Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Kansen en ideeën voor het (verder) bouwen aan amateurkunst

Welke mogelijkheden en kansen liggen er om te blijven bouwen aan de Brabantse amateurkunstsector? Wat is de huidige situatie? En wat kunnen we daarmee? Welke ideeën en uitdagingen zijn er? Tijdens de Werkconferentie Amateurkunst #9 | Bouwen aan amateurkunst werden vele tips en kansen gedeeld.

De Werkconferentie Amateurkunst #9 vond plaats op 18 november 2021, live vanuit Dynamo in Eindhoven.

‘Creativiteit is er in overvloed, maar weet ook dat je het samen doet, en niet in je eentje. Natuurlijk is er vergrijzing en rijst de vraag over de toekomst. En is de jeugd ook niet meer zo geïnteresseerd, als de kunst niet naar hen toe komt. Maar vooral niet geïnteresseerd, als de kunst niet tot hen spreekt. Het is makkelijk gezegd, maar wellicht is het tijd dat je met oude tradities breekt’, draagt spoken word artiest Danny Kuiper voor tijdens de Werkconferentie.

Danny’s woorden vatten samen waar de amateurkunstsector onder meer tegenaan loopt: een onzekere toekomst, de vergrijzing en het aanboren van nieuwe doelgroepen. We leven in een diverse en snel veranderende samenleving. De manier waarop amateurkunst een rol speelt in die samenleving verandert ook. Behoeftes en interesses verschuiven en ook actuele thema’s in de samenleving zoals inclusiviteit, de pandemie en nieuwe technologie hebben invloed op de beoefening van amateurkunst.

De ondersteuning die nodig is om amateurkunst vitaal en veerkrachtig te houden, moet meebewegen. En doet dat ook. Hoe kunnen we samen bijdragen aan een gestructureerde aanpak om die veerkracht in de amateurkunst te voeden?  En welke kant gaan we op? Of: welke kant willen we op? Waar liggen de kansen en hoe kunnen we die pakken?

Bekijk de voordracht van Danny Kuiper

Hoe bouwen we verder?

Om gestructureerd na te kunnen denken over de toekomst, deelt Marlieke van Schalkwijk van Futureconsult een aantal manieren waarop je kunt omgaan met toekomst. Er zijn twee soorten toekomst: de ene overkomt je (klimaatverandering) en de ander maak je zelf (carrière, bedrijfsvisie). Op die tweede toekomst kun je enige invloed uitoefenen.

De toekomst voorspellen kan niemand. Wel kun je mogelijke toekomstbeelden in kaart brengen die voor jouw organisatie relevant zijn. Marlieke deelt twee methodes: Bij tellend vooruitzien of ‘forecasting’ ga je er vanuit dat je op basis van trends uit het heden en het verleden kunt voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Je trekt dan een huidige ontwikkeling door naar de toekomst. Bij vertellend vooruitzien of ‘strategic foresight’ ga je uit van dezelfde trends maar is het toekomstbeeld minder vanzelfsprekend. Je verkent dan juist meerdere mogelijke toekomsten of scenario’s. Door die toekomsten naast elkaar te zetten kun je anticiperen op de mogelijkheden en een strategie maken. Hoe ziet amateurkunst er in de toekomst uit, en waar kunnen we nu al op inzetten? 

Marlieke geeft aan dat vaak tijd en ruimte ontbreken om na te denken over de toekomst. Amateurkunstorganisaties zijn bezig met werken en overleven. Toch is het essentieel om over die toekomst na te denken. Wanneer je in de overlevingsmodus zit, moet je proberen tijd te maken voor het schrijven van scenario’s voor je vereniging of stichting, bepleit Marlieke. Anders zit je alleen met een toekomst die je overkomt en die je niet overziet.

Betrek je leden daarbij en kijk naar verenigingen in de regio die stappen maken. De verbinding met elkaar is het belangrijkst. Door mee te denken, zet je de eerste stap. Wissel ervaringen uit, want als je er zelf nog niet aan had gedacht, dan heeft iemand anders dat misschien al wel gedaan. Sluit daar bij aan.

Waar staan we nu?

Of je nou individueel of samen, thuis of op locatie, georganiseerd (formeel) of niet-georganiseerd (informeel) aan amateurkunst doet; kunstbeoefening is heel breed en divers. Ondersteuning van amateurkunst richt zich vaak op de georganiseerde amateurkunst waaronder de verenigingen. Deze is immers gemakkelijk te vinden en te bereiken.

Arno Neele, onderzoeker bij het LKCA, deelt de resultaten van de Brabantse VerenigingsMonitor 2021. De VerenigingsMonitor is een landelijk onderzoek onder amateurkunstverenigingen (die ingeschreven staan bij de KvK als stichting of vereniging), dat elke drie jaar wordt gehouden. Het onderzoek richt op de thema’s organisatiekracht (leden, financiën), het artistiek aanbod en de maatschappelijke oriëntatie (met wie werken ze samen, zijn ze inclusief).

In Nederland zijn 11.000 formele verenigingen actief en Brabant heeft er 1800. In het onderzoek komen diverse knelpunten naar boven. De drie grootste knelpunten gaan over leden, locaties en financiën. Er is al een aantal jaren sprake van dalend ledental, een trend die door corona is versterkt. Er zijn nog maar weinig lokale plekken voor amateurkunst en veel locaties zijn ongeschikt voor de 1,5 meter maatregel. Door de coronamaatregelen hebben veel verenigingen minder inkomsten, terwijl de meeste kosten blijven bestaan. 

De organisatiekracht van de verenigingen is cruciaal voor de toekomst van het verenigingsleven, volgens Arno. Verenigingen met weinig organisatiekracht (bijna de helft) verwachten over een jaar veel kleiner te zijn. Daarom is het belangrijk om verenigingen te helpen bij het versterken van hun organisatiekracht. Hij haalt het rapport ‘Revitalisering van de amateurkunst’ van onderzoeks- en adviesbureau BMC aan. Hierin zijn, samen met het veld, adviezen opgesteld om de ondersteuning van amateurkunst te revitaliseren. Met concrete voorstellen voor een samenhangende aanpak landelijk, provinciaal en lokaal, voor de korte én langere termijn. “Die overkoepelende aandacht hiervoor is noodzakelijk, want alleen lokaal is er te weinig draagkracht vanuit gemeenten”, aldus Arno.

Levendig Brabant 2030

Ook Stijn Smeulders, gedeputeerde van Cultuur, Sport, Vrije Tijd en Erfgoed van de Provincie Noord-Brabant, reageert positief op het BMC rapport. In een videoboodschap laat hij weten dat amateurkunst een essentiële plek heeft in een levendig Brabant. Hij is blij met het rapport omdat het niet alleen de knelpunten weergeeft, maar ook een aanzet doet tot mogelijke oplossingen. Hij neemt de input uit het rapport graag mee bij het opstellen van het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 en nodigt iedereen uit om samen de stip op de horizon te bepalen.

Alle overheidsniveaus samen

Een belangrijk thema dat tijdens de werkconferentie ter sprake komt, is het ontbreken van structuur binnen de amateurkunstondersteuning. “Met name de afstemming tussen landelijke, provinciale en lokale ondersteuning. Wie doet wat, wie draagt welke verantwoordelijk?”, zegt Frank de Jong, adviseur bij Kunstloc Brabant.

De infrastructuur voor de amateurkunstondersteuning bestaat nu vooral uit lokale adviseurs. Het gaat om consulenten, projectleiders, cultuurcoaches, verbinders. Ze hebben allemaal een eigen functienaam en een eigen aanpak. Binnen het verenigingsleven zijn er daarnaast bestuursleden die op vrijwillige basis hun vereniging ondersteunen. “Het verenigingsleven is lokaal van groot belang en om dat belang te laten zien, moeten we het regelen van financiën en mankracht niet alleen overlaten aan de mensen zelf. De overheden hebben ook een rol hierin te spelen”, aldus Henri Swinkels, directeur van Kunstloc Brabant. Het BMC-rapport kan daarin een rol spelen, want alle niveaus moeten samenwerken in deze sector.

Naast een betere afstemming tussen de overheidslagen, is ook maatwerk een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst van amateurkunstondersteuning. De maatschappij vraagt om meer maatwerk, want mensen organiseren zich niet allemaal hetzelfde. Toch is de gemeentelijke ondersteuning vaak gestoeld op de meer traditionele en georganiseerde vormen van amateurkunst. Wellicht is het tijd om met oude tradities te breken? Er zijn fanfares die het fijner vinden om op maandagochtend te repeteren, zodat ouderen niet in het donker over straat hoeven. Ook zijn er verenigingen waarvan de besturen zijn samengevoegd. Zo kunnen ze toch blijven bestaan.

Daarnaast zijn er steeds meer informele initiatieven van mensen die geen lid willen worden van een vereniging, maar die zelf iets willen maken of organiseren. De informele amateurkunst is moeilijker in beeld te brengen, maar ook daar liggen ondersteuningsbehoeften, onder meer op het gebied van financiering en locatie. Deze initiatieven zouden ook voor ondersteuning in aanmerking moeten kunnen komen, volgens Henri.

Amateurkunst is geen los onderdeel in het culturele veld, het hoort binnen de doorlopende levenslijn van mensen. De kennismaking met cultuur begint al op school, daar wordt het eerste zaadje geplant. Maar de verdieping ervan gaat buitenschools verder. Zorg daar voor een betere aansluiting, pleitten Henri en Arno. Zorg voor gediplomeerde docenten die buitenschoolse cultuureducatie kunnen aanbieden en voor plekken waar leerlingen naartoe kunnen. Focus op de hele keten en niet alleen op de losse stukjes.

“Provinciaal en lokaal waren er altijd veel centra voor de kunsten, scholen voor expressie en muziekscholen  waar je als kind terecht kon voor individuele- en/of groepslessen.  Maar waar moet je nu heen? Nederland telt heden ten dage nog maar acht gemeentelijke muziekscholen, ”, zegt Frank. “Er is een stappenplan nodig om kunst in alle fases te kunnen beoefenen en een duidelijke infrastructuur binnen gemeenten en  provincies, zodat mensen weten waar ze naartoe kunnen voor het beoefenen van de verschillende kunstdisciplines."

Bekijk het panelgesprek

Deelsessies

In deelsessies werd er aandacht besteed aan de Toekomstcheck voor organisaties, de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, en Samen slim deelnemers werven

Samen slim deelnemers werven

Om amateurkunstorganisaties te helpen proactief nieuwe doelgroepen aan te boren, heeft LKCA de training Samen slim deelnemers werven opgezet. In deze training leer je als ondersteuner hoe je de cursus, die dezelfde naam draagt, kunt aanbieden aan organisaties in jouw omgeving. Aangezien het werven van leden de grootste uitdaging lijkt voor amateurkunstgroepen, is deze training een efficiënt hulpmiddel, volgens Matthijs Beerepoot, adviseur bij het LKCA, die de trainingen geeft. Het is een kant en klare tool die je kunt aanbieden aan jouw netwerk.

De cursus gaat in op verschillende uitdagingen waarvoor verenigingen staan bij ledenwerving. Er zijn veel andere vormen van vrijetijdsbesteding bijgekomen (onder meer online), er is een gebrek aan tijd en middelen   en je moet uit je comfort zone om nieuwe doelgroepen aan te boren. Uiteindelijk zal er altijd iets moeten veranderen om nieuwe of meer mensen te bereiken. 

In Brabant zijn tien amateurkunstondersteuners opgeleid met deze training. Eén daarvan is Mat Teuwen van korenorganisatie KBZON (Helmond). Hij volgde de training en ging vanuit KBZON met meerdere koren aan de slag. Zo leren ze van elkaar en kunnen ze onderling overleggen en sparren. Volgens Mat is de belangrijkste boodschap aan deelnemende organisaties: “Betrek vooral je leden en je netwerk erbij. Zij kennen weer andere mensen en wellicht behoren die tot jouw nieuwe doelgroep. Marleen van Dooren van Muzelinck (Oss) volgde de training ook: “Het is belangrijk om bewustwording te creëren binnen je vereniging. De behoeftes binnen een amateurkunstgroep liggen vaak best uit een, omdat de leeftijdsverschillen groot zijn. Houd daar rekening mee.”

Meer over de inhoud van de cursus Samen slim deelnemers werven

amateurkunst

Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Theater De Lievekamp is er vóór en dóór je hele stad!

5 december 2023
Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Kunst en rouw: ‘Herinneringen zorgen ervoor dat een dierbare voortleeft’

Drie makers vertellen hoe ze illustraties en fotografie gebruiken om gevoelens en verhalen rondom rouw uit te drukken.

28 november 2023
Kunst en rouw: ‘Herinneringen zorgen ervoor dat een dierbare voortleeft’

Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Choreografisch platform Corpo Máquina maakt kunst en dans toegankelijker voor iedereen.

21 november 2023
Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Theatergezelschap Speels Collectief maakt theater toegankelijk voor iedereen.

7 november 2023
Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Blog | Ode aan mijn vereniging

Adviseur Erica Gruyters over de magie van het muziek maken met zo’n 40 andere leden, ook in tijden dat het even wat minder gaat.

23 mei 2023
Blog | Ode aan mijn vereniging

Herken drempels voor cultuurparticipatie

Veel mensen in onze samenleving ervaren drempels om deel te nemen aan cultuur. Met het kennen-willen-kunnen-doen-model leer je deze drempels sneller herkennen, zodat je vervolgens iets kan doen om ze te verlagen.

8 februari 2023
Herken drempels voor cultuurparticipatie

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?

8 november 2022
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

Het muziekproject Ready to Rock verzorgt gratis muzieklessen op basisscholen in de regio Helmond. Een verrijkende ervaring voor kinderen.

31 augustus 2022
Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

De kracht van kunst: 'Mijn handen zetten op het doek wat ik voel en wat ik wil zeggen'

Het derde portret in een reeks waarin Brabanders vertellen wat het maken van kunst met ze doet.

10 februari 2022
De kracht van kunst: 'Mijn handen zetten op het doek wat ik voel en wat ik wil zeggen'

Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Hoe kunst, design en architectuur kunnen bijdragen aan de beperking van eenzaamheid.

8 oktober 2021
Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Checklists, stappenplannen en invuldocumenten die helpen helder te krijgen wat de WBTR voor gevolgen heeft voor jouw stichting of vereniging.

25 juni 2021
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Zelfvertrouwen zonder kaders

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Pruts & Klooi.

18 maart 2021
Zelfvertrouwen zonder kaders

Verbinding tussen jong en oud

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: KRACHTVOER.

11 maart 2021
Verbinding tussen jong en oud

Spreekbuis voor de creatieve ziel

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Ixeg Waxie.

2 maart 2021
Spreekbuis voor de creatieve ziel

Kunst brengt je in het nu

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Beeld-kracht Oisterwijk.

25 februari 2021
Kunst brengt je in het nu

Toneel met een gouden randje

Hoe jongeren hun talenten ontdekken in het Annatheater in Helmond; regisseuse Lavinia Germano en vier jonge spelers delen hun ervaring.

16 februari 2021
Toneel met een gouden randje

iktoon: Margriet danst door heel Europa

Margriet heeft het syndroom van Down. Ze doet aan moderne dans en wordt door gezelschappen uit heel Europa uitgenodigd om te dansen.

25 juni 2020
iktoon: Margriet danst door heel Europa

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Realistische portretten met een knipoog

Karin Neijenhuis werkt als communicatieadviseur bij de gemeente, maar besteedt een groot deel van haar vrije tijd aan haar passie: schilderen.

8 juni 2020
Realistische portretten met een knipoog

“In je eentje ga je harder, maar samen kom je verder”

deDansPunt. is de koepelorganisatie voor amateurdans in Brabant en focust op de artistieke kant van dans. Maar hoe pak je dit aan?

12 mei 2020
“In je eentje ga je harder, maar samen kom je verder”

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Dukebox maakt een gezamenlijke vuist in brabant

DUKEBOX heeft de laatste jaren uiteenlopende projecten opgezet waarin zij samenwerken met partners binnen én buiten de urban scene.

28 april 2020
Dukebox maakt een gezamenlijke vuist in brabant

Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Talent in de Regio is een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om in aanmerking te komen moet je aangedragen worden door de provincie. Het is nu mogelijk een adhesieverklaring aan te vragen.

21 april 2020
Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Cultuur en sociaal domein, een uitdagende samenwerking. We kwamen bij elkaar om te sparren over het hoe en waarom. Hoe kunnen we de synergie vergroten? Welke belangen spelen? Wat heb je nodig?

11 maart 2020
Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Vind betrokken bestuursleden met deze 9 tips

Een reeks praktische tips van verenigingen met een krachtig bestuur.

23 november 2019
Vind betrokken bestuursleden met deze 9 tips

Op weg naar een succesvolle samenwerking

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Lees ons inspiratieboekje vol tips en aandachtspunten voor de cultuursector en het onderwijs.

10 oktober 2019
Op weg naar een succesvolle samenwerking

Vrijwilligers werven en behouden

Wie krijg je zo gek om zich in te spannen voor jouw vereniging? In dit artikel geven we 10 tips voor voldoende organisatiekracht.

10 oktober 2019
Vrijwilligers werven en behouden

9 tips om jongeren te bereiken

Jongeren warm maken voor kunst is niet makkelijk. Ga je de investering aan? Benut dan deze tips en kansen.

10 oktober 2019
9 tips om jongeren te bereiken

Korenveld

Er is in Brabant een mooie traditie van koren, maar het voortbestaan hiervan is geen vanzelfsprekendheid. Om ons sterk te maken voor de kwaliteit van de koorzang ondersteunen wij het platform Korenveld.

8 oktober 2019
Korenveld

Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een ecosysteem dat je moet voeden, onderhouden en waarin je gezamenlijk moet investeren. Barbara Brouwers, directeur van Phoenix Cultuur, over de Circle of Talent.

6 februari 2019
Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Ik toon, jij toont, hij toont, wij tonen

In het kader van iktoon spraken we met een lokaal coördinator op het gebied van amateurkunst, en met twee amateurkunstbeoefenaars over hun drijfveren en ambities.

12 juni 2018
Ik toon, jij toont, hij toont, wij tonen

Kweekvijver met jong en muzikaal talent

Wat zijn de drijfveren en toekomstdromen van jonge Brabantse muzikanten?

27 februari 2018
Kweekvijver met jong en muzikaal talent

De plannen van nieuwkomers in de subsidieregeling hedendaagse cultuur

Dit jaar kregen instellingen voor amateurkunst, naast instellingen in de professionele kunst, voor het eerst een provinciale subsidie voor 4 jaar, in plaats van per jaar. Negentien instellingen in de amateurkunst zagen hun subsidieverzoek gehonoreerd. Ook binnen de professionele kunsten zijn nieuwkomers te ontdekken in de subsidieregeling hedendaagse cultuur. Mestmag.nl vroeg naar de plannen van de nieuwkomers.

22 december 2017
De plannen van nieuwkomers in de subsidieregeling hedendaagse cultuur

iktoon

Elk jaar kun jij je in de maand juni laten zien als kunstenaar! Er is van alles mogelijk, de invulling bepaal jijzelf. Bundel je krachten met andere initiatieven en neem contact met ons op.

30 november 2016
iktoon

Jeugdfonds Cultuur Brabant

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant ondersteunt kinderen en jongeren die om financiële redenen niet actief aan kunstbeoefening kunnen doen. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, gaat het fonds samenwerkingen aan met Brabantse gemeenten.

30 november 2016
Jeugdfonds Cultuur Brabant

Dansend Brabant in een wereld vol 'swarming'

Vernieuwingen tonen, mensen verbinden, partners betrekken en meegaan met de tijd: dat is waar koepelorganisatie deDansPunt voor staat.

8 november 2016
Dansend Brabant in een wereld vol 'swarming'

Een vrijdagavond bij de harmonie

Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beek en Donk - een van de beste harmonieën in Noord-Brabant - viert dit jaar haar 125-jarig bestaan.

14 april 2016
Een vrijdagavond bij de harmonie

Ons dorp nieuw leven inblazen

De muzikale traditie is in Brabant en Limburg al eeuwenlang onverwoestbaar. Harmonie en fanfare horen bij het Zuiden.

14 april 2016
Ons dorp nieuw leven inblazen

Moet de harmonie niet gewoon op de schop?

Sophie de Ruijter deed afgelopen schooljaar onderzoek naar het jeugdlid van een harmonie.

16 september 2015
Moet de harmonie niet gewoon op de schop?

Om te vermenigvuldigen moet je delen

Stel je voor dat jij als amateur-koorzanger samen kunt werken met de Nederlandse top, dat zou toch geweldig zijn?

19 juni 2015
Om te vermenigvuldigen moet je delen

Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren

Juist door de krimp worden fanfares en harmonieën creatief in het werven van nieuwe leden. In dit artikel noemen we vijf van deze slimme manieren.

10 februari 2015
Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren

Uniek in Nederland: Stichting Beeldende Vrijetijdskunst

Heel veel mensen hebben geen besef van wat een vrijetijdskunstenaar kan.

28 januari 2015
Uniek in Nederland: Stichting Beeldende Vrijetijdskunst