De contouren van de derde periode CmK 2021-2024 zijn door het Fonds voor Cultuurparticipatie in februari en maart 2020 aan de huidige penvoerders bekend gemaakt. Hieraan kunnen nog geen rechten worden ontleend, want de definitieve regeling moet in april 2020 nog verschijnen. Toch delen we al graag de hoofdlijnen voor zover deze nu bekend zijn.

Eigenheid en ruimte lokale situatie

CmK 2021-2024 zet nog meer in op de eigenheid van en ruimte voor de lokale situatie. Scholen en culturele instellingen dragen samen zorg voor de kwaliteit van cultuureducatie in het onderwijs. De regeling bouwt voort op wat met CmK 2017-2020 is bereikt, met daarbij aandacht voor wat de minister in haar Uitgangspuntenbrief voor de komende periode heeft verwoord.

Uitgangspuntenbrief

Minister Van Engelshoven: ‘Er komt een vervolg op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma zal breder van opzet worden en inspelen op de komst van het nieuwe curriculum. De maatregelen voor afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus integreer ik in dit programma. Zo zal de VMBO-regeling voor VMBO en praktijkonderwijs op gaan in dit programma. Penvoerders krijgen meer ruimte om in te spelen op lokale wensen, zoals aandacht voor het voortgezet onderwijs, gelijke kansen en de relatie binnen- buitenschools’.

 • Het beschikbare bedrag per wordt verhoogd naar € 0.79 per inwoner.
 • Cultuureducatie met Kwaliteit wordt toegankelijk voor aanvragers in Caribisch Nederland.

Ambitie en doelen van de regeling

Hoofddoel is de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie van cultuuraanbieders voor scholen te versterken door het stimuleren van duurzame en intensieve samenwerking tussen onderwijs en cultuursector. De samenwerking dient gestoeld te zijn op een onderwijskundige visie, waarbij de culturele ontwikkeling van het kind centraal staat.

Specifieke doelen


1. Duurzame kwaliteitsverbetering van integrale cultuureducatie door:

 • Samenwerking van primair, voortgezet en speciaal onderwijs met de culturele omgeving;
 • Begeleiding van cultuureducatie naar een volgend niveau;
 • Aan te sluiten bij de landelijke vernieuwing van het curriculum.

2. Het vergroten van de handelingsbekwaamheid van leerkrachten, docenten en culturele partners t.a.v. cultuuronderwijs

Er komt extra nadruk op het vergroten van het bereik om hiermee de kansengelijkheid van kinderen te bevorderen: scholen die nog niet of nauwelijks werken met cultuureducatie, scholen met onderwijsachterstanden en scholen voor speciaal onderwijs. Scholen die al langer deelnemen worden begeleid in het verdiepen en borgen van goede cultuureducatie.

Subdoelen (facultatief)

 • Het ontwikkelen van een doorlopende lijn van primair naar voortgezet onderwijs;
 • Het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken;
 • Het verbinden van binnen en buitenschoolse cultuureducatie om daarmee de culturele omgeving dichter bij de leerling te brengen.

Inrichting van de regeling

De matchingsregeling is de ruggengraat van CmK 2021-2024. Daarnaast is er meer flexibiliteit door een nader uit te werken projectenregeling, indirect te matchen door scholen, culturele instellingen of andere middelen. De projectenregeling wordt toegankelijk voor penvoerders, scholen en culturele instellingen, al dan niet verbonden met CmK maar wel afgestemd met de lokale penvoerder.

NB. 1 | De later nog te formuleren projectenregeling betreft een aanvulling op de regeling CmK 2021-2014 en kan deelname aan de regeling niet vervangen.

NB. 2 | Binnen het beschikbare CmK-budget is het ontvangers niet toegestaan om dit via een (lokale) subsidieregeling te verdelen onder deelnemers.

Tijdpad

 • April 2020 | Publicatie van de regeling in de Staatscourant.
 • 1 september 2020 | Deadline aanvraag door penvoerders bij Fonds voor Cultuurparticipatie.
 • 1 december 2020 | Reactie op de aanvragen door Fonds voor Cultuurparticipatie.
 • 1 januari 2021 | Start CmK 2021-2024.

Thema's Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Penvoerders Cultuureducatie met Kwaliteit, het LKCA, OCW en het Fonds kwamen op 5 maart bij elkaar om gezamenlijk zicht te krijgen op de nieuwe regeling. De nieuwe thema’s die door de minister zijn aangedragen, zoals kansengelijkheid, de uitbreiding naar het voortgezet onderwijs en verbinding tussen het binnen- en buitenschools zijn zeer positief ontvangen en sluiten aan bij de behoefte van penvoerders.

19 maart 2020

Thema's Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-24

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021-2024: Cultuur voor iedereen. Kunstloc Brabant is blij met de uitgangspunten. De minister volgt in grote lijnen het advies van de Raad voor Cultuur, waar wij eerder over schreven.

11 juni 2019

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Brief aan minister Van Engelshoven

De Raad van Twaalf, het samenwerkingsverband van provinciale kennis- en uitvoeringsorganisaties voor kunst en cultuur, reageerde in een brief aan minister van Engelshoven op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is lid van de Raad van Twaalf. De brief werd ondertekend door Chris van Koppen, naast directeur-bestuurder van Kunstloc ook voorzitter van de Raad van Twaalf.

29 mei 2019

Brief aan minister Van Engelshoven

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies. Brabant doet het goed en het advies bevestigt dat. Het maakt ook duidelijk dat als we voortgaan op die goede weg de verwachting gerechtvaardigd is dat in de komende beleidsperiode opnieuw meer rijksgeld voor cultuur in Brabant terechtkomt.

7 mei 2019

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant