In Noord-Brabant willen we de toegang tot cultuur, in leren én in deelnemen, voor alle kinderen en jongeren vergroten. Gelijke toegang zorgt ervoor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van achtergrond en persoonlijke omstandigheden, cultureel aanbod of woonplaats.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er extra ruimte voor kansengelijkheid. Naast de scholen waarvan bekend is dat ze meedoen, worden scholen die niet eerder hebben meegedaan nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. 

Beschreven doelen uit de aanvraag zijn:

- Opzetten Brabants netwerk kansengelijkheid voor vergroten kennisbasis en uitwisseling.
- Verbinden van regionale culturele infrastructuur.
- Verbreden van het cultuuraanbod met Brabantse culturele instellingen.
- Ontwikkelen Brabantse visie en indicatoren voor kansengelijkheid.
- Brabants rapport over kansengelijkheid.

Wat we in deze periode met betrekking tot kansengelijkheid willen bereiken is:

Scholen: 

 • Zijn zich bewust van de uitdagingen binnen de school op het vlak van kansengelijkheid;  
 • Kunnen de verbinding leggen tussen de kansengelijkheidsuitdagingen binnen cultuureducatie en andere vakken;  
 • Houden rekening met de belevingswereld en belangstelling van al hun leerlingen in de binnenschoolse cultuuractiviteiten.

Culturele veld:

 • Er is een versterkte samenwerking en kennisdeling tussen de uitvoeringsorganisaties cultuureducatie en organisaties die op andere domeinen actief zijn in de aanpak van kansengelijkheid, zoals sport, milieu en taal. 
 • Er is op Brabants niveau kennis rond kansengelijkheid opgebouwd en er zijn kennishiaten in kaart gebracht.  
 • Aanbieders zijn zich beter bewust van de vraag van het onderwijs en de gewenste representatie van de leefwereld van de leerling.

Verkennen en bewustzijn creëren

Als we kansengelijkheid willen aanpakken, zullen we het eerst in de praktijk moeten (her)kennen, om er vervolgens activiteiten op te ontwikkelen.

Komende periode gaan we over dit thema in gesprek met onder andere Siela Adjosemito en Gisele Mombre. En organiseren we activiteiten, zoals het NICE café en een artikelenreeks op ons inspiratieplatform Mest. Maar zijn we ook op zoek naar nieuwe partners die zich verbonden voelen met dit vraagstuk. Om met ons mee te kijken en te participeren om het verschil in Brabant te willen en kunnen gaan maken.

Vragen die ons hierin bezighouden en waarover we graag in gesprek gaan zijn:

 • Wanneer heb jij te maken gehad met kansen(on)gelijkheid?
 • Wat is kansenongelijkheid voor jou?
 • Is er verschil met: inclusiviteit en diversiteit of uitkomstgelijkheid?
 • Waarom is dit maatschappelijk een groot ding?
 • Hoezo houden wij ons hiermee bezig?
 • Welke rol kan cultuureducatie hierin spelen?

Themagroep kansengelijkheid Brabantstad

Werkwijze themagroep kansengelijkheid

Zeswekelijks komt de themagroep kansengelijkheid bij elkaar. De data zijn: 7 april, 7 juni, 15 September, 17 November

We starten met een uitwisseling van lokale initiatieven. Iedere bijeenkomst staat er één onderwerp centraal. We onderscheiden daarin de begrippen diversiteit, inclusiviteit en kansengelijkheid. 

Het eerste gebied waarop wij ons focussen is: het verbreden van het cultuuraanbod samen met Brabantse culturele instellingen.

We willen dat leerlingen zichzelf kunnen herkennen in- maar ook verrast kunnen worden door- divers aanbod.

 

Heb je vragen over kansengelijkheid en cultuureducatie?

Of wil jij je aanmelden als nieuwe partner?

Heb je mooie voorbeelden van kansengelijkheid in cultuureducatie?

Neem contact met ons op.

kennis over kansengelijkheid

Cultuureducatie en kansengelijkheid

Cultuureducatie en kansengelijkheid

Welke rol kan kunst spelen in het verkleinen van de kansenongelijkheid? En wat kan cultuureducatie daarin betekenen?

Dialoogtafel Kansengelijkheid

Dialoogtafel Kansengelijkheid

De dialoogtafel is ontwikkeld om met elkaar het gesprek aan te blijven gaan over kansenongelijkheid.