Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In Noord-Brabant voert Kunstloc Brabant in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en zes stedelijke culturele instellingen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) uit. Deze unieke samenwerking stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. Kunstloc Brabant is penvoerder van deze regeling. 

Laatste nieuws

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van Onderwijk, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de verschillende aanvragers in het land.  

Lees meer over het programma

CmK3 in Brabant

De derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit gaat in Brabant over samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties, het primair- en voortgezet onderwijs en onze rijke culturele omgeving. Hierbij bouwen we voort op onze ervaringen en lessen uit de vorige periodes, en richten we ons op de huidige uitdagingen binnen onze provincie.

 Naast het begeleiden en ondersteunen van het onderwijs en het culturele veld door de lokale intermediairs, zetten we Brabantbrede netwerken rond kennisdeling op, waar we ervaringen uitwisselen, onderzoeken, kennis delen en samen bouwen aan nieuwe initiatieven. In de aanvraag zie je hoe we dit voor ons zien.

Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 3

Themagroepen

Binnen CMK3 zijn kansengelijkheid, curriculumvernieuwing en professionalisering de belangrijkste speerpunten. We pakken dit Brabantbreed - in samenwerking met Erfgoed Brabant en de stedelijke culturele instellingen - op in themagroepen:

De Themagroep Curriculumvernieuwing en visievorming streeft naar het verbinden en verdiepen de instrumenten De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast, vanuit één Brabantse visie en taal. 

In de Themagroep Professionalisering gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een Brabantbreed professionaliseringsplatform voor iedereen die zich bezighoudt met cultuureducatie. 

In de Themagroep Kansengelijkheid werken we aan gelijke kansen op diverse culturele ervaringen voor de Brabantse jeugd. 

Verantwoording

Als penvoerder is Kunstloc Brabant verantwoordelijk voor het indienen van een jaarlijkse verantwoording aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze digitale verantwoording bestaat uit een inhoudelijke en financiële informatie en de prestatiegegevens. Gemeenten worden tijdig door Kunstloc Brabant geïnformeerd over hoe zij de verantwoording moeten indienen. Neem bij vragen over de verantwoording contact met ons op via cmk3@kunstlocbrabant.nl

De Cultuur Loper

In eerdere CmK-periodes ontwikkelde Kunstloc Brabant i.s.m. Erfgoed Brabant én in co-creatie met lokale intermediairs, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten De Cultuur Loper: een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het traject helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

Bezoek De Cultuur Loper

In diezelfde periode werd vanuit de steden ook een instrument ontwikkeld: De Culturele Ladekast. Tijdens CMK3 gaat een themagroep aan de slag met het integreren van beide instrumenten vanuit een gezamenlijke visie en taal.

Financiering cultuureducatie

CmK investeert in professionalisering, begeiding door een intermediair en projecten rondom specifieke thema's en speerpunten. Iedere gemeente hanteert een eigen financieel beleid voor culturele activiteiten op een school. 

Hoe draag je als culturele aanbieder bij aan CmK? Of hoe kun je als school deelnemen?

Neem hiervoor contact op met je lokale intermediair.

Hoe zorg je als school voor extra middelen, los van CmK?

Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ van toepassing voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen. 

Zorg als school voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Gebruik eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor de Velo (vereenvoudigde Londo) gelden en de Regeling prestatiebox (in 2021 was dit € 111,53 per school en € 21,51 per leerling) met een indexering. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

Meer informatie over financiering