In Noord-Brabant willen we de toegang tot cultuur, in leren en in deelnemen, voor alle kinderen en jongeren vergroten. Gelijke toegang zorgt ervoor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van achtergrond en persoonlijke omstandigheden, cultureel aanbod of woonplaats.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er extra ruimte voor kansengelijkheid. Naast de scholen waarvan bekend is dat ze meedoen, worden scholen die niet eerder hebben meegedaan nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. Dit levert een tweesporenbeleid op, waarbij bestaande relaties worden uitgediept en onderhouden en nieuwe relaties worden opgezocht en betrokken.

Wat we in deze periode met betrekking tot kansengelijkheid willen bereiken is:

Scholen: 

 • Zijn zich bewust van de uitdagingen binnen de school op het vlak van kansengelijkheid;  
 • Kunnen de verbinding leggen tussen de kansengelijkheidsuitdagingen binnen cultuureducatie en andere vakken;  
 • Houden rekening met de belevingswereld en belangstelling van al hun leerlingen in de binnenschoolse cultuuractiviteiten.  

Culturele veld:

 • Er is een versterkte samenwerking en kennisdeling tussen de uitvoeringsorganisaties cultuureducatie en organisaties die op andere domeinen actief zijn in de aanpak van kansengelijkheid, zoals sport, milieu en taal. 
 • Er is op Brabants niveau kennis rond kansengelijkheid opgebouwd en zijn kennishiaten in kaart gebracht.  
 • Aanbieders hebben een breder bewustzijn van de vraag van het onderwijs en de gewenste representatie van de leefwereld van de leerling.

Verkennen en bewustzijn creëren

Als we kansengelijkheid willen aanpakken, is het van belang dat we daarin met elkaar eerst het begrip verkennen om er bewustzijn op te creëren. Zodat we kunnen zien waar en hoe we het in de praktijk kunnen herkennen, het kunnen gaan erkennen en er ontwikkeling in te genereren.

Komende periode gaan we over dit thema in gesprek met onder andere Siela Adjosemito en Gisele Mombre. En organiseren we activiteiten, zoals het NICE café op 14 februari 2022 en een artikelenreeks op ons inspiratieplatform Mest. Maar zijn we ook op zoek naar nieuwe partners die zich verbonden voelen met dit vraagstuk. Om met ons mee te kijken en te participeren om het verschil in Brabant te willen en kunnen gaan maken.

Vragen die ons hierin bezighouden en waarover we graag in gesprek gaan zijn:

 • Wanneer heb jij te maken gehad met kansen(on)gelijkheid?
 • Wat is kansenongelijkheid?
 • Is er verschil met: inclusiviteit en diversiteit of uitkomstgelijkheid?
 • Waarom is dit maatschappelijk een groot ding?
 • Hoezo houden wij ons hiermee bezig?
 • Welke rol kan cultuureducatie hierin spelen?

 

Projectgroep kansengelijkheid

kennis over kansengelijkheid

Cultuureducatie en kansen(on)gelijkheid

Welke rol kan kunst spelen in het verkleinen van de kansenongelijkheid? En wat kan cultuureducatie daarin betekenen?