Diversiteit is een gegeven. Alle mensen verschillen van elkaar. De verschillen betekenen iets voor ieders positie in de samenleving en de kansen die men gedurende de opvoeding krijgt. Ze sturen ons gedrag en hoe wij denken. Niet iedereen is zich daar altijd van bewust.

"Een diverse en inclusieve cultuur brengt unieke ervaringen en onbekende perspectieven naar voren. De kracht van diversiteit benut je door inclusief te zijn. Dat is een verrijking voor de kwaliteit van je werk, voor het cultuurland- schap en voor de samenleving. Het vereist een stelselmatige manier om je eigen artistieke en inhoudelijke keuzes tegen het licht te houden. En om te weten welke rol jouw identiteit en impliciete vooroordelen spelen bij het maken van artistieke en inhoudelijke producten. Dat vraagt een onderzoekende houding naar verschillende perspectieven in je omgeving en hoe je die een plek geeft. Jouw organisatie moet een veilige plek zijn waar iedereen zich thuis voelt om zich in een ander perspectief te verplaatsen." Code Diversiteit & Inclusie

Het is ons streven om cultuureducatie gelijkwaardig toegankelijk te maken voor iedereen.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er extra ruimte voor kansengelijkheid. Naast de scholen waarvan bekend is dat ze meedoen, worden scholen die niet eerder hebben meegedaan nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. 

Beschreven doelen uit de aanvraag CmK zijn:

 • Opzetten Brabants netwerk kansengelijkheid voor vergroten kennisbasis en uitwisseling.
 • Verbinden van regionale culturele infrastructuur.
 • Verbreden van het cultuuraanbod met Brabantse culturele instellingen.
 • Ontwikkelen Brabantse visie en indicatoren voor kansengelijkheid.
 • Brabants rapport over kansengelijkheid.

Wat we in deze periode met betrekking tot kansengelijkheid willen bereiken is

Scholen: 

 • zijn zich bewust van de uitdagingen binnen de school op het vlak van kansengelijkheid;  
 • kunnen de verbinding leggen tussen de kansengelijkheidsuitdagingen binnen cultuureducatie en andere vakken;  
 • houden rekening met de belevingswereld en belangstelling van al hun leerlingen in de binnenschoolse cultuuractiviteiten.

Culturele veld:

 • Er is een versterkte samenwerking en kennisdeling tussen de uitvoeringsorganisaties cultuureducatie en organisaties die op andere domeinen actief zijn in de aanpak van kansengelijkheid, zoals sport, milieu en taal. 
 • Er is op Brabants niveau kennis rond kansengelijkheid opgebouwd en er zijn kennishiaten in kaart gebracht.  
 • Aanbieders zijn zich beter bewust van de vraag van het onderwijs en de gewenste representatie van de leefwereld van de leerling.

Verkennen en bewustzijn creëren

Als we kansengelijkheid willen aanpakken, zullen we het eerst in de praktijk moeten (er)kennen, om er vervolgens activiteiten op te ontwikkelen.

In de afgelopen periode zijn we hierover in gesprek geweest met onder andere Siela Adjosemito en Gisele Mombre. En organiseren we locale activiteiten. Waarin we steeds op zoek zijn naar nieuwe partners die zich verbonden voelen met dit vraagstuk. Om met ons mee te kijken en te participeren om het verschil voor alle leerlingen in Brabant te willen en kunnen gaan maken.

Vragen die ons hierin bezighouden en waarover we graag in gesprek gaan zijn:

• Wanneer heb jij je wel eens buitengesloten gevoeld?

• Welke context speelde dat?

• Wie waren daarbij betrokken? Wat zag je jezelf daarin dan doen?

• Waar liep je vooral tegenaan?

• Waar kom jij kansen(on)gelijkheid tegen?

• Wat maakt dat zo belangrijk is voor jou?

• Wat is daarvan de betekenis voor jouw werk binnen CE?

Regiobijeenkomt Zuidoost

Op 30 juni 2022 kwamen er 10 intermediairs uit regio Zuid-Oost samen om met elkaar in gesprek te gaan over het thema Kansengelijkheid. Het leverde mooie gesprekken op waarin we met elkaar het open gesprek hebben gevoerd, en het begrip kansengelijkheid hebben verdiept. De intermediairs brachten ook het werkgebied in beeld om zich meer bewust te worden van de diversiteit die in de gemeente en daarmee op de scholen zelf al aanwezig is. 

Nu we helder in beeld hebben wat er speelt, kunnen we daar ook bewuster mee omgaan. In welke mate kunnen leerlingen in de regio zich herkennen of verrast worden in het huidige cultuuraanbod, dan wel aanbieders? Die vraag heeft iedereen mee naar huis genomen. Het bekijken van het eigen aanbod is een mooie vervolgstap voor de volgende bijeenkomst. Want dat we dit gesprek willen blijven voeren, daar is iedereen het over eens.

Regiobijeenkomt Zuidoost
Regiobijeenkomt Zuidoost

Themagroep kansengelijkheid Brabantstad

 • Petra Levert, Kunstloc Brabant
 • Monique Koolen, Kunstloc Brabant

Werkwijze themagroep kansengelijkheid

In de afgelopen periode kwam de themagroep zeswekelijks bij elkaar. In juni 2022 hebben we deze bijeenkomsten een halt toe geroepen vanwege:


•Niet overeenkomen van gemeenschappelijke inhoudelijke focus gebieden.  
•Regionaal diverse en specifieke opdrachten, waardoor de thematiek zeer lokaal gekleurd is en het gemeenschappelijke/bovenlokale (nog) geen prioriteit heeft. 
•De thematiek eerst door de betreffende organisatie zelf ‘doorleefd’ moet worden. Om te weten welke ontwikkeling zij hierin op gang wilt brengen?
•In beeld krijgen van diversiteit in eigen regio. In hoeverre is er zicht op (eigen) blinde vlekken en hiaten?

 

Er is besloten om het jaar 2022 en 2023 te gebruiken om:

1.Een Brabants rapport op te stellen over de huidige status van kansengelijkheid binnen CE. 
2.In beeld te brengen welke lokale activiteiten in dit kader ondernomen worden.

Om medio 2024 weer bij elkaar te komen en op basis van deze uitkomsten te komen tot een gezamenlijke visie met bijbehorende indicatoren.

 

Heb je vragen over kansengelijkheid en cultuureducatie?

Of wil jij je aanmelden als nieuwe partner?

Heb je mooie voorbeelden van kansengelijkheid in cultuureducatie?

Neem contact met ons op.