In Noord-Brabant voert Kunstloc Brabant in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en zes stedelijke culturele instellingen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. Deze unieke samenwerking stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

Voor de provincie en de deelnemende steden betekent de gezamenlijkheid een efficiënte aanpak waarbij de begeleiding van scholen en culturele instellingen zoveel mogelijk lokaal plaatsvindt.

Op bovenlokaal niveau ontwikkelen we samen nieuwe kennis en methodieken en organiseren we professionalisering. Zo kunnen we profiteren van de schaalgrootte. Door ook de penvoering bovenlokaal te organiseren, is er lokaal meer tijd voor de begeleiding van scholen en sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de leer- en leefomgeving van de leerling.

De uitvoering van de aanvraag leidt ertoe dat in 2024 cultuureducatie op steeds meer scholen in Brabant is verankerd, waarbij samenwerking met culturele instellingen vanzelfsprekend is en iedere leerling, ongeacht afkomst of locatie, gelijke toegang heeft tot kunst en cultuur. 

Cultuureducatie met Kwaliteit

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van Onderwijk, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de verschillende aanvragers in het land.  

Lees meer over het programma

De aanvraag

De derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit gaat in Brabant over samenwerking tussen lokaal en bovenlokaal en tussen de uitvoeringsorganisatie, het onderwijs en onze rijke culturele omgeving. Hierbij bouwen we voort op onze ervaringen en lessen uit de vorige periodes, en richten we ons op de huidige uitdagingen binnen onze provincie. Naast het begeleiden en ondersteunen van het onderwijs en het culturele veld door lokale intermediairs, zetten we Brabantbrede netwerken rond kennisdeling op, waar we ervaringen uitwisselen, onderzoeken, kennis delen en samen bouwen aan nieuwe initiatieven. In de aanvraag zie je hoe we dit voor ons zien.

Lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De intermediairs vormen een belangrijke schakel tussen de vragen uit het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs als adviseur en aanjager van ontwikkelingen: zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Bekijk het netwerk

Financiering

De financiering van cultuureducatieve activiteiten in het onderwijs loopt via verschillende kanalen. Binnen de begroting van het onderwijs is er ruimte, zowel binnen de lumpsum als de prestatiebox

De lumpsum is één budget voor alle kosten dat scholen ontvangen van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Tot en met dit schooljaar kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie.

Daarnaast gaat er geld naar de scholen via de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. En betalen culturele instellingen indirect mee doordat zij verplicht zijn om binnen hun subsidies aandacht te hebben voor het onderwijs.

Lees meer over financiering

Participatieovereenkomst

De 47 gemeenten die zich aangemeld hebben voor deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit ontvangen van Kunstloc Brabant een participatieovereenkomst. Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft de gemeente aan zich te kunnen vinden in de doelstellingen van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. En te willen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in de gemeente.

0-meting via Evi 2.0

Zodra de school zich aangemeld heeft om deel te nemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit, volgt de 0-meting. Hiermee krijgen scholen inzicht in de eigen kwaliteiten en uitdagingen bij het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie. Daarvoor gebruiken scholen het landelijk zelfevaluatie-instrument Evi 2.0. Evi-uitkomsten zijn leidend tijdens het intakegesprek met de lokale intermediair. Om zicht te houden op de eigen ontwikkeling, vullen scholen iedere twee jaar een zelfevaluatie in via Evi.

Voor het invullen van de 0-meting in Evi 2.0 is een inlog nodig. Deze ontvangen scholen nadat de gemeente de participatieovereenkomst heeft ondertekend en de lokale intermediair de school bij Kunstloc heeft aangemeld als CmK-school.

Meer informatie over Evi 2.0

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreekt de intermediair samen met de directeur en de cultuurcoördinator de focus- en aandachtspunten die voortkomen uit de 0-meting via Evi 2.0. Het gesprek is erop gericht om de directeur en de cultuurcoördinator te informeren over de verschillende trajecten: De Cultuur Loper of De Culturele Ladekast. Uiteindelijk maken de directeur en de cultuurcoördinator zelf de keuze welk traject het beste aansluit bij de verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie: De Cultuur Loper of De Culturele Ladekast.

Scholen kunnen in overleg met de lokale intermediair ook kiezen een maatwerktraject, wanneer de directeur en de cultuurcoördinator bijvoorbeeld nog niet goed weet wat precies past bij de school. Of wanneer de school al een traject heeft doorlopen en er behoefte is aan een focus op een paar specifieke zaken. Ook zijn er in een aantal gemeenten andere trajecten ontstaan waar de school zich bij aan kan sluiten, zoals in Roosendaal of Veldhoven.  

Naar het intakegesprek

Professionalisering

Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie gaat niet vanzelf. Kunstloc Brabant biedt vele mogelijkheden aan intermediairs, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders om zich professioneel te ontwikkelen. Om zicht te krijgen op de competenties waaraan intermediairs, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders moeten voldoen, zijn er profielen opgesteld:

 

Lees meer over professionalisering

Verantwoording

Kunstloc Brabant is verantwoordelijk voor het indienen van een jaarlijkse verantwoording aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om deze verantwoording in te kunnen dienen, heeft Kunstloc informatie nodig van de deelnemende gemeenten. Gemeenten dienen daarom jaarlijks vóór 15 maart de eigen verantwoording over het voorafgaande jaar in bij Kunstloc. Deze digitale verantwoording bestaat uit een inhoudelijke en financiële informatie en de prestatiegegevens.

Contactgegevens wijzigen?

Wil je als intermediair of als school - als het gaat om het e-mailadres voor Evi - je contactgegevens wijzigen? Dat kan via het mutatieformulier.

€16,48 per leerling bestemd voor cultuureducatie

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de eerste regeling bekostiging personeel 2021-2022 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat prestatieboxmiddelen per 1 augustus 2021 op een andere wijze worden verstrekt: deels via de lumpsum en deels via een specifieke regeling voor professionalisering en begeleiding starters en schoolleiding. Eind 2020 werd duidelijk dat circa de helft van het budget in het kader van de prestatiebox wordt toegevoegd aan de lumpsum en dat circa de andere helft wordt verstrekt voor professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders. Dit is nu verwerkt in deze regeling. Hiermee is de prestatiebox in de reguliere regeling bekostiging komen te vervallen en wordt het budget als volgt verdeeld: 

  • het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarkt wordt verhoogd met €107,59 per leerling, waarvan in de regeling aangegeven staat dat €16,48 per leerling is bestemd voor cultuureducatie.
  • op basis van de regeling professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders wordt een bedrag van € 92,06 per leerling uitgekeerd.

31 maart 2021

Lees het nieuwsbericht

Verlenging van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 tot 1 juli 2021

De afgelopen periode zijn door het coronavirus een groot aantal geplande activiteiten Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) op scholen niet doorgegaan. Hierdoor is een deel van het lokaal beschikbare CmK-budget niet besteed. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft besloten om de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 te verlengen tot 1 juli 2021. Dat maakte het Fonds bekend aan penvoerders. Wat de gevolgen zijn voor de start van de derde CmK-periode horen we later.

3 juni 2020

Lees het nieuwsbericht

Vaststelling regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024

De derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is officieel vastgesteld. Dat is te lezen in de staatscourant.

18 mei 2020

Lees het nieuwsbericht

Het laatste nieuws

Ruim 400 Brabantse scholen aan de slag met Evi

Basisscholen versterken, borgen en evalueren hun cultuureducatie met het digitale instrument Evi.

13 september 2021

Open Call Collision

Kunstenaars met expertise technologie gezocht die jongeren wijzer willen maken.

16 augustus 2021

Call | Kunstvakdocenten gezocht voor ontwerponderzoek STEAM-onderwijs

Nieuwsgierig naar waar kunst en bèta elkaar ontmoeten en versterken? En hoe deze vakken aan elkaar verbonden kunnen worden?

20 juli 2021

Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hoe kun je als cultuurprofessional in je cultuureducatie aansluiten op het cultureel bewustzijn van jongeren?

19 juli 2021

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021

Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Tijdens het NICE overleg informeren we lokale intermediairs over actuele ontwikkelingen rondom cultuureducatie.

6 mei 2021

Meer trainingen cultuureducatie voor Brabants onderwijs

20 inspirerende aanvragen om cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs te professionaliseren.

29 april 2021

Blog | Laat je verleiden door podiumkunsten

Een blog van adviseurs Marja Kemps en Ingrid Ruijgh over de beleving van podiumkunsten voor kinderen en jongeren.

21 april 2021

De waarde van cultuureducatie zichtbaar in Het Cultureel Zelfportret

De culturele groei van leerlingen zichtbaar maken voor de leerling zelf en voor de leraar.

7 april 2021

Blog | Scholen wees brutaal en vraag naar een tentoonstelling

Adviseur Herman Kuypers blogt over kansen voor een breed, origineel, kwalitatief en duurzaam cultuuraanbod in het Brabantse onderwijs.

31 maart 2021

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021

Samenhang culturele activiteiten op basisscholen verbeteren met 4x4 vragen

Reflectievragen en inspiratiekaarten geven het onderwijs handvatten om de samenhang tussen culturele activiteiten te verbeteren.

3 maart 2021

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021

Cultuureducatie als antwoord op identiteitsontwikkeling in de 21e eeuw

Over burgerschap, het vinden van je eigen ‘ik’ en hoe cultuureducatie daarbij kan helpen.

23 november 2020

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020

Financiering en professionalisering cultuureducatie

Opheldering over beschikbare middelen en professionalisering cultuureducatie in het onderwijs.

16 november 2020

Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

Persoonsvorming als aanleiding voor betekenisvolle cultuureducatie.

13 november 2020

Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Over digitale ontmoetingen, écht gezien worden en de kracht van het niet weten.

9 november 2020

Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Over drempels in onze nieuwe werkelijkheid en een constructieve blik op de toekomst van cultuureducatie.

22 oktober 2020

Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Het Netwerk Filmeducatie heeft een nieuwe visie gepubliceerd, en een doorlopende leerlijn filmeducatie voor primair en voortgezet onderwijs.

29 september 2020

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020

Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

44 gemeenten nemen deel aan de Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat betekent een gezamenlijke investering van 9 ton.

14 juli 2020

Na 29 jaar valt het doek voor KunstSelect

Na 29 jaar komt er een einde aan KunstSelect, het kunstmenu waarin Brabantse leerlingen uit het primair onderwijs kennismaakten met kunst.

22 juni 2020

Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

De verantwoording bestaat uit cijfers en een inhoudelijk verslag waarin we op hoofdlijnen de gevraagde cijfers inhoudelijk onderbouwen.

9 juni 2020

Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Adviseur Marlijn Gelsing blogt over het doorvertalen van de meerwaarde van de professionele kunstwereld naar het onderwijs.

8 juni 2020

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 met half jaar verlengd

Door het coronavirus zijn geplande activiteiten op scholen niet doorgegaan. Een deel van het lokaal beschikbare CmK-budget is daarom niet besteed.

3 juni 2020

Nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekend

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders.

14 mei 2020

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020

Scouten van voorstellingen

De komende tijd staan verschillende presentatiedagen van landelijke impresariaten op het programma. Voor scholen en intermediairs hét moment om voorstellingen te scouten die aansluiten bij hun visie op cultuureducatie.

11 november 2019

Eerste basisschool start met Het Cultureel Zelfportret

Dit schooljaar is basisschool Torenschouw in Oosterhout gestart met Het Cultureel Zelfportret. Daarmee is het de eerste basisschool in Brabant die – vanuit de eigen ambitie – gekozen heeft om te werken met dit online volg- en ontwikkelinstrument.

5 november 2019

Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen?

4 november 2019

Brabant Menu: podiumkunsten bereikbaar voor ieder kind

Stel: je werkt op een basisschool en je wil niets liever dan je leerlingen laten kennismaken met dans, theater en muziek. Waar begin je dan? Om scholen te helpen is Brabant Menu opgericht.

28 maart 2019

Competenties krijgen een persoonlijk gezicht

Docenten en studenten van de minor Muziek van pabo’s Fontys Hogescholen zijn gestart met het Cultureel Zelfportret om de persoonlijke betekenis van het leerproces in beeld te brengen.

21 maart 2019

Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Een collectief van zelfstandig muziekdocenten in 's-Hertogenbosch koor ervoor om hun instrumentale lessen voortaan via een samenwerkingsverband aan te bieden. Hoe gaan zij om met veranderingen in en om de organisatie?

19 november 2018

Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Sinds een aantal jaar werkt Muzerije intensief samen met 24 partners. Met ‘KlupUp’ kiezen kinderen na school uit een waslijst aan activiteiten: kunst en cultuur, maar ook bijvoorbeeld sport of koken.

16 november 2018

De Cultuur Loper spreidt vleugels verder uit in Noord-Brabant

Met de deelname van de gemeente Nuenen aan De Cultuur Loper komt het aantal deelnemende gemeentes op 49. Zo is de doelstelling van 45 deelnemende gemeenten in 2020 nu al ruimschoots behaald.

10 september 2018

Ontmoeting met de kunsten

Studenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie werden uitgedaagd om via Art Based Learning in het Van Abbemuseum de ontmoeting met de kunsten aan te gaan.

12 juli 2018

Extra geld beschikbaar voor museumbezoek leerlingen basisonderwijs

Het budget per leerling voor museumbezoek wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 drie euro opgehoogd. Hierdoor kan iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum gaan.

25 juni 2018

Naar het museum met de Cultuurreporters

De Cultuurreporters gingen voor ons naar museum De Pont in Tilburg. Na afloop maakten ze op school een eigen expositie met echte kunstwerken.

28 februari 2018

De Cultuur Loper in beeld: wat levert het op?

Wat geven scholen hun leerlingen mee op het gebied van cultuureducatie? Uit de data van 2017 is gebleken waar scholen vooral op inzetten.

1 februari 2018

Start van De Cultuurreporters

De waarde van kunst door de ogen van kinderen. Met de eerste editie van De Cultuurreporters onderzoeken we met kinderen van Basisschool de Borne hoe kinderen betekenis geven.

22 november 2017

'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Hoe krijg je een docent zo ver dat hij verder kijkt dan alleen zijn eigen vak? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

11 april 2017