemeente zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van dit programma in hun gemeente. Wil je weten welke middelen er vanuit de CMK-regeling in jouw gemeente beschikbaar zijn? Neem dan contact op met je lokale intermediair.

Wil je als school je team of individuele leerkrachten verder professionaliseren op het gebied van cultuuronderwijs? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een extra provinciale investeringsbijdrage vanuit de Regeling Professionalisering CmK3. Dit geldt alleen voor scholen uit kleine en middelgrote gemeentes die deelnemen aan CMK3. Lees meer over deze scholingsregeling op de website van De Cultuur Loper.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Levendig Brabant 

Voor wie: makers, (culturele) instellingen in Noord-Brabant

Waarvoor: breder en meer inclusief kunst- en cultuuraanbod

De provincie Noord-Brabant biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten gericht op een breder en meer divers publiek. Er is maximaal 1,75 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan inclusief kunst- en cultuuraanbod. Doel is drempels tot kunst en cultuur te verlagen. In het bijzonder voor groepen die nu niet of niet voldoende worden bereikt. Deze regeling wordt door de provincie Noord-Brabant uitgevoerd en jaarlijks tot en met 2027 open gesteld. De indientermijn is in 2024 van 23 september tot en met 30 september. 

Subsidieloket Provincie Noord-Brabant

Brede SPUK

Voor wie: cultuurcoaches en andere combinatiefunctionarissen  

Waarvoor: toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod

Cultuurcoaches en andere combinatiefunctionarissen worden mede door het Rijk gefinancierd via de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties). Vanaf 2023 gaat de BRC mee in de brede Specifieke Uitkering, oftewel de brede SPUK. Zowel het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) zorgt voor de bekostiging van deze regeling. Via de regeling betaalt het Rijk 40% van de kosten van de inzet van combinatiefunctionarissen (FTE). Het is aan de gemeente om de andere 60% te realiseren. Bijvoorbeeld met eigen middelen of in cofinanciering met bijvoorbeeld culturele of welzijnsorganisaties. Ook vanaf 2023 zetten de gezamenlijke ministeries en de ondersteuningspartners zich in om de komende jaren vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te versterken. Zodat meer mensen actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Gemeenten konden tot 31 maart 2023 een aanvraag voor de brede SPUK indienen via het gemeenteportal DUS-I. Alle Nederlandse gemeenten hebben dit gedaan en kozen daarbij ook allemaal voor de BRC.

Brede SPUK

School en omgeving

Voor wie: onderwijs en lokale coalities  

Waarvoor: kennis opbouwen, delen en onderzoek doen om te komen tot de rijke schooldag voor alle leerlingen

Binnen het driejarig programma School en Omgeving gaan lokale coalities samen met de Gelijke Kansen Alliantie kennis opbouwen, delen en onderzoek doen om te komen tot een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag voor alle leerlingen in Nederland voor wie dit van belang is. Uitkomst van het driejarig programma zijn een aantal werkzame varianten van een rijke schooldag. Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale aanbieders, extra activiteiten aan te bieden, zoals sport, techniek, cultuur en huiswerkbegeleiding. De regeling wordt opgerekt zodat meer scholen en leerlingen kunnen deelnemen.

School en omgeving

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor wie: individuele leerlingen

Waarvoor: contributie of lesgeld voor kinderen en jongeren waar te weinig geld is

Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om lid te worden van een sportvereniging, kunstencentrum of bijvoorbeeld muziekschool. Ken je een leerling die graag op muziekles of dansles wil? Maar kan de leerling de lessen of de contributie niet betalen? Het Jeugdfonds helpt hierbij. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair voor nodig. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, schuldhulpverlener, buurtcoach of een maatschappelijk werker. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Overige financiële mogelijkheden

Fondsen

Het VSBfonds ondersteunt cultuur-educatieve projecten die inzetten op ontmoeten, verrijken en toegang geven tot. 

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur.

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt de hoogte en de besteding van de bijdrage vast. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen. Scholen besteden de bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld een schoolreisje, sportdag of culturele excursie. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids vermeld staan.  Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen aan deze extra activiteiten kunnen meedoen. Ook als hun ouders niet meebetalen. (Bron: Cultuur Oost)

Sponsoring

Bij sponsoring geeft een sponsor goederen, geld of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie vermeldt de school bijvoorbeeld de naam van de sponsor in de schoolkrant of nieuwsbrief. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring maar van een schenking. Voor sponsoring in het onderwijs gelden regels. Hiertoe heeft het ministerie van OCW een convenant opgesteld, waarin staat dat scholen zorgvuldig met sponsoring dienen om te gaan en een verantwoord sponsorbeleid moeten formuleren. Ga je op zoek naar sponsors, begin dan dichtbij en benader vooral bedrijven die de school, medewerkers, team of ouders kennen. Zij voelen zich eerder betrokken en zijn eerder bereid om tot sponsoring over te gaan. De gedragsregels staan in het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. (Bron: Cultuur Oost)

Crowdfunding

Het is ook mogelijk om crowdfunding in te zetten om geld voor cultuureducatie binnen te halen. Bij crowdfunding zorg je voor veel bekendheid van jouw plannen en probeer je zo mensen erbij te betrekken. Je vraagt hen of zij geld willen investeren in jouw plannen. Je kunt hier bepaalde diensten voor teruggeven, zoals vrijkaarten of een product. Er zijn verschillende platforms die je kunt gebruiken voor crowdfunding, Voordekunst is een bekende. Via Kunstloc Brabant kun je ook extra ondersteuning krijgen bij crowdfunding, lees hierover meer. 

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn enkele aanvullende financieringsbronnen, die alleen van toepassing zijn op het vo. 

CJP 

Voor wie: onderwijs 

Waarvoor: om gebruik te maken van het aanbod van culturele instellingen

De CJP Cultuurkaart is een onderwijsondersteunend instrument, waarmee scholen voor het voortgezet onderwijs financiële middelen hebben om gebruik te maken van het aanbod van culturele instellingen die zijn aangesloten bij CJP. Dit kan in klassikaal verband, maar de leerlingen en docenten kunnen ook individueel op pad met CJP. Bekijk hier de rapportage over de inzet van de Cultuurkaart in 2022. 

Het Cultuurkaart-budget is opgebouwd uit het tegoed dat beschikbaar wordt gesteld door het Ministerie van OCW. Er wordt jaarlijks 5 miljoen euro verdeeld over de deelnemende leerlingen. Daarvan wordt initieel € 5,25 (voor het jaar 2022 was de bijdrage € 10,50) over de deelnemende leerlingen verdeeld, met daarbovenop de bijdrage school (€ 10,50 per leerling) en voor sommige scholen een bijdrage vanuit de gemeente. Met het Cultuurkaart-budget betaalt de school of de leerling activiteiten die door culturele instellingen worden aangeboden. 

Cultuurkaart-budget met bijdrage school 

De school stelt per leerling een bedrag beschikbaar van €10,50 voor het cultuuronderwijs. Er komt dit jaar per leerling € 5,25 van het Ministerie van OCW beschikbaar. Het totale bedrag € 15,75 per leerling - kan dan worden uitgegeven door de school. De CJP Cultuurkaart voor de leerlingen is hierbij gratis. Ook neemt de school op deze manier deel aan de herverdeling van januari, waarbij het bedrag van het Ministerie van OCW dat niet geclaimd is wordt herverdeeld. Met deze optie maakt de school optimaal gebruik van de voordelen van de Cultuurkaart. 

Cultuurkaart-budget zonder bijdrage school 

De school vraagt een CJP Cultuurkaart zonder bijdrage school aan, voor € 2,50 per leerling. Op de CJP voor de leerlingen staat een tegoed van € 5,25, beschikbaar gesteld door het Ministerie van OCW. Dit budget is alleen door de individuele leerling te besteden.

CJP Cultuurkaart

Fonds voor Cultuurparticipatie 

Voor wie: onderwijs en culturele instellingen

Waarvoor: bevorderen van de culturele ontwikkelingen van studenten en betere cultuureducatie op vmbo, vso of pro

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doet het Fonds door programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Het Fonds heeft in de beleidsperiode 2021-2024 meerdere regelingen voor cultuureducatie. Deze zijn gericht op het vmbo, vso en pro en op het mbo. Formeel vallen deze onderwerpen allemaal onder een overkoepelende Regeling Cultuureducatie.

Cultuureducatie mbo 

Willen jullie als mbo- en culturele instelling samen de culturele ontwikkeling van studenten bevorderen? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van hedendaags cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van mbo-studenten.

Cultuureducatie vmbo vso pro 

Wil je meer en betere cultuureducatie op het vmbo, vso of pro? Binnen deze regeling kan je geld aanvragen voor projecten binnen drie verschillende fases, met elk hun eigen inhoud, criteria, budget, bedragen en aanvraagperiode. 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Voor wie: nieuwe en bestaande MDT-organisaties, die als penvoerder namens een partnerschap subsidie aan willen vragen voor een nieuw MDT-project. 

Waarvoor: subsidie voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 30 jaar

De subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ondersteunt maatschappelijke organisaties en bekostigde onderwijsinstellingen om projecten te realiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Zij kunnen trajecten van maximaal 6 maanden volgen waarbij ze hun talenten ontwikkelen, anderen ontmoeten buiten hun eigen leefwereld en iets doen voor een ander en de samenleving. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen vanaf 1 februari tot en met 1 mei 2024. 

Maatschappelijke Diensttijd

Samen Cultuurmaken: Fonds voor Cultuurparticipatie 

Voor wie: Instellingen in het cultureel domein of in het sociaal domein en zelfstandig professionals in het cultureel of sociaal domein 

Waarvoor: bevorderen van cultuurdeelname bij jongeren

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 2 regelingen uitstaan met als doelstelling cultuurdeelname bij jongeren te stimuleren en hun culturele ontwikkeling versterken. Het gaat om de regeling Samen Cultuurmaken: Open Oproep Jongeren maken cultuur en de regeling Samen Cultuurmaken: Open Oproep Mentale gezondheid jongeren. De aanvraagperiode van de eerste regeling is 23 jan 2023 ⁠t/m 30 nov 2024 en deze is alleen aan te vragen door instellingen of professionals vanuit kleine en/of middelgrote gemeenten. De aanvraagperiode van de tweede regeling is 30 dec 2023 ⁠t/m 29 mrt 2024. 

Samen Cultuurmaken

Wil je meer weten hierover?

Neem contact met mij op.